Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Panenka

Panenka

Panenka
Panenka

Velmi jsem si oblí­bi­la kni­hy krá­lov­ny island­ské kri­mi, a pro­to jsem si nene­cha­la ujít ani novin­ku „Panenka“, pátou kni­hu ze série se sym­pa­tic­kým detek­ti­vem Huldarem a dět­skou psy­cho­lož­kou Fereyjou, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství GRADA Publishing, a.s.

Celý pří­běh začí­ná před pěti lety nále­zem hrů­zostraš­ně zne­tvo­ře­né panen­ky, vylo­ve­né ze dna moře, kte­rá uváz­la v rybář­ské síti Frikkiho, jež s mla­dič­kou vdo­vou Dísou a její dcer­kou Rósou vyra­zil na víken­do­vý výlet na moře.

Nepochybně se jed­na­lo o panen­ku na hra­ní, tako­vou, kte­rá má vypa­dat jako mimin­ko. V moři už urči­tě leže­la dlou­ho. Byla pokry­tá vilej­ši, bílý­mi čer­vy a jiný­mi orga­nismy, kte­ré Dísa nezna­la. Kolem krku měla jem­ný řetí­zek, ale přes vrst­vu mušlí a dal­ších moř­ských tvo­rů, pokrý­va­jí­cí panen­ce hruď jako brně­ní , neby­lo vidět, co na něm visí. Místo jed­no­ho oka zel jen prázd­ný otvor a dru­hé na ně skel­ně zíra­lo zpod víč­ka, kte­ré se zřej­mě zaklaplo, když se panen­ka naklo­ni­la. Většina řas na něm chy­bě­la. Panenka při­šla i o část vla­sů, po nichž zůsta­ly na hla­vič­ce úhled­né řady dírek. Zbývající vla­sy tvo­ři­ly tma­vou změť. Nebylo na ní nic roz­to­mi­lé­ho ani hez­ké­ho.

Rósa si chtě­la panen­ku i přes pro­tes­ty své mat­ky nechat za kaž­dou cenu, ale to ješ­tě netu­ši­la, jaký hro­zi­vý řetě­zec udá­los­tí se nále­zem panen­ky spus­tí. Tu noc její mat­ka za záhad­ných okol­nos­tí zemře­la a hrů­zostraš­ná panen­ka zmi­ze­la. Kam se podě­la a jakou roli hrá­la ve smr­ti její mat­ky?

V tom­to oka­mži­ku se však pře­sou­vá­me o pět let poz­dě­ji, do sou­čas­nos­ti, kde upro­střed roz­bou­ře­né­ho moře, sho­dou okol­nos­tí na stej­ném mís­tě a na stej­ných sou­řad­ni­cích obje­vu­jí nekom­plet­ní ostat­ky dvou lid­ských těl, pat­ří­cí mla­dé­mu páru.

Vyšetřování se ují­má Erla a její moc dob­ře zná­mý team spo­lu s Huldarem. Mezitím vzne­sl chla­pec jmé­nem Tristan obvi­ně­ní pro­ti sexu­ál­ní­mu zne­u­ží­vá­ní v náhrad­ním domo­vě. Prošetřit to má mla­dá psy­cho­lož­ka Freyjac, kte­rá se tak chtě nechtě opět stře­tá­vá s Huldarem, ke kte­ré­mu nejsou její city, stej­ně tak jako jeho k ní, lhos­tej­né. Rozehrají nako­nec Freyja a Huldar milost­nou etu­du a začnou koneč­ně spo­lu cho­dit, ane­bo je seme­lou pra­cov­ní povin­nos­ti?

Mrtvých hro­zi­vě při­bý­vá. Na krku mají vyšet­řo­vá­ní kos­tí dvou mla­dých Britů - kte­rý se sem dosta­li bůhví­jak. Dále mají zavraž­dě­né­ho bez­do­mov­ce, kte­rý jak se zdá, dea­lo­val a nezvěst­nou tee­nager­ku Rósu, u kte­ré vyšet­řo­vá­ní postup­ně uka­zu­je, že všech­ny pří­pa­dy tak nějak sou­vi­sí prá­vě s ní a stra­ši­del­nou panen­kou.

Rósa, byla něčím zvlášt­ní. Měla pro­blém roz­li­šit sku­teč­ný život od fan­ta­zie. Byla pře­svěd­če­ná, že její rodi­če byli zavraž­dě­ni, nej­pr­ve otec a o pět let poz­dě­ji i mat­ka. Netvrdila, že její mat­ku zavraž­dil „zlý člo­věk“. Nebo zlo­děj. Nebo násil­ník. Nebo zlo­či­nec. Ne. Dívka trva­la na tom, že smrt její mat­ky způ­so­bi­la démo­nic­ká panen­ka. A vědě­la, že dal­ší na řadě je ona.

Vždy, když utek­la, při­šel dopis, že je zdra­vá a v pořád­ku. Není tře­ba se o ni obá­vat. Vrátí se až bude při­pra­ve­ná. Místo, kde se zdr­žo­va­la, bylo záha­dou. Vrátí se i ten­to­krát, aby vše objas­ni­la?

A jakou roli ve sku­teč­nos­ti panen­ka sehrá­la ve všech těch „zby­teč­ných“ úmr­tí? Nebo to byla jen sou­hra podiv­ných okol­nos­tí a udá­los­tí vyús­tě­né v pou­hou náho­du? Ostatně, člo­věk nikdy neví, kam ho život zave­de a co mu do ces­ty při­chys­tá....

Kniha, ostat­ně jako všech­ny čty­ři před­chá­ze­jí­cí opět nezkla­ma­la, prá­vě nao­pak. Skvěle vymyš­le­ný pří­běh plný záhad k roz­luš­tě­ní, kte­ré se pro­lí­ná s tíži­vou a ponu­rou atmo­sfé­rou, plné napě­tí a neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Nejvíce mě dosta­lo roz­luš­tě­ní celé­ho pří­bě­hu a toho, jak všech­ny jed­not­li­vé indi­cie, kte­ré nám Yrsa po celou dobu před­klá­da­la, do sebe vel­mi bra­vur­ně zapa­da­jí.

Příběh „Panenka“, kte­rá při­ná­ší jenom zká­zu a smrt, roz­hod­ně sto­jí za to si pře­číst a mít ji jako skvost ve své kni­hov­nič­ce.

 

PANENKA

Napsala: Yrsa Sigurdardóttir

Přeložila: Hana Sichingerová

Vydala: GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 427

ISBN: 9 788076 250802


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,25724 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56767 KB. | 04.07.2022 - 08:36:53