Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové pojmy > Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák

Pán času / Doctor Who: Sonický šroubovák

Riddick38
Riddick38
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sonický šrou­bo­vák je mul­ti­funkč­ní nástroj pou­ží­va­ný Doktorem. Podobně jako TARDIS se stal jed­nou z ikon seri­á­lu a našel si ces­tu i do jeho spin­no­f­fů a to v růz­ných for­mách (sonic­ká rtěn­ka, pero a dal­ší). Vyrábí se dokon­ce i jako uni­ver­zál­ní ovla­dač na infra­čer­ve­né bázi a umí napří­klad ovlá­dat tele­vi­zi. Tuto ver­zi lze kou­pit za cca 2500 Kč.

Poprvé se obje­vil roku 1968 a od té doby měl pra­vi­del­né mís­to i vyu­ži­tí. Ve ver­zi Doctora Who z roku 2005 má své pev­né mís­to a je veli­ce oblí­be­ný jak Doktorem samot­ným, tak i tvůr­ci seri­á­lu.

Ačkoli se vyskyt­lo mno­ho ver­zí toho­to nástro­je (kaž­dý Doktor pou­ží­vá tro­chu jiný tvar a vzhled, jeho funk­ce jsou více­mé­ně kon­stant­ní, ačko­li prav­dě­po­dob­ně dosud neby­ly odha­le­ny všech­ny). Byl také mno­ho­krát zni­čen (čas­to Doktorem samot­ným). Ne všech­ny ver­ze Doktora sonic­ký šrou­bo­vák pou­ží­va­ly – napří­klad pátý Doktor.

Známé funk­ce sonic­ké­ho šrou­bo­vá­ku jsou:

 • Zámky – vyjma dře­vě­ných zám­ků asi nej­čas­těj­ší funk­ce. Od poli­cej­ních želí­zek po mecha­nic­ké stře­do­vě­ké truh­ly, řetě­zy nebo i uzly. Šroubovák je scho­pen otevřít prav­dě­po­dob­ně jaký­ko­li zámek ve vesmí­ru.
 • Zapaluje a řeže mno­ho dru­hů mate­ri­á­lů a sub­stan­cí
 • Zesiluje zvu­ko­vé vlny a úči­nek rent­ge­nu
 • Způsobuje nefunkč­nost mno­ha dru­hů vesmír­ných zbra­ní a elek­tro­ni­ky (para­ly­zé­ry apod.)
 • Baterka na sví­ce­ní
 • Zachycuje a ovliv­ňu­je tele­por­ta­ci
 • Umí z oby­čej­ných brý­lí vytvo­řit slu­neč­ní
 • Pokud je při­po­jen k repro­duk­to­ru, fun­gu­je jako mik­ro­fon
 • Detekuje a iden­ti­fi­ku­je radi­o­vé a dal­ší sig­ná­ly a vlny
 • Funguje jako lékař­ský ske­ner zlo­me­nin, cho­rob, nákaz, infek­cí a dal­ších nedu­hů
 • Na dál­ku ovlá­dá TARDIS a dal­ší zaří­ze­ní
 • Detekuje mimo­zem­ské for­my živo­ta
 • Zachycuje změ­ny v rea­li­tě na mik­ro­mo­le­ku­lár­ní úrov­ní
 • Ovládá počí­ta­če, ať už pozem­ské­ho nebo mimo­zem­ské­ho půvo­du
 • Poskytuje funk­ce GPS, včet­ně hloub­ky a slo­že­ní půdy
 • Dostane hoto­vost z ban­ko­ma­tu
 • Zapaluje svíč­ky
 • Upravuje mobil­ní tele­fo­ny – obvykle při nut­nos­ti volat z vesmí­ru
 • Odhaluje a deak­ti­vu­je kamufláž
 • Likviduje Plačící Anděly

Kromě toho ho lze pou­žít i jako for­mu obra­ny pro­ti mno­ha dru­hům zbra­ní – není ale navr­žen jako zbraň k zabí­je­ní nebo zra­ně­ní. Nicméně mno­ho jeho funk­cí se dá tím­to způ­so­bem pou­žít.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73734 s | počet dotazů: 270 | paměť: 60325 KB. | 24.03.2023 - 14:31:03