Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Pamětnice

Pamětnice

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail
Poslední škol­ní sraz začí­ná.
pre­mi­é­ra: 05.11.2009
Žánr: Komedie
Země: Česká repub­li­ka, 2009
Přístupnost: do 8 let nevhod­né
Režie: Vlado Štancel
Scénář: Tomáš Magnusek
Kamera: Radek Volf
Hudba: Tomáš Hajíček
Hrají: Libuše Švormová, Tomáš Magnusek, Dalibor Gondík, Vladimír Brabec, Vlado 
 Štancel, Jan Cimický, Zita Kabátová, Pavel Zedníček, Josef Zíma, Libuše Havelková, Antonie Hegerlíková, Květa Fialová, Stanislav Fišer, Josef Somr, Stanislav Zindulka ad.

V roce 1949 mělo matu­ro­vat na gym­ná­ziu v Náchodě sedm­de­sát tři stu­den­tů. Jeden z matu­rit­ních roč­ní­ků navště­vo­va­la i teh­dy deva­te­nác­ti­le­tá Miluše Bínová. Bínová, ve tří­dě oblí­be­ná, byla dce­rou sed­lá­ka a před­sta­vi­te­le Lidové stra­ny v kra­ji. Miluška Bínová orga­ni­zu­je prv­ní den kli­do­vé­ho týd­ne stu­den­tů posled­ní­ho roč­ní­ku (tak­zva­né­ho svaťá­ku) men­ší pose­ze­ní u otce na stat­ku. Nedopatřením jeden ze spo­lu­žá­ků najde scho­va­nou bro­kov­ni­ci staré­ho Bíny v sení­ku a aniž by si uvě­do­mo­va­li důsled­ky – začnou se zbra­ní mani­pu­lo­vat. Druhý den je Bína zatčen a o něko­lik měsí­ců poz­dě­ji popra­ven. Miluška nesmí odma­tu­ro­vat a sou­hlas s jejím posti­hem, tedy neod­ma­tu­ro­vá­ním, musí sou­hlas­ně pode­psat všich­ni její spo­lu­žá­ci. Toto celé ovšem divák zjis­tí až na samot­ném kon­ci pří­bě­hu. Příběh se celý odví­jí v sou­čas­nos­ti.

Dva ze spo­lu­žá­ků Bínové, Hybš a Vávrová, oslo­ví vnu­ka Bínové, kte­rý v tuto chví­li pra­cu­je na gym­ná­ziu, kde všich­ni kro­mě Bínové v roce 1949 odma­tu­ro­va­li. Vnuk Bínové, uči­tel Čížek, se nako­nec roz­hod­ne spo­lu­žá­kům pomo­ci nejen zre­a­li­zo­vat škol­ní sraz, ale také oslo­vit babič­ku, aby se výji­meč­ně sra­zu zúčast­ni­la. Společně s Hybšem a Vávrovou jede na Moravu babič­ku pře­svěd­čit. Bínová si uvě­do­mu­je, že toto je mož­ná jed­na z posled­ních pří­le­ži­tos­tí, jak se vypo­řá­dat s býva­lý­mi spo­lu­žá­ky, o kte­rých si mys­lí, že jsou strůj­ci její­ho neštěs­tí a potaž­mo i život­ní­ho osu­du. Do sra­zu zbý­vá něko­lik dní, Bínová žije s Čížkem v bytě a zaží­vá s ním nema­lé dob­ro­druž­ství. Ukazuje se nejen absen­ce kva­li­ty vzta­hu mezi nimi, jako babič­ky a vnu­ka, ale také roz­díl­nost jejich už tak slo­ži­tých osob­nos­tí. Do pří­bě­hu také vstu­pu­je dáv­ná lás­ka Hybše k Bínové. Mezitím do Náchoda míří dal­ší spo­lu­žá­ci a náchod­ští se nao­pak při­pra­vu­jí na samot­ný sraz. Poznáváme celou plejá­du život­ních osu­dů sou­čas­ných seni­o­rů. Některé z nich jsou vel­mi vese­lé, někte­ré méně. Někteří uka­zu­jí, že stá­ří se dá pro­žít i s úsmě­vem. Celý pří­běh pak vyvr­cho­lí na škol­ním sra­zu, kde dochá­zí k roz­hře­še­ní celé­ho pří­pa­du.

 

 

 Snímek je určen pro téměř všech­ny věko­vé kate­go­rie. Především pro střed­ní gene­ra­ci a seni­o­ry. Příběh sám o sobě pou­ka­zu­je na život sou­čas­ných osm­de­sát­ní­ků. Všichni pro­ží­va­jí stej­ný věk, přes­to ho kaž­dý pro­ží­vá zce­la jinak. Každý je jinak psy­chic­ky a fyzic­ky svě­ží, pro­ží­vá jinak pří­tom­nost a přes­to mají něco spo­leč­né­ho - minu­lost.

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50510 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55927 KB. | 22.05.2022 - 03:37:12