Kritiky.cz > Pro domov > Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou

Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou

img a289949 w1994 t1501518227

Papírová alba se mohou již v dneš­ní tech­nic­ké době zdát jako pře­žit­kem. Vždyť, co s tako­vým papír­kem s foto­gra­fií, kte­rý časem zežlout­ne, když si může­me pro­hlí­žet super barev­né, digi­tál­ní foto­gra­fie, kte­ré jsme vytvo­ři­li z mobil­ní­ho tele­fo­nu, nebo digi­tál­ním foto­a­pa­rá­tem, v našem výkon­ném note­boo­ku, nebo počí­ta­či. Ale vyvstá­vá otáz­ka, zda si foto­gra­fie může­me pro­hlí­žet, i když nejde elek­tric­ký proud. 

fotky

Několik důvodů, proč nepřestávat tvořit papírová alba

§  Je pro­ká­zá­no, že kdo si kla­sic­ké papí­ro­vé album pro­hlí­ží, je mno­hem více vta­žen do naší pre­zen­ta­ce oblí­be­ných foto­gra­fií. A navíc různá stu­dia uka­zu­jí, že tiš­tě­né úda­je a mate­ri­á­ly jsou mno­hem více zapa­ma­to­va­tel­né, než infor­ma­ce, kte­ré vidí­me v digi­tál­ní podo­bě.

§  Jedním z dob­rých důvo­dů pro poří­ze­ní kla­sic­ké­ho papí­ro­vé­ho foto­al­ba je to, že si vaše fot­ky pro­tří­dí­te. Pro vytiš­tě­ní sním­ku, nebo ulo­že­ní do foto­al­ba vybe­re­te pou­ze ty nej­krás­něj­ší foto­gra­fie, a tím­to bude mít tako­vé foto­al­bum mno­hem vět­ší hod­no­tu také z este­tic­ké­ho hle­dis­ka v kva­li­tě sním­ků.

album

§  Dobrým důvo­dem pro uklá­dá­ní nej­dů­le­ži­těj­ších papí­ro­vých foto­gra­fií je archi­va­ce. Pokud budou vaše foto­gra­fie na kva­lit­ním papí­ře, nebo si je sami vytisk­ne­te z tis­kár­ny za pou­ži­tí kva­lit­ní bar­vy a foto­pa­pí­rů, vydr­ží tako­vé fot­ky i sto let a mohou i déle. Trvanlivost CD a DVD nosi­čů je však při­bliž­ně deset až dva­cet let, tak­že se na zálo­ho­vá­ní z počí­ta­čů spo­lé­hat nelze.

§  Všechno toto zaklá­dá­ní foto­alb a fotok­nih, poři­zo­vá­ní vlast­ních kva­lit­ních foto­gra­fií našich dětí, z dovo­le­ných a význam­ných akcí je skvě­lým pro­je­vem nezá­vis­los­ti na počí­ta­čo­vé síti, na digi­tál­ních tech­no­lo­gi­ích. Digitální svět může­me vždy vyu­ží­vat, ale je také vel­mi pří­nos­né ten sta­rý svět našich dědeč­ků a babi­ček neza­vr­ho­vat.

rám

§  Klasická foto­al­ba v sou­čas­né době posky­tu­jí širo­ký výběr pro uklá­dá­ní vašich oblí­be­ných sním­ků. Nabízejí se roz­lič­ná sty­lo­vá alba pro všech­ny foto­gra­fo­va­né pří­le­ži­tos­ti, napří­klad dět­ská, nebo sva­teb­ní foto­al­ba.

  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […]
  • Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu9. dubna 2020 Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu Každý toužíme po klidném posezení, ale také po pohodlné práci, když máme zahrady a to nejen před naším rodinným domem. Aby bylo na vašich zahradách a to nejen před domem, ale na kdejakých […]
  • Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky20. ledna 2020 Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky Kanceláře, úřady, ordinace lékařů, zde všude můžeme vidět různé druhy kartoték. Díky nim máme vždy pořádek ve všech potřebných dokumentech, takže se nám nikdy nemůže stát, že bychom […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Vlastnoruční modrotisk27. února 2020 Vlastnoruční modrotisk Modrotisk je tradiční neumírající klasikou. Jestliže pro modrotisk máte slabost, zkuste si jeho výrobu také doma sami. Budete mít do vašeho interiéru originální a neotřelé doplňky. Na […]
  • Chraňme si své soukromí6. března 2020 Chraňme si své soukromí Berme v potaz, že vaše domácnost je pojištěná, ale stejně, kdo by chtěl, aby se mu po domě pohyboval někdo cizí, sahal na jeho věci. Věřte, že ochránit si soukromí jde a že možností je […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com