Otrly

Interaktivní Rocky Horror Picture Show se na konci ledna vrátí do Aera

Ovacemi ve sto­je a nad­še­ný­mi ohla­sy oce­ni­li v lis­to­pa­du divá­ci his­to­ric­ky prv­ní čes­ké uve­de­ní fil­mu Rocky Horror Picture Show s tzv. sha­dow­cas­tem, tedy živým pře­hrá­vá­ním sním­ku před plát­nem. Za nastu­do­vá­ním před­sta­ve­ní Rocky Horror Picture...Číst dál »
Febiofest vizual 2 1

Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema.

Pozvání na tři­a­dva­cá­tý Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha – Febiofest, kte­rý se usku­teč­ní 17. až 25. břez­na , při­jal jako prv­ní brit­ský sce­náris­ta a dra­ma­tik Peter Morgan, mj. drži­tel Zlatého gló­bu , kte­ré­ho pro­sla­vi­ly pře­de­vším...Číst dál »
George Gaynes

George Gaynes

George Gaynes se naro­dil 16.5.1917 v Helsinkách. V té době pat­ři­lo Finsko pod rus­ké impé­ri­um. Jeho otec byl pod­ni­ka­tel a jeho mat­ka uměl­ky­ně. Už od mlá­dí vyni­kal pěvec­kým nadá­ním, a tak v Itálii stu­do­val ope­ru...Číst dál »
Hubeny

Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně

„Synku, řeč­níš již krás­ně, leč dosud blbos­ti.“ Autor, kte­ré­ho si momen­tál­ně nejsem scho­pen vyba­vit Kvalitní zje­ve­ní, o kte­rém se moc neví, nebo prů­měr hra­jí­cí si na vel­ké­ho auto­ra? S auto­rem...Číst dál »
film plakat 2013 ALDABRA

Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov překonal stotisícovou hranici návštěvnosti

Rodinný snímek Aldabra: Byl jednou jeden ostrov byl jedním z nejnavštěvovanějších domácích titulů loňského podzimu. Příběh podivuhodného ostrova a jeho unikátní flory a fauny, který natočil režisér Steve Lichtag v produkci společnosti Starlite...Číst dál »
Anděl Páně 2 J.Dvořák Foto MFP ČT Vyhnálková

Šťastná třináctka pro Anděla Páně 2

Natáčení vol­né­ho pokra­čo­vá­ní jed­né z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých pohá­dek Anděl Páně s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlav­ních rolích má za sebou prv­ní eta­pu, kte­rou hos­til hrad v Ledči nad Sázavou. Fotografie z natá­če­ní pohád­ky Anděl...Číst dál »
Koruna

Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%

Okenice komí­ha­jí­cí se v bouř­li­vém vět­ru byly jedi­nou znám­kou její­ho pří­cho­du. Nikdo si jí nevši­ml, když špl­ha­la po zahrad­ní zdi setmě­lé­ho síd­la, a díky hro­mu a vytí vět­ru ženou­cí­ho se od neda­le­ké­ho moře ji...Číst dál »
vlcsnap 2016 02 01 17h20m25s266

LEGO Marvel Avengers

Hodnocení: 85% Žánr: adven­tu­ra Jazyk: ang­lic­ky Multiplayer: off-line 1-2 Výrobce: Warner Bros Interactive PEGI 7 Datum vydá­ní: 29.1.2016 Kdo by nechtěl vidět všech­ny nej­lep­ší komik­so­vé hrdi­ny svě­ta ve hře jako...Číst dál »
Dum v ulici nadeje web

Menna van Praag: Dům v ulici Naděje

Mnoho veče­rů jsem strá­vi­la ve spo­leč­nos­ti této kni­hy a na kaž­dý večer jsem se těši­la jako na chví­li, kdy ote­vře­te slad­kou bon­bo­ni­é­ru voní­cí těž­kou čoko­lá­do­vou vůní a vez­me­te si… Bylo mi líto,...Číst dál »
LevNahled

Nominace na Českého lva ovládly filmy Ztraceni v Mnichově, Kobry a užovky a Domácí péče

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) dnes vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 23. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 42 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2015. Filmy se...Číst dál »
Zelvy

Želvy Ninja o Vánocích

...nakla­da­tel­ství postup­ně vydá­vá jed­not­li­vé díly, se těším na dal­ší pokra­čo­vá­ní, kte­ré budu rád zno­vu recen­zo­vat. Scénář a kres­ba: Kevin Eastman a Peter Laird Překlad: Hana Studeničová Počet stran: 160 barev­ných Vazba: bro­žo­va­ná...Číst dál »
FinancMestAreg

Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe

V obdo­bí, kdy se vět­ši­na územ­ních cel­ků inten­ziv­ně zabý­vá návrhem či schva­lo­vá­ním roz­počtu na rok 2016, vychá­zí v Gradě 3. aktu­a­li­zo­va­né a roz­ší­ře­né vydá­ní pub­li­ka­ce Romany Provazníkové Financování měst, obcí a regi­o­nů. Teorie a pra­xe. Jde...Číst dál »

Kirk Douglas

Kirk Douglas, rod­ným jmé­nem Isur Danielovič Děmskij (* 9. pro­sin­ce 1916 Amsterdam, New York, USA) je ame­ric­ký herec a fil­mo­vý pro­du­cent, kte­rý je zná­mý svou „meze­rou v bra­dě“, hrubým hla­sem a role­mi padou­chů. Jde...Číst dál »
Divka

RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal

Britská spi­so­va­tel­ka Jojo Moyesová při­chá­zí s dal­ším romá­nem, a to Dívkou, již jsi tu zane­chal. Na úvod něco o ději – roku 1916 je nucen fran­couz­ský malíř Édouard Lefevre opus­tit svou man­žel­ku Sophii...Číst dál »

V neděli 15.11. padla poslední klapka legendárních Básníků pod názvem Jak básníci čekají na zázrak

O víken­du padla posled­ní klap­ka legen­dár­ních Básníků pod názvem Jak bás­ní­ci čeka­jí na zázrak. Natáčelo se cel­kem 28 dní v loka­cích Prahy, Kladna, Litoměřic a Mělníka a po letech si ho uží­va­li i jeho hlav­ní před­sta­vi­te­lé...Číst dál »
RoslinaAntibiotika

Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

...někte­ré chro­nic­ké obtí­že a nemo­ci. Knížka Rostlinná anti­bi­o­ti­ka, by urči­tě nemě­la chy­bět v žád­né domác­nos­ti, pro­to­že bude dob­rým pomoc­ní­kem a rád­cem. Hodnocení: 89% Počet stran: 128 Rozměr: 165x200 ISBN:  978-80-8111-305-5 Kniha ke kou­pi na NOXI...Číst dál »
Zajimavosti

Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2

Kniha plná lehce zapa­ma­to­va­tel­ných infor­ma­cí z doby novo­vě­ku aneb vzdě­lá­ní a poba­ve­ní záro­veň. Jak již napo­ví­dá samot­ný název, tato pub­li­ka­ce obsa­hu­je vel­ké množ­ství zají­ma­vých fak­tů, kte­ré ovšem nejsou čte­ná­ři před­klá­dá­ny jen jako...Číst dál »
arovná hora

Thomas Mann: Čarovná hora

Tato kni­ha pat­ří neod­mys­li­tel­ně mezi kla­si­ku svě­to­vé lite­ra­tu­ry a při­spě­la i tomu, že její autor obdr­žel v roce 1929 Nobelovu cenu za lite­ra­tu­ru. Thomas Mann ji psal téměř deset let a inspi­ra­cí byl jeho...Číst dál »
UdelejteSitoDomaSami2

Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2

Po úspěš­ném prv­ním dílu vydá­vá Alena Thomas svou dru­hou kni­hu, kte­rá se věnu­je domá­cí výro­bě vše­li­ja­kých pro­duk­tů. V polo­vi­ně roku 2012 zača­la psát Alena Thomas blog, kte­rý ved­le krás­ných foto­gra­fií posky­to­val...Číst dál »
E9hVGAZVyrg

Novinářská konference filmu Teorie tygra

Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla...Číst dál »
JakBasnici

Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ

Píše se rok 1982. Do „fil­mo­vé mat­ri­ky“ se popr­vé zapi­su­je film o Básnících – Jak svět při­chá­zí o bás­ní­ky.  Z tvůr­čí díl­ny dok­to­ra Ladislava Pecháčka a reži­sé­ra Dušana Kleina. A na fil­mo­vých plát­nech září dvo­ji­ce ...Číst dál »
vyr 177obalka motlmini

Válka před Válkou - Stanislav Motl

Spisovatel a novi­nář Stanislav Motl, kte­rý se věnu­je pře­váž­ně téma­tům dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy na vlast­ní pěst pát­ral po neod­sou­ze­ných nacis­tic­kých zlo­čin­cích a našel tu odva­hu se s nimi setkat tvá­ří v tvář, aby i po dlou­hých...Číst dál »
http d l l img.pemic .cz l sortimg l 020 l 0 l 9 l 0200938 23

Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová

Mňauu, s tím­to typic­kým zvu­kem vpad­nou koč­ky do vašich živo­tů a pře­vrá­tí ho naru­by, což potě­ší pře­de­vším pří­z­niv­ce těch­to koč­ko­vi­tých šelem. Po moud­rých sovách s vše­vě­dou­cí­ma oči­ma při­chá­ze­jí na řadu vese­lé, hra­vé, pří­tul­né,...Číst dál »
Uzemneni

Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

...Ober, Stephen T. Sinatra, M.D., Martin Zucker Žánr: zdra­ví pro kaž­dé­ho, alter­na­tiv­ní medi­cí­na Nakladatelství: CPRESS Datum vydá­ní: 03.2016 Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s., kde si ji může­te zakou­pit....Číst dál »
KamZazivovodou

Magdalena Karelová: KAM za živou vodou

Léčivé a mine­rál­ní pra­me­ny, zázrač­né studán­ky, zapo­me­nu­té i věhlas­né láz­ně, duchov­ní mís­ta Kdo z nás by se nechtěl vydat za tajem­stvím i krá­sou léči­vých mine­rál­ních pra­me­nů, obje­vit zázrač­né studán­ky a dozvě­dět se zají­ma­vos­ti z his­to­rie dané­ho...Číst dál »
DSCN9947

Teorie tygra

Podívejte se na gale­rii fotek vyfo­ce­ných během novi­nář­ské kon­fe­ren­ce z 23.2.2016. DSCN9934 DSCN9936 DSCN9940 DSCN9941 DSCN9942 DSCN9947...Číst dál »