Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016

PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016

006
006
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nové čís­lo toho­to časo­pi­su se mimo jiné věnu­je tech­nic­kým vyná­le­zům, kte­ré se sna­ží usnad­nit život hen­di­ke­po­va­ným lidem. I z toho­to důvo­du je ten­to útlý sva­zek zají­ma­vý a pří­nos­ný.

Částečně navrá­tit zrak lze někte­rým paci­en­tům pomo­cí bio­nic­ké­ho oka, jehož zákla­dem je cit­li­vá mini­ka­me­ra, kte­rá komu­ni­ku­je s implan­tá­tem umě­lé sít­ni­ce Argus II.

Protetika zas v sou­čas­nos­ti vytvá­ří těles­né náhraž­ky, kte­ré „téměř plně suplu­jí funk­ce chy­bě­jí­cí kon­če­ti­ny“, napří­klad umě­lá ruka zvlá­dá cit­li­vou moto­ri­ku a pomo­cí bio­nic­ké­ho prs­tu paci­en­ti cítí struk­tu­ru mate­ri­á­lu, chlad či hor­ko.

Hlavním téma­tem čtvrt­let­ní­ku je ropa, jejíž ději­ny dobý­vá­ní a těž­bu mapu­je.

I těm, kte­rým čer­né zla­to nic neří­ká, má však co nabíd­nout. Mě zau­jal vyná­lez lapa­ro­sko­pic­ké­ho tre­na­že­ru, kte­rý pomá­há stu­den­tům medi­cí­ny s nácvi­kem ope­ra­ce za pou­ži­tí spe­ci­a­li­zo­va­ných nástro­jů. Vlastní tre­na­že­ry si sesta­vi­la tro­ji­ce medi­ků z 2. lékař­ské fakul­ty Univerzity Karlovy v Praze, Nikol Gabrielová, Antonín Haluza a Vojtěch Kunc.

Alejandro Aponte s kole­gy z Institutu inže­nýr­ství a tech­no­lo­gie při uni­ver­zi­tě v Limě zas vyrá­bí pit­nou vodu ze vzdu­chu. Systém je zalo­žen na vysá­vá­ní vlh­kos­ti, kte­rou mění v kapa­li­nu.

Příznivce ces­to­vá­ní zaujme člá­nek s názvem 5 nej­do­ko­na­lej­ších pod­moř­ských sta­veb svě­ta. Mezi ně pat­ří restau­ra­ce ITHAA na Maledivách nebo plá­no­va­né leto­vis­ko Poseidon v Tichém oce­á­nu, kde hos­té budou moci ze svých poko­jů obdi­vo­vat dění v pod­moř­ském svě­tě.

Pozoruhodná je infor­ma­ce, že cit­li­vá data budou chrá­ně­na pomo­cí auto­de­strukč­ních čipů, jejichž zni­če­ní bude mož­né spus­tit na dál­ku.

Neméně zají­ma­vé jsou i tex­ty z oblas­ti robo­ti­ky.

Letní spe­ci­ál se mi líbil a urči­tě se k němu budu vra­cet.

Hodnocení: 90 %


  • Autor: kolek­tiv auto­rů
  • Název: PANORAMA 21. STOLETÍ
  • Datum vydá­ní: 5.5. 2016
  • Nakladatelství: RF HOBBY, s.r.o.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,16757 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60823 KB. | 08.06.2023 - 06:50:44