Král Artuš0

Král Artuš

Podle kdy­si dané­ho dědič­né­ho sli­bu muse­li rytí­ři kula­té­ho sto­lu 15 let slou­žit Římu. Příběh začí­ná prá­vě po uply­nu­tí této doby, kdy se Artuš se s vými rytí­ři vra­cí do pev­nos­ti, aby od řím­ské­ho vyslan­ce pře­vzal lis­ti­ny, zajiš­ťu­jí­cí jim svo­bo­du.

Autor:
200408240754 mestobohu20

Město bohů

Brazilský film se do našich kin dostá­vá jen vel­mi zříd­ka. Co já si pama­tu­ju, tak v posled­ní době jsme moh­li vidět snad už jen Hlavní nádra­ží. Sliboval jsem si od fil­mu mini­mál­ně atrak­tiv­ní pro­stře­dí, a pro­to i nevšed­ní záži­tek…

Autor:
0

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smr­ti, Showtime, Mizerové a hro­ma­da nej­růz­něj­ších dvo­jek, tro­jek, méně čas­tě­ji už čtyřek. Skutečnost, že se v Hollywoodu tako­vé­to téma neu­stá­lé omí­lá, není ničím podi­vu­hod­ným, obzvláš­tě přihlédneme-li k vyso­ké divác­ké obli­bě a hlav­ně ke komerč­ním úspě­chům zmí­ně­ních titu­lů. Těch lze dosáh­nout poměr­ně jed­no­du­chým recep­tem: sta­čí oprášit něja­kou pří­mo­ča­rou a x-krát ztvár­ně­nou záplet­ku, vymys­let pokud mož­no odpor­né­ho padou­cha a vstříc kon­fron­ta­ci se...

Autor:
200408242018 boure0

Dokonalá bouře

Na pod­zim 1991 v oko­lí Bermud řádil huri­kán Grace, do kte­ré­ho se již v jeho téměř koneč­né fázi náh­le při­mí­cha­ly dal­ší fron­tál­ní sys­témy a vznik­la tak jed­na obrov­ská bou­ře, kte­ré mete­o­ro­lo­go­vé říka­jí „per­fect storm“ (doko­na­lá bou­ře) nebo také „no-name storm“ (beze jmen­ná). A pří­mo do její­ho stře­du se v té době vyda­la rybář­ská loď z Gloucesteru Andrea Gail, kte­rá se vra­ce­la ze své­ho lovu.

Autor:
Freddy proti Jasonovi0

Freddy proti Jasonovi

And the Winner Is… Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapo­ji­li do hádek s kama­rád­ky typu: „Silnější je Batman“ „Ne, ne, Superman by mu to natřel“ (mimo­cho­dem, film, ve kte­rém by tyto dvě kul­tov­ní posta­vy vystu­po­va­ly se chys­tá). A podob­né dis­ku­se byly asi i na den­ním pořád­ku reži­sé­ra Ronnyho Yu, kte­rý se roz­ho­dl vměst­nat do fil­mu dvě horo­ro­vé legen­dy Freddyho Krugera (Robert Englund) a Jasona Voorheese (Ken Kirzinger).

Autor:
Ospalá díra0

Ospalá díra

Tajemné měs­teč­ko, záhad­né vraž­dy, ponu­rá atmo­sfé­ra, bez­hla­vý rytíř a to vše oko­ře­ně­no tro­chou horo­ru, humo­ru i roman­ti­ky - tak­to by se dala cha­rak­te­ri­zo­vat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je to malé zapad­lé měs­teč­ko v horách, kte­ré žije svým vlast­ním živo­tem a kde bys­te stě­ží našli něko­ho, kdo není s ostat­ní­mi oby­va­te­li nějak pří­buz­ný. Přesto zde máte mož­nost pro­žít pří­běh, na kte­rý jen tak neza­po­me­ne­te.

Autor:
200408191652 npu30

Non plus ultras

Letošní rok je vel­mi zvlášt­ní. Češi zača­li točit fil­my o spor­tu bez spor­tu. Na jaře jsme tu měli hokejovo-nehokejové Mistry, teď při­chá­zí do kin nefot­ba­lo­vý film o fot­ba­le. Nebo fot­ba­lo­vý film ne o fot­ba­le?

Autor:
Král Artuš0

Král Artuš

Historikové si po sta­le­tí mys­le­li, že je král Artuš pou­ze mýtem, avšak tato legen­da byla zalo­že­na na sku­teč­ném hrdi­no­vi, jehož život byl roz­vrá­cen vnitř­ním bojem mezi osob­ní­mi ambi­ce­mi a smys­lem pro zod­po­věd­nost. Artuš (Clive Owen) si pře­je opus­tit Británii a vrá­tit se do poklid­né­ho Říma. Ještě před­tím však musí pod­stou­pit posled­ní nebez­peč­ný úkol, kte­rý jej spo­lu s jeho rytí­ři Kulatého sto­lu – Lancelotem, Galahadem, Borsem, Tristanem a Gawainem – při­vá­dí ke zjiš­tě­ní, že po náh­lém odcho­du Římanů z Británie bude země potře­bo­vat...

Autor:
den pote0010

Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?

Kdyby se děla­la anke­ta, jejímž cílem by bylo pood­ha­lit jmé­no oso­by, kte­rá nej­ví­ce nená­vi­dí Spojené stá­ty ame­ric­ké, zřej­mě bychom se dočka­li neče­ka­né­ho výsled­ku. Nevyhrál by ji totiž Usama bin Aladin, ani Saddám Husajn, ale někdo, kdo je v zámo­ří, resp. v jeho fil­mo­vých vodách poměr­ně vážen. Roland Emmerich, strůj­ce nej­vel­ko­le­pěj­ších kata­stro­fic­kých fil­mů všech dob, dává svou aver­zi vůči zasta­vě­ným ame­ric­kým met­ro­po­lím veřej­ně znát v pra­vi­del­ných časo­vých inter­va­lech. Těžko odhad­nout, čím toho­to reži­sé­ra namíchl tře­ba tako­vý New York, prav­dou...

Autor:
200408171921 panicky0

Stapfordské paničky

Joanna je ambi­ci­óz­ní, tvr­do­hla­vá hvězda jed­né ame­ric­ké tele­vi­ze a ve svých pořa­dech si bere na muš­ku muž­ské pohla­ví. Její show jsou žena­mi obdi­vo­vá­ny, tako­vým tím ame­ric­kým způ­so­bem, kdy celý sál jásá a tles­ká. Naopak muži ji nesná­ší, a to tak dale­ce, až se ji jeden z nich, oběť jed­no­ho její­ho úspěš­né­ho pořa­du, roz­hod­ne zastře­lit.

Autor:
Garfield0

Garfield

Tlustej a línej kocour z krát­kých komi­xo­vých fti­pů jako jedi­ná ani­mo­va­ná posta­va v jinak nor­mál­ně hra­ném fil­mu. Nápad je to jis­tě dob­rý, ale zpra­co­vá­ní je tro­chu roz­po­ru­pl­né.

Autor:
200408081521 Vaternald 20

Vaterland, lovecký deník

Blíže neu­r­če­né mís­to, v blí­že neu­r­če­ném čase, skrý­vá hned něko­lik tajem­ství točí­cích se kolem lovu kostrou­nů. Že jste o ničem tako­vém nikdy dří­ve nesly­še­li? Hlavní posta­vy v tom­to fil­mu mají také jen útrž­ky infor­ma­cí a o to víc je láká ten­to lov usku­teč­nit.

Autor:
Dívka s perlou0

Dívka s perlou

Znova se vrhám do psa­ní recen­ze k fil­mu, o kte­rém asi nor­mál­ní člo­věk neví. Je to film z tvůr­čí evrop­ské díl­ny, ten­to­krát kopro­dukč­ní Velké Británie a Lucemburska. Je to film o tom, jak prav­dě­po­dob­ně mohl vznik­nou slav­ný obraz v Haagu od Joannese Vermeera– Dívka s per­lou (v ori­gi­ná­le Girl with pearl earring). Film nato­če­ný pod­le kni­hy Tracy Chevalier

Autor:
Pravidla moštárny0

Pravidla moštárny

V osca­ro­vém dra­ma­tu Lasseho Hallströma oží­vá Amerika 40. let. Jak se stát léka­řem svě­ta, kte­rý se tra­gic­ky zaplé­tá do násled­ků svých lás­ky­pl­ných zlo­či­nů?

Autor:
200408031958 zruda80

Zrůda

Oscarem oce­ně­né dra­ma nato­če­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí kon­ce osm­de­sá­tých let při­ná­ší divá­ko­vi smut­ný pří­běh pro­sti­tut­ky Aileen Wuornos, kte­rou vel­mi zda­ři­le zahrá­la Charlize Theron.

Autor:
200408020737 crow 10

Vrána

Kdysi lidé věři­li, že když někdo zemře, vrá­na zane­se jeho duši do země zemře­lých. Ale občas se sta­ne něco tak špat­né­ho, že spo­lu s ní při­ne­se i obrov­ský smu­tek a duše nedo­jde poko­je. Pak někdy, jen občas, může vrá­na tuto duši při­vést zpět, aby dala věci do pořád­ku.

Autor: