Kritiky.cz > Divadelní recenze > Pán z Prasečkova

Pán z Prasečkova

0e79a8d3ae 90359642 o2

Rubriku „tyjátr“ tady dost zane­dbá­vám, což je jis­tě ško­da už vzhle­dem k tomu, že jsem nedáv­no shlé­dl něko­lik zají­ma­vých před­sta­ve­ní.

Tak tře­ba Pán z Prasečkova od slo­vut­né­ho Moliéra.

Ke kla­si­ce v Národním při­stu­pu­ji v posled­ní době tro­chu s despek­tem. Lear mě zkla­mal, Věc Makropulos z vel­ké čás­ti také, obec­ně mám dojem, že for­ma se sna­ží udě­lat z obsa­hu něco nové­ho, sil­ně aktu­ál­ní­ho, což se ale se sta­rou lát­kou dost „dře“. Nejsem zrov­na typic­kým pří­z­niv­cem zakon­zer­vo­va­né­ho padla, nicmé­ně přespří­liš oné „moder­ny“ mě někdy dost iri­tu­je.

Pán z Prasečkova je někde na půli ces­ty mezi výše nastí­ně­nou pro­ble­ma­ti­kou. Trocha nezbyt­né­ho pře­hrá­vá­ní se tam pocho­pi­tel­ně najde (a poz­dě­ji je i doce­la milé), ale pořád se jed­ná o vyni­ka­jí­cí a sviž­nou hru.

Trochu při­hlouplý (ale not­ně boha­tý) ven­kov­ský buran, pán z Prasečkova (Postránecký), se má ženit s krás­nou Julií (Pidrmanová), kte­rá si ale pocho­pi­tel­ně už vyhléd­la něko­ho jiné­ho (mlad­ší­ho a chud­ší­ho). S pomo­cí něko­li­ka přá­tel se tak sna­ží utvo­řit roz­sáh­lou síť intrik, z níž by měl pán z Prasečkova vyjít jako pora­že­ny a Julie by měla skon­čit v náru­či své­ho vyvo­le­né­ho. Jak pros­té. 🙂

Hra se hrá­la bez pře­stáv­ky - což se mi zamlou­va­lo - byla oprav­du vtip­ná (scé­na s klystý­rem) a ve své době jis­tě muse­la vzbu­dit nejed­no pozdvi­že­ní. Postránecký exce­lo­val, Pidrmanová se mi také líbi­la, R. Mácha v roli Erasta (což je onen milý Julie) rov­něž doce­la ušel. Režie Hany Burešové a scé­na Martina Černého se drže­ly v mezích - pro mě - únos­né­ho a nepouš­tě­li se do přespří­liš­ných expe­ri­men­tů, nao­pak, pokud už ano, tak mi to vše při­šlo vel­mi vtip­né a nápa­di­té. Výtku bych měl k samot­né hře, urči­tě nejsem jedi­ný, komu bylo pána z Prasečkova líto. Jistě, je to tro­chu domýš­li­vý a ješit­ný člo­věk, nicmé­ně tako­vý osud si jis­tě neza­slou­žil. Hra - když to tro­chu pře­že­ne­me - de fac­to glo­ri­fi­ku­je lež a pře­tvář­ku (i když mohou mít „dob­rý“ úmy­sl). Dětem bych to radě­ji nepouš­těl...

  • Man & Mahler - padlo Ponec (Malá inventura)22. března 2020 Man & Mahler - padlo Ponec (Malá inventura) Tanec zrovna není z pů Thálie vystoupením, které bych navštěvoval nějak často. Z části proto také bylo pro mě představení Man Mahler dost výjimečnou záležitostí, o které se však nepíše […]
  • Ionesco - Nosorožec23. března 2020 Ionesco - Nosorožec Ano, na Nové scéně Národního padla hrají nosorožce. Pozoruhodnou hru slavného dramatika antidramatu (či absurdního padla).- Nosorožec!- To se Vám něco zdá… Ach, no tohle!V menším […]
  • Taking Off company - Oblíbenci30. března 2020 Taking Off company - Oblíbenci Hru Oblíbenci od švýcarské autorky Laury de Weck (ročník narození 1981) jsem shlédl v neděli v Paláci Akropolis, takže dojmy jsou ještě docela čerstvé a zároveň už mám trochu toho […]
  • Antikódy v Národním padle22. března 2020 Antikódy v Národním padle Antikódy od V. Havla jsem kdysi četl, svého času jsem o tom zanechal ve virtuálním prostoru nějakou tu řádku zde. Onen článek má dosud celkem slušný "google rating" a je pod ním i […]
  • Mnoho povyku pro nic (Letní Shakespearovské slavnosti)17. března 2020 Mnoho povyku pro nic (Letní Shakespearovské slavnosti) Letní Shakespearovské slavnosti jsou vítanou příležitostí, jejíž hlavní klad spatřuji v jakémsi vymanění padla z jeho - dnes tak vnímaného - tradičního prostředí starých klasicisních budov […]
  • Othello, benátský mouřenín27. března 2020 Othello, benátský mouřenín Othello patří mezi nejslavnější Shakespearovy hry, bohužel jsem jej však až do včerejšího dne neměl tu možnost spatřit na své vlastní zornice. Konkrétně se jednalo o druhou premiéru ve […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com