Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pán prstenů : Návrat krále aneb vše je u konce

Pán prstenů : Návrat krále aneb vše je u konce

Mánie Pána prs­te­nů v plném prou­du co Vy na to?? Aneb můj cel­ko­vý dojem...Poslední díl tri­lo­gie je opě­tov­ně mis­trov­sky zpra­co­vá­na, o pro­ti před­cho­zím dílům s mini­mál­ní­mi změ­na­mi. Což uví­ta­jí zejmé­na Ti, co čet­li kni­hu. Jackson odve­dl kus prá­ce, což musí uznat oprav­du kaž­dý. Ale jak se říká, sto lidí, sto chu­tí a nezavdě­čí se niko­mu. Nejen že Jackson se zapsal zla­tým pís­mem svým dílem, ale i ti nej­zar­pu­ti­lej­ší odpůr­ci jeho poku­su ztvár­nit tako­vý pojem jako je „Pán prs­te­nů“ musí smek­nout. Samozřejmě s tím, že jdou do kina na film a né na čte­ní kni­hy. Všichni by se měli nad tím zamys­let a oprav­du když si mys­lí, že by to sved­li líp, tak pro­sím, kdo jim brá­ní. I přes všech­na pro i pro­ti sto­jí za shléd­nu­tí celý ten­to nároč­ný mara­ton. Ještě k před­cho­zím dílům, bych chtě­la podok­nout, že pro­dlou­že­né ver­ze jsou mno­hem celist­věj­ší a mno­hé vysvět­lu­jí lépe než ver­ze původ­ní. Proto pokud ten­to tří­díl­ný počin tou­ží­te mít ve svém vlast­nic­tví, pak tedy ver­zi pro­dlou­že­nou. Jistě nepro­hlou­pí­te, ale nao­pak. Každý pří­z­niv­ce oče­ká­val s napě­tím posled­ní díl, také kli­du nám nepři­da­la ani obrov­ská reklam­ní kam­paň. Takže nedo­čkav­ce, jako já, málem klep­la pep­ka.
Návrat krá­le započne pohle­dem na bra­t­ry Smeagola a Deagola. Jak se prs­ten zno­vu obje­vil potom co zra­dil Isildura. Bratrovražda a pasáž, kdy se ze Smeagola pod vli­vem prs­te­nu stá­vá Glum. Myslím, že je zby­teč­né odvy­prá­vět děj celé­ho tře­tí­ho dílu, neboť sku­teč­nost se nedá vepsat na tyto řád­ky. Snad jen to nej­dů­le­ži­těj­ší: Těšte se na fan­tas­tic­kou Odulu, kte­rá snad vypadla z té správ­né noč­ní můry nej­vět­ší­ho Arachnofobika na svě­tě. Také stez­ka mrtvých, chcete-li mrt­ví váleč­ní­ci tu mají mno­hem lep­ší roli než v kni­ze (trou­fam si co ? :o) ) zapo­jí se do bitvy o Minas Tirith. Skvělý Olifanti, kte­ří jsou vyzbro­je­ni jed­no­du­še, přes­to vel­mi prak­tic­ky a vra­žed­ně. Myslím, že až uzří­te útok Rohanských na masu Skřetů, nebu­de se vám snad už líbit žád­ná jiná bitva v kte­rém­ko­liv z fil­mů těch­to let.
Cituji jeden postřeh z kina: „Ty vole, to je lep­ší než ta bitva v jed­nič­ce“ (nejme­no­va­ný divák).
Samozřejmě, je tu i Denethor správ­ce Gondoru a jeho lás­ka k ohni. Konečně zde uvi­dí­te bojo­vat Gandalfa, Smíšek a Pipin se také více zvi­di­tel­ní. A samo­zřej­mě nechy­bí, ani pověst­né počí­tá­ní Gimliho a Legolase, trum­fu­jí­cí se kdo zabil více nepřá­tel (samo­zřej­mě, že zabi­tí Olifanta se počí­tá za jed­no­ho :o)) ). Nepatrné změ­ny nijak neu­blí­ži­li, ale přes­to mi hlav­ně chy­bí záchra­na Kraje.
Konec je tro­chu melan­cho­lic­ky laděn a mís­ty až zdlou­ha­vý, což ale k tako­vé­mu pří­bě­hu pat­ří. Radost atd. musí to mít zakon­če­ní že? Ikdyž v jed­né chví­li, jis­tě to pozná­te mají i sil­něj­ší pova­hy co dělat. Takže fanouš­ci, nad­šen­ci atd. nevá­hej­te a hurá na Návrat krá­le. A malá rada na závěr, roz­hod­ně pokud che­te mít ten správ­ný záži­tek běž­te na ten­to film do kina. Nenahradí to ani tele­vi­zor s úhlo­příč­kou „70“ ani moni­tor „19“. Jediné na co jsme teď zvě­da­vá je to, zda se někdo poku­sí o Hobita. A jest­li bude oce­něn tak jak má tře­ba co se týče Oskarů. Takže jeden sen skon­čil, jedi­né co mě teď napa­dá je to, že se teď dá zfil­mo­vat vše a neu­vě­řím, že to nejde. Takže co příš­tě? Měl by být na řadě Terry Pratchett co řiká­te? :o)

Návrat krá­le, USA 2003, 201 minut
Režie: Peter Jackson
Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,10760 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55810 KB. | 24.05.2022 - 13:35:08