Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou

img a289949 w1994 t1501518227

Papírová alba se mohou již v dneš­ní tech­nic­ké době zdát jako pře­žit­kem. Vždyť, co s tako­vým papír­kem s foto­gra­fií, kte­rý časem zežlout­ne, když si může­me pro­hlí­žet super barev­né, digi­tál­ní foto­gra­fie, kte­ré jsme vytvo­ři­li z mobil­ní­ho tele­fo­nu, nebo digi­tál­ním foto­a­pa­rá­tem, v našem výkon­ném note­boo­ku, nebo počí­ta­či. Ale vyvstá­vá otáz­ka, zda si foto­gra­fie může­me pro­hlí­žet, i když nejde elek­tric­ký proud. 

fotky

Několik důvodů, proč nepřestávat tvořit papírová alba

§  Je pro­ká­zá­no, že kdo si kla­sic­ké papí­ro­vé album pro­hlí­ží, je mno­hem více vta­žen do naší pre­zen­ta­ce oblí­be­ných foto­gra­fií. A navíc různá stu­dia uka­zu­jí, že tiš­tě­né úda­je a mate­ri­á­ly jsou mno­hem více zapa­ma­to­va­tel­né, než infor­ma­ce, kte­ré vidí­me v digi­tál­ní podo­bě.

§  Jedním z dob­rých důvo­dů pro poří­ze­ní kla­sic­ké­ho papí­ro­vé­ho foto­al­ba je to, že si vaše fot­ky pro­tří­dí­te. Pro vytiš­tě­ní sním­ku, nebo ulo­že­ní do foto­al­ba vybe­re­te pou­ze ty nej­krás­něj­ší foto­gra­fie, a tím­to bude mít tako­vé foto­al­bum mno­hem vět­ší hod­no­tu také z este­tic­ké­ho hle­dis­ka v kva­li­tě sním­ků.

album

§  Dobrým důvo­dem pro uklá­dá­ní nej­dů­le­ži­těj­ších papí­ro­vých foto­gra­fií je archi­va­ce. Pokud budou vaše foto­gra­fie na kva­lit­ním papí­ře, nebo si je sami vytisk­ne­te z tis­kár­ny za pou­ži­tí kva­lit­ní bar­vy a foto­pa­pí­rů, vydr­ží tako­vé fot­ky i sto let a mohou i déle. Trvanlivost CD a DVD nosi­čů je však při­bliž­ně deset až dva­cet let, tak­že se na zálo­ho­vá­ní z počí­ta­čů spo­lé­hat nelze.

§  Všechno toto zaklá­dá­ní foto­alb a fotok­nih, poři­zo­vá­ní vlast­ních kva­lit­ních foto­gra­fií našich dětí, z dovo­le­ných a význam­ných akcí je skvě­lým pro­je­vem nezá­vis­los­ti na počí­ta­čo­vé síti, na digi­tál­ních tech­no­lo­gi­ích. Digitální svět může­me vždy vyu­ží­vat, ale je také vel­mi pří­nos­né ten sta­rý svět našich dědeč­ků a babi­ček neza­vr­ho­vat.

rám

§  Klasická foto­al­ba v sou­čas­né době posky­tu­jí širo­ký výběr pro uklá­dá­ní vašich oblí­be­ných sním­ků. Nabízejí se roz­lič­ná sty­lo­vá alba pro všech­ny foto­gra­fo­va­né pří­le­ži­tos­ti, napří­klad dět­ská, nebo sva­teb­ní foto­al­ba.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,61163 s | počet dotazů: 210 | paměť: 45790 KB. | 16.01.2021 - 07:29:42