Kritiky.cz > Filmové recenze > Panenství na obtíž

Panenství na obtíž


Na Kinomolu nám prá­vě kon­čí sou­těž s fil­mem Panenství na obtíž, tak jsem se vyda­la zjis­tit, o co vlast­ně ve fil­mu jde. Nevím sice, co přes­ně zna­me­ná „Bare Bea“ v Norštině, ale čes­ký pře­klad je výstiž­ný.

Je-li hol­ce 16 a je ješ­tě pan­na, tak je to samo­zřej­mě na obtíž (nevím, nevím, jak je ve Skandinávii sta­no­ve­na zákon­ná hra­ni­ce :-). A to neje­nom jako fakt sám o sobě, ale hlav­ně kvů­li tomu, že se o ní zají­má škol­ní idol. A pro­to­že na popr­vé „to“ pros­tě není hez­ké, je tře­ba „to“ odbýt s něja­kým náhrad­ní­kem, aby s tím pra­vým už bylo vše v poho­dě. Hlavní hrdin­ka Bea (Kaia Foss) má naštěs­tí dob­ré kama­rád­ky, kte­ré za a) „to“ už mají za sebou, za b) mys­lí na její dob­ro a pro­to jí za c) správ­né­ho náhrad­ní­ka najdou.

Zápletka je v prav­dě neče­ka­ná. Z ido­la Daniela (Espen Klouman-Hoiner) se vyklu­be lump, i když ne tak vel­ký, jak by člo­věk v tako­vém pří­pa­dě oče­ká­val. Skoro to až vypa­dá, že mu nešlo jen o to jed­no a že měl Beu oprav­du rád. Z náhrad­ní­ka Anderse (Kim S. Falck-Jorgensen) se nao­pak vyloup­ne doce­la sym­paťák, kte­rý Bee doká­že i přes kama­rád­či­ny dob­ré rady zamo­tat hla­vu. Vybarví se i samot­né kama­rád­ky. Zejména jed­na z nich na Beu poně­kud zapo­me­ne a začne se hlav­ně při­ži­vo­vat na jejím vzta­hu s Danielem, kte­rý jí při­ná­ší kýže­né škol­ní spo­le­čen­ské posta­ve­ní.

Ačkoli je ústřed­ním téma­tem fil­mu sex, ero­tic­ké scé­ny jsou zde slo­vy tři. První dvě jsou, jak už to vzhle­dem k okol­nos­tem bývá, spí­še komic­ké a odpo­ví­da­jí tomu, že akté­ři jsou v dané oblas­ti oprav­du začá­teč­ní­ci. V posled­ní však už vystu­pu­jí ostří­le­ní pro­fí­ci. Ještě než jsem šla do kina, uva­žo­va­la jsem, podob­ně jako i spous­ta dal­ších divá­ků, v čem bude ten­to skan­di­náv­ský film jiný či stej­ný v porov­ná­ní s již dří­ve nato­če­ný­mi fil­my toho­to raže­ní. Budou severští tee­nage­ři tře­ba chlad­něj­ší než jejich ame­rič­tí a němeč­tí kole­go­vé?

Tak chlad­něj­ší roz­hod­ně nejsou, jen jsou opro­ti tako­vým Prci, prci, prcič­ky poně­kud umír­ně­něj­ší ve svých puber­tál­ních pro­je­vech. Scény, kte­ré se zde ode­hrá­va­jí, jsou roz­hod­ně reál­něj­ší a ne tak fan­tasma­go­ric­ké. Film také běží v poklid­něj­ším tem­pu, a to zejmé­na díky pro­stři­hům, ve kte­rým Bea „sní“. Další odliš­nost najde­me v uplat­ně­ní dospě­lá­ků. Ti zde hra­jí pra­ma­lou roli a v milost­ných vzta­zích hlav­ních hrdi­nů vůbec nefi­gu­ru­jí (opro­ti např. pro­slu­lé Stiflerově mámě ve výše jme­no­va­ném fil­mu:-).

PS: A co je ješ­tě zají­ma­vé, všim­ně­te si, jak mají všich­ni kou­zel­ný úsměv...

PS: Dala jsem sem odkaz na čes­ké ofi­ci­ál­ní strán­ky, pokud je ale někdo zběh­lý v Norštině (nebo Švédštině - nejsem si jis­tá, v jakém jazy­ce ten film je, v ČR je dabo­va­ný), tak tady jsou ori­gi­nál­ní strán­ky: Bare Bea

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Panenství na obtíž
Režie: Petter Naess
Scénář: Johan Bogaeus
V hlav­ních rolích: Kaia Foss, Maria Brinch, Kim S. Falck-Jorgensen, Kamilla Gronli Hartwig, Espen Klouman-Hoiner, Ida Thurman-Moe
Délka: 83 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Panenství na obtíž - premiera 8. září 200511. srpna 2005 Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005 Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky pomoci najít vhodnou „oběť“, která by ji o panenství připravila… Bea chodí do druhého […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Lék na život - 65 %14. února 2017 Lék na život - 65 % Každý chce ve svém životě mít úspěch a stejně tak to chce mít i Američan Lockhart. Je sice mladý, ale je také velmi ambiciózní manažer, který si je jist svými úspěchy a postupem v práci. […]
  • Match Point - Hra osudu8. června 2006 Match Point - Hra osudu Třikrát SLÁVA. Woody Allen se konečně probudil ze svého filmového spánku a po několika ne zrovna vydařených filmech si získává zpět na svou stranu zhrzené fanoušky. Avšak jeho nový snímek […]
  • Dokažte mi vinu5. listopadu 2006 Dokažte mi vinu Vin Diesel v roli italského mafiána Jacka DiNorscia, souzeného za překupnictví narkotik, v dramatu podle skutečné události. Dvouhodinový film amerického režiséra Sidneyho Lumeta (Psí […]