Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Palmer - Zpěvák Justin Timberlake se časem kromě pěvecké kariéry pustil do herecké kategorie.

Palmer - Zpěvák Justin Timberlake se časem kromě pěvecké kariéry pustil do herecké kategorie.

Palmer

Po dva­nác­ti letech ve věze­ní se Eddie Palmer (Justin Timberlake), býva­lá stře­do­škol­ská fot­ba­lo­vá hvězda, vra­cí domů a chce opět začít žít. Zanedlouho pře­kva­pi­vě navá­že pou­to se Samem (Ryder Allen), neza­pa­da­jí­cím chlap­cem z pro­blé­mo­vé rodi­ny. Eddieho minu­lost však začne jeho nový život a rodi­nu ohro­žo­vat.

Zpěvák Justin Timberlake se časem kro­mě pěvec­ké kari­é­ry pus­til do herec­ké kate­go­rie. Objevil se tak ve sním­cích jako V řetě­zech, Sociální síť, V nit­ru Llewyna Davise nebo Kolo zázra­ků kde doká­zal před­vést, že v sobě jis­tou for­mu herec­ké­ho talen­tu bez­po­chy­by má. Posledních pár let ovšem Timberlake herec­kou kari­é­ru zane­dbá­val, při­čemž se do výraz­něj­ší role dostal až teď v rám­ci sním­ku Palmer. Režijní novin­ka Fishera Stevense, kte­rá je nato­če­na dle scé­ná­ře Cheryla Guerriera je pří­bě­hem vykou­pe­ní, kde se čer­s­tvě pro­puš­tě­ný tresta­nec musí ze začát­ku pro­ti své vůli posta­rat o chlap­ce, kte­rý je mat­kou zane­dbá­ván tako­vým způ­so­bem, že je mat­ka schop­ná na vel­mi dlou­hou dobu zmi­zet a navíc si ten­to chla­pec hra­je s panen­ka­mi, rád se líčí a nosí dám­ské šaty.

Palmer je tak v zása­dě pří­bě­hem o tom, že se muž na kte­ré­ho se oko­lí kvů­li jeho trest­né minu­los­tí dívá skrz prs­ty musí posta­rat o chlap­ce na kte­ré­ho se oko­lí nao­pak dívá skrz prs­ty kvů­li jeho neob­vyk­los­ti. Malý Sam tak v Palmerovi popr­vé v živo­tě zís­ká­vá otcov­skou figu­ru a Timberlakeův Palmer se tak nao­pak dočká­vá jis­té for­my vykou­pe­ní a poten­ci­ál­ně nové­ho začát­ku. Palmer navíc postup­ně svůj vztah k Samovi změ­ní a z men­ší­ho bře­me­ne se tak stá­vá chla­pec, kte­rý Palmera bere jako své­ho tátu. To ale není vše- Film čer­pá z toho, že je zasa­zen do tak tro­chu buran­ské­ho měs­teč­ka ve stá­tě Wisconsin, Palmer se dočká­vá růz­ných před­sud­ků kvů­li své minu­los­ti a spous­ta lidí mu nevě­ří, že je scho­pen se o mla­dé­ho chlap­ce posta­rat a být mu tím správ­ným vzo­rem. A mož­ná je toho na jeden film až pří­liš.

Velký plus tkví v tom, že zde Justin Timberlake před­vá­dí nej­sil­něj­ší herec­ký výkon ve své herec­ké kari­é­ře. Jeho Palmer půso­bí jako člo­věk, kte­rý toho hod­ně pro­žil a Timberlake toho­to muže vel­mi pře­svěd­či­vě ztvár­ňu­je. Každá jeho polo­ha je v Palmerovi nesku­teč­ně uvě­ři­tel­ná emo­ci­o­nál­ně vyhro­ce­né momen­ty se Timberlakeovi daří uhrát na dřeň. Dosavadní dis­ku­ze o tom, zda v sobě Timberlake má něco co by se dalo nazvat herec­kým talen­tem může po Palmerovi odva­nout vítr a snad Timberlake dosta­ne v budouc­nos­ti tak­to výraz­ných rolí ješ­tě dost.

Pochvalit se musí i mla­dý Ryder Allen- Jeho Sam je vel­mi zvlášt­ní dítě a díky své váš­ni pro panen­ky, víly a růžo­vou bar­vu se čas­to stá­vá ter­čem posměš­ků i vylo­že­né šika­ny. Allen je typ herec­ké­ho talen­tu, kte­rý kine­ma­to­gra­fie potře­bu­je. Veškeré emo­ci­o­nál­ní momen­ty totiž doká­že uvě­ři­tel­ně uhrát, jeho postup­ně budo­va­ný vztah s Palmerem je uvě­ři­tel­ný a tenhle chla­pec by se ješ­tě teo­re­tic­ky mohl někdy před­vést. V Palmerovi je totiž jed­no­du­še super.

I ved­lej­ší obsa­ze­ní je fajn- Juno Temple je v roli Samovy mat­ky, kte­rá je závis­lá na dro­gách tak uvě­ři­tel­ná a navíc má vizáž, kte­ré dá divá­ko­vi zabrat v tom ohle­du, aby vůbec Temple roz­po­zna­li. Alisha Wainwright je ve fil­mu také nesku­teč­ně fajn a jako Samova uči­tel­ka, kte­rá se začí­ná s Palmerem sbli­žo­vat je jed­ním z nej­lep­ších prv­ků fil­mu. I Jane Squibb je své men­ší roli Palmerovy babič­ky bra­vur­ní a zamr­zí, že prá­vě ona se nedo­čká vět­ší­ho pro­sto­ru.

Scénář tak na prv­ní pohled může těžit ze sil­ných postav. Problém je ovšem tako­vý, že se sna­ží dát někte­rým posta­vám pod­kres, kte­rý je ve finá­le tak tro­chu nevy­u­ži­tý. Jeden Palmerův kama­rád je alko­ho­lik, kte­rý má pro­blémy v komu­ni­ka­ci se synem a je tak tro­chu xeno­fob, dal­ší Palmerův kama­rád je zase poli­cis­ta, kte­rý ovšem své­mu otci náčel­ní­ko­vi zata­ju­je jed­nu důle­ži­tou infor­ma­ci. A pak je tu samot­ný Palmer- Ten se dosta­ne z věze­ní a musí se posta­vit na vlast­ní nohy. Nikdo ho kvů­li jeho minu­los­ti nechce nikde při­jmout, jeho babič­ka si taky není úpl­ně jis­tá, zda se mu dá zce­la důvě­řo­vat, Palmer při­tom kryl své přá­te­lé a trpí tak z poci­tu, že se tak jeho přá­te­lé mají na roz­díl od něj dob­ře (nebo spíš lépe) a nikdo z nich ho za 12 let ve věze­ní nena­vští­vil. A musí si i zvyk­nout na to, že už není ve věze­ní. Samotný scé­nář poté zapo­jí napros­to bra­vur­ní moment, kdy si Palmer po vyčiš­tě­ní zubu hod­lá odnést ruč­ník a kar­tá­ček do poko­je než si uvě­do­mí, že už není ve věz­ni­ci a dělat to nemu­sí. A až poté při­jde celá ta lin­ka s mož­ná podiv­ným, mož­ná autis­tic­kým klu­kem, kte­ré dá Palmerovi nový impuls do živo­ta.

V tom scé­ná­ři je toho dost mož­ná pros­tě moc a fil­mu se ve finá­le neda­ří vytřís­kat zase tak moc z mno­ha linek. Snaží se při­tom nahléd­nout do duše býva­lé­ho trestan­ce, duše zvlášt­ní­ho klu­ka, vystih­nout atmo­sfé­ru stá­tu Wisconsin a celé to sklou­bit. Palmer ale ve finá­le půso­bí jako dva fil­my v jed­nom, kte­ré sou­běž­ně vlast­ně fun­gu­jí hod­ně obtíž­ně. A pře­de­vším je men­ší pro­blém v tom, že Palmer vlast­ně jede na jis­to­tu.

Jsou momen­ty, kte­ré vylo­že­ně řvou o to, aby v nich divák buď­to bre­čel nebo se smál. Jenomže prá­vě v tom tkví dost mož­ná i problém- Palmer pře­ska­ku­je mezi soci­ál­ním dra­ma­tem a feel-good rodin­ným fil­mem a celé to dohro­ma­dy půso­bí tak tro­chu zvlášt­ně. Z dra­ma­tu o tom, že je býva­lý tresta­nec rád, že aspoň může uklí­zet zácho­dy ve ško­le se sta­ne čás­teč­ný ame­ric­ký rema­ke Koljy, kde je mís­to Zdeňka Svěráka Justin Timberlake, kte­rý celou dobu fuc­ku­je, chlas­tá pivo a při­tom všem si uvě­do­mu­je, že má toho klu­ka vlast­ně rád. A vět­ši­na těch emo­ci­o­nál­ních momen­tů fakt fun­gu­je. Celé je to ovšem tak tro­chu podiv­ný sle­pe­nec.

Těžko se dá Palmerovi vlast­ně vyčíst, že se vydá­vá jas­ně nazna­če­ným smě­rem. Pasáže, kte­ré jsou dojem­né jsou dojem­né, pasá­že, kte­ré mají být milé jsou milé. Menší pro­blém ale též shle­dá­vám v tom, že jsou někte­ré myš­len­ky tak tro­chu vytra­ce­né do ztra­ce­na a že scé­nář postup­ně dává divá­ko­vi tak tro­chu matou­cí indi­cie, kte­ré se navzá­jem vylu­ču­jí a divák tak musí volit stra­vi­tel­něj­ší vari­an­tu. Dává růz­né indi­cie o tom, že je Sam buď­to špat­ně vycho­va­ný nebo vylo­že­ně špat­ný, Palmer při­tom všem mění názor nad tím, zda je nebo není v pořád­ku, že má pros­tě chla­pec rád hol­či­čí věci a oble­če­ní a do toho jsou vlast­ně veš­ke­ré ty před­sud­ky oko­lí, kon­fron­ta­ce s jeho přá­te­li nebo duma­ní nad činem, kte­rý Palmera dostal do věze­ní tak tro­chu zby­teč­né. A je to celé tak tro­chu ško­da.

Palmer je ale v zása­dě fajn film. Řemeslně nato­če­ný cel­kem sluš­ně, hud­ba Tamar-Kaliho, kte­rá vět­ši­nu času sází na hous­le je cel­kem pří­jem­ná a vizu­ál­ní strán­ka kame­ra­ma­na Tobiase A. Schliesslera je doce­la fajn. Palmer tak trpí pře­de­vším pro­mr­ha­ným poten­ci­á­lem po strán­ce scé­ná­ře, nad­byt­kem dějo­vých linek a chví­le­mi mož­ná tak tro­chu zby­teč­ném pod­ko­pá­vá­ní vlast­ní­ho pří­bě­hu. Minimálně ty herec­ké výko­ny ale urči­tě sto­jí za to a samot­ný konec nazna­ču­je, že to celé pře­ce jen mělo něja­ký smy­sl a oba hlav­ní hrdi­no­vé si pro­šli něja­kým vývo­jem. A mini­mál­ně v tomhle ohle­du je to nesku­teč­ně potě­šu­jí­cí.......

Trailer:

80 %

Photo © Apple TV+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,72505 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53452 KB. | 23.09.2021 - 17:34:45