Kritiky.cz > Speciály > Pán prstenů: Dvě věže

Pán prstenů: Dvě věže

DveVeze

O PRODUKCI

Kniha a stří­br­né plát­no

Jeden prs­ten vlád­ne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všech­ny při­ve­de, do tem­no­ty svá­že. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková

Po dese­ti­le­tí živi­la tato slo­va fan­ta­zii a utvá­ře­la sny více než stovk mili­o­nů čte­ná­řů po celém svě­tě. Ti si je pře­čet­li popr­vé roku 1953 romá­nu Společenství prs­te­nu, kte­rý napsal J.R.R. Tolkien jako prv­ní dí tri­lo­gie Pána prs­te­nů.

Tolkienovo dílo bylo pro gene­ra­ce čte­ná­řů zásad­ním uka­za­te­lem na jejich ces­tě živo­tem, pro­to­že jim umož­ni­lo defi­no­vat si pro sebe arche­typ boje mezi dob­rem a zlem. Také díky tomu byl Pán prs­te­nů čte­ná­ři ozna­čen za kni­hu sto­le­tí. Zároveň také Tolkien polo­žil základ­ní kámen žán­ru fan­ta­sy, stvo­řil zce­la nový a vzru­šu­jí­cím způ­so­bem sku­teč­ný svět. Jeho hlav­ním hrdi­nou je hobit Frodo Pytlík, kte­rý se ve své vlast­ní domo­vi­ně zva­né Středozemě dostal do samot­né­ho cen­t­ra bitvy mytic­kých pro­por­cí. Bude muset během své­ho puto­vá­ní pro­ká­zat, že moc přá­tel­ství a indi­vi­du­ál­ní odva­hy doká­že úspěš­ně čelit i těm nej­ni­či­věj­ším silám tem­no­ty.

Filmový epos, kte­rý byl nato­čen pod­le Tolkienovy legen­dár­ní tri­lo­gie se stal jed­ním z nej­ko­losál­něj­ších poči­nů jaké kdy spat­ři­ly přítmí kin. Mytické udá­los­ti, kra­ji­ny a stvo­ře­ní vze­šlá z Tolkienovy fan­ta­zie, to všech­no si vyžá­da­lo čty­ři dese­ti­le­tí trva­jí­cí vývoj fil­mo­vých tech­no­lo­gií, než jsme se dosta­li na úro­veň, kdy je mož­no pře­vést je bez úho­ny na plát­no.

Filmovou tri­lo­gii Pán prs­te­nů napsal, reží­ro­val a pro­du­ko­val Peter Jackson, kte­rý se roz­ho­dl v zájmu zacho­vá­ní inte­gri­ty pří­bě­hu nato­čit všech­ny tři díly naráz. Brzy pro­to bude násle­do­vat závě­reč­ný pří­běh: Návrat krá­le.

  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com