Kritiky.cz > Recenze knih > Papír s duší vintage - kniha plná inspirace

Papír s duší vintage - kniha plná inspirace

Papír s duší vintage

Nůžky, lepi­dlo, papír, sta­ré pohle­dy a foto­gra­fie, sta­ré kni­hy, lát­ky, kar­tón, kraj­ky... Zkrátka věci, kte­ré se nachá­ze­jí v kaž­dé domác­nos­ti. Věděli jste, že se z nich dají vyro­bit nád­her­né věci ve sty­lu vin­tage?

Autorky kni­hy Papír s duší vin­tage, Miloslava Voborníková a Patricia Janečková,  spo­ju­jí oblí­be­nou prá­ci s papí­rem s mód­ním sty­lem zva­ným vin­tage. Poradí, jak lev­ně či zce­la zdar­ma zís­kat mate­ri­ál na vytvo­ře­ní krás­ných drob­nos­tí s duší dáv­ných časů, pro­zra­dí postu­py, jak si obar­vit a zpa­ti­no­vat papí­ry, vyro­bit vlast­ní ozdo­by a vysvět­lí tech­ni­ky embo­so­vá­ní i zdo­be­ní.

Jednotlivé postu­py jsou jed­no­du­še a zro­zu­mi­tel­ně popsá­ny a dopl­ně­ny foto­gra­fie­mi, kte­ré zachy­cu­jí jed­not­li­vé kro­ky výro­by vámi zvo­le­né deko­ra­ce. Na kon­ci postu­pu jsou pak zob­ra­ze­ny i jiné barev­né vari­an­ty. To inspi­ru­je k obmě­ňo­vá­ní barev i mate­ri­á­lů a dává tak vznik­nout ori­gi­nál­ním výrob­kům, kte­ré nejen zaujmou, ale i uká­žou něco z osob­nos­ti člo­vě­ka, kte­rý je vytvo­řil.

Co se mě týká, zau­ja­li mě infor­ma­ce o bar­ve­ní papí­ru. Když papír bar­ví­te v čer­ve­ném víně nebo v ovoc­ném čaji, zís­ká odstín sta­ro­rů­žo­vé. Hnědá barva se dosáh­ne bar­ve­ním v kávě, ale její krás­ný odstín zís­ká­te i bar­ve­ním v čer­ném čaji či čaji roi­bo­os. Takhle obra­ve­ný papír lze vyzdo­bit mno­ha způ­so­by a dá se pou­žít tře­ba na výro­bu visa­ček, zálo­žek do kni­hy, přá­ní­ček či kra­bi­ček na drob­nos­ti. Líbí se mi i nápa­dy na vlast­ní „Art jour­nal“, což je kni­ha na vle­po­vá­ní foto­gra­fií, poznám­ko­vý blo­ček i pra­cov­ní sešit.

Na pou­hých 64 stra­nách tahle kni­ha nabí­zí množ­ství inspi­ra­ce a návo­dů. To z ní dělá ide­ál­ní­ho spo­leč­ní­ka pro tvo­ři­vé lidi, kte­ří rádi pra­cu­jí s papí­rem, nebo by s pra­cí s ním chtě­li začít, ale nevě­dí, jak.

Hodnocení: 95 %

Papír s duší vin­tage

Autorky: Miloslava Voborníková, Patricia Janečková

Nakladatelství: Grada

Edice: Šikovné ruce

Počet stran: 64

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

Pokud bys­te si sami chtě­li zku­sit vyro­bit hezkou a ori­gi­nál­ní deko­ra­ci a kni­ha vás zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […] Posted in Recenze knih
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […] Posted in Recenze knih
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže31. července 2017 Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a staršími bratři, kteří pracují společně s otcem v rodinném holičství. Čas tráví stejně jako jiní […] Posted in Recenze knih
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Jak správně používat časy v angličtině?17. listopadu 2018 Jak správně používat časy v angličtině? Jednou z nejtěžších věcí, se kterými se setkáte při učení angličtiny, jsou časy. Na rozdíl od češtiny, která je má jen tři - minulý, přítomný a budoucí, jich v angličtině najdete mnohem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...