0

Myslela jsem, že o marinování masa vím už všechno, nápad číslo 3 mě ale překvapil! Výsledek musí být úžasný!

Marinování masa je pří­mo umě­ní. Není to jen tro­cha koře­ní, aby maso hez­ky vypa­da­lo, má to vel­ký vliv pře­de­vším na chuť masa a zvý­raz­ně­ní jeho chu­ti. Grilovací sezó­na už je v plném prou­du a my pro vás máme něko­lik úžas­ných mari­nád, kte­ré jsou hitem toho­to léta. Balkánská mari­ná­da  Na 2 kg masa: - 3 čer­ve­né papri­ky - 120 - 150 g semí­nek kori­an­d­ru - 650 g bílé­ho jogur­tu - šťá­va z půl­ky cit­ro­nu - sůl a pepř pod­le chu­ti Papriky krát­ce...

Autor:
0

Nejlepší hudební alba roku 2018

Rok 2019 už něja­ký ten pátek pobý­vá v našich kalen­dá­řích, což mimo jiné zna­me­ná, že je čas na už tra­dič­ní pře­hled toho nej­lep­ší­ho, co se dle mé malič­kos­ti uro­di­lo na hudeb­ním poli.

Autor:
0

Máte už dost kupovaného chleba? Upečte si vlastní! Tento recept je skutečně jednoduchý a chléb… naprostá mňamka!

Také si nedo­ve­de­te před­sta­vit sní­da­ni bez čer­stvé­ho a voňa­vé­ho chle­ba? Pokud už máte dost kupo­va­né­ho peči­va, může­te ho vyzkou­šet upéct doma. Není to vůbec obtíž­né a té chu­ti... se nic nevy­rov­ná! Koupené peči­vo chut­ná doce­la dob­ře, ve mno­hých pří­pa­dech ale není vůbec zdra­vé. Pokud chce­te vědět, co sku­teč­ně jíte, nej­lep­ší je si chléb upéct doma. Ingredience vám vysta­čí na 3 boch­ní­ky chle­ba: - 1 kg hrubé mou­ky, - 50 g drož­dí, - 900 ml vlaž­né vody, - 3...

Autor:
0

Nový seriál na obzoru: Komiksová adaptace Y: The Last Man

V sou­čas­nos­ti potká­vá­me komiksy, komik­so­vé adap­ta­ce nebo fil­my a seri­á­ly inspi­ro­va­né komiksy téměř všu­de. To je zkrát­ka fakt, kte­rý nelze roz­po­ro­vat. Ne všech­ny ale sou­vi­se­jí s Marvelem, DC nebo super­hr­di­ny. Jedním z tako­vých je sága Y: The Last Man, kte­rá kom­plet­ně vyšla i u nás pod názvem Y: Poslední z mužů.    Pilotní díl k adap­ta­ci toho­to komik­su si objed­na­la sta­ni­ce FX a svět­lo svě­ta spat­ři­la i prv­ní foto­gra­fie, kte­rá nám uka­zu­je hlav­ní­ho hrdi­nu Yoricka Browna, kte­rý putu­je po Zemi mas­ko­ván pod ply­no­vou mas­kou a pláš­těm....

Autor:
0

Pokud používáte vývar z kostky, po přečtení tohoto článku to už víc neuděláte!

Vývar z kost­ky je vel­mi popu­lár­ní. Díky němu je polév­ka hoto­vá rych­le­ji a má inten­ziv­něj­ší chuť. Nicméně, die­to­lo­go­vé varu­jí, že bychom se výva­ru měli radě­ji vyhý­bat. Níže najde­te důvo­dy proč: 1. Vysoký obsah soli Je jas­né, že sůl dodá­vá chuť, ale také zadr­žu­je vodu v těle a nebez­peč­ně zvy­šu­je krev­ní tlak! Místo soli je lep­ší sáh­nout po jiná koře­ní a bylin­ky - polév­ka navíc bude nád­her­ně vonět! 2. Obsahuje pal­mo­vý olej Je vel­mi zdra­ví škod­li­vý! Neobsahuje žád­né živi­ny, ale zvy­šu­je hla­di­nu...

Autor:
0

Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy

Je vaše dítě dosta­teč­ně zra­lé na vstup do ško­ly? Má potí­že s adap­ta­cí nebo se správ­ným drže­ním tuž­ky? Chcete, aby byl váš před­ško­lák dob­ře při­pra­ve­ný na 1. tří­du? Jste peda­gog a hle­dá­te námě­ty pro svou prá­ci? Novinka Z před­ško­lá­ka ško­lá­kem pro vás bude vel­kým pomoc­ní­kem. 

Autor:
0

#1907: Iko 1 - 35 %

Iko 1 (Wires and Nerve 1)Vydalo nakla­da­tel­ství Egmont v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo v roce 2017 jako „Wires and Nerve 1“. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 349 Kč.Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scé...

Autor:
0

RECENZE: Druhá řada Marvel’s The Punisher

Frank Castle je zpět. Samozvaný msti­tel s bílou leb­kou na hru­di se vrá­til se svou dru­hou sólo­vou sezó­nou a po vel­mi pove­de­né prv­ní řadě byla oče­ká­vá­ní pro pokra­čo­vá­ní nad­mí­ru vyso­ká. Jestli se je poved­lo napl­nit, máme mož­nost zjis­tit už od minu­lé­ho pát­ku, odkdy je všech tři­náct dílů dru­hé řady k dis­po­zi­ci na Netflixu.    Příběh dru­hé řady začí­ná rok po kon­ci udá­los­tí té před­cho­zí. Frank (opět napros­to per­fekt­ní Jon Bernthal) zdá se bez­cíl­ně ces­tu­je po Spojených stá­tech a v jed­nom baru v Ohiu se...

Autor:
Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami0

Česnekový sirup je 10x silnější než penicilin a poradí si s rakovinou a jinými chorobami

Vyrobte si nový domá­cí sirup z česne­ku, kte­rý vám pomů­že ve vašem zdra­ví. Je neu­vě­ři­tel­ně zdra­vý, zce­la pří­rod­ní a nabí­zí mno­ho zdra­vot­ních bene­fi­tů, pro vaše zdra­ví. Recept je vel­mi jed­no­du­chý a je snad­né ho vyro­bit z dostup­ných suro­vin. Jak jsme již řek­li, je jed­no­du­chý a zvlád­ne ho kaž­dý. Potřebujete jableč­ný ocet, česnek a pří­rod­ní med. Všechny tyto suro­vi­ny, mají v sobě úžas­né účin­ky. Proč bychom měli pít ten­to česne­ko­vý sirup? Tento sirup vám nakop­ne imu­nit­ní sys­tém, sní­ží krev­ní tlak a hla­di­nu špat­né­ho cho­leste­ro­lu....

Autor:
0

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je dal­ším pohád­ko­vým vyprá­vě­ním od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“, kte­rý se urči­tě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se sku­teč­ně na co těšit, pro­to­že tenhle pří­běh pro­cvi­čí nejen dět­skou fan­ta­zii, ale pod­ní­tí i buj­nou před­sta­vi­vost na plné obrát­ky. Začátek pří­bě­hu se ode­hrá­vá v malém ost­rov­ním krá­lov­ství jmé­nem Jasmánie leží­cí upro­střed niče­ho. V této zemi žije jen pou­há hrst­ka oby­va­tel, sto­jí jen jeden domek a jeden hrad, a ces­tu mezi nimi spo­ju­je jedi­ná želez­ni­ce...

Autor:
0

Velvet Buzzsaw

Režisér a scé­náris­ta Dan Gilroy se po dva roky ste­rém soud­ním dra­ma­tu Roman J. Israel, Esq. vydá­vá zpět do vod, kte­ré pro­zkou­má­val svo­jí oce­ňo­va­nou režij­ní prvo­ti­nou Slídil. V novin­ce Netflixu s názvem Velvet Buzzsaw se vydá­vá do svě­ta umě­ní a zko...

Autor:
0

Hit sezony! Plněný hermelín vás uchvátí a je hotový za 5 minut

Letní poča­sí pří­mo volá po vyse­dá­vá­ní pod širou oblo­hou při zapa­da­jí­cím slun­ci. Ať už se vydá­te na pik­nik, na tera­su, nebo na bal­kon, vždy to bude chtít deli­ka­te­su ke sklen­ce něče­ho osvě­žu­jí­cí­ho. Připravte si ji během pěti minut. Dejte her­me­lí­nu styl. Upusťte od naklá­dá­ní a při­prav­te deli­ka­te­su, kte­rá se bude per­fekt­ně hodit k vínu, pivu i cide­ru. Stačí jen pár suro­vin a vykouz­lí­te pohoš­tě­ní, za kte­ré vás všich­ni pochvá­lí. Hermelín plně­ný suše­ný­mi raj­ča­ty a oře­chy Na 1 her­me­lín bude­te potře­bo­vat: 1 vět­ší her­me­lín...

Autor:
0

Prvouka hrou – zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu

Víte, kdo pat­ří mezi stě­ho­va­vé ptá­ky? Umíte pojme­no­vat čás­ti lid­ské­ho těla? Umíte číst v jízd­ních řádech? Chcete se dozvě­dět mno­hem více? Tak prá­vě vám, ško­lá­kům je urče­na zají­ma­vá pub­li­ka­ce vyda­va­tel­ství Fragment Prvouka hrou. Radek Machatý je auto­rem něko­li­ka pub­li­ka­cí týka­jí­cí se pří­ro­dy i naší vlas­ti. 

Autor:
0

Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie...

Po famóz­ním při­je­tí fil­mu Šestý smy­sl, kte­rý se zařa­dil mezi 10 komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů his­to­rie (vydě­lal 673 mil. USD), se přes­ně po roce vra­cí scé­náris­ta a reži­sér M. Night Shyamalan s novým thrille­rem. Pojmenoval ho Unbreakable (doslo­va Nerozbitný), má opět jis­tou pří­chuť nad­při­ro­ze­na, ode­hrá­vá se zase ve Philadelphii a hlav­ní roli si opět při­vlast­nil Bruce Willis. Bruce ztvár­ňu­je chla­pí­ka jmé­nem David Dunn, kte­ré­ho spat­řu­je­me v oka­mži­ku, kdy ve vla­ku, kte­rým se vra­cí do Philadelphie, neú­spěš­ně balí pohled­nou spor­tov­ní agent­ku.

Autor: