Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %

Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %

stažený soubor 1

Paleček zažil mno­ho pří­bě­hů a moc­krát pomohl nevin­ným a dá se říci obě­tem. Například, když pomá­hal sed­lá­ko­vi Kolínovi, kte­ré­mu se ztra­ti­lo jeho krás­né telát­ko z chlív­ku a Kolín neměl ani potu­chy kam. Ovšem dru­hý den ráno viděl sou­se­da sed­lá­ka, kte­rý vedl jeho telát­ko na jat­ka. Pokoušel se mu ho vytrh­nout, ale neby­lo to nic plat­né, pro­to­že sou­sed si dělal na něj náro­ky. Tak šli k rych­tá­ři pro­sit o spra­ve­dl­nost.

Jenže rych­tář nevě­děl, jak z toho ven a tak zavo­lal Palečka. Ten to nako­nec vyře­šil, sice po del­ším pře­mýš­le­ní, ale poda­ři­lo se. Něco podob­né­ho musel řešit s Tomášem, kte­ré­mu na ces­tě někdo ukra­dl koně, než se vrá­til od ková­ře. Paleček šel s Tomášem na trh a tam po chví­li koně našli. Paleček se leda­by­le zeptal, čí je zví­ře, zlo­děj pocho­pi­tel­ně tvr­dil, že jeho. Paleček ho však dostal na jed­né leh­ké otáz­ce.

Kromě těch­to pří­bě­hů tu najde čte­nář tře­ba i pra­nos­ti­ky, ale hod­ně spe­ci­ál­ní, vůbec ne tako­vé, jak všich­ni zna­jí. Paleček bude čte­ná­ře učit i léčit, ovšem ne pod­le kla­sic­kých dok­to­rů, ale díky léči­tel­ským recep­tům, kte­ré jsou však kulant­ně řeče­no zvlášt­ní. Palečkovy hádan­ky jsou pro změ­nu samý vtip, při­čemž však mají svým způ­so­bem reál­ný základ. Paleček také odkry­je svo­je před­po­vě­di poča­sí, nebo co nesmí člo­věk dělat u krá­lov­ské tabu­le.

Velmi pěk­ná pohád­ko­vá kníž­ka, i když tro­chu star­ší­ho data, ale to pře­ce vůbec neva­dí. Samozřejmě je tam toho o moc víc na čte­ní, než je uve­de­né výše. Pokud má někdo rád pověs­ti o Palečkovi, tak by se mu tahle pohád­ko­vá kni­ha moh­la líbit. Má 168 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

  • Autor: Josef Hiršal, Jiří Kolář
  • Žánr: pro děti
  • Ilustrace: Milan Grygar
  • Nakladatelství: Atlantis
  • Datum vydá­ní: 1992
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89758 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53257 KB. | 02.12.2021 - 16:45:32