Scully

Gillian Anderson - agentka Scullyová - slaví 50 let

Gillian Leigh Anderson se naro­di­la 9. srp­na 1968 v Chicagu. Je dce­rou počí­ta­čo­vé ana­ly­tič­ky Rosemary Alice a Homera Edwarda Andersona III., maji­te­le fil­mo­vé pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti. Mezi dru­hým a jede­nác­tým rokem živo­ta byd­le­la Gillian se...Číst dál »
d

Vanilkové makronky: světový zákusek proti depresi!

...pro­mo­ci, tak i k vánoč­ní­mu sto­lu. Příprava je slo­ži­těj­ší než u bábov­ky, ale výsle­dek sto­jí za to. Recept na 16 kousků 3/4 hrn­ku mle­tých mand­lí 1 hrnek mouč­ko­vé­ho cuk­ru 2 bíl­ky z vel­kých vajec...Číst dál »

Kinomol.cz vyhlašuje výroční ceny o Řád Kinomolu

...recen­ze na fil­my, s nimiž se může čes­ký divák setkat ve fil­mo­vé dis­tri­buci, na DVD nebo v tele­vi­zi. V sou­čas­nos­ti se počet den­ních návštěv na Kinomol.cz pohy­bu­je kolem 1600 uni­kát­ních návštěv den­ně, pra­vi­del­ně...Číst dál »
UdelejteSitoDomaSami2

Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2

Po úspěš­ném prv­ním dílu vydá­vá Alena Thomas svou dru­hou kni­hu, kte­rá se věnu­je domá­cí výro­bě vše­li­ja­kých pro­duk­tů. V polo­vi­ně roku 2012 zača­la psát Alena Thomas blog, kte­rý ved­le krás­ných foto­gra­fií posky­to­val...Číst dál »
Koruna

Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%

Okenice komí­ha­jí­cí se v bouř­li­vém vět­ru byly jedi­nou znám­kou její­ho pří­cho­du. Nikdo si jí nevši­ml, když špl­ha­la po zahrad­ní zdi setmě­lé­ho síd­la, a díky hro­mu a vytí vět­ru ženou­cí­ho se od neda­le­ké­ho moře ji...Číst dál »
Anděl Páně 2 J.Dvořák Foto MFP ČT Vyhnálková

Šťastná třináctka pro Anděla Páně 2

Natáčení vol­né­ho pokra­čo­vá­ní jed­né z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých pohá­dek Anděl Páně s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlav­ních rolích má za sebou prv­ní eta­pu, kte­rou hos­til hrad v Ledči nad Sázavou. Fotografie z natá­če­ní pohád­ky Anděl...Číst dál »
Cesta002

Cesta vzhůru - 65 %

Radek Jaroš je horo­le­zec, kte­rý od roku 1998 zdo­lá­vá osmi­ti­sí­co­vé vrcho­ly hor. Natáčet se zača­lo ale již v roce 2012, kdy Jaroš zdo­lá­val Annapurnu, před­po­sled­ní osmu. Tato hora ale byla pro...Číst dál »
film plakat 2013 ALDABRA

Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov překonal stotisícovou hranici návštěvnosti

Rodinný snímek Aldabra: Byl jednou jeden ostrov byl jedním z nejnavštěvovanějších domácích titulů loňského podzimu. Příběh podivuhodného ostrova a jeho unikátní flory a fauny, který natočil režisér Steve Lichtag v produkci společnosti Starlite...Číst dál »

Cesta vzhůru - ROZHOVOR S PRODUCENTY FILMU – RICHARDEM NĚMCEM A PETREM PLEWKOU

Proč jste se roz­ho­dl rea­li­zo­vat Cestu vzhů­ru, co bylo hlav­ním impul­zem? Richard Němec: S nápa­dem rea­li­zo­vat film CESTA VZHŮRU mne oslo­vil Petr Plewka. Okamžitě mne naka­zi­lo jeho nad­še­ní. Již z toho, co...Číst dál »
Hubeny

Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně

„Synku, řeč­níš již krás­ně, leč dosud blbos­ti.“ Autor, kte­ré­ho si momen­tál­ně nejsem scho­pen vyba­vit Kvalitní zje­ve­ní, o kte­rém se moc neví, nebo prů­měr hra­jí­cí si na vel­ké­ho auto­ra? S auto­rem...Číst dál »
George Gaynes

George Gaynes

George Gaynes se naro­dil 16.5.1917 v Helsinkách. V té době pat­ři­lo Finsko pod rus­ké impé­ri­um. Jeho otec byl pod­ni­ka­tel a jeho mat­ka uměl­ky­ně. Už od mlá­dí vyni­kal pěvec­kým nadá­ním, a tak v Itálii stu­do­val ope­ru...Číst dál »
Cars

Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici

Již samot­ný a výstiž­ný název ani­mo­va­né­ho 3D fil­mu od spo­leč­nos­ti Pixar napo­ví­dá, o čem bude 116 minu­to­vý sní­mek z USA. Ano, jsou to auta, oby­čej­ná i závod­ní, mezi něž pat­ří i září­cí nová­ček Blesk McQueen,...Číst dál »
E9hVGAZVyrg

Novinářská konference filmu Teorie tygra

Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla...Číst dál »
temne metro 2 1

#1923: Temné metro 2 - 70 %

Temné metro 2 (Dark Metro 2) Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v roce 2008. Původně vyšlo jako "Dark Metro 2" v roce 2008. České vydání má 168 stran a...Číst dál »
Hratky

Hrátky s češtinou a literaturou pro 1. stupeň ZŠ

Knihy o čes­kém jazy­ce a lite­ra­tu­ře, tes­ty k matu­rit­ní zkouš­ce z češ­ti­ny a lite­ra­tu­ry, odbor­né i popu­lár­ně nauč­né pub­li­ka­ce z toho­to obo­ru má na kon­tě dvo­ji­ce auto­rů František Brož a Pavla Brožová.  Podepsáni jsou i pod novou pub­li­ka­cí Hrátky...Číst dál »
fff

Film U nich doma zvítězil v soutěži 15. Festivalu francouzského filmu. - Návštěvnost festivalu překročila loňský rekord

...byly návštěv­nost fes­ti­va­lu 18 079 návštěv­ní­ků), jejichž účast byla roz­dě­le­na násle­dov­ně: Praha: 16747 divá­ků Regiony cel­kem: 3750 divá­ků (Brno 1989 divá­ků, České Budějovice 1761 divá­ků) 15. roč­ník Festivalu fran­couz­ské­ho fil­mu v České repub­li­ce...Číst dál »
156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

Za nový žánr slovenského filmu se představilo road movie Stanko

Film se natá­čel čty­ři roky, hrá­li v něm neher­ci mimo hlav­ní posta­vu v podá­ní Petera Kočana ali­as Stanka, kte­rý pro­zra­dil, že scé­nář neče­tl dodnes. Přál si to tak reži­sér. Někdy i ces­ta nemu­sí...Číst dál »
ve sluzbach nuly 2 1

#1955: Ve službách Nuly 2 - 55 %

...180 stran a prodává se v plné ceně za 168 Kč. Scénář: Nana Močizuki Kresba: Nana MočizukiPo první knize "Ve službách Nuly 1" jsem byl docela zvědavý na to, kam...Číst dál »
dětské.zoubky4

Dětské zoubky od Zoje Stage

...Podle Wikipedie si totiž dohle­da­la, že Marie-Anne Dufossetová byla v roce 1679 posled­ní ženou upá­le­nou ve věku osm­nác­ti let za čaro­děj­nic­tví ve Francii. Suzette děsi­la už jen samot­ná myš­len­ka toho, že o ní Hanna ví,...Číst dál »
BylinkovaRadost

Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost

Ursula Braun – Bernhart byla mno­ho let redak­tor­kou němec­ké­ho časo­pi­su Moje pěk­ná zahra­da a zástup­ky­ní šéf­re­dak­tor­ky časo­pi­su Lisiny kvě­ti­ny a rost­li­ny. O pěs­to­vá­ní kvě­tin a rost­lin píše už dva­cet let, na kon­tě má též...Číst dál »
Dara

Dara Rolins přezpívala hit Wild World pro komedii Jak se zbavit nevěsty. Má i videoklip

Zpěvačka Dara Rolins pře­zpí­va­la zná­mý hit od kape­ly Mr. Big s názvem Wild World a věno­va­la ho nové čes­ké kome­dii Jak se zba­vit nevěs­ty. K pís­ni vzni­kl dokon­ce video­klip. Kdo by čekal, že...Číst dál »
Angl

Příprava na státní maturitu Ústní zkouška - SELFTESTS

Iva Dostálová a Stephen Douglas jsou auto­ři pub­li­ka­cí, pomá­ha­jí­cí ke zdo­ko­na­lo­vá­ní ang­lič­ti­ny samou­kům, dětem, stu­den­tům, seni­o­rům, zkrát­ka všem, kte­ří chtě­jí svě­to­vý jazyk ovlá­dat v pra­xi. Na kon­tě má tato autor­ská dvo­ji­ce pěk­nou...Číst dál »
CoRikaji

Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám

Antonín Hrbek se zabý­vá ast­ro­lo­gií od roku 1945. Je auto­rem či spo­lu­au­to­rem cel­kem tři­nác­ti knih a více než čtyř set odbor­ných člán­ků, otiš­tě­ných u nás i v zahra­ni­čí. Věnuje se rov­něž léči­vým polod­ra­ho­ka­mům. V posled­ních letech...Číst dál »
Guy Hamilton2

Guy Hamilton

Guy Hamilton (16.9.1922 - 21.4.2016) byl ang­lic­ký reži­sér. Narodil se ve Francii. Během oku­pa­ce nacis­tů půso­bil ve fran­couz­ském odbo­ji a po skon­če­ní vál­ky se začal věno­vat fil­mu, kde začal jako asi­s­tent ve...Číst dál »
Albatros

NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ

Výroční ceny nakla­da­tel­ství Albatros za rok 2015 zna­jí od vče­rejš­ka své vítě­ze. Do pomy­sl­né síně slá­vy vstou­pi­la spi­so­va­tel­ka Martina Drijverová, kte­rá z rukou gene­rál­ní­ho ředi­te­le sku­pi­ny Albatros Media Václava Kadlece pře­vza­la...Číst dál »
101474

Omalovánky Pixel Art – Joanna Webster

Omalovánky pro dospě­lé zná v dneš­ní době asi již kaž­dý. Získaly si své mís­to na žeb­říč­ku oblí­be­nos­ti, čímž se uká­za­lo, že hra s barva­mi je oblí­be­nou kra­to­chví­lí mno­ha dospě­lých, při níž se doká­žou...Číst dál »