751078 350 0 fit

Předškolní pedagogika - publikace pro rodiče, pedagogy i studenty

Volba mateř­ské ško­ly pro své dítě je důle­ži­tý krok v živo­tě kaž­dé­ho rodi­če. Chtějí pro své dítě to nej­lep­ší. Jak se ori­en­to­vat v nepře­ber­ném množ­ství mateř­ských škol a jejich pro­gra­mech? Často...Číst dál »
Bajgar

RADEK BAJGAR (1962), režisér a scenárista

Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakul­tu Masarykovy uni­ver­zi­ty v Brně (obor vše­o­bec­ná medi­cí­na), v obo­ru pra­co­val do roku 1989. Od 1990 půso­bil jako novi­nář - repor­tér časo­pi­su Reflex, kde poz­dě­ji se...Číst dál »
exp

Tron 3,Thor 2,The Avengers 2-3,Kickass 2 a Machette 2,The Expendables 2-3 čo o nich vieme?

Za posled­né roky sme si moh­li všim­n­úť trendu,že do kín pri­chá­d­za­jú sequely,prequely a všet­ky mož­né rebo­o­ty a zno­va naštar­to­va­né série,voľakedy ale­bo nedáv­no úspeš­ných filmov.Bohužiaľ je to tak,Hollywoodu(a nie­je len jemu!)...Číst dál »
Anelis

ALICE NELLIS

Alice Nellis vystu­do­va­la sce­náris­ti­ku na FAMU. Než zača­la stu­do­vat Anglickou a Americkou lite­ra­tu­ru tak se živi­la jako flét­nist­ka. Též byla webo­vá desig­nér­ka na Ministerstvu zahra­nič­ních věcí, dále pak uči­tel­ka,...Číst dál »
062

ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ

...Následovalo upá­le­ní stříž­kov­ské čaro­děj­ni­ce v podo­bě lát­ko­vé figurí­ny a když se dosta­teč­ně setmě­lo, noč­ní oblo­hu roz­zá­řil ohňostroj, jenž byl slav­nost­ním zakon­če­ním celé­ho setká­ní. 010 019 029 034 051 057 062 072 080...Číst dál »
E9hVGAZVyrg

Novinářská konference filmu Teorie tygra

Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří...Číst dál »
vlcsnap 2016 04 08 12h28m57s660

MXGP2 - The Official Motocross Videogame

Skoro na den přes­ně, rok poté vychá­zí dru­hý díl závod­ní moto­kro­so­vé hry MXGP2 - The Official Motocross Videogame, kte­rá obsa­hu­je sezó­nu roku 2015 těch nej­lep­ších moto­kro­so­vých závod­ní­ků a tra­tí. O čem,...Číst dál »
JakBasnici

Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ

Píše se rok 1982. Do „fil­mo­vé mat­ri­ky“ se popr­vé zapi­su­je film o Básnících – Jak svět při­chá­zí o bás­ní­ky.  Z tvůr­čí díl­ny dok­to­ra Ladislava Pecháčka a reži­sé­ra Dušana Kleina. A na fil­mo­vých plát­nech...Číst dál »
vyr 177obalka motlmini

Válka před Válkou - Stanislav Motl

Spisovatel a novi­nář Stanislav Motl, kte­rý se věnu­je pře­váž­ně téma­tům dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy na vlast­ní pěst pát­ral po neod­sou­ze­ných nacis­tic­kých zlo­čin­cích a našel tu odva­hu se s nimi setkat tvá­ří v tvář,...Číst dál »
http d l l img.pemic .cz l sortimg l 020 l 0 l 9 l 0200938 23

Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová

Mňauu, s tím­to typic­kým zvu­kem vpad­nou koč­ky do vašich živo­tů a pře­vrá­tí ho naru­by, což potě­ší pře­de­vším pří­z­niv­ce těch­to koč­ko­vi­tých šelem. Po moud­rých sovách s vše­vě­dou­cí­ma oči­ma při­chá­ze­jí na řadu vese­lé,...Číst dál »
Uzemneni

Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

...Ober, Stephen T. Sinatra, M.D., Martin Zucker Žánr: zdra­ví pro kaž­dé­ho, alter­na­tiv­ní medi­cí­na Nakladatelství: CPRESS Datum vydá­ní: 03.2016 Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s., kde si ji může­te zakou­pit....Číst dál »
KamZazivovodou

Magdalena Karelová: KAM za živou vodou

Léčivé a mine­rál­ní pra­me­ny, zázrač­né studán­ky, zapo­me­nu­té i věhlas­né láz­ně, duchov­ní mís­ta Kdo z nás by se nechtěl vydat za tajem­stvím i krá­sou léči­vých mine­rál­ních pra­me­nů, obje­vit zázrač­né studán­ky a dozvě­dět se zají­ma­vos­ti...Číst dál »
DSCN9947

Teorie tygra

Podívejte se na gale­rii fotek vyfo­ce­ných během novi­nář­ské kon­fe­ren­ce z 23.2.2016. DSCN9934 DSCN9936 DSCN9940 DSCN9941 DSCN9942 DSCN9947...Číst dál »
Batman04

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 %

Svět je malý pro dva hrdi­ny. Batman a Superman měli už mno­ho fil­mů, seri­á­lů a samo­zřej­mě i komik­sů. Ve fil­mo­vém svě­tě se setka­li až teď v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti...Číst dál »
rWDaWgULcao

Muzikál aneb Cesty ke štěstí

Tisková kon­fe­ren­ce 11.1.2016. Režie: Slobodanka Radun Scénář: Václav S. Sadílek ml., Jiří Mádl Kamera: Petr Hojda Hudba: Petr Malásek Hrají: Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, Anna Fialová,...Číst dál »
DSC 2345

Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %)

Tak mám prv­ní­ho Hellboye. Díky spo­lu­prá­ci s part­ne­rem si čtu jeden z prv­ních komik­sů o Hellboyi, kte­ré­ho jsem prv­ně viděl ve fil­mu už před více než 10 lety. Znám Hellboye pou­ze...Číst dál »
u6tAEI6muKg 1

Filmový festival Finále Plzeň

tis­ko­vá kon­fe­ren­ce 1.3.2016...Číst dál »
rr7WDPLLDvs

Novinářská konference filmu Smrtelné historky

Ze dne 22.3.2016 ------------------- Režie: Jan Bubeníček Scénář: Jan Bubeníček Kamera: Radek Loukota Hudba: Petr Šoupa, Ivo Keilwerth Hrají: Jan Budař, Pavel Landovský, Jan Bubeníček, Ondřej Trojan, Ladislav...Číst dál »
DSCN9879

Smrtelné historky míří do kin

Dnešní novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu Smrtelné his­tor­ky  pro­běh­la za vel­ké­ho zájmu novi­ná­řů.  Zajímavé tri­ky a nápa­dy nava­zu­jí na tra­di­ci ani­mo­va­ných fil­mů. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci  při­blí­žil úska­lí natá­če­ní reži­sér ...Číst dál »
dam ti slunce al9788075440556

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

...let, zato u jeho dvoj­če­te, sest­ry Jude děj začí­ná v jejích 16 letech a postup­ně se čte­nář dozví­dá, co se vlast­ně sta­lo v minu­los­ti. Přijde mi to geni­ál­ně vymyš­le­né, jeli­kož čte­nář se k oné udá­los­ti,...Číst dál »
hravá

Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách

Hracích kní­žek s ang­lič­ti­nou, češ­ti­nou, ba i mate­ma­ti­kou mi pro­šlo ruka­ma už něko­lik, ale tato roz­hod­ně děti zau­ja­la dokon­ce tak, že jsme téměř u kon­ce s luš­tě­ním. Je totiž neu­vě­ři­tel­ně jed­no­du­chá.  Najdete...Číst dál »
Tittle 1

Ondřej Kundra – Putinovi agenti

Redaktor týde­ní­ku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové kni­ze nazva­né Putinovi agen­ti aneb Jak ruš­tí špi­o­ni kra­dou naše tajem­ství, vydá­vá do poli­tic­kých vod na sto­pu rus­kých agen­tů...Číst dál »
vlčí mák

CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku

Martin život ply­ne líně. Jeden den stří­dá dru­hý a téměř všech­no lze před­po­klá­dat. Stejná jíd­la, stej­né boles­ti, dokon­ce i vzpo­mín­ky vzor­ně nastu­pu­jí a vystu­pu­jí z pamě­ti jako­by v pře­dem sta­no­ve­ném pořa­dí. Dvacet let...Číst dál »
klokan

Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost

Probudí ho prv­ní paprsky slun­ce, téměř kaž­dý den se podo­bá tomu před­cho­zí­mu. Klokan se pro­táh­ne, vytře­pe si z koži­chu zbyt­ky vět­vi­ček a roz­hléd­ne se kolem sebe. Hlas pří­ro­dy mu napo­ví,...Číst dál »
Pata01

Pátá vlna - 45 %

...Anglický reži­sér Jonathan  Blakeson vsa­dil úspěch fil­mo­vé­ho pří­bě­hu na herec­kém pro­je­vu před­sta­vi­te­lů dět­ských postav. Devatenáctiletá hereč­ka Chloë Grace Moretz hra­je 16letou stře­do­ško­lač­ku Cassie Sullivanovou s pře­hle­dem a nekom­pli­ku­je si život zby­teč­ný­mi ges­ty...Číst dál »
ANF 2016 sirka

ANIFILM začíná již 3. května a představuje své hlavní téma i další části programu

Hlavní téma letoš­ní­ho roč­ní­ku Mezinárodního fes­ti­va­lu ani­mo­va­ných fil­mů Anifilm (3. až 8. květ­na 2016, Třeboň) nese název „Kde domov můj?“ a chce­me jej věno­vat feno­mé­nu migra­ce. Takto širo­ké téma ale není...Číst dál »