0

Nakládat, odjíždíme!

Pro kaž­dé malé dítě je prů­jezd pope­lář­ské­ho auta nebo prá­ce bag­ru udá­los­tí, kte­rá ovliv­ní celý den.  A pro dny, kdy se dětem tako­vé­ho zážit­ku v rea­li­tě nedo­stá­vá, je urče­na kni­ha Nakládat, odjíž­dí­me! němec­ké­ho auto­ra Wolfganga Metzgera.

Autor:
0

Marie Doležalová a její návrat do devadesátek

Když hereč­ka Marie Doležalová zača­la psát své postře­hy z herec­ké­ho pro­stře­dí ve svém blo­gu Kafe a cigár­ko, vzbu­dil ten­to počin nad­še­ní nejen u veřej­nos­ti, ale i u lite­rár­ních kri­ti­ků. A řady čte­ná­řů se roz­růs­ta­ly. Kafe a cigár­ko v kniž­ní podo­bě pak prá­vem obdr­že­lo Magnesii lite­ru a od autor­ky se zača­lo oče­ká­vat s čím dal­ším při­jde. Marie Doležalová si dáva­la na čas a na kon­ci roku 2018 spat­ři­la svět­lo svě­ta kni­ha Jeden kope­ček šmou­lo­vý, na kte­ré spo­lu­pra­co­va­la s ilu­strá­tor­kou Eliškou Podzimkovou. Už toto spo­je­ní vyvo­la­lo v zasvě­ce­ných čte­ná­řích vel­ké...

Autor:
0

#1887: Alpha 2: Bogdanovův klan - 50 %

Alpha 2: Bogdanovův klan (Alpha: Clan Bogdanov)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Alpha: Clan Bogdanov“ v roce 1997. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář:&nb...

Autor:
Maigret21

Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům

Pokud chce­te dělat dobrou detek­tiv­ku, tak si na ní musí­te dát zále­žet. Mnoho Prima seri­á­lu je neko­neč­ných a natá­čí se straš­ně rych­le. Druhou alter­na­ti­vou jsou seri­á­ly, kde se nato­čí pár dílů za rok. Mezi ně pat­ří Sherlock a Maigret. Oba dva jsou z Velké Británie, kte­rá si se svo­jí tvor­bou dává hod­ně zále­žet. Možná, že tam někte­ré seri­á­ly během roku mají stov­ky dílů, ale ty kva­lit­ní mají epi­zod v roce vel­mi málo. Maigret má nato­če­ny pou­ze dva díly a oba...

Autor:
0

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň - Kdysi dávno v Narnii

Pokud má film v pro­duk­ci Disney, vzni­ká pod­le vele­ú­spěš­né kniž­ní pohád­ko­vé před­lo­hy od C. S. Lewise a reží­ru­je Andrew Adamson (Shrek, Shrek 2), není pří­liš prav­dě­po­dob­né, že koneč­ný výsle­dek bude akč­ní thriller. Proto mě doce­la udi­vi­ly někte­ré recen­ze, kte­ré str­há­va­ly body prá­vě za „pohád­ko­vost“. Trošku za to může to, že Letopisy Narnie byly někdy pre­zen­to­vá­ny jako Pán prs­te­nů pro děti. Jistě, urči­té spo­leč­né zna­ky tu najde­te (napří­klad str­hu­jí­cí finál­ní bitvy), ale nemys­lím, že srov­ná­vat oba pro­jek­ty je...

Autor:
0

Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele

Role uči­te­le se od svých počát­ků nesmír­ně mění. Na peda­go­gy je kla­de­no mno­ho náro­ků na prá­ci i jejich dal­ší vzdě­lá­vá­ní. Učitelka mateř­ské ško­ly musí spl­ňo­vat mno­ho kri­té­rií, aby moh­la své povo­lá­ní vyko­ná­vat. Musí pečo­vat o své fyzic­ké a psy­chic­ké zdra­ví, umět se vyrov­nat s růz­ný­mi pro­blémy, se kte­rý­mi se v pra­cov­ním pro­ce­su potý­ká, spo­lu­pra­co­vat se svý­mi kole­gy, vytvá­řet pří­z­ni­vé kli­ma ško­ly, umět pra­co­vat s dět­mi, rela­xo­vat, pěs­to­vat své koníč­ky, věno­vat se rodi­ně, dále se sebe­vzdě­lá­vat. Není toho oprav­du málo. Nesmírně důle­ži­tou...

Autor:
0

Pedagogická psychologie pro učitele

Vyučování před­sta­vu­je sou­stav­ný výchovně-vzdělávací pro­ces, ve kte­rém žáci zís­ká­va­jí a pro­cvi­ču­jí si žádou­cí doved­nos­ti i zna­los­ti. Pedagogická psy­cho­lo­gie je své­byt­nou odbor­nou dis­ci­plí­nou, jež se nachá­zí na pome­zí věd zkou­ma­jí­cích pod­sta­tu lid­ské­ho myš­le­ní, pro­ží­vá­ní i cho­vá­ní a nauk, jež pojed­ná­va­jí o výcho­vě a vzdě­lá­vá­ní. Tato obsáh­lá pub­li­ka­ce je urče­na stu­den­tům vyso­kých škol peda­go­gic­kých, uči­te­lům, tre­né­rům, mis­trům odbor­né výu­ky i soci­ál­ním peda­go­gům. Přínosná je rov­něž pro psy­cho­lo­gy, soci­ál­ní pra­cov­ní­ky či zdra­vot­ní­ky. Všichni tři auto­ři jsou význam­ný­mi odbor­ní­ky v oblas­ti psy­cho­lo­gie a vzdě­lá­vá­ní. Seznamují čte­ná­ře s psy­cho­lo­gic­ký­mi prin­ci­py uče­ní...

Autor:
0

#1886: Útok titánů 17 - 50 %

Útok titá­nů 17 (Shingeki no Kyojin 17)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako kapi­to­ly 67 až 70 v sérii „Shingeki no Kyojin“ (japon­sky 進撃の巨人). České vydá­ní má 196 stran a pro­dá­vá se v plné ceně z...

Autor:
0

Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové

Glycerinová mýdla je doslo­va voňa­vá kni­ha pro všech­ny tvo­ři­vé duše, ale i pro ty, kte­ří milu­jí hlav­ně kva­lit­ní pro­duk­ty vyro­be­né z pří­rod­ních suro­vin v pro­stře­dí své­ho vlast­ní­ho domo­va. A co všech­no v této kni­ze může­te obje­vit? Více než 20 skvě­lých, osvěd­če­ných recep­tů na vel­mi jed­no­du­chá a čis­tě pří­rod­ní mýdla, dále vlo­že­né čty­ři papí­ro­vé archy s 80ti rozkoš­ný­mi mýdlo­vý­mi eti­ke­ta­mi, kte­ré vaše­mu po domác­ku vyro­be­né­mu mýdlu dodá tu pra­vou „han­d­ma­de“ krá­su. Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani dvě krás­ně pře­hled­né tabul­ky, jež zce­la urči­tě vyu­ži­je­te...

Autor:
0

Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem

Harry Potter, kdo je v dneš­ním fil­mo­vém fan­ta­sy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prs­te­nů tak troš­ku utich­la, ale ta, kte­rá pro­puk­la kolem stu­den­ta čar v Bradavicích je nao­pak sil­něj­ší a sil­něj­ší. Na roz­díl od Pána prs­te­nů má Potter jed­nu vel­kou výho­du, vel­mi plod­nou „mat­ku“. Matička Rowlingová dokon­či­la zatím sedm dílů (a přes­to­že se zařek­la, že jde o finál­ní čís­lo, zdá se, že asi sama si tak jis­tá není a nevy­vra­cí spe­ku­la­ce o tom, že by se ješ­tě něja­ká kni­ha obje­vi­la), a kaž­dý...

Autor:
0

#1885: Skalpy 9: Zatni pěsti - 90 %

Skalpy 9: Zatni pěs­ti (Scalped: Knuckle Up)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako čís­la 50 až 55 v sérii „Scalped“ u Vertiga. Souborně vyšel komiks popr­vé v roce 2012. České vydá­ní má 140 stran a pro...

Autor:
0

Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout

Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nej­ú­žas­něj­ších expo­ná­tů - divo­ce vypa­da­jí­cích prehis­to­ric­kých stvůr, nelí­tost­ných sta­ro­vě­kých bojov­ní­ků, dáv­no vymi­ze­lých kme­nů, afric­kých zví­řat a legen­dár­ních his­to­ric­kých hrdi­nů - ti všich­ni zde nehnu­tě sto­jí, navždy zmra­ze­ní v čase. Nebo ne?

Autor: