Kritiky.cz > Pro domov > Papír jako stavební kámen

Papír jako stavební kámen

img a283448 w1996 t1490791574

Plánování nových věcí je pří­jem­nou sta­ros­tí. Avšak už dal­ší úko­ny spo­je­né s tím zas tak zábav­né nejsou. Nejen, že plá­no­vá­ní nové­ho domu či bytu, nebo i vět­ší rekon­struk­ce je na čas náklad­né samo o sobě, ale navíc zde jsou dal­ší polož­ky, kte­ré Vás o čas vylo­že­ně okrá­da­jí. Je dob­ré se nad mno­ha věc­mi poza­sta­vit a roz­hod­ně je jen tak neod­být. Jednou z nich je i pro­jek­to­vá doku­men­ta­ce. Zjednodušeně řeče­no je to tako­vý prů­vod­ce stav­bou pro všech­ny, kdo se na té kon­krét­ní stav­bě bude podí­let.
model domu
Projektová doku­men­ta­ce by moh­la, nebo spí­še měla obsa­ho­vat násle­du­jí­cí polož­ky:
-          stu­die stav­by: pokud vybí­rá­me z kata­lo­gu, tak se jed­ná o nákres, kte­rý nám poslou­ží, abychom si vybra­li pro­jekt pod­le sebe. Jinak se jed­ná hlav­ně o ide­o­vý návrh stav­by v pří­prav­né fázi. Ukazuje tva­ro­vou, mate­ri­á­lo­vou a dal­ší strán­ky řeše­ní stav­by.
-          doku­men­ty pro územ­ní říze­ní: jed­ná se o doku­men­ta­ci potřeb­nou pro zahá­je­ní územ­ní­ho říze­ní, kte­ré před­chá­zí povo­le­ní ke stav­bě. Většinou k tomu dochá­zí, pokud poze­mek pro rea­li­za­ci stav­by zatím nebyl územ­ním plá­nem schvá­len ke stav­bě. Na to je dob­ré si dát pozor při samot­ném výbě­ru a kou­pi pozem­ku. Vyřizováním územ­ní­ho povo­le­ní se stav­ba pro­dra­ží.
měřící pomůcky
-          doku­men­ta­ce pro sta­veb­ní povolení/ohlášení stav­by: zde je už v pro­jek­tu vše roze­psa­né, jak to bude vyho­vo­vat nejen úřa­dům, ale i kli­en­to­vi. Tato doku­men­ta­ce se potom s dal­ší­mi věc­mi podá­vá na sta­veb­ní úřad k vyří­ze­ní povo­le­ní nebo ohláš­ky.
-          doku­men­ta­ce pro pro­ve­de­ní stav­by: toto je už pro­pra­co­va­ná doku­men­ta­ce sesta­ve­ná na zákla­dě před­cho­zích fází. Zde již jsou zahr­nu­té veš­ke­ré pro­fe­se, kte­ré se budou na stav­bě podí­let. Slouží také hlav­ně pro sta­veb­ní dozor, kte­rý má na zákla­dě této doku­men­ta­ce mož­nost kon­t­ro­lo­vat kva­li­tu a správ­nost pro­ve­de­ní sta­veb­ních pra­cí. Také může slou­žit jako pod­klad pro zadá­va­cí doku­men­ta­ci při výbě­ru doda­va­te­le stav­by.
-          doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho pro­ve­de­ní stav­by: tato doku­men­ta­ce slou­ží zejmé­na pro kolauda­cí stav­by. Zobrazuje stav, ve kte­rém byla stav­ba uve­de­ná do pro­vo­zu.
měřící pomůcky
Ať se roz­hod­ne­te sta­vět dům své­po­mo­cí, nebo přes sta­veb­ní fir­mu, inves­to­vat do pořád­né doku­men­ta­ce se vypla­tí. Stejně tak, pokud pře­mýš­lí­te, zda je tře­ba nad stav­bou dozor. Je dob­ré si vybrat nezá­vis­lou oso­bu, kte­rá se bude řídit prá­vě zmí­ně­nou doku­men­ta­cí. Sami na stav­bě, pokud ji nesta­ví­te, nemů­že­te být pořád. Hlavní je vše si pořád­ně pro­mys­let. Když si nechá­te pro­jekt pře­dě­lat už jen pár­krát, po finanč­ní strán­ce to roz­hod­ně pozná­te.

  • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […] Posted in Pro domov
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […] Posted in Pro domov
  • Krupobití svépomocí3. dubna 2020 Krupobití svépomocí Od té doby, co fungují pojišťovny, objevil se jeden fenomén. Tím je snaha pojišťovnu nějakým způsobem obalamutit a přijít tak výhodně k zisku. Někdy to dělají lidé, kteří se dostali do […] Posted in Pro domov
  • Financování bydlení22. ledna 2020 Financování bydlení Když jde o financování bydlení, nejspíš budeme potřebovat vědět rozdíly mezi jednotlivými půjčkami a co všechno se do této kategorie zahrnuje. Podíváme se na některá řešení, že nestačí […] Posted in Pro domov
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […] Posted in Pro domov
  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […] Posted in Pro domov
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Zařizujeme pokoj pro školáka7. února 2020 Zařizujeme pokoj pro školáka Nastoupilo vaše dítě do první třídy? Jistě jste již pocítili, co taková změna v jeho životě přináší. A co teprve v tom vašem. Dítěti se školou přibývají nové potřeby. Doposud byl […] Posted in Pro domov
  • Téměř čtyři století gotiky8. března 2020 Téměř čtyři století gotiky Od druhé poloviny 12. století až k počátku století 16., kralovala mezi slohy gotika. Termín gotika se vztahuje ke Gótům a ve Francii byla nazývána „style ogival“ tedy […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com