Janzurova

IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie

Oceňovaná fil­mo­vá, diva­del­ní a tele­viz­ní hereč­ka Iva Janžurová, kte­rá má na svém kon­tě Cenu Alfréda Radoka i Thálii a Křišťálový gló­bus za celo­ži­vot­ní pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii z 50. roč­ní­ku kar­lo­var­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu. Narodila se...Číst dál »
kniha ma pani

Má paní

...tak­že jed­not­li­vé sou­vis­los­ti snad­no pocho­pí­te, a oce­ní­te taky Jindřichovy dopi­sy, kte­ré jsou nej­za­jí­ma­věj­ší­mi část­mi kni­hy.   Hodnocení: 100%     MÁ PANÍ Autorka: Veronika Moreira Vydáno: Alpress, 2019 Počet stran: 160...Číst dál »
Teroristka02

MARTIN HOFMANN (1978), role Macha

Filmový, tele­viz­ní a diva­del­ní herec. Narozen v Českých Budějovicích. Po stu­di­ích na praž­ské DAMU - obor čino­her­ní herec­tví začal hos­to­vat v praž­ském Rokoku, kam nastou­pil do angaž­má. Po odcho­du na vol­nou nohu násle­do­va­la...Číst dál »
734613

Fánkova dobrodružství

...vánek Fánek, který se rozhodně nikdy nenudí. V knížce si všichni prvňáčci mohou přečíst jeho lesní dobrodružství. Knihu ilustracemi doplnila Cecílie Černochová.Zboží si můžete koupit na Grada.cz za 169.00 Kč...Číst dál »
HraOTruny7

Hra o trůny - Zlomený muž (S06E07) - 60 %

Tak ješ­tě tři díly. Hra o Trůny se kou­sek po kous­ku rych­le posu­nu­je do posled­ní epi­zo­dy této sezó­ny. Sedmý díl nám zas při­ne­sl něko­lik nových věcí. Za prvé, nové rody, kte­ré...Číst dál »
C:\Users\raisovaa\Desktop\ng_14_kitchen_group_R4.jpg

Oslavte „Siblings Day“ se seriálovými sourozenci, na které jste už možná zapomněli

Jste jedi­ná­ček nebo vám zkrát­ka nehy­nou­cí sou­ro­ze­nec­ká lás­ka nic neří­ká? Nevadí, oslav­te „Den sou­ro­zen­ců“ při­pa­da­jí­cí na 10. dub­na se svý­mi seri­á­lo­vý­mi hrdi­ny. Vynechme ten­to­krát ty pro­va­ře­né a zaměř­me se na...Číst dál »
200911182215 N123839 fb3e11

„ROCKY BALBOA“

...-          Při tré­nin­ku v tělo­cvič­ně zve­dal Stallone na bench 165kg, vzpí­ral 140kg a z podře­pu zve­dal 225kg. -          Hodně dia­lo­gů mezi Rockym a Marií bylo impro­vi­za­cí. -          Kvůli pří­pra­vě na roli tré­no­val Sylvester Stallone...Číst dál »
2009759

Nová vlna migrantů! Cestu do Evropy plánují miliony uprchlíků

...záchra­ná­ře v Itálii vel­mi nároč­ný. Během sobo­ty zachrá­ni­li z růz­ných pla­vi­del oko­lo 1650 migran­tů. V nedě­li obje­vi­li na moři oko­lo 1200 lidí. Plavbu do Evropy nepře­ži­lo 8 lidí, jejich těla našli pobřež­ní stráž­ci v lodích....Číst dál »
fb 1497250861gwalcicel

Slušný a dobře oblečený neznámý přišel k jejím dcerám. Nebýt potetovaného muže, málem by došlo k tragédii!

Někdy se zdá, že naše děti jsou v bez­pe­čí. Ve sku­teč­nos­ti ale sta­čí málo, aby došlo k tragé­dii. Všichni rodi­če neu­stá­le opa­ku­jí, aby si děti nepo­ví­da­li s cizí­mi lid­mi, ti...Číst dál »
9e2dac3 166799 hranice 0d0000000 0d4356725 0d6860000 1d0000000 sector 668x376 crop

Neziskovky odmítají kontrolu! Lékaři bez hranic čelí podezření, že se podílejí na pašování lidí z Afriky do Evropy

Uprchlická kri­ze se ani po dvou letech od své­ho vypuk­nu­tí nemír­ní. K evrop­ským bře­hům stá­le při­plou­va­jí tisí­ce uprch­lí­ků, kte­ří buď utí­ka­jí před vál­kou, nebo jen chtě­jí zku­sit štěs­tí v Evropě,...Číst dál »
2809974 jesus alfredo guzman joaquin guzman mafian prcek v1

Mexiko je po uvěznění narkobarona Prcka ve válce: 30 mrtvých za 24 hodin

...kvů­li své výš­ce 168 cen­ti­me­t­rů El Chapo (Prcek), vyda­lo do USA, kde bude sou­zen za vraž­dy, pašo­vá­ní drog, pra­ní špi­na­vých peněz a nele­gál­ní drže­ní zbra­ní. Nejvíce lidí bylo zabi­to v noci z pát­ku...Číst dál »
whitedot1

SVATÝ

Aranžmá fil­mu na mě zapů­so­bi­lo dojmem fran­ken­stein­ské oblu­dy, posklá­da­né z čás­tí dří­ve živých těl a zelek­tri­zo­va­né k umě­lé­mu křepče­ní. Základní sché­ma je špi­ón­sky až bon­dov­sky ladě­né, jenomže namís­to taj­ných slu­žeb, ať...Číst dál »

Invaze dokumentů do kin pokračovala i v roce 2011 – premiéru mělo 21 snímků, o 5 více než v roce 2010

...www.dokweb.net Dokumentární fil­my v roce 2011 v čís­lech: • počet pre­mi­ér: 21 sním­ků (o 5 více než v roce 2010) • cel­ko­vá návštěv­nost doku­men­tů: téměř 100.000 divá­ků (rok 2010: 160.000) • nej­na­vště­vo­va­něj­ší sní­mek: Nickyho...Číst dál »
Mraveniste

Jitka Petřeková: Mraveniště

Podobě, jako Včelí úl, je sesta­ve­na i dal­ší kni­ha Jitky Petřekové a Tomáše Tůmy, ten­to­krát věno­va­ná mra­ven­čí­mu svě­tu.  V Albatrosu vychá­zí pod názvem Mraveniště a opět spo­ju­je model a ency­klo­pe­dii pro děti od...Číst dál »
hravá

Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách

Hracích kní­žek s ang­lič­ti­nou, češ­ti­nou, ba i mate­ma­ti­kou mi pro­šlo ruka­ma už něko­lik, ale tato roz­hod­ně děti zau­ja­la dokon­ce tak, že jsme téměř u kon­ce s luš­tě­ním. Je totiž neu­vě­ři­tel­ně jed­no­du­chá.  Najdete...Číst dál »
DSCN9947

Teorie tygra

Podívejte se na gale­rii fotek vyfo­ce­ných během novi­nář­ské kon­fe­ren­ce z 23.2.2016. DSCN9934 DSCN9936 DSCN9940 DSCN9941 DSCN9942 DSCN9947...Číst dál »
Batman04

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 %

Svět je malý pro dva hrdi­ny. Batman a Superman měli už mno­ho fil­mů, seri­á­lů a samo­zřej­mě i komik­sů. Ve fil­mo­vém svě­tě se setka­li až teď v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti...Číst dál »
E9hVGAZVyrg

Novinářská konference filmu Teorie tygra

Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří...Číst dál »
rWDaWgULcao

Muzikál aneb Cesty ke štěstí

Tisková kon­fe­ren­ce 11.1.2016. Režie: Slobodanka Radun Scénář: Václav S. Sadílek ml., Jiří Mádl Kamera: Petr Hojda Hudba: Petr Malásek Hrají: Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, Anna Fialová,...Číst dál »
u6tAEI6muKg 1

Filmový festival Finále Plzeň

tis­ko­vá kon­fe­ren­ce 1.3.2016...Číst dál »
rr7WDPLLDvs

Novinářská konference filmu Smrtelné historky

Ze dne 22.3.2016 ------------------- Režie: Jan Bubeníček Scénář: Jan Bubeníček Kamera: Radek Loukota Hudba: Petr Šoupa, Ivo Keilwerth Hrají: Jan Budař, Pavel Landovský, Jan Bubeníček, Ondřej Trojan, Ladislav...Číst dál »
DSCN9879

Smrtelné historky míří do kin

Dnešní novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu Smrtelné his­tor­ky  pro­běh­la za vel­ké­ho zájmu novi­ná­řů.  Zajímavé tri­ky a nápa­dy nava­zu­jí na tra­di­ci ani­mo­va­ných fil­mů. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci  při­blí­žil úska­lí natá­če­ní reži­sér ...Číst dál »
dam ti slunce al9788075440556

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

...let, zato u jeho dvoj­če­te, sest­ry Jude děj začí­ná v jejích 16 letech a postup­ně se čte­nář dozví­dá, co se vlast­ně sta­lo v minu­los­ti. Přijde mi to geni­ál­ně vymyš­le­né, jeli­kož čte­nář se k oné udá­los­ti,...Číst dál »
Tittle 1

Ondřej Kundra – Putinovi agenti

Redaktor týde­ní­ku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové kni­ze nazva­né Putinovi agen­ti aneb Jak ruš­tí špi­o­ni kra­dou naše tajem­ství, vydá­vá do poli­tic­kých vod na sto­pu rus­kých agen­tů...Číst dál »
Uzemneni

Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

...Ober, Stephen T. Sinatra, M.D., Martin Zucker Žánr: zdra­ví pro kaž­dé­ho, alter­na­tiv­ní medi­cí­na Nakladatelství: CPRESS Datum vydá­ní: 03.2016 Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s., kde si ji může­te zakou­pit....Číst dál »
vlčí mák

CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku

Martin život ply­ne líně. Jeden den stří­dá dru­hý a téměř všech­no lze před­po­klá­dat. Stejná jíd­la, stej­né boles­ti, dokon­ce i vzpo­mín­ky vzor­ně nastu­pu­jí a vystu­pu­jí z pamě­ti jako­by v pře­dem sta­no­ve­ném pořa­dí. Dvacet let...Číst dál »