0

Ratatouille - i malá myš může být Michelinským kuchařem

Oscarem oce­ně­ný reži­sér Brad Bird a vypra­věčští mistři z Pixar Animation Studios uvá­dě­jí film o vel­kém snu, přá­tel­ství a potě­še­ní z dob­ré­ho jíd­la. Máte-li v domác­nos­ti před­pu­ber­tál­ní děti, na hori­zon­tu víkend a prů­kaz­ka do video­půj­čov­ny stá­le pla­tí, pře­čtě­te si recen­zi a...podívejte se na film s nimi.

Autor:
0

#1898: Vlad 1: Můj bratr Igor - 65 %

Vlad 1: Můj bra­tr Igor (Vlad: Igor, mon frère)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Igor, mon frère“ v roce 2000. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář:&nb...

Autor:
Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude0

Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 26. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 69 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2018. O soš­ku Českého lva se fil­my utka­jí v 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi zís­ka­ly fil­my Toman, Hastrman a Všechno bude. Nominace na ceny za tele­viz­ní díla budou ozná­me­ny 25. úno­ra 2019. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií se usku­teč­ní v sobo­tu 23. břez­na 2019 v Rudolfinu a bude jej nově mode­ro­vat Václav Kopta....

Autor:
0

#1897: Alpha 4: Seznam - 40 %

Alpha 4: Seznam (Alpha: La liste)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: La lis­te“ v roce 1999. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: MythicKresba:&nb...

Autor:
0

NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?

Nic není tako­vé, jak se na prv­ní pohled zdá. A i za pozlát­kem doko­na­lé­ho man­žel­ství se může v tichos­ti ode­hrá­vat osob­ní tragé­die a roze­hrá­vat se pří­liš nebez­peč­ná hra plná intrik a pře­tvá­řek. Ano, všich­ni máme něja­ká svá tajem­ství a vnitř­ní démo­ny; a mož­ná, že prá­vě Paul jich má více než dost.... Navenek by se moh­lo zdát man­žel­ství Paula a Miy jako napros­to doko­na­lé, ale je tomu sku­teč­ně tak? Anebo není všech­no zla­to, co se třpy­tí?  Samotný děj pří­bě­hu „Nejúžasnější den“ je vyprá­věn z úst...

Autor:
1

Filípek od Zuzany Štelbaské

Filípek je stej­ný jako spous­ta jiných klu­ků, je zvě­da­vý, rád se učí nové věci a vel­mi vší­ma­vý ke své­mu oko­lí. Je to malý roz­pus­ti­lý klu­či­na se střa­pa­tou hla­vou a s vla­sy bar­vy pše­ni­ce, kte­rá prá­vě dozrá­vá na poli. Pod vla­sy vyku­ku­jí dvě chyt­ré oči, nos jako knof­lí­ček a doši­ro­ka se usmí­va­jí­cí ústa. Táta s Filípkem jez­di­li na kole k jeze­ru sko­ro kaž­dý den, a to po celý rok. A prá­vě u jeze­ra Filípek nej­ra­dě­ji trá­vil s tatín­kem vše­chen vol­ný čas. Táta, jež doká­zal celé hodi­ny sedět...

Autor:
xmen0

Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film

Je tomu oprav­du už 14 let, když se obje­vil prv­ní film o mutan­tech X-men. Bryan Singer už v roce 2000 nato­čil prv­ní díl. Na roz­díl od ostat­ních fil­mů dle komik­sů měl ten­to film vel­ký úspěch. Film Blade s Wesley Snipesem počí­tat nebu­de­me, ten se zako­pal pod zem/do věze­ní. Nebudeme počí­tat ani původ­ní­ho Batmana, Supermana, natož Spawna. Tyto fil­my sice v 70. - 80. – 90. letech byly rela­tiv­ně úspěš­né, ale bohu­žel kva­li­ta fil­mů expo­nen­ci­ál­ně kle­sa­la.

Autor:
0

Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...

Oblíbené sklá­dač­ky z růz­no­ba­rev­né­ho papí­ru v dětech pro­bu­dí oprav­do­vý zájem o tvo­ře­ní, povzbu­dí jejich fan­ta­zii, a hlav­ně pro­cvi­čí a zdo­ko­na­lí jem­nou moto­ri­ku prs­tů. Navíc jako bonus jsou v této prak­tic­ké pří­ruč­ce uvnitř vlo­že­ny úžas­né, barev­né papí­ry ke tvo­ře­ní nej­růz­něj­ších barev a moti­vů. Na 116 strán­kách této kni­hy nalez­ne­te cel­kem 56 nej­růz­něj­ších sklá­da­ček z mno­ha kate­go­rií a oblas­tí. Objevíte tu návo­dy na slo­že­ní základ­ních tva­rů zví­řá­tek, doprav­ních pro­střed­ků, dino­sau­rů ane­bo i dár­ko­vých kra­bi­ček. Všechny sklá­dač­ky lze jed­no­du­še a rych­le posklá­dat z papí­ru a násled­ně dozdo­bit nebo dokres­lit dle  vlast­ní...

Autor:
0

Tlapková patrola. 5minutové pohádky

Oblíbení hrdi­no­vé tele­viz­ní­ho seri­á­lu, tj. neo­hro­že­ná štěňa­ta Tlapkové pat­ro­ly ve slo­že­ní: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kte­rý­mi zaži­je­te opět napros­to úžas­ná dob­ro­druž­ství a nikdy nekon­čí­cí zába­vu a legra­ci. Právě tito čtyř­no­zí kama­rá­di jsou vždy při­pra­ve­ni pomo­ci a zachrá­nit poma­lu celý svět, ane­bo ale­spoň jeho část. A v této úžas­né kolek­ci pěti­mi­nu­to­vých pohá­dek může­te pro­žít devět úžas­ných dob­ro­druž­ství v deví­ti krás­ných pří­bě­zích. Marshall spě­chá na pomoc Do měs­ta při­le­tě­ly husy a jed­no malé hou­sát­ko Fuzzy se zatou­la­lo. Dokáží čtyř­no­zí kama­rá­di najít hou­sát­ko...

Autor:
0

Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito

Nová čer­ná kome­die reži­sé­ra Vladimíra Michálka o par­tě chla­pů, kte­rý si hra­jí na Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní, aby unik­ly šedi všed­ních dní vstou­pí do kin 21. Února 2019. Scénář k fil­mu pochá­zí z pera Petra Pýchy, kte­rý byl počát­kem led­na za scé­nář k úspěš­né­mu fil­mu Olma Omerzua „Všechno bude“ nomi­no­ván na Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky 2018. A jací jsou pod­le auto­ra chla­pi ve fil­mu Úhoři mají nabi­to? „Když je vám tři­náct, hází­te lidem petar­dy pod nohy, lije­te spo­lu­žá­kům mlí­ko do šat­ních skří­něk....

Autor:
0

Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 - souboj o celý svět začíná

Už straš­ně dlou­ho jsem nena­psa­la žád­nou recen­zi... No, teď roz­hod­ně při­šel správ­ný čas. Nový Harry Potter mě totiž neho­ráz­ným způ­so­bem pře­kva­pil, můj skep­ti­cis­mus se v prv­ních minu­tách roz­ply­nul a zůsta­lo mi jen okouz­le­né sle­do­vá­ní dění na plát­ně. Z jed­né z nej­nud­něj­ších čás­tí kniž­ní série se tvůr­cům poda­ři­lo vykře­sat akč­ní nářez nabi­tý city, kte­rý se koneč­ně může posta­vit do rovi­ny s nepře­ko­na­tel­ný­mi prv­ní­mi tře­mi díly (už bylo na čase - ani jsem nevě­ři­la, že je to ješ­tě mož­né!).

Autor:
0

#1895: RETRO: Rychlé šípy a jejich 65 úžasných dobrodružství - 60 %

Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství

Vydáno ku pří­le­ži­tos­ti výsta­vy v Museu hlav­ní­ho měs­ta Prahy v seší­va­né vaz­bě v roce 1997. Vydání má 68 stran.
Scénář: Jaroslav Foglar
Kresba: Jan Fischer

Výběr „Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství“ je spíš tako­vá při­po­mín­ka, než aby se jed­na­lo o sku­teč­ně kva­lit­ní vydá­ní někte­rých vybra­ných pří­bě­hů Rychlých šíp, o kte­rých se navíc cel­kem stě­ží dá říct, že by se jed­na­lo o sku­teč­ně ty nej­lep­ší pří­běhy. U někte­rých je patr­né, že jsou to tako­vé ty pří­běhy výpl­ňo­vé, kdy sce­náris­té mají jed­no­du­chý nápad, ale jeli­kož nic lep­ší­ho v danou chví­li nepři­šlo, tak se s tím vypo­řá­da­li tou jed­no­duš­ší ces­tou. A oči­vid­ně se to týka­lo i tako­vé­ho Foglara, kte­rý navíc pro­střed­nic­tvím pří­bě­hů pro­pa­go­val skau­ty a morál­ní cho­vá­ní, kte­ré někdy bylo sko­ro v roz­po­ru se sku­teč­nou morál­kou. Nemáte taky někdy pocit, že i Rychlé šípy se cho­va­jí tro­chu jako hajzlí­ci? Sem tam něko­ho zajmou, drží ho jako rukojmí, necho­va­jí se vždy doko­na­le čest­ně.

Jasně, oni se cho­va­jí pod­le urči­té­ho kode­xu, kte­rý jim vští­pil autor, pod­le klu­kov­ské­ho kode­xu, kde nemá mís­to dív­ka, což se mimo­cho­dem pro­je­vu­je i v závě­reč­ném pří­bě­hu, kde je dokon­ce sku­pi­na odsou­ze­na za to, že v jejím čele je dív­ka. Ale tohle jsou pros­tě pří­běhy jed­no­ho spe­ci­fic­ké­ho čes­ké­ho auto­ra, kte­ré jsem osob­ně jako dítě milo­val a četl je, tedy pře­de­vším v belet­ris­tic­kém, niko­li v komik­so­vém pro­ve­de­ní. V komik­so­vém pro­ve­de­ní se ke mně dosta­ly prá­vě for­mou toho­to sešít­ku, kte­rý vyšel k pří­le­ži­tos­ti výsta­vy, jež se v roce 1997 kona­la v Museu hlav­ní­ho měs­ta Prahy. A jako tako­vá bro­žu­ra sku­teč­ně může slou­žit, i když se ve sku­teč­nos­ti nejed­ná o prv­ní vydá­ní s tím­to názvem.

Sešit „Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství“ se obje­vil již v roce 1940 a pod­le zápi­su na ComicsDB se „jed­ná se o spe­ci­ál k Mikuláši, kte­rý obsa­ho­val 20 pří­bě­hů ze 4. a 45 pří­bě­hů z 5. roč­ní­ku Mladého hla­sa­te­le“. Tohle bro­žu­ra z roku 1997 roz­hod­ně nespl­ňu­je a pří­běhy zde pre­zen­to­va­né jsou odliš­né než u vydá­ní z roku 1940. Ve vydá­ní z roku 1997 ani není kon­kre­ti­zo­vá­no, o jaké pří­běhy se kon­krét­ně jed­ná, respek­ti­ve v jakých čís­lech „Mladého hla­sa­te­le“ pří­běhy vychá­ze­ly. Je to ško­da o to víc, že se jed­ná o pub­li­ka­ci, kte­rá vyšla pod muzej­ní výsta­vou. To by si pře­ce tro­chu těch his­to­ric­kých infor­ma­cí zaslou­ži­lo. Vydání z roku 1940 je navíc ješ­tě zají­ma­vé sku­teč­nost, že jsou vždy dva pří­běhy barev­né a dva čer­no­bí­lé.

Sbírka „Rychlé šípy a jejich 65 úžas­ných dob­ro­druž­ství“ je výbě­rem, kte­rý v sobě má sem tam něja­ký lep­ší pří­běh, tře­ba ten s Maxmiliánem Drápem je skvě­le horo­ro­vý a roz­hod­ně by se dal k tomu nej­lep­ší­mu zařa­dit, ale pak jsou zde tako­vé jed­no­hub­ky, kte­ré jsou jed­no­du­ché, sko­ro až banál­ní, jež nijak nena­ru­šu­jí to, co bylo řeče­no dří­ve nebo bude řeče­no poz­dě­ji. Jsou zde setká­ní postav, kte­rá budou snad­no zapo­me­nu­ta, nic, co by bylo sku­teč­ně str­hu­jí­cí. Sem tam je zde pří­mo něco ze skau­ta, jed­nou dokon­ce i pra­vi­dla hry. Z mého pohle­du tedy sku­teč­ně jen tako­vé hez­ké retro, ale roz­hod­ně je zají­ma­věj­ší sáh­nout po kni­hách s vět­ším for­má­tem.

Autor:
0

Každý den je nový začátek

Nová kni­ha (nebo spíš kní­žeč­ka - je oprav­du dro­boun­ká) Jarmily Mandžukové, kte­rá doteď psa­la hlav­ně kni­hy o správ­né stra­vě, nese podti­tul Každý nový den je zázrak aneb 100 + 1 las­ka­vých myš­le­nek. A přes­ně to v ní čte­ná­ři najdou - las­ka­vou myš­len­ku pro kaž­dý den. Jde přes­ně o tu kníž­ku, kte­rou sto­jí za to mít neu­stá­le na noč­ním stol­ku a sáh­nout po ní před spa­ním i po pro­bu­ze­ní. Alespoň pokud chce­te usí­nat s úsmě­vem na tvá­ři a vstá­vat s moti­va­cí k tomu žít lépe. Řekněme si to...

Autor: