modra crew 10 orbital 1

#1916: Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 - 55 %

Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 120 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge PelléV sešitě " Modrá...Číst dál »
polibek jako dezert

Polibek jako dezert – lepší než čokoláda

...svě­tě nebo si hra­je doma v jed­nom vel­ko­měs­tě v Porýní se svý­mi dvě­ma psy Antonem a Zipi. Autor: Poppy J. Andersonová Žánr: román pro ženy Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha...Číst dál »
green book trailer

RECENZE: Zelená kniha

...fil­mů toho­to roku, kte­rý s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nebu­de chy­bět ve spous­tě žeb­říč­ků, kte­ré nás za rok při shr­nu­tí roku 2019 čeka­jí a nut­no říct, že zce­la zaslou­že­ně. Po řeme­sl­né, vypra­věč­ské i herec­ké strán­ce je to...Číst dál »
2018 06 12 Kamenak TMA 5317 1

Kameňák (TV seriál) - ukázka s prvního dílu

2018 06 12 Kamenak TMA 5317 1 2018 06 12 Kamenak TMA 5698 2018 06 12 Kamenak TMA 5796 https://www.kritiky.cz/wp-content/uploads/2019/02/UkazkaPrvniDil.mp4...Číst dál »
dckk 56 jla volani po spravedlnosti 1

#1919: DC komiksový komplet 56: Liga spravedlnosti - Volání po spravedlnosti - 75 %

DC komiksový komplet 56: Liga spravedlnosti - Volání po spravedlnosti (Justice League: Cry for Justice) Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 7 série...Číst dál »
Terror

Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli

...„Učitelky v důcho­du pře­ce nestří­le­jí lidi“, bude mít pre­mi­é­ru v dub­nu 2019. Do našich kin sní­mek uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt. Producentem fil­mu je Petr Erben a vyrá­bí ho spo­leč­nost Logline Production v kopro­duk­ci...Číst dál »
Vegan

8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

...záho­nů, výro­ba domá­cí kos­me­ti­ky ad.). Na oba fes­ti­va­ly navá­ží Soběsta(te)čné víken­dy kona­né od pod­zi­mu 2018 měsíč­ně tam­též, a vrcho­lí­cí 2. roč­ní­kem týden­ní­ho fes­ti­va­lu na pře­lo­mu čer­ven­ce a srp­na 2019. PROGRAM: Přírodní sta­vi­tel­ství a ener­ge­tic­ká...Číst dál »
200509141841 island5

Ostrov

Dva klo­ny (báječ­ný Ewan McGregor a slad­ká Scarlett Johannson) utí­ka­jí z chov­né sta­ni­ce, kde si boha­tí a moc­ní svě­ta roku 2019 usklad­ňu­jí své „život­ní pojist­ky“. Přitom se dostá­va­jí do nesná­zí, zdár­ně je pře­ko­na­jí,...Číst dál »
avengers endgame 8211 hA6hldpSTF8

Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat

...Renner) a Ant-Man (Paul Rudd). Samozřejmě se ve fil­mu obje­ví dal­ší posta­vy, o kte­rých nic stá­le neví­me, napří­klad Captain Marvel (Brie Larson), kte­rá čeká na svůj film. Premiéra fil­mu v ČR -  25.04.2019 https://youtu.be/hA6hldpSTF8...Číst dál »
z predškoláka školákem

Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy

...Michaela Pugnerová, Ivana Dušková Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro rodi­če a peda­go­gy Vydáno: 2019 , Grada, Praha Počet stran: 160 Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná ISBN: 978-80-271-0573-1 Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. vystu­do­va­la jed­no­o­bo­ro­vou odbor­nou...Číst dál »
Foto 1

Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.

...se žená­čem. Komedie o ženách, kte­rý se nebo­jí štěs­tí vyběh­nout napro­ti vstou­pí do čes­kých kin už 31. Ledna 2019. Je to Váš prv­ní film, co by reži­sé­ra. Co Vás coby scé­náris­tu, kte­rý...Číst dál »
Narusitel foto1

Narušitel – Recenze – 40%

...patnáct let dopředu z roku 1974 do roku 1989, nicméně všichni herci vypadají pořád stejně a o jakékoli líčení se nikdo ani nepokoušel. Postavu Vladislava přitom v roce 2019 (tedy o dalších...Číst dál »
MN Jiří Lábus Patrik Holubář

Podívejte se na ukázku nové komedie Úhoři mají nabito

Nová čer­ná kome­die reži­sé­ra Vladimíra Michálka o par­tě chla­pů, kte­rý si hra­jí na Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní, aby unik­ly šedi všed­ních dní vstou­pí do kin 21. Února 2019. Scénář k fil­mu pochá­zí z pera Petra...Číst dál »
skalpy zatni pesti 1

#1885: Skalpy 9: Zatni pěsti - 90 %

...poslední knize, která by se k nám měla dostat v průběhu roku 2019. A zase se nám uzavře jedna série. To vůbec není špatné! "Skalpy" jsme si zasloužily a každá...Číst dál »
rapl 2 NsyLGS9Wao0

Rapl 2

Novinářská kon­fe­ren­ce 3.1.2019. https://youtu.be/NsyLGS9Wao0...Číst dál »
zivi mrtvi valka septem 1

#1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 %

Živí mrtví 27: Válka šeptem (The Walking Dead Vol. 27: The Whisperer War) Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 157 až 162 v sérii "The...Číst dál »
DoktorMartin ZahadavBeskydech12

Doktor Martin: Záhada v Beskydech – Recenze – 30%

...a kteří pravděpodobně budou celkově spokojenější, pokud pro ně za vlasy přitažený děj a jeho šílené vyvrcholení nebudou tvořit příliš velkou překážku. A v roce 2019 se na televizních obrazovkách objeví...Číst dál »
captain marvel 8211 nejsiln j hrdina marvelu m druh trailer 0LHxvxdRnYc

Captain Marvel - nejsilnější hrdina Marvelu má druhý trailer

Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se obje­ví Brie Larson, Samuel L. Jackson a Jude...Číst dál »
Vsechno bude foto 3

O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude

...se usku­teč­ní 24. úno­ra 2019 v Los Angeles. Hlasování, ve kte­rém aka­de­mi­ci vybra­li sní­mek repre­zen­tu­jí­cí čes­kou kine­ma­to­gra­fii v klá­ní o Oscary, pro­bí­ha­lo od 1. do 12. září 2018. Mezi vyso­ce hod­no­ce­ný­mi fil­my se za sním­kem Všechno bude umís­ti­ly...Číst dál »
toy story 4 8211 premi ra p t rok LDXYRzerjzU

Toy Story 4: Příběh hraček - premiéra příští rok

Příští rok se vrá­tí do kin ani­mo­va­ná stá­li­ce Toy Story 4. Do dabo­vá­ní hlav­ních rolí se samo­zřej­mě vra­tí Tom Hanks a Tim Allen. K nim se při­da­jí dal­ší slav­ní her­ci, napří­klad i Patricia...Číst dál »
word image 1

Robotů je dnes více než lidí

Předpovědět prů­běh tech­no­lo­gic­ké­ho pokro­ku je vel­mi obtíž­né. Obavy z toho, že se lidé sta­nou zby­teč­ný­mi, se sice během prů­mys­lo­vé revo­lu­ce nepo­tvr­di­ly, nezna­me­ná to však, že bude­me mít tako­vé štěs­tí...Číst dál »
LOVEni4

Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní

...film se slo­ga­nem „Hledá se lás­ka, Zn. Spěchá“ už na jaře 2019. „Rádi bychom stih­li pre­mi­é­ru 7. břez­na, den před Mezinárodním dnem žen,“ pro­zra­dil odváž­ný plán reži­sér Karel Janák. Spolu s Janem...Číst dál »
herci a basketbal2 BUC FILM Patrick Nguyen

Unikátní výstava fotografií z filmu Zlatý podraz v Paláci YMCA

...repub­li­ku zís­kal mno­ho medai­lí a nedáv­no se zaskvěl postu­pem muž­ské repre­zen­ta­ce na svě­to­vý šam­pi­o­nát v Číně v roce 2019. Čeští Lvi pod­po­ru­jí film Zlatý pod­raz a v čele s Tomášem Satoranským z NBA (ve fil­mu se obje­ví)...Číst dál »
20180730 0491

SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka

...ale čas­to i v noci a cel­kem bylo 21 natá­če­cích dní. Kino pre­mi­é­ra je plá­no­va­ná na 21. úno­ra 2019   Slovo reži­sé­ra „Natáčení pro­běh­lo v oko­lí měs­ta Sušice. Díky pro­fe­si­o­nál­ní­mu týmu pro­běh­lo vše bez kom­pli­ka­cí....Číst dál »
x men dark phoenix siVmZitOCvA

X-Men: Dark Phoenix (Čtvrtý X-Men film s mladými herci)

Po dlou­hém odklá­dá­ní bude mít za 4 měsí­ce pre­mi­é­ru (14.02.2019) nej­no­věj­ší film ze série X-Men. Herecké obsa­ze­ní zůsta­lo stej­né jako v posled­ním fil­mu z roku 2016 - X-Men: Apokalypsa.  V hlav­ních rolích...Číst dál »
CaptainMarvel2690

Captain Marvel

Galerie scre­e­nů z nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru: Příští rok půjde do kin dal­ší Marvelovka. Před vyvr­cho­le­ním pří­bě­hu Avengers se obje­ví v břez­nu 2019 v kinech pří­běh a vznik nej­sil­něj­ší­ho hrdi­ny (hrdin­ky) svě­ta Marvelu - Captain Marvel. V hlav­ních rolích se...Číst dál »