Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pán času - The Pilot (S10E01) - 40 %

Pán času - The Pilot (S10E01) - 40 %

DrWho
DrWho
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak máme novou sezó­nu Pána času. Poslední Petera Capaldiho. Má novou spo­leč­ni­ci, zase mla­dou a nezku­še­nou ces­to­va­ní svě­tem a časem.

První díl nové sezó­ny se věnu­je sezna­mo­va­ní s novou dok­to­ro­vou spo­leč­ni­cí. Seznamuje fanouš­ky seri­á­lu s její pra­cí a s jejím cha­rak­te­ris­tic­kým cho­vá­ním. Tak se pří­běh věnu­je jenom krát­ko­do­bé­mu nezná­mé­mu nebez­pe­čí. Samozřejmě tomu, jak  dok­tor po x-té, po ztrá­tě posled­ní spo­leč­ni­ce Clary, zno­vu obje­vu­je svo­je schop­nos­ti se vrh­nou do kaž­dé­ho nebez­pe­čí, ve kte­rém zachrá­ní své přá­te­lé lidi.

Nová spo­leč­ni­ce Bill má pro­stor k sezná­me­ní svě­ta plném ces­to­vá­ním v čase a ces­to­vá­ní po růz­ných pla­ne­tách. Bill má i pro­stor k rych­lém sezná­me­ní s nej­vět­ším nepří­te­li dok­to­ra, Daleky, kte­ří mají v rám­ci prv­ní­ho dílu pou­ze epi­zod­ní roli.

Moc nemám rád nové díly s novou spo­leč­ni­cí, snad dosta­ne více kva­lit­ní­ho pro­sto­ru, než jenom vyře­še­ní záha­dy tajem­né „vesmír­né“ lou­že.

Doktor už nemá hlav­ní roli spí­še ved­lej­ší a nic sám už nedo­ká­že, ani neza­chrá­ní svět ani sebe.

Tentokrát se mi díl nelí­bil, pros­tě jsem čekal s novou spo­leč­ni­cí po smr­ti Clary i River tro­chu více. Capaldi kon­čí tou­to sezó­nou, a tak dou­fám, že jeho pokra­čo­va­tel s 14. rein­kar­na­cí doká­že zase vrá­tit úro­veň dílů tam kam pat­ří.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,96392 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60857 KB. | 04.10.2022 - 09:38:39