Kritiky.cz > Pro domov > Papír jako stavební kámen

Papír jako stavební kámen

img a283448 w1996 t1490791574

Plánování nových věcí je pří­jem­nou sta­ros­tí. Avšak už dal­ší úko­ny spo­je­né s tím zas tak zábav­né nejsou. Nejen, že plá­no­vá­ní nové­ho domu či bytu, nebo i vět­ší rekon­struk­ce je na čas náklad­né samo o sobě, ale navíc zde jsou dal­ší polož­ky, kte­ré Vás o čas vylo­že­ně okrá­da­jí. Je dob­ré se nad mno­ha věc­mi poza­sta­vit a roz­hod­ně je jen tak neod­být. Jednou z nich je i pro­jek­to­vá doku­men­ta­ce. Zjednodušeně řeče­no je to tako­vý prů­vod­ce stav­bou pro všech­ny, kdo se na té kon­krét­ní stav­bě bude podí­let.
model domu
Projektová doku­men­ta­ce by moh­la, nebo spí­še měla obsa­ho­vat násle­du­jí­cí polož­ky:
-          stu­die stav­by: pokud vybí­rá­me z kata­lo­gu, tak se jed­ná o nákres, kte­rý nám poslou­ží, abychom si vybra­li pro­jekt pod­le sebe. Jinak se jed­ná hlav­ně o ide­o­vý návrh stav­by v pří­prav­né fázi. Ukazuje tva­ro­vou, mate­ri­á­lo­vou a dal­ší strán­ky řeše­ní stav­by.
-          doku­men­ty pro územ­ní říze­ní: jed­ná se o doku­men­ta­ci potřeb­nou pro zahá­je­ní územ­ní­ho říze­ní, kte­ré před­chá­zí povo­le­ní ke stav­bě. Většinou k tomu dochá­zí, pokud poze­mek pro rea­li­za­ci stav­by zatím nebyl územ­ním plá­nem schvá­len ke stav­bě. Na to je dob­ré si dát pozor při samot­ném výbě­ru a kou­pi pozem­ku. Vyřizováním územ­ní­ho povo­le­ní se stav­ba pro­dra­ží.
měřící pomůcky
-          doku­men­ta­ce pro sta­veb­ní povolení/ohlášení stav­by: zde je už v pro­jek­tu vše roze­psa­né, jak to bude vyho­vo­vat nejen úřa­dům, ale i kli­en­to­vi. Tato doku­men­ta­ce se potom s dal­ší­mi věc­mi podá­vá na sta­veb­ní úřad k vyří­ze­ní povo­le­ní nebo ohláš­ky.
-          doku­men­ta­ce pro pro­ve­de­ní stav­by: toto je už pro­pra­co­va­ná doku­men­ta­ce sesta­ve­ná na zákla­dě před­cho­zích fází. Zde již jsou zahr­nu­té veš­ke­ré pro­fe­se, kte­ré se budou na stav­bě podí­let. Slouží také hlav­ně pro sta­veb­ní dozor, kte­rý má na zákla­dě této doku­men­ta­ce mož­nost kon­t­ro­lo­vat kva­li­tu a správ­nost pro­ve­de­ní sta­veb­ních pra­cí. Také může slou­žit jako pod­klad pro zadá­va­cí doku­men­ta­ci při výbě­ru doda­va­te­le stav­by.
-          doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho pro­ve­de­ní stav­by: tato doku­men­ta­ce slou­ží zejmé­na pro kolauda­cí stav­by. Zobrazuje stav, ve kte­rém byla stav­ba uve­de­ná do pro­vo­zu.
měřící pomůcky
Ať se roz­hod­ne­te sta­vět dům své­po­mo­cí, nebo přes sta­veb­ní fir­mu, inves­to­vat do pořád­né doku­men­ta­ce se vypla­tí. Stejně tak, pokud pře­mýš­lí­te, zda je tře­ba nad stav­bou dozor. Je dob­ré si vybrat nezá­vis­lou oso­bu, kte­rá se bude řídit prá­vě zmí­ně­nou doku­men­ta­cí. Sami na stav­bě, pokud ji nesta­ví­te, nemů­že­te být pořád. Hlavní je vše si pořád­ně pro­mys­let. Když si nechá­te pro­jekt pře­dě­lat už jen pár­krát, po finanč­ní strán­ce to roz­hod­ně pozná­te.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]