Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pán domu - recenze

Pán domu - recenze

Pán domu je nová ame­ric­ká kome­die plná roz­t­les­ká­va­ček, pře­tře­lek, kos­me­tic­kých rad, tipů jak ulo­vit jedin­ce opač­né­ho pohla­ví a Tommyho Lee Jonese.

Tommy Lee Jones jako drs­ný Sharp, texaský jez­dec, dosta­ne za úkol chrá­nit pět nad­še­ných, mla­dých roz­t­les­ká­va­ček, kte­ré se sta­ly oči­tý­mi svěd­ky zlo­či­nu spácha­né­ho na Sharpově kole­gy­ni.

Dívky mají pod jeho vede­ním tvr­dý režim, musí se dokon­ce při­pra­vo­vat do ško­ly! Sharp si to jako drs­ňák taky moc neu­ží­vá - musí cho­dit na jejich zápa­sy nebo jim kupří­kla­du naku­po­vat dám­ské hygi­e­nic­ké potře­by. Také se sezna­mu­je se svůd­nou a šar­mant­ní uči­tel­kou ang­lič­ti­ny, kte­rou pozve na schůzku. Do toho se samo­zřej­mě vlo­ží dív­ky a sna­ží se z něj udě­lat neo­do­la­tel­né­ho fešá­ka za pomo­ci kos­me­ti­ky a mno­ha dob­ře míně­ných rad.

Do vše­ho se navíc ple­tou dív­čí pro­blémy s lás­kou a se ško­lou a Sharpovy sta­ros­ti s vlast­ní dce­rou. Nakonec je une­se­na prá­vě ona, ale dív­ky si s ele­gan­cí jim vlast­ní pora­dí s únos­ci samy.

Vše dob­ře skon­čí, všich­ni jsou šťast­ní, dare­bák je dopa­den, zápa­sy vyhrá­ny.

 

Pokud nejste fanouš­ci ame­ric­kých cheer­la­ders, nezá­živ­ných pře­stře­lek či Tommyho, tak na to nechoď­te. Spíš si to půjč­te ve video­půj­čov­ně. Zase až tak vtip­né to není.

 

hra­jí: Tommy Lee Jones

        Christina Milian

        Anne Archer

        Brian Van Holt

        Paula Garces

        Monica Keena

        R. Lee Ermey

hud­ba: David Newman

kame­ra: Peter Menzies

režie: Stephan Herek

dél­ka: 92 minut

ori­gi­nál­ní název: Man of hou­se


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55137 s | počet dotazů: 239 | paměť: 55911 KB. | 24.05.2022 - 07:31:25