DSC 2345

Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %)

Tak mám prv­ní­ho Hellboye. Díky spo­lu­prá­ci s part­ne­rem si čtu jeden z prv­ních komik­sů o Hellboyi, kte­ré­ho jsem prv­ně viděl ve fil­mu už před více než 10 lety. Znám Hellboye pou­ze...Číst dál »
Pata01

Pátá vlna - 45 %

...Anglický reži­sér Jonathan  Blakeson vsa­dil úspěch fil­mo­vé­ho pří­bě­hu na herec­kém pro­je­vu před­sta­vi­te­lů dět­ských postav. Devatenáctiletá hereč­ka Chloë Grace Moretz hra­je 16letou stře­do­ško­lač­ku Cassie Sullivanovou s pře­hle­dem a nekom­pli­ku­je si život zby­teč­ný­mi ges­ty...Číst dál »
vlcsnap 2016 04 08 12h28m57s660

MXGP2 - The Official Motocross Videogame

Skoro na den přes­ně, rok poté vychá­zí dru­hý díl závod­ní moto­kro­so­vé hry MXGP2 - The Official Motocross Videogame, kte­rá obsa­hu­je sezó­nu roku 2015 těch nej­lep­ších moto­kro­so­vých závod­ní­ků a tra­tí. O čem,...Číst dál »
JakBasnici

Jak básníci čekají na zázrak - Z HISTORIE BÁSNÍKŮ

Píše se rok 1982. Do „fil­mo­vé mat­ri­ky“ se popr­vé zapi­su­je film o Básnících – Jak svět při­chá­zí o bás­ní­ky.  Z tvůr­čí díl­ny dok­to­ra Ladislava Pecháčka a reži­sé­ra Dušana Kleina. A na fil­mo­vých plát­nech...Číst dál »
vyr 177obalka motlmini

Válka před Válkou - Stanislav Motl

Spisovatel a novi­nář Stanislav Motl, kte­rý se věnu­je pře­váž­ně téma­tům dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy na vlast­ní pěst pát­ral po neod­sou­ze­ných nacis­tic­kých zlo­čin­cích a našel tu odva­hu se s nimi setkat tvá­ří v tvář,...Číst dál »
http d l l img.pemic .cz l sortimg l 020 l 0 l 9 l 0200938 23

Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová

Mňauu, s tím­to typic­kým zvu­kem vpad­nou koč­ky do vašich živo­tů a pře­vrá­tí ho naru­by, což potě­ší pře­de­vším pří­z­niv­ce těch­to koč­ko­vi­tých šelem. Po moud­rých sovách s vše­vě­dou­cí­ma oči­ma při­chá­ze­jí na řadu vese­lé,...Číst dál »
Uzemneni

Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

...Ober, Stephen T. Sinatra, M.D., Martin Zucker Žánr: zdra­ví pro kaž­dé­ho, alter­na­tiv­ní medi­cí­na Nakladatelství: CPRESS Datum vydá­ní: 03.2016 Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s., kde si ji může­te zakou­pit....Číst dál »
DSCN9947

Teorie tygra

Podívejte se na gale­rii fotek vyfo­ce­ných během novi­nář­ské kon­fe­ren­ce z 23.2.2016. DSCN9934 DSCN9936 DSCN9940 DSCN9941 DSCN9942 DSCN9947...Číst dál »
BylinkovaRadost

Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost

Ursula Braun – Bernhart byla mno­ho let redak­tor­kou němec­ké­ho časo­pi­su Moje pěk­ná zahra­da a zástup­ky­ní šéf­re­dak­tor­ky časo­pi­su Lisiny kvě­ti­ny a rost­li­ny. O pěs­to­vá­ní kvě­tin a rost­lin píše už dva­cet let, na kon­tě...Číst dál »
Batman04

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 %

Svět je malý pro dva hrdi­ny. Batman a Superman měli už mno­ho fil­mů, seri­á­lů a samo­zřej­mě i komik­sů. Ve fil­mo­vém svě­tě se setka­li až teď v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti...Číst dál »
E9hVGAZVyrg

Novinářská konference filmu Teorie tygra

Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří...Číst dál »
rWDaWgULcao

Muzikál aneb Cesty ke štěstí

Tisková kon­fe­ren­ce 11.1.2016. Režie: Slobodanka Radun Scénář: Václav S. Sadílek ml., Jiří Mádl Kamera: Petr Hojda Hudba: Petr Malásek Hrají: Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, Anna Fialová,...Číst dál »
u6tAEI6muKg 1

Filmový festival Finále Plzeň

tis­ko­vá kon­fe­ren­ce 1.3.2016...Číst dál »
rr7WDPLLDvs

Novinářská konference filmu Smrtelné historky

Ze dne 22.3.2016 ------------------- Režie: Jan Bubeníček Scénář: Jan Bubeníček Kamera: Radek Loukota Hudba: Petr Šoupa, Ivo Keilwerth Hrají: Jan Budař, Pavel Landovský, Jan Bubeníček, Ondřej Trojan, Ladislav...Číst dál »
DSCN9879

Smrtelné historky míří do kin

Dnešní novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu Smrtelné his­tor­ky  pro­běh­la za vel­ké­ho zájmu novi­ná­řů.  Zajímavé tri­ky a nápa­dy nava­zu­jí na tra­di­ci ani­mo­va­ných fil­mů. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci  při­blí­žil úska­lí natá­če­ní reži­sér ...Číst dál »
dam ti slunce al9788075440556

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

...let, zato u jeho dvoj­če­te, sest­ry Jude děj začí­ná v jejích 16 letech a postup­ně se čte­nář dozví­dá, co se vlast­ně sta­lo v minu­los­ti. Přijde mi to geni­ál­ně vymyš­le­né, jeli­kož čte­nář se k oné udá­los­ti,...Číst dál »
hravá

Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách

Hracích kní­žek s ang­lič­ti­nou, češ­ti­nou, ba i mate­ma­ti­kou mi pro­šlo ruka­ma už něko­lik, ale tato roz­hod­ně děti zau­ja­la dokon­ce tak, že jsme téměř u kon­ce s luš­tě­ním. Je totiž neu­vě­ři­tel­ně jed­no­du­chá.  Najdete...Číst dál »
156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

Za nový žánr slovenského filmu se představilo road movie Stanko

Film se natá­čel čty­ři roky, hrá­li v něm neher­ci mimo hlav­ní posta­vu v podá­ní Petera Kočana ali­as Stanka, kte­rý pro­zra­dil, že scé­nář neče­tl dodnes. Přál si to tak reži­sér. Někdy...Číst dál »
Dara

Dara Rolins přezpívala hit Wild World pro komedii Jak se zbavit nevěsty. Má i videoklip

Zpěvačka Dara Rolins pře­zpí­va­la zná­mý hit od kape­ly Mr. Big s názvem Wild World a věno­va­la ho nové čes­ké kome­dii Jak se zba­vit nevěs­ty. K pís­ni vzni­kl dokon­ce video­klip. Kdo by...Číst dál »
vlčí mák

CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku

Martin život ply­ne líně. Jeden den stří­dá dru­hý a téměř všech­no lze před­po­klá­dat. Stejná jíd­la, stej­né boles­ti, dokon­ce i vzpo­mín­ky vzor­ně nastu­pu­jí a vystu­pu­jí z pamě­ti jako­by v pře­dem sta­no­ve­ném pořa­dí. Dvacet let...Číst dál »
Zmrzlina

Olga Path Štiplová: Zmrzlina s příchutí záměru

V pon­dě­lí 25. dub­na se v restau­ran­tu Avion 58 na Praze 7 usku­teč­nil slav­nost­ní křest kni­hy Olgy Path Štiplové:  Zmrzlina s pří­chu­tí zámě­ru. Křtu, kte­rý měl sjed­no­ce­ný zmrz­li­no­vý vizu­ál, včet­ně dress codu někte­rých sna­ži­vých návštěv­ní­ků...Číst dál »
DivergenceNahled

Vyhlášení o komplet Divergentní trilogie + Čtyřka BOX

Vyhlašujeme vítě­ze břez­no­vé sou­tě­že. Otázky Kolik už vyšlo fil­mo­vých zpra­co­vá­ní kni­hy? Kdy má v kinech pre­mi­é­ru posled­ní díl kniž­ní série: film Divergence: Aliance? Kteří reži­sé­ři nato­či­li fil­mo­vá zpra­co­vá­ní knih? Kdo je...Číst dál »
Babobky

Radka Třeštíková: Bábovky

Zkuste si vyba­vit ten pocit, když se dává v nedě­li na stůl ke kávě bábov­ka. Vůně, kte­rá je roz­po­zna­tel­ná, ale pokaž­dé je v ní něco nové­ho. Když se náho­dou spá­lí,...Číst dál »
062

ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ

...Následovalo upá­le­ní stříž­kov­ské čaro­děj­ni­ce v podo­bě lát­ko­vé figurí­ny a když se dosta­teč­ně setmě­lo, noč­ní oblo­hu roz­zá­řil ohňostroj, jenž byl slav­nost­ním zakon­če­ním celé­ho setká­ní. 010 019 029 034 051 057 062 072 080...Číst dál »
vlcsnap 2016 05 04 19h34m16s909

Quantum Break

...tak je ješ­tě více kri­ti­zo­vá­na než kon­zo­lo­vá ver­ze. Žánr: akč­ní adven­tu­ra Jazyk: ang­lic­ky Výrobce: Microsoft Datum vydá­ní: 5. 4. 2016 Doporučený věk (PEGI): 16 Hodnocení: 50% Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ....Číst dál »
9788075053381 e1462116387158

Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová

Babičky Siiri, Irma a Anna-Liisa se vra­cí opět na scé­nu. V prv­ním díle byly na sto­pě podiv­né­ho úmr­tí kucha­ře, ten­to­krát utí­ka­jí před život ztě­žu­jí­cí rekon­struk­cí domo­va důchod­ců Podzimní háj do...Číst dál »