0

Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem

Inkluzivní vzdě­lá­vá­ní je v dneš­ní době veli­ce dis­ku­to­va­né téma. Ve spo­leč­nos­ti i v řadě peda­go­gů vyvo­lá­vá nega­tiv­ní emo­ce. Nesmírně důle­ži­tá je infor­mo­va­nost k dané pro­ble­ma­ti­ce. V kni­ze nalez­ne­te osob­ní zku­še­nos­ti a zpo­věď rodin mají­cí dítě s han­di­ca­pem. 

Autor:
0

Logopedické hry pro větší děti – křížovky, kvízy pro děti od 7 – 12 let

Luští vaše děti rádi osmisměr­ky a růz­né kří­žov­ky? Hledáte zají­ma­vé kví­zy pro výu­ku češ­ti­ny? Sáhněte po novin­ce vyda­va­tel­ství Portál Logopedické hry pro věští děti. Můžete s dět­mi pro­cvi­čo­vat výslov­nost mno­ha hlá­sek. Kniha obsa­hu­je nespo­čet kří­žo­vek, kví­zů a i her. Pomocí nichž si uži­je­te hrát­ky se slo­vy, vyluš­tí­te řadu osmismě­rek, skrý­va­ček, bude­te hle­dat pro­ti­kla­dy a vytvá­řet rýmy. Dále lze vytvá­řet růz­né dru­hy vět, určo­vat správ­ný slo­vosled, pra­co­vat s obráz­kem, určo­vat, co do řád­ku nepat­ří a roz­ví­jet tak jazy­ko­vý cit a nejen to. 

Autor:
0

Raubíř Ralf a internet. Vybarvuj, čti si, nalepuj

Poprvé se Raubíř Ralf obje­vil v kinech popr­vé před šes­ti lety ve stej­no­jmen­ném 3D fil­mu od Walta Disneye. Děti mají sice mno­hem oblí­be­něj­ší disneyov­ské hrdi­ny, ale i tak se Raubíř Ralf dočkal dru­hé­ho fil­mu. Raubíř Ralf a inter­net se obje­vil v kinech letos (2018). A zhru­ba od té doby se obje­vu­je na Už šest let se děti mohou ve fil­mo­vé a kniž­ní pro­duk­ci setká­vat s Raubířem Ralfem, hrdi­nou 3D fil­mu z díl­ny Walta Disneye. Pokud vaše děti tenhle sní­mek oslo­vil, urči­tě je bude...

Autor:
0

LEGO® The Hobbit™ a LEGO The Lord of the Rings

Pro fanouš­ky PC a Steamu máme ješ­tě posled­ní 2 klí­če, kte­ré roz­dá­vá­me zdar­ma... Jedná se o LEGO® The Hobbit™ a LEGO The Lord of the Rings . LEGO The Lord of the Rings : VRNM7-W8QYC-W2N6N LEGO® The Hobbit™ - Z0QD3-W4DA5-HCYN8 Nezapomeňte napsat do komen­tá­řů, že jste se klí­če už akti­vo­va­li..  

Autor:
0

Wolfgang Metzger: Nakládat, odjíždíme!

Malí milov­ní­ci bagrů, jeřá­bů, mícha­ček a sta­veb­ních stro­jů, aut, trak­to­rů a vůbec všech nakla­da­čů a pře­voz­ních auto­mo­bi­lů budou mít vel­kou radost z kníž­ky Nakládat, odjíž­dí­me! Je urče­ná pro děti od dvou let a díky pev­ným strán­kám sne­se neu­stá­lé „čte­ní“ a mani­pu­la­ci s pohyb­li­vý­mi prv­ky. Knížka je zalo­že­ná na pohy­nu – naklá­dá­ní. A je jed­no, zda jde o zemi­nu nebo sta­veb­ní mate­ri­ál na stav­bě, naklá­dá­ní hava­ro­va­né­ho auta na odta­ho­vý vůz, naklá­dá­ní odpad­ků do pope­lář­ské­ho vozu nebo naklá­dá­ní krmi­va pro doby­tek. Kniha o dese­ti stra­nách je vždy...

Autor:
0

Atlas lidského těla pro děti

Zdá se vám fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla nato­lik slo­ži­té, že je pro vás nepřed­sta­vi­tel­né ho vysvět­lit malým dětem? Lidské tělo fun­gu­je jako per­fekt­ně seří­ze­ný stroj a jeho fun­go­vá­ní – když je dob­ře vysvět­le­no – pocho­pí i děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Právě jim je urče­ný Atlas lid­ské­ho těla pro děti. Jde o čtver­co­vou kníž­ku, kte­rá za pomo­ci šes­ti vel­kých roz­klá­da­cích „map“ před­sta­ví čte­ná­řům lid­ské tělo včet­ně orgá­nů a funk­cí. Kniha je roz­dě­le­na do šes­ti kapi­tol – Lidské tělo, Vnitřní orgá­ny, Oběhová...

Autor:
0

Taťána Míková – Alena Zárybnická – Pavel Kras – Michal Žák: Když se blýská na časy. Počasí a klima u nás i ve světě

Zpropagovat poča­sí a kli­ma a pro­vést čte­ná­ře tajem­ným svě­tem atmo­sfé­ric­kých jevů si kla­dou za cíl mode­rá­to­ři České tele­vi­ze Taťána Míková, Alena Zárybnická, Pavel Karas a Michal Žák. Autoři vza­li téma poča­sí pěk­ně zevrub­ně a popo­řád­ku. Díky infor­ma­cím v jed­not­li­vých kapi­to­lách se po pře­čte­ní kníž­ky bude­te lépe rozu­mět nejen před­po­vě­dím, ale mož­ná se také nau­čí­te ale­spoň tro­chu rozu­mět samot­ným roz­mě­rům poča­sí. Jde v pod­sta­tě o popu­lár­ně nauč­nou kni­hu, jakousi ency­klo­pe­dii poča­sí. Hned prv­ní kapi­to­la popi­su­je to, co zají­má vět­ši­nu z nás – tep­lo­tu. Představuje ji...

Autor:
0

#1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 %

Živí mrt­ví 27: Válka šep­tem (The Walking Dead Vol. 27: The Whisperer War)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 157 až 162 v sérii „The Walking Dead“. Souborně v ori­gi­ná­le komiks vyšel jak...

Autor:
0

Asterix - Tajemství kouzelného lektvaru - najde Panoramix důstojného nástupce?

Rok 50 př. Kristem - sko­ro celá Galie je obklo­po­vá­na Římany, až na jed­nu ves­nič­ku, ve kte­ré žije dru­id Panoramix, kte­rý při­pra­vu­je kou­zel­ný lek­tvar, díky němuž se zdej­ší oby­va­te­lé stá­va­jí nepře­mo­ži­tel­ný­mi. Žije zde i chyt­rý Asterix a hro­motluk Obelix, kte­rý však lek­tvar ani nemu­sí pít - když byl malý, spa­dl do kot­le s lek­tva­rem a tím pádem je abso­lut­ně nepře­mo­ži­tel­ný. Panoramix byl takhle jed­nou v lese a sbí­ral jme­lí. Viděl, jak je ptá­če v nesná­zích a šel mu hned na pomoc. Jenže, když ho...

Autor:
0

#1882: Alpha 1: Výměna - 40 %

Alpha 1: Výměna (Alpha: L’échange)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: L’échange“ v roce 1996. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Pascal RenardK...

Autor:
0

Nejlepší filmy roku 2018

Letos jsem nako­nec roz­dě­lil nej­lep­ší fil­my roku do třech kate­go­rií po dese­ti, při­čemž vychá­zím z fil­mů, kte­ré byly v roce 2018 uve­de­ny v čes­kých kinech, pří­pad­ně z nových fil­mů, kte­ré měly v tom­to roce pre­mi­é­ru na něja­kém domác...

Autor:
0

Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši

Nabitá Mary - žili byli dva brat­ři, jeden byl boha­tý a ten dru­hý byl chudý a navíc se sta­ral o dce­ru Marušku. K tomu byl vdo­vec. Staršího bra­t­ra nikdo kvů­li jeho lako­mos­ti nechtěl. Maruška, když cho­di­la do ško­ly, tak šla slou­žit k cham­ti­vé­mu strý­ci. Ten ji slí­bil, že až bude mít po matu­ri­tě, tak ji vypla­tí. Jak Žanek han­tý­ro­val špa­něl­sky - v jed­né rodi­ně byl jedi­ná­ček Žanek. Byl sice hod­ný, ale bohu­žel v hla­vě bylo pus­to, a to i přes­to, že vycho­dil šest tříd ško­ly....

Autor:
0

#1881: Gantz 21 - 70 %

Gantz 21 (ガンツ)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako kapi­to­ly 238 až 247 v sérii „Gantz“. České vydá­ní má 212 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scé...

Autor:
0

Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film

Režisérka Irena Pavlásková natá­čí film Pražské orgie. Scénář napsa­la pod­le slav­né kni­hy nedáv­no zesnu­lé ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, drži­te­le Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších lite­rár­ních oce­ně­ní Philipa Rotha. V hlav­ních rolích jsou uzná­va­ný kanad­ský herec Jonas Chernick a drži­tel­ka pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro nej­lep­ší hereč­ku MFF v Benátkách Ksenia Rappoport. Pro Irenu Pavláskovou jsou Pražské orgie sed­mým celo­ve­čer­ním hra­ným fil­mem. Za svo­je fil­my zís­ka­la řadu význam­ných oce­ně­ní, včet­ně cen z fes­ti­va­lů kate­go­rie A, jako je Speciální cena z MFF Cannes,...

Autor:
0

Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté - Míša opět pomáhá zvířátkům

Míša je tepr­ve sed­mi­le­tá hol­čič­ka, kte­rá není až tak v uvo­zov­kách úpl­ně běž­ným děv­čát­kem, kte­ré cho­dí do ško­ly. Bydlí v malém měs­teč­ku a jejím nej­lep­ším kama­rá­dem je psík Pupík. Nejraději má kro­mě zví­řat i čte­ní a nej­víc milu­je kni­hu o dob­ro­druž­stvích dok­to­ra Dolittla. Také trá­ví spous­tu času na zahra­dě, kde ukrý­vá svá tajem­ství. V zahra­dě sto­jí sta­rá lípa, ve kte­ré Míšin tatí­nek posta­vil pro svou malou dce­ru malý dome­ček. Ovšem není to dome­ček na hra­ní, Míša si v něm totiž zří­di­la oprav­do­vou nemoc­ni­ci...

Autor: