Panicové

Panicové

Ve Francii se píše rok 1740 a mla­dý Jamie Fraser se s kama­rá­dem Ianem při­po­ju­je ke sku­pi­ně žol­dá­ků. Navzdory všem vhod­ným pří­le­ži­tos­tem ješ­tě ani jeden z mla­dých mužů nepři­šel o panic­tví a neza­čal si uží­vat živo­ta se vším všu­dy. Ale na cestách se obě­ma naský­tá spous­ta pří­hod­ných oka­mži­ků k trá­ve­ní vol­né­ho času s žena­mi pod­le libos­ti. Přijmou totiž obchod­ní nabíd­ku od židov­ské­ho léka­ře, kte­rý hochy potře­bu­je kvů­li tomu, aby dopro­vo­di­li jeho mla­dou vnuč­ku do Paříže a zajis­ti­li bez­peč­nost v prů­bě­hu ces­ty. Nikdo z mla­dí­ků však netu­ší, jaká pře­kva­pe­ní na ně číha­jí – a nejde jen o poku­še­ní v podo­bě atrak­tiv­ních mla­dých dívek, ale také o taj­né pod­vo­dy, ohro­že­ní a otáz­ku živo­ta a smr­ti.

Že je vám Jamie Fraser pově­do­mý? Správně, ano! Tak by to roz­hod­ně mělo být – je téměř ostuda neznat legen­dár­ní sérii s názvem Cizinka, kte­rá ohro­mi­la čte­ná­ře po celém svě­tě. Včetně mě – Cizinku i její pokra­čo­vá­ní s názvem Vážka v Jantaru jsem zhlt­la jed­ním dechem a netr­pě­li­vě čekám na pře­klad dal­ších dílů! A aby si netr­pě­li­ví čte­ná­ři moh­li zkrá­tit čas, tak mezi­tím co dych­tí po dal­ší vár­ce historicko-romantického dob­ro­druž­ství na skot­ských vyso­či­nách, nakla­da­tel­ství Knihy Omega se roz­hod­lo vydat povíd­ku „Panicové“, kte­rá před­chá­zí Cizince a líčí Jamieho dob­ro­druž­né mlá­dí.

Nebudu můj ver­dikt pro­ta­ho­vat a oba­lo­vat nic­ne­ří­ka­jí­cí­mi slo­vy, ale rov­nou se při­znám, že mě Panicové znač­ně zkla­ma­li. Ačkoliv by mě nikdy nena­padlo, že tohle budu tvr­dit o kte­rém­ko­liv díle úžas­né autor­ky Diany Gabaldon, nad kte­rou sme­kám klo­bouk, v tom­to pří­pa­dě mi nic jiné­ho nezbý­vá, bohu­žel. Přestože Panicové jsou napsá­ni krás­ně, čti­vě a fanouš­ci Cizinky si zde urči­tě při­jdou na své a najdou náznak toho, co na Dianiných pří­bě­zích tak milu­jí, je to stá­le jen sla­bý odvar autor­či­na umě­ní.

Více na Kritiky.cz
Vesnice - Kdo se bojí, nesmí do lesa. A ve filmu Vesnice to platí dvojnásob: do toho lesa by neměl chodit vůbec nikdo. Sídlí tam tot...
Nové bydlení se blíží Předem jste promysleli financování rekonstrukčních prací – buď vlastní prostředky anebo h...
Farma SK – 8. série – 10. díl ...
Mallory - 65% Mallory je další časosběrnou studií lidského života z dílny Heleny Třeštíkové. Na prvn...
Carrie (1976) - Stephen King má lepší knihy a horší knihy, stejně jako adaptace jeho děl jsou lepší a horší. „Carrie“ je rozhodně jedním z toho lepšího - nejlepšího - co můžeme sledovat. Tak na začátek několik vyznání. To první je o tom, že jsem již recenzi na Necronomicon o Ca...

Určitě bylo zají­ma­vé sle­do­vat Jamieho mlá­dí, to, jak se vyví­jel, co si zažil a čím vším si musel pro­jít. Celkový pří­běh, kte­rý nemá ani 100 stran, vám pomů­že pocho­pit a pro­po­jit si kdeja­ké udá­los­ti, kte­ré se ode­hrá­va­jí v Cizince. Díky tomu vám Jamieho cho­vá­ní bude vysvět­le­no, bude­te znát jeho minu­lost do vět­ších podrob­nos­tí a mož­ná že také při­jde­te na kloub tomu, proč se občas cho­val zvlášt­ně a podiv­ně.

Závěr je tedy tako­vý: Panicové jsou pří­jem­ným zpes­t­ře­ním pro čte­ná­ře, kte­ré nadchla Cizinka a nemů­žou se dočkat na dal­ší pokra­čo­vá­ní. V tako­vém pří­pa­dě si čet­bu uži­je­te, neče­kej­te ale vel­ké zázra­ky. Navíc by bylo dob­ré upo­zor­nit také na to, co se skrý­vá v dru­hé polo­vi­ně této téměř 200 strán­ko­vé pub­li­ka­ce - Panicové totiž zabí­ra­jí odha­dem jen její polo­vi­nu. Odpověď je ale pros­tá – na dal­ších strán­kách nejde­te prv­ní 3 kapi­to­ly Cizinky. Myslím si, že toto byl pře­de­vším mar­ke­tingo­vý tah, pro­to­že his­to­ric­ká a dob­ro­druž­ná Cizinka vás od začát­ku chy­tí a nepus­tí, tak­že bude­te chtít číst dál a dál a dovtí­pit se kon­ce. Ale pro ty, kdo již pří­běh zna­jí a Cizinku mají doma, je tohle zby­teč­nost.

Panice nedo­po­ru­ču­ji těm, kte­ří Cizinku zatím nečet­li. Vřele dopo­ru­čím ale něco jiné­ho – onu, již něko­li­krát zmi­ňo­va­nou, Cizinku. Není totiž lep­ší způ­sob, jak poznat 18. sto­le­tí, skot­skou kra­ji­nu, nepřed­ví­da­tel­nou pří­ro­du, nebez­peč­né puto­vá­ní divo­či­nou s pořád­nou por­cí roman­ti­ky a mystič­nos­ti pro­střed­nic­tvím hlav­ní hrdin­ky Claire, kte­rá ces­tu­je časem. Nemějte před­sud­ky, jed­ná se o per­fekt­ně pro­myš­le­ný a nesku­teč­ně čti­vě napsa­ný román, kte­rý pod­le mě bude bavit kaž­dé­ho. A když bude­te mít 700 strán­ko­vou Cizinku i s dru­hým, ješ­tě del­ším, dílem úspěš­ně za sebou a nebu­de­te mít stá­le dost (což abso­lut­ně chá­pu), sáh­nu­tím po Panicích se opět bude­te moci setkat s oblí­be­ný­mi posta­va­mi a dozvě­dět se něco víc o jejich minu­los­ti.

Více na Kritiky.cz
#1917: Pečeme s Kafkou - 85 % Pečeme s Kafkou (Baking With Kafka)Vydalo nakladatelství Plus v pevné vazbě v roce 2018. Původn...
George Miller George Miller vlastním jménem George Miliotis se narodil 3.3.1945 v Austrálii. Po vystudování ...
Znělka 41. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...
Pustina 3. díl. Přečtěte si, co nás čeká v 3. dílu Pustiny na HBO - 13.11.2016....
Vojtěch Dyk – Hynek Kde jste sbíral inspiraci pro roli plážového seladona? Samozřejmě na pláži, u rybníka, v p...

 • Rok: vydá­ní 2017
 • Překladatel: Ana Polanská
 • Formát: 130x200 mm
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Počet stran: 176
 • EAN: 9788073906436
 • Původní název: Virgins: An Outlander Novella

Kniha ke kou­pi na Knihyomega.cz za 249 Kč.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Diana Gabaldon: Vážka v jantaru26. ledna 2017 Diana Gabaldon: Vážka v jantaru Pokračování je obecně velmi rozporuplné téma. Někdo ho vnímá jako zbytečnost a marketingový tah kvůli zisku slavného autora. Jiní další díly vidí jako příležitost znovu být se svými […]
 • Diana Gabaldon: Cizinka19. prosince 2016 Diana Gabaldon: Cizinka Cizinka. Jen jedno slovo, a kolik toho v sobě obsahuje. Asi si říkáte, co tím myslím, ale po přečtení sedmi set stránkové bichle mi dáte za pravdu, že knihu můžu vychvalovat do nebes a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové8. července 2018 LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové Pokud chcete objevit tajemství spokojeného života, zcela určitě byste si neměli nechat ujít knihu "LAGOM tajemství spokojeného života" od Niki Brantmarkové, jež vydalo nakladatelství […]
 • Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 %28. března 2017 Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 % Příběh starý více jak 170 let a stále aktuální. Tak by se dala zhodnotit dramatická pohádka Vánoční koleda čili Vánoční povídání s duchy od světoznámého spisovatele Charlese Dickense. […]
 • Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život10. ledna 2017 Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život Kniha je ve zkratce o tom, jak rozvíjet ženskou sexualitu tak, aby z ní měla prospěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jednoduchý – protože tak byl člověk jako lidský druh nastaven. Tím […]
 • Třísky do masa - kniha2. července 2017 Třísky do masa - kniha Kniha je rozdělená na tři oddíly. První se nazývá Město a jsou v ní povídky, v nichž jsou stěžejními postavami dvě židovské sestry Rosenbergovy – Róza a Adelaida. Adelaida se zrovna […]