Kritiky.cz > Pozvánky na akce > Palm Off Fest 2018 přichází s tématem „Už máme, co jsme chtěli?“

Palm Off Fest 2018 přichází s tématem „Už máme, co jsme chtěli?“

Palm Off Fest 2018
Palm Off Fest 2018
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018. I ten­to­krát fes­ti­val nabíd­ne to nej­lep­ší ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla; sou­čás­tí pro­gra­mu bude opět pře­hlíd­ka nej­za­jí­ma­věj­ších doku­men­tů, dis­ku­se s tvůr­ci, spe­ci­ál­ní deba­ta i semi­ná­ře. Zastřešujícím téma­tem tře­tí­ho roč­ní­ku se sta­lo hes­lo „Už máme, co jsme chtě­li?“. Palm Off Fest 2018 nabíd­ne insce­na­ci Revoluce eston­ské­ho Teatru NO99, 99 slov pro prázd­no­tu tal­linn­ské­ho cen­t­ra Kanuti Gildi SAAL, insce­na­ci Spravedlnost var­šav­ské­ho sou­bo­ru Teatr Powszechny a také jed­nu z posled­ních insce­na­cí reži­sé­ra Olivera Frljiće, ten­to­krát ve spo­lu­prá­ci s ber­lín­ským Maxim Gorki Theater, nazva­né GOЯKI: Alternativa pro Německo?. Českou scé­nu budou zastu­po­vat insce­na­ce Divadla pod Palmovkou: Něco za něco v režii Jana Klaty a Pusťte Donu k matu­ri­tě!. Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a před­pro­dej vstu­pe­nek je k dis­po­zi­ci na www.palmofffest.cz.

 

Mezinárodní setká­ní stře­do­ev­rop­ských diva­del Palm Off Fest zalo­žil před dvě­ma lety ředi­tel a umě­lec­ký šéf Divadla pod Palmovkou Michal Lang spo­lu s hereč­kou, peda­gož­kou a býva­lou umě­lec­kou šéf­kou Těšínského diva­dla Ivanou Wojtylovou. Během dvou roč­ní­ků se tato pře­hlíd­ka sta­la jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších diva­del­ních udá­los­tí mezi laic­kou i odbor­nou veřej­nos­tí. V rám­ci fes­ti­va­lu byly uve­de­ny insce­na­ce výji­meč­ných evrop­ských diva­del­ní­ků, jako je napří­klad Krystian Lupa, Jan Klata, Oliver Frljić, Vilmos Vaidaj, Agnieszka Olsten, Eduard Kudláč či Ewelina Marciniak.

 

„Palm Off Fest se pro­fi­lu­je nejen teri­to­ri­ál­ně (stře­do­ev­rop­ské diva­dlo), ale také dra­ma­tur­gic­ky. V loň­ském roč­ní­ku se téma­tem fes­ti­va­lu stal stav demo­kra­cie ve vise­grád­ských zemích. Tomuto téma­tu se věno­va­la nejen samot­ná fes­ti­va­lo­vá před­sta­ve­ní, ale také hoj­ně navště­vo­va­né dis­ku­se s tvůr­ci a odbor­ní­ky. K refle­xi sou­čas­né­ho poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu střed­ní Evropy se vra­cí­me i v dra­ma­tur­gic­kém zamě­ře­ní tře­tí­ho roč­ní­ku. Chceme ji však posu­nout dále a nahléd­nout z jiné­ho úhlu,“ říká ředi­tel fes­ti­va­lu a Divadla pod Palmovkou Michal Lang.

 

„V letoš­ním roce si ve střed­ní Evropě při­po­mí­ná­me řadu výro­čí: roz­pad habsbur­ské monar­chie a vznik nových stře­do­ev­rop­ských stá­tů, zánik prv­ní čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky a vznik dru­hé repub­li­ky, komu­nis­tic­ký pře­vrat 1948, pokus o refor­mu stát­ní­ho soci­a­lis­mu v 1968 a v nepo­sled­ní řadě také výro­čí defi­ni­tiv­ní­ho záni­ku Československa a vznik samo­stat­né České repub­li­ky. Všem těm­to výroč­ním se věnu­je dra­ma­tur­gic­ké zací­le­ní letoš­ní­ho Palm Off Festu. Chceme se na tyto udá­los­ti podí­vat prizma­tem naší sou­čas­nos­ti a polo­žit si otáz­ky, v jakém poli­tic­kém, spo­le­čen­ském a kul­tur­ním sta­vu se dnes střed­ní Evropa nachá­zí,“ uvá­dí dra­ma­turg fes­ti­va­lu Jan Jiřík.


V rám­ci letoš­ní­ho roč­ní­ku se v sobo­tu 20. říj­na 2018 usku­teč­ní také spe­ci­ál­ní dis­ku­se, kte­rá pod titul­ním názvem „Už máme, co jsme chtě­li?“ pozve k refle­xi poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu ve střed­ní Evropě osob­nos­ti z České repub­li­ky a Polska. Tuto deba­tu bude mode­ro­vat Veronika Pehe, jmé­na účast­ní­ků dis­ku­se zve­řej­ní­me v prů­bě­hu září. Palm Off Fest se sna­ží roz­ví­jet i boha­tý mimo­di­va­del­ní pro­gram, zejmé­na dis­ku­se s tvůr­ci, kte­ré jsou sou­čás­tí fes­ti­va­lu od jeho prv­ní­ho roč­ní­ku. Na fes­ti­va­lo­vém pro­gra­mu se i letos obje­ví repre­zen­ta­tiv­ní výběr nej­za­jí­ma­věj­ších doku­men­tár­ních fil­mů. Tento výběr, kte­rý pro fes­ti­val při­pra­vu­je KineDok Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu, je pro veřej­nost pří­stup­ný zdar­ma. Palm Off Fest se letos stal part­ne­rem pro­jek­tu Institutu umě­ní – Divadelního ústa­vu PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018. Během víken­du 20. – 21. říj­na 2018 se v rám­ci libeň­ské­ho fes­ti­va­lu usku­teč­ní mezi­ná­rod­ní setká­ní pat­nác­ti čes­kých i zahra­nič­ních diva­del­ní­ků, kte­ří se budou zabý­vat diva­dlem jako veřej­nou insti­tu­cí a její spo­le­čen­skou čin­nos­tí a odpo­věd­nos­tí.


Pořadatelem fes­ti­va­lu je Divadlo pod Palmovkou.

Hlavním medi­ál­ním part­ne­rem je Česká tele­vi­ze.

 

Vstupenky na http://www.palmofffest.cz:

Ceny vstu­pe­nek 110,- až 390,- Kč
Pro stu­den­ty a seni­o­ry 50% sle­va na vybra­né kate­go­rie míst.
Festival PAS: při náku­pu 3 a více fes­ti­va­lo­vých před­sta­ve­ní – sle­va 20 %
Vstupné na fes­ti­va­lo­vý off­pro­gram je dob­ro­vol­né.
Prodej vstu­pe­nek onli­ne a na poklad­ně Divadla pod Palmovkou (Zenklova 34).

 

Program Palm Off 2018:

 

19. 10. 2018

Revoluce

Teatr NO99, Tallinn, Estonsko

režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/revoluce/loqc/

 

20. 10. 2018

William Shakespeare: Něco za něco

Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka
režie: Jan Klata
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/neco-za-neco/phqc/


21. 10. 2018
Tomáš Dianiška a kolek­tiv: Pusťte Donu k matu­ri­tě!
Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka
režie: F. X. Kalba
VYPRODÁNO

 

23. 10. 2018

Iggy Lond Malmborg: 99 slov pro prázd­no­tu

Kanuti Gildi SAAL, Tallinn, Estonsko

režie: Iggy Lond Malmborg

Vstupenky: goout.net/cs/listky/99-slov-pro-prazdnotu/ioqc/

 

27. 10. 2018
Oliver Frljić a sou­bor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo?
Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo
režie: Oliver Frljić
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/

 

28. 10. 2018
Spravedlnost

Teatr Powszechny, Varšava, Polsko
režie: Michał Zadara
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/spravedlnost/ooqc/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,83004 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61745 KB. | 30.09.2023 - 19:15:44