Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Pamela Anderson

Pamela Anderson

Narodila se 1.7.1967 Barrymu (opra­vář kot­lů) a Carol (číš­ni­ce) ve měs­tě Ladysmith, Britská Kolumbie v Kanadě a má o pět let mlad­ší­ho bra­t­ra Garryho. 

 

Na ško­le si vydě­lá­va­la jako cvi­či­tel­ka  aero­bi­ku. V roce 1989 si vyšla na zápas v ame­ric­kém fot­ba­lu ve Vancouveru kde si jí vši­ml kame­ra­man a potaž­mo pra­cov­ní­ci reklam­ní agen­tu­ry a nabíd­li jí prá­ci v rekla­mě. Ještě v témže roce jí nabíd­li aby nafo­ti­la sérii foto­gra­fií pro pán­ský časo­pis Playboy. Pamela se z počát­ku zdrá­ha­la, ale nako­nec na nalé­há­ní mat­ky odjíž­dí do Los Angeles aby moh­la nastar­to­vat svou kari­é­ru a mno­ho­krát se obje­vi­la na titul­ní stra­ně Playboye a sta­la se dív­kou měsí­ce. Získává též men­ší role v seri­á­lech jako je „Kutil Tim“ nebo „Ženatý se závaz­ky“. V roce 1990 si nechá­vá zvět­šit prsa na 80C a stá­vá se sexu­ál­ním sym­bo­lem 90tých let. Nejvíce se pro­sla­vi­la účin­ko­vá­ním v seri­á­lu „Pobřežní hlíd­ka“ v roli C. J. Parker, kde vydr­že­la až do šes­té série, i když její milost­né avan­tý­ry způ­so­bo­va­ly roz­bro­je s Davidem Hasselhoffem  a něko­li­krát to vypa­da­lo na dří­věj­ší odchod. Fanoušky i širo­kou veřej­nost pře­kva­pi­la svou svat­bou, kte­rá se kona­la na plá­ži Cancúnu v Mexiku s Tommy Leem, bube­ní­kem rocko­vé sku­pi­ny Mötley Crüe. Místo snub­ních prstýn­ků si kaž­dý nechal vyte­to­vat jmé­no své­ho pro­tějš­ku. Manželé se de fac­to hned po svat­bě sta­li dob­rým téma­tem pro bul­vá­ry. V roce 1995 byla, dle tvr­ze­ní man­že­lů, z jejich domu odci­ze­na sou­kro­má video­ka­ze­ta a fot­ky z toho­to zázna­mu vyšli ve fran­couz­ském Penthousu. Celé video se obje­vi­lo na inter­ne­tu v 97mém, kdy se Tommy Lee sna­žil zaža­lo­vat „Internet Entertaiment Group“ za naru­še­ní sou­kro­mí zve­řej­ně­ním dané nahráv­ky. V to samém roce dostá­vá hlav­ní roli ve sci-fi kome­dii „Barb Wire“ kde hra­je Majitelku baru, taneč­ni­ci a váleč­né vete­rán­ky, kte­rá se nechá­vá nají­mat na nebez­peč­né úko­ly. V sou­kro­mí už tak hrdin­ná není. Tommy Lee byl Pamelou nato­lik posed­lý , že při natá­če­ní žár­lil na širo­ké oko­lí, zdr­žo­val Pamelu v pří­vě­su, vyža­do­val sex a byl k ní fyzic­ky vul­gár­ní. Pamela toto tvr­ze­ní nej­pr­ve popí­rá, ale žádost o roz­vod po nece­lém dvou­le­tém man­žel­ství mlu­ví sám za sebe. Brzy se však usmi­řu­jí a k prvo­ro­ze­né­mu syno­vi Brandonu Thomasovi (1996) při­byl na kon­ci roku 1997 brat­ří­ček Dylan Jagger.   Další žádost o roz­vod je pod­lo­že­na napa­de­ním Pamely od man­že­la a jeho zatče­ním za týrá­ní ženy a dětí a za nele­gál­ní drže­ní zbra­ně. V roce 1998 se vra­cí na tele­viz­ní obra­zov­ky jako hvězda seri­á­lu „V.I.P.“. Roku 1999 plá­nu­jí s Tommym dal­ší svat­bu a Pamela si nechá­vá odstra­nit sili­ko­no­vé implan­tá­ty a poprsí se jí zmen­šu­je z 90ti na 80 cm. Roku 2001 se sezná­mi­la s dal­ším muzi­kan­tem Kidem Rockem a v roce 2002 ozna­mu­jí zasnou­be­ní. O rok poz­dě­ji se však roz­chá­ze­jí aby se roku 2006 moh­li dát zase dohro­ma­dy, vzít se v Saint Tropez a po čtyřech měsí­cích se zase roz­vést. Třetí svat­ba se kona­la v hote­lu „Mirage“ v Las Vegas, kde se pro­vda­la za své­ho dlou­ho­le­té­ho pří­te­le Ricka Salomona.

 

 

 

 

 

Filmografie

 

Jako hereč­ka

2009-     Hollywood & Wine

2008-     Suprhrdina (Superhero Movie) role: Invisible Girl

2007-     Blonďatá a blon­ďa­těj­ší (Blonde and Blonder) role: Dee Twiddle

2006-     BORAT: Nakoukání do ame­ryc­ké kul­tů­ry na oběd­náv­ku slav­noj 

kazašs (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation

of Kazakhstan) role: sama sebe

2006-     Celebrity Sex Tapes Unwound

2006-     Episode dated 16 August 2006

2005-     Stacked role: Skyler Dayton

2003-     Pobřežní hlíd­ka: Havajská noc (Baywatch: Hawaiian Wedding) role:

C.J. Parker

2003-     Celebrity Naked Ambition

2003-     Sláva jen pro mrt­vé (Pauly Shore Is Dead) role: sama sebe

2003-     Scary Movie 3 role: Becca

2003-     Stripperella role: Stripperella

2002-     8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter role: Cheryl

2002-     Scooby Doo (Scooby-Doo) role: sama sebe

2001-     V.I.P. role: Vallery Irons

1999-     Episode dated 27 April 1999 role: Guest Appearance

1999-     Episode dated 28 April 1999 role: Guest Appearance

1999-     Futurama (TV seri­ál) (Futurama) role: Dixie / ...

1999-     Home Improvement: Backstage Pass role: Lisa

1999-     K-Val role: Vallery Irons

1998-     „V.I.P.“ role:: Vallery Irons

1997-     „King of the Hill“ role: Cyndi

1996-     Barb Wire role: Barbara „Barb Wire“ Kopetski (as Pamela Anderson

Lee)

1995-     Baywatch: Forbidden Paradise role: C.J. Parker                                   

 1995-     Naked Souls role: Britt

1995-     Showgirls role: Party Singer

1994-     Come Die with Me: A Mickey Spillane’s Mike Hammer Mystery role:

Velda

1994-     Raw Justice role: Sarah

1993-     Snapdragon role: Felicity

1993-     Chůva k pohle­dá­ní (The Nanny) role: Heather Biblow-Imperiali

1991-     Kutil Tim (Home Improvement) role: Lisa

1991-     The Taking of Beverly Hills role: Cheerleader

1990-     Married People role: Dancer #1

1989-     Pobřežní hlíd­ka (Baywatch) role: Casey Jean „C.J.“ Parker

1987-     Ženatý se závaz­ky (Married with Children) role: Cashew / ...

1984-     Charles in Charge role: Chris

1980-     The World of Strawberry Shortcake role: Raspberry Tart

1975-     „Saturday Night Live“ role: Host

1965-     Days of Our Lives role: Cindy  

 

Jako reži­sér­ka

2008 -     Pam: Girl on the Loose  

 

Jako pro­du­cent­ka

2007 - Blonďatá a blon­ďa­těj­ší (Blonde and Blonder)       

1999 - K-Val      

1998 - Pam & Tommy Lee: Stolen Honeymoon


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39464 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56162 KB. | 26.05.2022 - 06:20:02