Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Panicové

Panicové

Panicové

Ve Francii se píše rok 1740 a mla­dý Jamie Fraser se s kama­rá­dem Ianem při­po­ju­je ke sku­pi­ně žol­dá­ků. Navzdory všem vhod­ným pří­le­ži­tos­tem ješ­tě ani jeden z mla­dých mužů nepři­šel o panic­tví a neza­čal si uží­vat živo­ta se vším všu­dy. Ale na cestách se obě­ma naský­tá spous­ta pří­hod­ných oka­mži­ků k trá­ve­ní vol­né­ho času s žena­mi pod­le libos­ti. Přijmou totiž obchod­ní nabíd­ku od židov­ské­ho léka­ře, kte­rý hochy potře­bu­je kvů­li tomu, aby dopro­vo­di­li jeho mla­dou vnuč­ku do Paříže a zajis­ti­li bez­peč­nost v prů­bě­hu ces­ty. Nikdo z mla­dí­ků však netu­ší, jaká pře­kva­pe­ní na ně číha­jí – a nejde jen o poku­še­ní v podo­bě atrak­tiv­ních mla­dých dívek, ale také o taj­né pod­vo­dy, ohro­že­ní a otáz­ku živo­ta a smr­ti.

Že je vám Jamie Fraser pově­do­mý? Správně, ano! Tak by to roz­hod­ně mělo být – je téměř ostuda neznat legen­dár­ní sérii s názvem Cizinka, kte­rá ohro­mi­la čte­ná­ře po celém svě­tě. Včetně mě – Cizinku i její pokra­čo­vá­ní s názvem Vážka v Jantaru jsem zhlt­la jed­ním dechem a netr­pě­li­vě čekám na pře­klad dal­ších dílů! A aby si netr­pě­li­ví čte­ná­ři moh­li zkrá­tit čas, tak mezi­tím co dych­tí po dal­ší vár­ce historicko-romantického dob­ro­druž­ství na skot­ských vyso­či­nách, nakla­da­tel­ství Knihy Omega se roz­hod­lo vydat povíd­ku „Panicové“, kte­rá před­chá­zí Cizince a líčí Jamieho dob­ro­druž­né mlá­dí.

Nebudu můj ver­dikt pro­ta­ho­vat a oba­lo­vat nic­ne­ří­ka­jí­cí­mi slo­vy, ale rov­nou se při­znám, že mě Panicové znač­ně zkla­ma­li. Ačkoliv by mě nikdy nena­padlo, že tohle budu tvr­dit o kte­rém­ko­liv díle úžas­né autor­ky Diany Gabaldon, nad kte­rou sme­kám klo­bouk, v tom­to pří­pa­dě mi nic jiné­ho nezbý­vá, bohu­žel. Přestože Panicové jsou napsá­ni krás­ně, čti­vě a fanouš­ci Cizinky si zde urči­tě při­jdou na své a najdou náznak toho, co na Dianiných pří­bě­zích tak milu­jí, je to stá­le jen sla­bý odvar autor­či­na umě­ní.

Určitě bylo zají­ma­vé sle­do­vat Jamieho mlá­dí, to, jak se vyví­jel, co si zažil a čím vším si musel pro­jít. Celkový pří­běh, kte­rý nemá ani 100 stran, vám pomů­že pocho­pit a pro­po­jit si kdeja­ké udá­los­ti, kte­ré se ode­hrá­va­jí v Cizince. Díky tomu vám Jamieho cho­vá­ní bude vysvět­le­no, bude­te znát jeho minu­lost do vět­ších podrob­nos­tí a mož­ná že také při­jde­te na kloub tomu, proč se občas cho­val zvlášt­ně a podiv­ně.

Závěr je tedy tako­vý: Panicové jsou pří­jem­ným zpes­t­ře­ním pro čte­ná­ře, kte­ré nadchla Cizinka a nemů­žou se dočkat na dal­ší pokra­čo­vá­ní. V tako­vém pří­pa­dě si čet­bu uži­je­te, neče­kej­te ale vel­ké zázra­ky. Navíc by bylo dob­ré upo­zor­nit také na to, co se skrý­vá v dru­hé polo­vi­ně této téměř 200 strán­ko­vé pub­li­ka­ce - Panicové totiž zabí­ra­jí odha­dem jen její polo­vi­nu. Odpověď je ale pros­tá – na dal­ších strán­kách nejde­te prv­ní 3 kapi­to­ly Cizinky. Myslím si, že toto byl pře­de­vším mar­ke­tingo­vý tah, pro­to­že his­to­ric­ká a dob­ro­druž­ná Cizinka vás od začát­ku chy­tí a nepus­tí, tak­že bude­te chtít číst dál a dál a dovtí­pit se kon­ce. Ale pro ty, kdo již pří­běh zna­jí a Cizinku mají doma, je tohle zby­teč­nost.

Panice nedo­po­ru­ču­ji těm, kte­ří Cizinku zatím nečet­li. Vřele dopo­ru­čím ale něco jiné­ho – onu, již něko­li­krát zmi­ňo­va­nou, Cizinku. Není totiž lep­ší způ­sob, jak poznat 18. sto­le­tí, skot­skou kra­ji­nu, nepřed­ví­da­tel­nou pří­ro­du, nebez­peč­né puto­vá­ní divo­či­nou s pořád­nou por­cí roman­ti­ky a mystič­nos­ti pro­střed­nic­tvím hlav­ní hrdin­ky Claire, kte­rá ces­tu­je časem. Nemějte před­sud­ky, jed­ná se o per­fekt­ně pro­myš­le­ný a nesku­teč­ně čti­vě napsa­ný román, kte­rý pod­le mě bude bavit kaž­dé­ho. A když bude­te mít 700 strán­ko­vou Cizinku i s dru­hým, ješ­tě del­ším, dílem úspěš­ně za sebou a nebu­de­te mít stá­le dost (což abso­lut­ně chá­pu), sáh­nu­tím po Panicích se opět bude­te moci setkat s oblí­be­ný­mi posta­va­mi a dozvě­dět se něco víc o jejich minu­los­ti.


  • Rok: vydá­ní 2017
  • Překladatel: Ana Polanská
  • Formát: 130x200 mm
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Počet stran: 176
  • EAN: 9788073906436
  • Původní název: Virgins: An Outlander Novella

Kniha ke kou­pi na Knihyomega.cz za 249 Kč.

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04970 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53358 KB. | 04.12.2021 - 08:41:23