Kritiky.cz > Recenze knih > Panda Fanda - pandí divoch Fanda a jeho cesta k umění kung-fu, k naslouchání a skromnosti

Panda Fanda - pandí divoch Fanda a jeho cesta k umění kung-fu, k naslouchání a skromnosti

120604 350 0 fit

unnamed

Daleko v Číně, v jed­nom bam­bu­so­vém lese, žije pan­dí rodi­na. Panda mamin­ka má tři děti - dvě hol­čič­ky a jeden pan­dí kluk. Právě kluk Fanda stá­le někam odbí­há a něco pro­zkou­má­vá. Mamince se to moc nelí­bí. V nedě­li šli s mamin­kou na výlet. Jak tak šli, mamin­ka uvi­dě­la cedu­li, že zdej­ší ško­la bojo­vé­ho umě­ní při­jí­má malé pan­dy ke stu­diu kung-fu. Maminka se zara­do­va­la, že by to bylo něco pro Fandu. Hned se zají­ma­lo o to, jest­li by její syn chtěl do tako­vé ško­ly cho­dit. Jak se dalo čekat, Fanda chtěl. Sestřičky měly také radost. Přály mu roz­ptý­le­ní a zába­vu. Maminka slí­bi­la, že jim také něco vybe­re, aby stej­ně jako Fanda měli co dělat.

V pon­dě­lí se vyda­li Fanda a mamin­ka do ško­ly bojo­vé­ho umě­ní. Měli se hlá­sit u Mistra Tao Li. Mistr je uví­tal pozdra­vem, kte­rý před­sta­vu­je skrom­nost a naslou­chá­ní. Fanda to zku­sil zopa­ko­vat, ale při­dal k tomu ješ­tě kotr­me­lec. Maminka se zdě­si­la nad tou ostu­dou. Dva žáci do sebe str­ka­li - těši­li se, že Mistr fan­du vyra­zí. To ho ovšem nezna­li. Byli tam tepr­ve krát­ce. Mistr Fandu uví­tal ve ško­le. Oba dva s mamin­kou vědě­li své. Fanda pocho­pil během chví­le, že zde budou tvr­dá pra­vi­dla. Maminka zatím šla domů a Fandovi nasta­la nová život­ní zku­še­nost.

Je jas­né, že je to svým způ­so­bem Kung-fu Panda - tedy pohád­ka z tele­vi­ze. Je to tro­chu jinak, samo­zřej­mě. Nic to však nemě­ní na tom, že je to extrém­ně pove­de­ná pohád­ka. Jak taky jinak. Autorka totiž spa­dá do kate­go­rie pohád­ko­vých es - tak bych to teda nazva­la já. Krásné ilu­stra­ce a obál­ka k tomu, tak­že urči­tě dopo­ru­ču­ju. Na fot­ce je vidět autor­ka ilu­stra­cí Veronika Balcarová. Kniha má 96 stran.

 

  • Autor: Monika Nikodemová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 27. 07. 2020

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 5,11661 s | počet dotazů: 211 | paměť: 51872 KB. | 14.06.2021 - 09:25:02