Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Panasonic Viera TX-P42G30E – jedinečná plazmová televize, která stojí za to!

Panasonic Viera TX-P42G30E – jedinečná plazmová televize, která stojí za to!

Na trhu je spous­ta tele­vi­zí, kte­ré nabí­ze­jí cel­kem sluš­né roz­li­še­ní a kva­li­tu obra­zu. Ovšem nastá­vá otáz­ka, proč se jen spo­ko­jit se sluš­ným, když můžu mít to nej­lep­ší? A to všech­no za skvě­lou cenu! Na otáz­ku je jed­no­du­chá odpo­věď, a to ta, že musím umět vybrat. Já vám tedy s výbě­rem pomo­hu a plazmo­vou tele­vi­zi Panasonic Viera TX-P42G30E vám tím­to dopo­ru­ču­ji.

Nebyla by to plazmo­vá tele­vi­ze od Panasonicu, kdy­by nemě­la FullHD roz­li­še­ní, tak­že nabí­zí tu nej­úchvat­něj­ší kva­li­tu fil­mů, a to kom­plet­ně v HD. Rozlišení obra­zov­ky je úcty­hod­ných 1920x1080. Dynamický kon­trast dosa­hu­je úžas­ných hod­not, a to 5 000 000:1. Obnovovací frek­ven­ce vás u této tele­vi­ze nadchne, pro­to­že je 600 Hz. Zvuk si může­te vychut­ná­vat díky dvě­ma repro­duk­to­rům, kte­ré mají cel­ko­vý výkon 20 W. Televize má stan­dard­ně nain­sta­lo­va­ný set-tobox, tak­že nemu­sí­te pro pří­jem DVB-T a DVB-C sig­ná­lu nic dal­ší­ho doku­po­vat.

Dále tele­vi­ze vlast­ní 3 vyso­ko­rych­lost­ní USB konek­to­ry, díky kte­rým může­te nahrá­vat svo­je oblí­be­né pořa­dy v pře­krás­né HD kva­li­tě. Dále tele­vi­ze vlast­ní úžas­ný pro­hlí­žeč Viera, díky kte­ré­mu si může­te na tele­vi­zi pře­hrá­vat foto­gra­fie, hud­bu a videa v pře­krás­ném HD roz­li­še­ní. Také na tele­vi­zi chyt­ne­te inter­net díky WiFi při­jí­ma­či.

Panasonic Viera TX-P42G30E se pro­dá­vá na trhu za cenu 15 500,-Kč a nej­lev­ně­ji ji může­te kou­pit ZDE! Udělejte si k při­chá­ze­jí­cím Vánocům radost a zakup­te si ji do své domác­nos­ti. Uvidíte, že vaše rodi­na bude štěs­tím bez sebe. Pokud na tele­vi­zi nemá­te, pak si ji může­te vzít na splát­ky s nulo­vým navý­še­ním!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,51852 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53166 KB. | 25.09.2021 - 23:05:54