0

#1903: Vlad 2: Pán z Novijanky - 60 %

Vlad 2: Pán z Novijanky (Vlad: Le maître de Novijanka)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Le maître de Novijanka“ v roce 2001. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 19...

Autor:
0

#1902: Barbarella - 50 %

Barbarella (Barbarella)Vydalo nakla­da­tel­ství Argo v pev­né vaz­bě a v limi­to­va­né edi­ci v roce 2017. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo jako „Barbarella“ v roce 2017. České vydá­ní má 168 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 398 Kč a 498 Kč v limi­tov...

Autor:
0

Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky

Připravujete naro­ze­ni­no­vou osla­vu a potře­bu­je­te zaba­vit mno­ho dětí? Jste uči­tel­kou ve mateř­ské  ško­le, či dru­ži­ně a chce­te se inspi­ro­vat, co vše může­te s dět­mi hrát? Tak je kapes­ní for­mát pub­li­ka­ce Nejlepší hry do kapsy určen prá­vě vám. Nebudete věřit, kolik her se do toho­to malé­ho for­má­tu vejde. 

Autor:
0

Polar

Netflix ani na začát­ku nové­ho roku neza­há­lí a už na leden si při­pra­vil hned něko­lik novi­nek. Jednou z nich je adap­ta­ce onli­ne komik­su Polar Víctora Santose. Na roz­díl od vel­ko­le­pých komik­so­vých bloc­kbus­te­rů se ovšem tahle řízná adap­ta­ce s Madsem M...

Autor:
0

#1901: Spiknutí: Tajný příběh Protokolů sionských mudrců - 60 %

Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců (Fagin the Jew)

Vydalo nakla­da­tel­ství Academia v pev­né vaz­bě v roce 2008. Komiks původ­ně vyšel jako „The Plot: The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion“ v roce 2005. Vydání má 150 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 250 Kč.
Scénář: Will Eisner
Kresba: Will Eisner

Je straš­ná ško­da, že toho u nás od Willa Eisnera vyšlo tak málo, ale asi je prav­da, že to není něco, co by bylo zají­ma­vé z hle­dis­ka šir­ší­ho čte­nář­stva. Přece jen by se jed­na­lo hlav­ně o komiksy, kte­ré by si chtě­li pře­číst fanouš­ci komik­su. Ale i ti tro­chu kou­ka­li na to, co u nás vyšlo, ať už se jed­na­lo o komiks „Žid Fagin“ ane­bo dnes recen­zo­va­né „Spiknutí: Tajný pří­běh pro­to­ko­lů sion­ských mudr­ců“. Oba komiksy se zamě­řu­jí na židy a oba to vlast­ně děla­jí způ­so­bem, kdy se autor sna­ží jejich obrá­zek ve svě­tě tro­chu zlep­šit, změ­nit ten, kte­rý se dlou­hé roky, dese­ti­le­tí a mož­ná někdy i sto­le­tí utvo­řil a někdy i zako­ře­nil. Hodně sil­ně. Eisnerova sna­ha je hezká, ale dle mého je to sou­boj Davida s Goliášem, kte­rý David nemů­že nikdy vyhrát. Tentokrát ne.

Kniha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ se zabý­vá zají­ma­vým tex­tem, kte­rý vstou­pil do dějin, podob­ně jako to udě­la­ly „Rukopisy“ v čes­kých ději­nách. Až na to, že „Rukopis krá­lo­védvor­ský“ a „Rukopis zele­no­hor­ský“ měly výraz­ný dopad na něja­kou men­ši­nu, nebo sku­pi­nu lidí. Někdo pros­tě jen chtěl, aby měla čes­ká obro­ze­nec­ká vlna svo­je pev­né zákla­dy, a tak vytvo­řil paděl­ky. Jenže v pří­pa­dě „Protokolů sion­ských mudr­ců“ se jed­na­lo o doku­ment, kte­rý byl vytvo­řen jen pro­to, aby se pod­po­řil nega­tiv­ní názor na židy, a to vlast­ně jen pro­to, aby se ustá­li­la poli­tic­ká situ­a­ce v Rusku, respek­ti­ve aby se carův názor nasmě­ro­val tou správ­nou ces­tou. Vtvořil se tak doku­ment, kte­rý pod­po­řil teo­rii, že židům jde o ovlád­nu­tí svě­ta. A rus­ké­mu auto­ro­vi se to doce­la poda­ři­lo, pro­to­že „Protokoly sion­ských mudr­ců“ se dosta­ly do svě­ta a žily a žijí si vlast­ním živo­tem, což jen uka­zu­je sílu tis­ku a hlav­ně sílu nená­vis­ti.

Will Eisner napsal kni­hu „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ tak, že se vlast­ně jed­ná o ces­tu k „Protokolům“, popi­su­je se, jak vznik­ly, co bylo pří­či­nou, kdo je auto­rem, a násled­ně se zamě­řu­je na to, jak si žily tím svým vlas­tím živo­tem, co doká­za­ly ovliv­nit a hlav­ně kde všu­de se doká­za­ly obje­vit. Že to bylo v pří­pa­dě nacis­tic­ké­ho Německa, to asi není moc pře­kva­pi­vé, že to bylo v novi­nách, kte­ré vlast­nil Henry Ford, to už pře­ce jen zají­ma­věj­ší je. Stejně jako je zají­ma­vá sku­teč­nost, že něko­li­krát došlo k urče­ní toho, že se jed­ná o padě­lek, v pod­sta­tě je to nezpo­chyb­ni­tel­né, ale „Protokoly sion­ských mudr­ců“ dál pře­tr­vá­va­jí a dál jsou zde lidé, kte­ří budou bez­mezně věřit tomu, že jsou prav­di­vé. A po letech se uka­zu­je, že je to prav­da.

Kniha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ fun­gu­je jako doku­ment, díky kte­ré­mu se dozví­te o doku­men­tu, o němž jste mož­ná ani nevě­dě­li, ale při­tom se jed­ná o padě­lek, kte­rý se výraz­ně pro­mí­tl do dějin. Přijde mi, že Will Eisner je hod­ně zau­ja­tá, neob­jek­tiv­ní, ale jeho zápal se dá pocho­pit, jak tím, že sám byl židem, tak i sku­teč­nos­tí, že jsou zde křiv­dy, kte­ré židům vel­mi ublí­ži­ly. Ale kni­ha nedá­vá odpo­věď na to, proč bylo tak jed­no­du­ché, aby se „Protokoly sion­ských mudr­ců“ tak snad­no uchy­ti­ly, nedá­vá odpo­věď na to, kde se ta nená­vist bere. A to mi při­jde jako něco, co chy­bí. Pak je kni­ha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ oprav­du pře­de­vším obha­jo­bou židov­ské­ho náro­da, ale bez toho, aby lidem, kte­ří nema­jí tak vel­ký pře­hled, poskyt­la více infor­ma­cí a více pohle­dů na danou pro­ble­ma­ti­ku. Ale roz­hod­ně pla­tí, že člo­věk nesmí sle­pě věřit vše­mu, co je napsá­no, musí ana­ly­zo­vat a dělat si názor na zákla­dě více­ro zdro­jů.

Autor:
0

Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.

Průvodce na ces­tě ke své­mu šťast­něj­ší­mu já od popu­lár­ní kouč­ky a lek­tor­ky zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu Lenky Černé. Tahle kni­ha je doslo­va báječ­ný a ově­ře­ný manu­ál pro všech­ny ženy, kte­ré chtě­jí změ­nit svůj život k lep­ší­mu, posu­nout se dál a uží­vat si svůj vlast­ní žen­skost, mimo­řád­nost a jedi­neč­nost. V kni­ze nalez­ne­te spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí, kte­ré neří­ka­jí doslo­va běže a udě­lej­te to a to, a pak bude­te doo­prav­dy šťast­ná, ale nabí­ze­jí vám mož­nou ces­tu, podá­va­jí vám mož­ná řeše­ní pro někte­ré zatím neře­ši­tel­né a neleh­ké situ­a­ce. Pomáhá...

Autor:
0

Bez kůže od Mads Peder Nordbo

Celý pří­běh se ode­hrá­vá v malém grón­ském měs­teč­ku jmé­nem Nuuk. Městečko obklo­pe­né nekon­če­ným ledem, celo­den­ním mra­zem a divo­kou, nespou­ta­nou pří­ro­dou. Poklidné měs­teč­ko s lid­mi, jež  pev­ně ctí svo­je tra­di­ce jako např.: „Nezapomínej, že my nikdy neza­bí­jí­me zví­řa­ta jen tak. Zabíjíme jenom ta, kte­rá pak sní­me a vyu­ži­je­me. Máme ke vše­mu ve svém oko­lí respekt a za kaž­dé zabi­tí se omlu­ví­me. Dokonce i rybám.“ A prá­vě do toho­to  mís­ta při­jíž­dí a nako­nec i zůstá­vá dva­ce­ti osmi­le­tý novi­nář Matthew Cavea, kte­rý tu hle­dá úto­čiš­tě před...

Autor:
0

Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli

Lidský život je napros­tý zázrak. Víte, že naše lid­ské tělo obsa­hu­je 206 kos­tí? Zajímá vás, jak fun­gu­je Golgiho apa­rát? Chcete se dozvě­dět, kte­ré jsou v těle nejdel­ší buň­ky? Víte, že kdy­bychom zapo­ji­li všech­ny ner­vo­vé buň­ky těla za sebe, měři­ly by 60 km? Encyklopedie Lidské tělo v kost­ce vám odpo­ví na mno­ho otá­zek. 

Autor:
0

Je to film, který udělá radost, říká režisér Martin Horský o filmu Ženy v běhu.

Ženy v běhu je režij­ní prvo­ti­nou, zku­še­né­ho scé­náris­ty Martina Horského. Věra ( Zlata Adamovská ), se po smr­ti man­že­la sna­ží spl­nit jeho nedo­ži­tý sen a tím je uběh­nout mara­ton. Zatímco ona je roz­hod­nu­tá ho spl­nit, tak u svých dcer nará­ží. Marcela ( Tereza Kostková ) je una­ve­ná mat­ka, Bára ( Veronika Khek Kubařová ) tou­ží po rodi­ně a Kačka ( Jenovéfa Boková ) je v nešťast­ném vzta­hu se žená­čem. Komedie o ženách, kte­rý se nebo­jí štěs­tí vyběh­nout napro­ti vstou­pí do čes­kých kin už 31....

Autor:
0

Normálně jiní - Tammy Robinsonová - “Moje city k ní byly jako rozbitý ohňostroj v porovnání s výbuchy barev a světel, který zažívám pokaždý, když Maddy vidím nebo když na ni myslím.” (str. 160)

Maddy žije se svou mam­kou a autis­tic­kou sestřič­ku, kte­rá vyža­du­je její péči a navíc ješ­tě pra­cu­je ve foto­la­bu. Albert pra­cu­je s koň­mi a dělá všech­no pro­to, aby se dostal pryč z domu, od otce, kte­rý ho celý život jenom pod­ce­ňu­je. Jejich živo­ty se set­ka­jí a vzá­jem­ně si budou opo­rou. Román o lás­ce, rodi­ně a všem pěk­ném i nepěk­ném, co k živo­tu pat­ří.

Autor:
XMen030

X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha.

Vrací se nám zno­va mla­dá par­ta X-men. Už sta­ří zná­mí v hlav­ních rolích James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a dal­ší. Doplnění byli o nové posta­vy, se kte­rý­mi se už zná­me x-let. V rám­ci 80. let,kdy se pří­běh ode­hrá­vá, nemů­že­me oče­ká­vat stej­né her­ce, jako v prv­ním X-men. Novou par­tu tedy zabra­lo mlá­dí v čele se Sophie Turner, kte­rou zná­me jako Sansu Stark v úspěš­ném seri­á­lu Hra o Trůny. Halle Berry už má své potom­ky a v rám­ci mla­dé krve ji nahra­di­la Alexandra Shipp a dal­ší...

Autor:
0

Láska z deníku - Srdcovky

Emily se roz­vá­dí se svým man­že­lem a má pocit, že se v živo­tě dosta­la do úzkých. I když je uzná­va­ná spi­so­va­tel­ka, k psa­ní se nemů­že dostat. Proto se roz­hod­ne, že se z ruš­né­ho New Yorku vydá za svou tetou Bee na malý a milo­va­ný ost­rov. A brzy zjis­ťu­je, že ji tam může potkat mno­hem více, než jenom odpo­či­nek.

Autor: