Kritiky.cz > Články > Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.

pan prstenu00

Natočili jsme všech­ny tři sním­ky najed­nou, tak­že jsou si v mno­hém podob­né. Dvě věže se ale více než oko­lo elfů, trpas­lí­ků a hobi­tů točí oko­lo svě­ta lidí a to fil­mu dává mno­ho rea­lis­tič­těj­ší, sko­ro his­to­ric­ký tón, tro­chu ve sty­lu Statečného srd­ce,· říká s mír­nou nad­sáz­kou Peter Jackson, muž, kte­rý pozve­dl žánr fan­ta­sy fil­mu na zce­la neví­da­nou úro­veň.

Dotáčky a stříhání

název článkuPřestože natá­če­ní Pána prs­te­nů pohl­ti­lo předlou­hé dva roky, strá­ve­né v nedo­tče­ných kon­či­nách Nového Zélandu, prá­vě záslu­hou reži­sé­ra sním­ku bylo někdy nezbyt­né někte­ré scé­ny pře­to­čit, či nato­čit zce­la nové. Pro samot­né tvůr­ce a her­ce to pak zna­me­na­lo to, že i rok po uve­de­ní Společenstva prs­te­nu do svě­to­vých kin a doto­če­ní mate­ri­á­lu pro zby­lé dva díly si na vlas stej­ný fil­mař­ský štáb musel opět spa­ko­vat věci a vyra­zit do „země Pána prs­te­nů“, jak je zná­mé­mu ost­ro­vu pře­zdí­vá­no. Remake urči­tých pasá­ží a obo­ha­co­vá­ní již nato­če­né­ho fil­mo­vé­ho pásu pova­žu­je Peter Jackson za dobrou věc: „Z eko­no­mic­ké­ho pohle­du je to výji­meč­ný luxus, zato z umě­lec­ké­ho hle­dis­ka skvě­lý způ­sob, jak dělat fil­my. Často tepr­ve až ve střiž­ně zjis­tí­te, že vám někte­ré zábě­ry chy­bí a jiné bys­te radě­ji nato­či­li jinak.“

V tako­vých­to pří­pa­dech se pře­de­vším jed­ná o pasá­že, kte­ré mají vtisk­nout pří­bě­hu vět­ší hloub­ku, obo­ha­tit dění o zákou­tí té či oné kapi­to­ly z kniž­ní před­lo­hy, ane­bo jen vytvo­řit ply­nu­lej­ší pře­chod mezi dvě­ma dří­ve nato­če­ný­mi scé­na­mi. Je to sku­teč­ně zají­ma­vé, ale to samé se děje i nao­pak – pře­de­vším v mís­tech, kde si své hono­rá­ře zaslu­hu­jí stři­ha­či. Když na pla­ce nato­čí­te urči­tou scé­nu, kte­rá má v rám­ci záplet­ky své opod­stat­ně­ní, tak to ješ­tě nemu­sí zna­me­nat, že se obje­ví i v koneč­ném sestři­hu. Je to kru­té, ale kvů­li této sku­teč­nos­ti nespat­ři­la svět­lo svě­ta např. scé­na v Roklince, jež se ori­en­tu­je na zají­ma­vý roz­ho­vor mezi hobi­tem Frodem a elf­kou Arwen. Ostatně… úči­nek těch­to radi­kál­ních kro­ků pocí­til na vlast­ní kůži i samot­ný před­sta­vi­tel Sarumana Christopher Lee, jehož účin­ko­vá­ní v závě­reč­né čás­ti tri­lo­gie bylo zamít­nu­to s poměr­ně logic­ky zně­jí­cím vysvět­le­ním, že scé­ny zachy­cu­jí­cí jeho pád se vzhle­dem k úzké spja­tos­ti s dru­hým dílem pro začá­tek Návratu krá­le zkrát­ka neho­dí.

Super parta

název článkuBylo by to asi div­né, kdy­by dva roky živo­ta strá­ve­né dale­ko od domo­va nest­me­li­ly všech­ny účast­ní­ky natá­če­ní dohro­ma­dy. Na Novém Zélandu se vytvo­ři­la oprav­du neví­da­ná par­ta – neje­nom mezi her­ci, ale také mezi ostat­ní­mi pra­cov­ní­ky, vysky­tu­jí­cí­mi se v dale­ko hoj­něj­ším počtu. Zřejmě nej­u­tu­že­něj­ší sku­pin­ka však vznik­la oko­lo Vigga Mortensena a spol. Když se dnes zeptá­te Elijaha Wooda, na co z natá­če­ní nej­ra­dě­ji vzpo­mí­ná, může­te si být jis­ti tím, že vám ve své odpo­vě­di neza­po­me­ne zdů­raz­nit pojem „kolek­tiv“. Mortensen, Wood, Sean Astin či Dominic Monaghan si vol­né chví­le a dny v per­ném pro­gra­mu zpes­t­řo­va­li sku­teč­ně zají­ma­vý­mi způ­so­by. Při prv­ním poby­tu si např. objed­na­li seskok s padá­kem či bun­gee jum­ping, a když už je omr­ze­lo i tohle, necha­li si „jen tak ze sran­dy“ vyho­to­vit spo­leč­né elfské teto­vá­ní (s výjim­kou Daviese, za něhož onen pro­ces pod­stou­pil jeho dublér). Samotné veče­ry pak trá­vi­li povět­ši­nou v hospůd­ce nad piv­ním mokem, kde se k nim při­po­ji­li i dal­ší čle­no­vé - kro­mě kom­par­sis­tů, před­sta­vu­jí­cích ve fil­mu skře­ty, elfy či lid­ské vzbou­řen­ce, to byli napří­klad i Ian McKellen s Christopherem Leem.

Takovéto přá­tel­ství vydr­že­lo vět­ši­ně účast­ní­kům dodnes. Vzhledem k tomu, že Mortensen, Astin a Wood žijí spo­leč­ně v L.A., komu­ni­ka­ce mezi nimi skon­če­ním natá­če­ní výraz­ně­ji neu­tr­pě­la. Že i her­ci jsou jenom lidé z masa a kos­tí, to potvr­zu­je konec­kon­ců i sku­teč­nost, že výše uve­de­ným lidem není cizí ani návště­va kama­rá­da. „Zrovna nedáv­no jsme vyra­zi­li do Mexika pře­kva­pit Billyho Boyda,“ říká Wood v roz­ho­vo­ru pro ame­ric­ký měsíč­ník Premiere a dodá­vá: „Řekl bych, že to je víc než přá­tel­ství, při­pa­dá­me si spíš jako brat­ři.“

Malé-velké problémy

název článkuJsme jenom lidé a kaž­dý člo­věk má své nedo­stat­ky a sla­bi­ny. Jiné to neby­lo ani s her­ci, kte­ří se na natá­če­ní Pána prs­te­nů podí­le­li. Takový Sean Bean, kte­rý na plát­ně zhmot­nil posta­vu Boromira, je v civil­ním živo­tě sice hod­ně milý a přá­tel­ský, nicmé­ně má panic­ký strach z létá­ní heli­kop­té­rou. A jeli­kož bylo v urči­tých pří­pa­dech sku­teč­ně nut­né vyu­žít letec­ké­ho pře­su­nu v důsled­ku urych­le­ní natá­če­ní, vzni­ka­ly pro Beana mnoh­dy kuri­óz­ní situ­a­ce. „Sean je smr­du­tý a pro­hni­lý zba­bě­lec!“ říká s humor­ným tónem John Rhys-Davies, před­sta­vi­tel zava­li­té­ho trpas­lí­ka Gimliho, „k smr­ti se bojí vrtu­l­ní­ků a nena­se­dl by do nich ani za nic. Takže než aby spo­lu s ostat­ní­mi vyle­těl na vrcho­lek hory, kde se natá­če­lo, vstal rad­ši ráno o dvě hodi­ny dří­ve, vyle­zl tam po svých a večer šel zase pěš­ky zpát­ky dolů.“

Zmínění jmé­na Johna Rhys-Daviese není v této sou­vis­los­ti nijak náhod­né, neboť i on byl na Zélandě kon­fron­to­ván s nejed­nou stras­tí. Protože ve fil­mu hra­je trpas­lí­ka, v jehož tvá­ři se výraz­ným způ­so­bem pro­mí­tá boj fyzic­ký i dušev­ní, kaž­dý den trá­vil v mas­kér­ně něko­lik hodin. Přibližně po půl roce se u něj začal pro­je­vo­vat ekzém, což se vlast­ně dalo oče­ká­vat vzhle­dem k čas­té­mu kon­tak­tu pokož­ky s nej­růz­něj­ší­mi pro­te­ti­ky a make-upem. Nejednou se mu při­ho­di­lo to, že při­šel do mas­kér­ny a vzá­pě­tí byl vyká­zán se slo­vy, že to dneska nepů­jde, že má na tvá­ři živé maso. „Kůže mi napuch­la, pak zdu­ře­la a nako­nec se slou­pa­la. Vypadalo to hro­zi­vě, ve váč­cích pod oči­ma se mi udě­la­ly tako­vé praskli­ny, že by se v nich daly hrát piškvor­ky,“ vzpo­mí­ná na nera­dost­né oka­mži­ky samot­ný aktér.

Bude se potit krev!!!

název článkuTrénink byl pro před­sta­vi­te­lé ústřed­ních rolí nevy­hnu­tel­ný. Zatímco Davies se učil ohá­nět se seke­rou celé týd­ny a na pla­ce s tři­ce­ti­ki­lo­vým brně­ním na těle vylo­že­ně trpěl, Viggo Mortensen měl úlo­hu o to slo­ži­těj­ší, že nasko­čil do plně roz­je­té­ho vla­ku. Přeci jen s jeho jmé­nem s v pro­jek­tu původ­ně nepo­čí­ta­lo, neboť Aragorna měl zpr­vu hrát Stuart Downsend. Na roz­myš­le­nou měl Mortensen pou­ho­pou­hý jeden den a sám při­zná­vá, že nevě­děl, jest­li má roli Hraničáře oprav­du při­jmout, ane­bo ne. Rozhodující slo­vo měl v této pro­ble­ma­ti­ce jeho tři­nác­ti­le­tý syn. Když se dozvě­děl, že jeho táta může hrát Aragorna, netr­va­lo mu dlou­ho, aby jej pře­svěd­čil o správ­nos­ti jedi­né vol­by.

Neuplynulo ani čty­ři­a­dva­cet hodin a Mortensen už seděl v leta­dle míří­cím na Nový Zéland. Na pří­pra­vy a samot­ný tré­nink měl ze všech akté­rů nejmé­ně času. Zatímco všich­ni ostat­ní měli na zdo­ko­na­le­ní svých bojo­vých schop­nos­tí celé dva měsí­ce, Viggo to musel zvlád­nout za skrom­né čty­ři dny. Naštěstí pro Mortensena, jako uči­tel mu byl při­dě­len býva­lý olym­pij­ský vítěz Bob Anderson, dnes již sedm­de­sá­ti­le­tý děde­ček. „Anderson učil šer­mo­vat už Errika Flynna a na začát­ku mi na rovi­nu řekl, že není čas na to, aby se se mnou maz­lil a všech­no mi podrob­ně vysvět­lo­val,“ říká před­sta­vi­tel Aragorna a s úsmě­vem pokra­ču­je: „Prostě na mě začal posí­lat jed­nu vlnu skře­tů za dru­hou.“

název článkuŽe je tré­nink dia­me­t­rál­ně odliš­ný od „scén natá­če­ných na ost­ro“, o tom se vět­ši­na zúčast­ně­ných pře­svěd­či­la na vlast­ní kůži. Takovou ztrá­tu zubu může Mortensen pova­žo­vat ješ­tě jako štěs­tí, když při­hléd­ne ke zra­ně­ním, kte­ré při natá­če­ní utr­žil Orlando Bloom, ve fil­mu blon­ďa­tý elf Legolas. Polámaná žeb­ra a kon­če­ti­ny byly u něj na kaž­do­den­ním pořád­ku – zvláš­tě pak z koně padal více, než je zdrá­vo. „Orlando? Jo… tak ten byl neu­stá­le ofá­čo­vá­ný,“ smě­je se nahlas John Rhys-Davies v roz­ho­vo­ru pro ame­ric­ký fil­mo­vý měsíč­ník. Ono se však také ale není čemu divit – u člo­vě­ka, kte­rý měl tři­krát naštípnu­tou leb­ku, zlo­me­né obě nohy a pochrou­ma­nou páteř, se nedá oče­ká­vat, že pro­plu­je celým natá­če­ním bez odře­nin a pohmož­dě­nin.

Bitva u Helmova žlebu ve zpětném zrcátku

Vrcholná scé­na ze Dvou věží dala fil­ma­řům co pro­to, ale hlav­ně pra­cov­ní­kům tri­ko­vé spo­leč­nos­ti Weta, kte­rou Jackson zalo­žil před něko­li­ka lety. Když bychom před něja­kým tím pát­kem vklouz­li do pro­stor novozéland­ské­ho „stu­dia na sny“, byli bychom asi hod­ně pře­kva­pe­ni, na co všech­no bychom tady nara­zi­li. Figuríny doku­men­tu­jí­cí fyzic­ký vývoj Gluma, nej­růz­něj­ší mas­ky skře­tů, vše­li­ja­ké kos­týmy, repli­ky zbra­ní, magic­ké arte­fak­ty, brně­ní atd. Trikaři z Wety zasvě­ti­li tvor­bě Pána prs­te­nů ješ­tě více času než samot­ní her­ci. „Na tomhle fil­mu dělá­me celých pět let, v pěti oddě­le­ních bylo vyro­be­no na čty­ři­cet osm tisíc rekvi­zit,“ dodá­vá s pýchou šéf spo­leč­nos­ti Richard Taylor. 

Zadostiučinění za „čer­nou“ prá­ci se Weťáci dočka­li při pře­dá­vá­ní Oscarů. Když Taylor se zla­tým ple­šou­nem při­stál loni v břez­nu na letiš­ti ve Wellingtonu, při­pra­vi­li pro něj jeho pod­ří­ze­ní oprav­du výsost­né při­ví­tá­ní. Rudý kobe­rec ke schůd­kům leta­dla byl jen pou­hým úvo­dem, zapl­ně­ná pří­le­to­vá hala pak Taylora vylo­že­ně doja­la. Aby se Richard svým pra­cov­ní­kům nějak odvdě­čil, nakou­pil pak v L.A. asi sto maket Oscara a všech­ny je poroz­dá­val.

Někteří lidé by se moh­li myl­ně domní­vat, že je Pán prs­te­nů výhrad­ně dílem nej­mo­der­něj­ší počí­ta­čo­vé tech­no­lo­gie. Skutečnost je ale tro­chu jiná. Samozřejmě, že ve fil­mu nara­zí­me na mno­ho scén, kte­ré by bez pomo­ci com­pu­te­rů nikdy nevznik­ly, nebo ale­spoň ne v tako­vé podo­bě, málo­kdo si však už uvě­do­mí, že Jackson hod­ně trval na tom, že coko­liv půjde vytvo­řit kla­sic­ký­mi tri­ko­vý­mi postu­py „a lá guma, latex a sád­ra“, tak to nevznik­ne záslu­hou soft­wa­rů. Kromě masek skře­tů a lou­tek entů tak byla zplo­ze­na i celá řada nej­růz­něj­ších mode­lů budov – hradba­mi začí­na­je, měst­ský­mi budo­va­mi kon­če.

název článkuZ celé plejá­dy zmen­še­nin vyni­ká nej­ví­ce mini­a­tu­ra věže Barad-dűr a její­ho oko­lí o půdo­rys­né plo­še pět met­rů čtve­reč­ných a zejmé­na pak make­ta Helmova žle­bu a při­lehlé­ho teré­nu, kte­rá byla v post­pro­duk­ci vyu­ži­ta pro dosa­ze­ní něko­li­ka­ti­sí­co­vých vojsk skře­tů a lidí. Monumentální bitva ze závě­ru dru­hé­ho dílu je tedy jed­nou ze scén, kte­rá vzni­ka­la neje­nom v díl­ně, ale také v počí­ta­čích. Zatímco bez zmí­ně­né­ho mode­lu by se daná pasáž jis­tě nato­čit dala, bez zása­hu moder­ní tech­no­lo­gie by se tvůr­ci obe­šli jen stě­ží. Pro vznik této scé­ny muse­li pro­gra­má­to­ři vyvi­nout spe­ci­ál­ní ani­mač­ní a simu­lač­ní pro­gram, kte­rý umož­nil pixe­lo­vým „vojáč­kům“ logic­ky uva­žo­vat, bojo­vat v závis­los­ti na situ­a­ci a pohy­bo­vat se způ­so­bem nero­ze­zna­tel­ným od reá­lu. Richard Taylor vná­ší do celé pro­ble­ma­ti­ky mno­hem více svět­la: „Místo toho, abychom kaž­dé­mu z tisí­ců vojá­ků pře­dem napro­gra­mo­va­li to, co má dělat, dali jsme mu oči, aby mohl roze­znat pří­te­le od nepří­te­le, a mozek, aby se mohl roz­ho­do­vat, jest­li má brá­nit, nebo úto­čit. Prostě pro­ti sobě posta­ví­te dvě armá­dy, stisk­ne­te knof­lík a nechá­te je, ať si to spo­lu vyří­dí.“ 

Takhle, jak to říká, to zní poměr­ně jed­no­du­še. Co říká­te? 🙂

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […] Posted in Články
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Nejlepší filmy roku 2003 - Část první1. února 2004 Nejlepší filmy roku 2003 - Část první Šest nejlepších filmových hitů z první půlky roku 2003Leden > Pán prstenů: Dvě věže Leden byl v roce 2003 poměrně bohatý, pro filmové fanoušky a příznivce kvalitní podívané pak také […] Posted in Články
  • Speciál:Pán prstenů4. ledna 2003 Speciál:Pán prstenů Dne 16.1. vyrazí Dvě věže svou pouť českými kiny. Pozastavme se na chvíli nad kouzelným světem, s nímž máme co do činění. Tři prsteny pro krále elfů pod nebem, Sedm vládcům trpaslíků v […] Posted in Články
  • Spider-Man 2: V čem všem je lepší13. července 2004 Spider-Man 2: V čem všem je lepší "Jestli je tento film v něčem lepší, pak je to příběh," soudí většina tvůrců při optání, v čem Spider-Man 2 předčí svého staršího předchůdce. I když to zní divně vzhledem k hrubému […] Posted in Články
  • Co nemám rád na Vánocích..22. prosince 2019 Co nemám rád na Vánocích.. Vánoce jsou půvabné svátky, které máme dnes ve svých myslích již patrně neochvějně spojeny s křesťanskými tradicemi. Přesto se však - zejména v posledních desetiletích - s nimi pojí i […] Posted in Články
  • Glum alias Andy Serkis17. ledna 2004 Glum alias Andy Serkis Aneb jak vzniká přesvědčivě hrající herec, který neexistuje. Není tomu tak dlouho, co se jeden nejmenovaný herec nechal slyšet, že začíná mít vážné starosti o svůj „flek“. Ano, v době, […] Posted in Profily osob
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE Když Ramses odmítne Mojžíšovy prosby, aby nechal prorokův lid odejít, Egypt je zasažen sérií morových ran. Ramsesovi poradci nabízí pro tyto jevy, které jsou vzrušující ale i děsivou […] Posted in Články
  • Roger Waters The Wall - Pro velký zájem přidává Cinema City poslední kinosály, zajistěte si svoje místo včas27. srpna 2015 Roger Waters The Wall - Pro velký zájem přidává Cinema City poslední kinosály, zajistěte si svoje místo včas Dne 29. září ve 20:00 se Česká republika připojí ke stovkám kin po celém světě, aby všem fanouškům kapely Pink Floyd zprostředkovala jedinečný zážitek v podobě koncertního filmu Roger […] Posted in Články
  • Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo!17. října 2012 Nový český film VŠIVÁCI hlásí hotovo! Režisér Roman Kašparovský konečně řekl závěrečné „Stop!“ a tím ukončil poslední dotáčku k svému celovečernímu debutu Všiváci. A nebyla to úplně běžná dotáčka, probíhala ve více než 5.000 […] Posted in Články

Pán prstenů:Zajímavosti z natáčení - Aneb článek, který jsem tvořil čtyři hodiny.
Hodnocení: 4 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...