0

Láska z deníku - Srdcovky

Emily se roz­vá­dí se svým man­že­lem a má pocit, že se v živo­tě dosta­la do úzkých. I když je uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, k psa­ní se nemů­že dostat. Proto se roz­hod­ne, že se z ruš­né­ho New Yorku vydá za svou tetou Bee na malý a milo­va­ný ost­rov. A brzy zjis­ťu­je, že ji tam může potkat mno­hem více, než jenom odpo­či­nek.

Autor:
0

Koktejl štěstí - Iva Lecká - “To, co činí šťastným jednoho, nemusí nutně obšťastnit druhého.” (str. 11)

Namíchtejte si ingre­di­en­ce své­ho koktej­lu tak, abys­te byli sku­teč­ně šťast­ní. Tahle kni­ha vám neřek­ne nic nové­ho, ale pomů­že vám si uvě­do­mit, že všech­no, co potře­bu­je­te k dosa­že­ní štěs­tí, je už dáv­no ve vás, jenom to musí­te pro­bu­dit.

Autor:
0

Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole

Češi jsou po celém svě­tě zná­mí jako milov­ní­ci turis­ti­ky a ces­to­vá­ní obec­ně.  Když neob­je­vu­je­me nej­za­pad­lej­ší kou­ty svě­ta, tak vět­ši­na z nás pozná­vá ale­spoň svou rod­nou vlast. Důkazem budiž narůs­ta­jí­cí počet návštěv­ní­ků všech mož­ných turis­tic­kých atrak­cí. Na někte­rých mís­tech není v létě pro pří­val turis­tů čas­to ani kam šláp­nout.  K ces­to­va­te­lům, kte­ří se roz­hod­li obje­vo­vat krá­sy domá­cí i zahra­nič­ní pat­ří i Martin Úbl. O své poznatky z cest se dělí s veřej­nos­tí pro­střed­nic­tvím kni­hy Neuvěřitelně uvě­ři­tel­né pří­běhy z hor s podti­tu­lem Jednou jsi naho­ře, vět­ši­nou dole.

Autor:
0

Labužníkem na plný úvazek

Ač si Miroslava Macka vyba­ví vět­ši­na z nás jako pore­vo­luč­ní­ho poli­ti­ka v bar­vách nejme­no­va­né pra­vi­co­vé stra­ny, kte­rý roz­dá­val fac­ky, aby obhá­jil čest své ženy, v něko­li­ka posled­ních letech jsme o něm sly­še­li spí­še jako o znal­ci dob­ré­ho jíd­la, ang­lic­ké lite­ra­tu­ry a odváž­ném muži, kte­rý se pus­til do pokra­čo­vá­ní legen­dár­ní­ho Saturnina. Téměř všech­ny uve­de­né zájmy spo­jil dohro­ma­dy ve své nové kni­ze Labužníkem na plný úva­zek, kte­rou sepsal spo­leč­ně se svou man­žel­kou Petrou Mackovou Hrochovou. Mimochodem, není to tatáž man­žel­ka, kvů­li níž pada­ly...

Autor:
0

Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky

Pro všech­ny, kdo mají rádi kur­ku­mu a chtě­jí s tou­to jedi­neč­nou suro­vi­nou v kuchy­ni pra­co­vat o něco víc, než s ní čas od času posy­pat rýži se zele­ni­nou, je tu Kurkumová kuchař­ka. Díky této kni­ze může­te vyzkou­šet množ­ství zají­ma­vých a ori­gi­nál­ních recep­tů. Nejeden čte­nář navíc jis­tě oce­ní i fakt, že kur­ku­ma je vel­mi pro­spěš­ná pro naše zdra­ví. S tou­to kni­hou tedy bude­te mít pocit, že vaře­ním dělá­te i něco pro sebe. Kurkumová kuchař­ka začí­ná úvo­dem, ve kte­rém se dozví­te množ­ství zají­ma­vých infor­ma­cí o této jedi­neč­né...

Autor:
0

Narušitel – Recenze – 40%

Píše se rok 1974 a mla­dý nad­še­nec do armád­ních leta­del Vladislav (Pavel Neškudla) začí­ná s tro­ji­cí kama­rá­dů pra­co­vat v letišt­ním han­gá­ru pilo­ta Zdeňka (Jiří Dvořák), kte­rý poz­dě­ji nau­čí Vladislava pilo­to­vat (a ješ­tě poz­dě­ji spo­lu všich­ni pohr...

Autor:
0

Vermontské psycho od Jennifer McMahon

Příběh se točí oko­lo staré­ho Tower Motelu s 28 poko­ji a bazé­nem, sto­jí­cím ve Vermontu. Kdysi mož­ná skvě­lé mís­to na dovo­le­nou, nyní mís­to, kte­ré­mu se radě­ji pohle­dem vyhne­te, nebez­peč­né a doslo­va se špat­nou pověs­tí. Když kle­pat Smrt na dve­ře usly­šíš, napad­ne tě, žes ji už viděl kde­si. Sotva po scho­dech při­kra­de se blíž, bude jak noč­ní můra, kte­rá děsí. Když potom svo­ji tvář v zrca­dle zříš, pocho­píš, jak podob­ní oba jste si. Motel kdy­si dáv­no posta­vil děde­ček dvou hol­či­ček jako...

Autor:
0

Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal.

Až nyní jsem se koneč­ně dostal k tomu, abych zhlé­dl již při svém vzni­ku legen­dár­ní Vránu. Komiksové sním­ky jsou v dneš­ní době na den­ním pořád­ku, ale v roce 1993 se dob­rá komik­so­vá adap­ta­ce hle­da­la hod­ně těž­ko. A tak při­šli James O’Barr, Alex Proyas a Brandon Lee, aby to změ­ni­li.

Autor:
0

#1899: Van Gogh 21. století - 60 %

Van Gogh 21. sto­le­tí

Vydalo nakla­da­tel­ství Malvern v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2016. Vydání má 196 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 288 Kč.
Scénář: Petr Měrka
Kresba: Dávid Marcin
Komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ je čte­ní, kte­ré pro vás roz­hod­ně bude vel­mi spe­ci­fic­kým zážit­kem. Takhle z fle­ku pros­tě není mož­né říct, jest­li to bude záži­tek pří­jem­ný, či niko­li, ale urči­tě to bude záži­tek, pro­to­že tohle je jed­na z knih, kte­ré vás nene­cha­jí chlad­ný­mi. Je cel­kem mož­né, že vás hned o začát­ku odra­dí, ať už scé­ná­řem nebo kresbou. Je doce­la mož­né, že se sta­ne dokon­ce to, že vás kni­ha vyto­čí, že ji odho­dí­te a už se k ní nebu­de­te chtít nikdy vrá­tit. Ale je také mož­né, že vás svým vel­mi spe­ci­fic­kým sty­lem - sce­náris­tic­kým i kre­seb­ným - nadchne a vy bude­te hltat strán­ku za strán­ko, někdy i bez toho, aby vám čte­ní dáva­lo sku­teč­ně smy­sl. A nej­spíš vám ani smy­sl dávat nebu­de, ale nemys­lím si, že to je nut­ně domé­na komik­su „Van Gogh 21. sto­le­tí“. Ta je tro­chu někde jin­de.

Nechci tvr­dit, že komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ vůbec nedá­vá smy­sl, to není prav­da, on smy­sl dává, ale v myš­len­kách, niko­li v ději. Ze začát­ku ješ­tě máte pocit, že je to všech­no OK, že je to vlast­ně tako­vý cel­kem bru­tál­ní bizár, kde bude pře­vy­prá­věn Van Goghův život, ale oprav­du odliš­ně, a navíc v sou­čas­nos­ti, pří­pad­ně v blíz­ké budouc­nos­ti. Po něko­li­ka kapi­to­lách se ale dosta­ne­te do fáze, kdy už bude­te vědět, že to pros­tě cel­ko­vě smy­sl dává jen vel­mi málo a že nemá smy­sl v pří­bě­hu nut­ně hle­dat něja­ké spo­ji­tos­ti. Ano, jsou zde, ale nejsou tím před­něj­ší. A ne, ta podiv­nost roz­hod­ně není dána jen tím, že vyprá­vě­no je nechro­no­lo­gic­ky a růz­ně se ská­če v čase, ale i mezi posta­va­mi. Je to dáno cel­ko­vým sty­lem psa­ní i kres­by.

Knihu „Van Gogh 21. sto­le­tí“ je mož­né vní­mat jako dva­cet dva hod­ně zvlášt­ních, ne vždy pocho­pi­tel­ných, cel­kem bru­tál­ní, surre­ál­ných, ale přes­to stá­le společensko-kritických úvah, kte­ré Petr Měrka napsal a kte­ré Dávid Marcin ilu­stro­val. Přesto se jed­ná o komiks, není to jen ilu­stro­va­ná kni­ha, to zase ne, ale chví­le­mi si bude­te říkat, jest­li vlast­ně kres­ba a text souzní, jest­li si v někte­rých pasá­žích kaž­dý autor nejel to svo­je, respek­ti­ve jest­li Dávid mís­to kres­by v sou­la­du s tex­tem pros­tě jen nezvo­lil tako­vou kresbu, kte­rá se mu vyro­ji­la v hla­vě, když si text pře­če­tl A ono to vlast­ně ani moc jinak nešlo, pro­to­že někte­ré tex­to­vé pasá­že pros­tě nedá­va­jí pro­stor pro roz­ví­je­ní děje, jsou jen roz­ví­je­ním myš­le­nek.

Měl jsem pocit, že v někte­rých čás­tech už Petr Měrka pře­šel do tako­vé fáze, že v pod­sta­tě psal to, co ho zrov­na napadlo, že kri­ti­zo­val zrov­na to, co mu leže­lo v žalud­ku bez toho, aby zde byla něja­ká hlub­ší návaz­nost. Jako kdy­by se zde pro­je­vo­va­lo aso­ci­ač­ní psa­ní a Petr psal pros­tě o tom, co ho napadlo, kam ho aktu­ál­ní nápad zave­dl. I pro­to je komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ ze začát­ku více dějo­vý a ke kon­ci už je více sno­vý, více ide­o­vý. Myšlenek je zde tro­chu hod­ně, chví­le­mi je z toho doce­la guláš, ale jsou zde téma­ta, kte­rá více vyvstá­va­jí na povrch, jako pro­blém toho, když se člo­věk chce stát spi­so­va­te­lem, ale také cel­ko­vě toho, jak ve spo­leč­nos­ti dnes fun­go­vat. Přesto je kni­ha „ „Van Gogh 21. sto­le­tí“ “ komik­sem, kte­rý dove­de zaujmout a dove­de při­mět k pře­mýš­le­ní.

Komiks „Van Gogh 21. sto­le­tí“ může­te zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Malvern.
Autor:
0

SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT

„Sběratel tro­fe­jí“ si mě zís­kal nejen názvem, ale i svo­jí skvě­lou ano­ta­cí, jež už dopře­du před­zna­me­ná­va­la vel­mi napí­na­vý a mra­zi­vý thriller plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů. A oprav­du, nemý­li­la jsem se!  „Sleduje... číhá...a počí­tá prs­ty...“ Detektiv kon­stá­bl Charlie Staffordová se opět pouš­tí do vyšet­řo­vá­ní nových lon­dýn­ských zlo­či­nů a nebu­de to vůbec jed­no­du­ché, neboť bude muset vést a vyšet­řo­vat dva para­lel­ní zlo­či­ny a hle­dat dva roz­díl­né zlo­čin­ce. V kni­ze, jak už jsem zmí­ni­la výše, běží dvě růz­né dějo­vé linie, kte­ré spo­lu nijak nesou­vi­sí. První...

Autor: