Pánský sportovní dres

dres


Jsou vůbec tako­vé pán­ské spor­tov­ní dre­sy k něče­mu? No samo­zřej­mě, že ano! Účelem tako­vé­ho spor­tov­ní­ho dre­su je snad­né roz­li­še­ní hrá­čů ať už jed­no­ho či dru­hé­ho druž­stva. Pokud se jed­ná o klu­bo­vý dres, nesmí na něm nikdy chy­bět barva pro klub typic­ká a také by měl být dres potiš­těn. Potisk pak vět­ši­nou urču­je čís­lo hrá­če, jeho jmé­no, jmé­no nebo znak klu­bu a také ho čas­to zdo­bí spon­zo­ři a rekla­my.

První myš­len­kou při vývo­ji spor­tov­ních dre­sů byla jed­no­du­chost a záro­veň výraz­nost dre­sů. Jedná-li se o mezi­stát­ní repre­zen­tač­ní pán­ské spor­tov­ní dre­sy, bývá na něm více než čas­to stát­ní sym­bol, ať už jde o vlaj­ku nebo stát­ní znak. Pokud sle­du­je­te utká­ní v tele­vi­zi, měli bys­te bez­peč­ně roz­po­znat, jaké­mu týmu vlast­ně fan­dí­te a jaké­mu ne. K tomu slou­ží růz­né bar­vy dre­sů na dosta­teč­né roz­po­zná­ní. Při vzá­jem­ném střet­nu­tí pak na sobě jeden tým má dres svět­lých barev a dru­hý tým barev tmavších.

V 60. Letech domá­cí hoke­jis­té v NHL nastu­po­va­li v tma­vých dre­sech a hos­té v dre­sech bílých. Kolem roku 1970 však nastal zvrat v podo­bě obrá­ce­ní pra­vi­dla, tedy domá­cí v bílých bar­vách a hos­té v tma­vých, kte­rý vydr­žel až do roku 2003. Od roku 2004 se NHL vrá­til zpět ke staré­mu pra­vi­dlu, ale s tím roz­dí­lem, že při­by­ly ješ­tě tře­tí dre­sy a his­to­ric­ké napo­do­be­ni­ny.

Pokud se bude­me bavit o pro­de­ji dre­sů, pak je potřeb­né zmí­nit, že tako­vý dres pro­da­ný fanouškům je veli­ce důle­ži­tým pří­jmem v hos­po­da­ře­ní klu­bů. Využívá se pře­de­vším ve fot­ba­le a hoke­ji. Největšími pro­dej­ci spor­tov­ních fot­ba­lo­vých dre­sů jsou jed­no­znač­ně Španělé, kon­krét­ně Real Madrid, těs­ně v závě­su na dru­hém mís­tě jsou Angličani, a to tým Manchester United FC a tře­tí příč­ku obsa­di­li opět Španělé, ale ten­to­krát fot­ba­lo­vý klub Barcelona.

Pokud také tou­ží­te po tom si kou­pit kva­lit­ní spor­tov­ní dre­sy, aby si vás už nikdy fanouš­ci nepletli s ostat­ní­mi týmy, pak nevá­hej­te a ješ­tě dnes si objed­nej­te kva­lit­ní dre­sy.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,48195 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46786 KB. | 24.01.2021 - 23:12:11