0

Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení?

„Rozhodně ne,“ odpo­ru­je názo­ru své­ho hrdi­ny Jiří Langmajer. „Já si mys­lím, že žen­ský to mají těž­ší než chla­pi. Mají toho víc na bed­rech a víc toho sne­sou, to je vlast­ně doká­za­né, že žen­ská sne­se víc než chlap,“ sto­jí při ženách Oldřich Navrátil. „Já jsem ješ­tě ženou nebyl, ale mys­lím si, že kaž­dé pohla­ví má svých pro­blé­mů dost. Ale, pro­to­že sytý hla­do­vé­mu nevě­ří, tak těž­ko říct z muž­ské­ho pohle­du, co se těm žen­skejm honí hla­vou. Rád bych to věděl,“...

Autor:
0

Po čem muži touží - Mají to ženy snazší?

Své neroz­váž­né přá­ní, kte­ré Karel  vyslo­ví, dopro­vo­dí slo­vy: „žen­ský to maj mno­hem jed­no­duš­ší.“ Mají to oprav­du ženy v živo­tě snaz­ší? Zeptali jsme se her­ců. Evelyna Steimarová vidí  Karlův výrok jas­ně: „Nebyl nikdy v roli ženy, jinak by tako­vou blbost nemohl říct!“ a Jana Synková s ní sou­hla­sí „Rozhodně nemá prav­du, klad­ní hrdi­no­vé nikdy nema­jí prav­du, ženy to mají samo­zřej­mě mno­hem těž­ší a on to nemů­že vědět, pro­to­že to nezná.“ „Ženy to v žád­ném pří­pa­dě jed­no­du­ší nema­jí, hol­ky to měly, mají a budou...

Autor:
0

Po čem muži touží - Herci a jejich role

Na počát­ku fil­mu pozná­vá­me Karla. „Jeden z mno­ha mačis­tic­kých chla­pů, kte­ré jsem už v živo­tě hrál… a zkra­cho­va­lých pod­ni­ka­te­lů,“ ve struč­nos­ti cha­rak­te­ri­zu­je Karla Jiří Langmajer. Zásahem osu­du se Karel sta­ne Karlou a díky tomu se Anna Polívková muse­la pro­mě­nit v muže v žen­ském těle. „Já hra­ju Karla nebo vlast­ně Karlu, kte­rá se sna­ží nějak sžít se svým novým tělem a pozná­vá svět z té žen­ské stra­ny. Postupně se smi­řu­je se svým osu­dem a už ani moc nepo­čí­tá s tím, že by se to moh­lo nějak...

Autor:
0

Po čem muži touží - Jak to začalo?

 „Můj nápad vzni­kl z pros­té nos­tal­gie. Stýskalo se mi po fil­mech jako Na hrom­ni­ce o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podob­né­ho vyzkou­šet a zku­sit nato­čit kome­dii. Byl to jen nápad, kte­rý jsme potom s Radkou Třeštíkovou zača­li po nocích pro zába­vu dávat dohro­ma­dy, a pro­to­že nás to zača­lo ohrom­ně bavit, tak jsme to zku­si­li dotáh­nout do kon­ce,“ říká reži­sér a spo­lu­au­tor scé­ná­ře Rudolf Havlík. „Rudolf za mnou se svým námě­tem při­šel ve správ­nou chví­li, potře­bo­va­la jsem si odsko­čit od váž­ných...

Autor:
0

Po čem muži touží - O filmu

V září vstu­pu­je do kin  nová fil­mo­vá kome­die reži­sé­ra Rudolfa Havlíka Po čem muži tou­ží. Režisér spo­leč­ně se spi­so­va­tel­kou Radkou Třeštíkovou se roz­hod­li vyprá­vět s humo­rem a nad­sáz­kou pří­běh o věč­ném sou­pe­ře­ní muž­ské­ho a žen­ské­ho svě­ta.  Rudolf Havlík má za sebou road movie Zejtra napo­řád a roman­tic­kou kome­dii Pohádky pro Emu, pro úspěš­nou spi­so­va­tel­ku Radku Třeštíkovou to nao­pak bude prv­ní rea­li­zo­va­ný scé­nář. Hrdinou pří­bě­hu je cha­risma­tic­ký cynik Karel Král (Jiří Langmajer). Trochu šovi­nis­ta a sar­kas­tic­ký sym­paťák, na kte­ré­ho ženy letí. Pracuje jako...

Autor:
0

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Druhý díl Fantastických zví­řat bude mít pre­mi­é­ru v půl­ce lis­to­pa­du. Nový trai­ler nám při­ne­sl hod­ně akč­ních zážit­ků a hod­ně akcí s hlav­ní­mi posta­va­mi, Brumbálem (Jude Law), Grindelwadem (Johnny Depp) a samo­zřej­mě s Mloke Scamanderem (Eddie Redmayne), kte­rý bude se svo­jí par­tou z prv­ní­ho dílu (Jacob Kowalski - Dan Fogler, Queenie Goldstein - Alison Sudol a Tina Goldstein - Katherine Waterston) zno­vu brá­nit bez­prá­ví před tem­ným zlem. V dal­ších roli se obje­ví napří­klad Zoë Kravitz jako Leta Lestrange (pra­ba­bič­ka man­že­la Bellatrix). Režii si zno­vu vzal pod kří­d­la David Yates (reži­sér před­cho­zích...

Autor:
0

Začalo natáčení filmu Pražské orgie

Irena Pavlásková reží­ru­je film pod­le slav­né kni­hy Philipa Rotha, drži­te­le Pulitzerovy ceny. Režisérka Irena Pavlásková zača­la natá­čet film Pražské orgie. Scénář napsa­la pod­le slav­né kni­hy nedáv­no zesnu­lé ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, drži­te­le Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších lite­rár­ních oce­ně­ní Philipa Rotha. V hlav­ních rolích jsou uzná­va­ný kanad­ský herec Jonas Chernick a drži­tel­ka pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro nej­lep­ší hereč­ku MFF v Benátkách Ksenia Rappoport. Pro Irenu Pavláskovou jsou Pražské orgie sed­mým celo­ve­čer­ním hra­ným fil­mem. Za svo­je fil­my zís­ka­la řadu...

Autor:
0

V ringu platí pravidla, ale venku žádná nejsou CREED II

Adonis Creed, kte­ré­ho tré­nu­je samot­ný Rocky Balboa, se stal v prv­ním dílu toho­to sním­ku šam­pi­o­nem v polo­těž­ké váze. Dokázal tak, že má po svém otci nejen talent ale i srd­ce pra­vé­ho bojov­ní­ka. Nyní je vyzván na zápas vel­mi nebez­peč­ným boxe­rem, kte­rým není nikdo jiný než Viktor Drago.  Pokud Adonis ten­to zápas pro­hra­je, při­jde o všech­no. Poselství zní ale jas­ně – nezá­le­ží na tom, jak dale­ko v živo­tě dojdeš, tvo­je minu­lost a rodi­na bude vždy s tebou. Odhodlání, tvr­dou dři­nu a dis­ci­plí­nu uká­že v tom­to spor­tov­ní...

Autor:
0

Vychutnejte si film Zrodila se hvězda se zpěvačkou Lady Gaga s dokonalým zvukem v sále Dolby Atmos Cinema City

Začátkem říj­na vtrh­ne do našich kin film s názvem Zrodila se hvězda a hvězd­né je i jeho obsa­ze­ní. Na stří­br­ném plát­ně zazá­ří herec Bradley Cooper a popu­lár­ní zpě­vač­ka Lady Gaga. Nejlepší vol­bou kina, ve kte­rém zaži­je­te doko­na­lý hudeb­ní i fil­mo­vý záži­tek, je navští­vit sál s nej­mo­der­něj­ší pro­sto­ro­vou zvu­ko­vou tech­ni­kou Dolby Atmos, kte­rý se nachá­zí v Cinema City Chodov. Film Zrodila se hvězda může­te vidět ve všech mul­tiplexech Cinema City od 4. říj­na 2018. Nejsilnější záži­tek vás čeká při návštěvě spe­ci­ál­ní­ho sálu s nej­mo­der­něj­ší pro­sto­ro­vou zvu­ko­vou...

Autor:
0

Bruce Willis pečený, vařený. Nenechte si ujít novou komediální show Grilování Bruce Willise

Grilovací sezó­na se sice poma­lu chý­lí ke své­mu kon­ci, ale ješ­tě je tu posled­ní sous­to. Bruce Willis na rož­ni! Holohlavý hrdi­na má řadu podob, zejmé­na jako zachrán­ce vánoč­ních večír­ků před němec­ký­mi tero­ris­ty, ale i jako „maši­na na lás­ku“ pro Rachel Greenovou. Jak ten­to drs­ňák zvlá­dá, když si z něho jeho hereč­tí kole­go­vé děla­jí sran­du? Jaké pří­běhy povyprá­ví jeho exman­žel­ka Demi Moore? Komediální show Grilování Bruce Willise (v ori­gi­ná­le Roast of Bruce Willis) se obje­ví na Prima Comedy Central...

Autor:
0

František Emmert: Zlomové osmičky – 1918, 1938, 1948, 1968

V letoš­ním roce si při­po­mí­ná­me 100 let od zalo­že­ní repub­li­ky. V pod­zim­ním obdo­bí při­bý­vá akcí, věno­va­ných vzpo­mín­ce na 28. říjen 1918, ale také pub­li­ka­cí, váží­cích se tema­tic­ky k 1. svě­to­vé vál­ce, První repub­li­ce nebo pro Čechy osu­do­vým osmič­ko­vým rokům. Nutno říci, že jde o pub­li­ka­ce mnoh­dy šité „hor­kou jehlou“, bez kon­cep­tu a pří­no­su. To roz­hod­ně není pří­pad „Zlomových osmi­ček – 1918, 1938, 1948, 1968“ Františka Emmerta, kni­hy, kte­rá díky vel­ké­mu množ­ství čas­to dosud nezve­řej­ně­né­ho obra­zo­vé­ho mate­ri­á­lu z nej­růz­něj­ších archi­vů, při­bli­žu­je nej­dů­le­ži­těj­ší udá­los­ti...

Autor:
0

Bígl Bertík a jeho další historky z psího života

Jelikož vyprá­vě­ní bíg­la Bertíka si čte­ná­ři oblí­bi­li, na trhu se obje­vi­lo pokra­čo­vá­ní s názvem Můj psí život: Bígl Bertík zno­vu na scé­ně Po kni­ze urči­tě sáh­nou jak pej­s­ka­ři, milov­ní­ci psů, tak ale i ti, co mají rádi zví­řa­ta a co tou­ží po odpo­čin­ko­vé čet­bě. Bígl Bertík už tro­chu dospěl, není to již ztřeš­tě­né ště­ně, ale svou ener­gii, radost ze živo­ta a sla­bost pro pěk­né fen­ky si jako správ­ný pes zacho­val a pro­to­že se udá­lo v jeho živo­tě spous­tou zají­ma­vých věcí, roz­ho­dl se...

Autor:
0

Andrea Hoffmannová: Nesním o konkrétní roli

Andrea Hoffmannová vystu­do­va­la hudebně-dramatický obor na brněn­ské kon­zer­va­to­ři a osm let půso­bi­la v angaž­má ve Slováckém diva­dle v Uherském Hradišti. Zahrála si napří­klad ve fil­mech Strašidla, Pohádky pro Emu, Špunti na vodě, Čertoviny či Věčně tvá nevěr­ná. Momentálně ji může­te vidět v kinech ve fil­mu Po čem muži tou­ží.   Jak jste se dosta­la k herec­tví? K herec­tví mě při­ved­la moje star­ší sest­ra, se kte­rou jsme doma pořád hrá­ly a vymýš­le­ly růz­né pohád­ky a pří­běhy, no a pak jsme spo­lu zača­ly cho­dit do dra­ma­tic­ké­ho krouž­ku....

Autor:
0

Václav Martinec: Mluvená mateřština. Jak se stát řečníkem během 15 lekcí

Trápí vás, že vaše vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti nejsou v úpl­ně ide­ál­ní kon­di­ci? Zní váš pro­jev jako skří­pa­jí­cí hous­le? Myslíte si, že umí­te zfor­mu­lo­vat myš­len­ky, ale lidé vám pros­tě nero­zu­mí? Nebo vidí­te, že vaše děti, co se týče vyja­d­řo­vá­ní, nesta­čí svým vrs­tev­ní­kům? Pak prá­vě pro vás je urče­ná nová kni­ha Václava Martince „Mluvená mateř­šti­na. Jak se stát řeč­ní­kem během 15 lek­cí“. Jak řekl Karel Čapek“ „Řeč je sama duše a kul­tu­ra náro­da. Projevuje tajem­né záko­ny myš­le­ní. Tam, kde skří­pá...

Autor:
0

Týden začneme průměrnou komedií od R. Zemeckise a zakončíme nejslavnějším hororem od režiséra Supermana

Filmy ten­to týden sto­jí za sle­do­vá­ní. Každý den při­ne­sl jeden slav­ný film, kte­rý nesmí­te minout. V půl­ce týd­ne jedi­neč­ný Blade Runner a v sobo­tu ješ­tě lep­ší film Q. Tarantina - Osm hroz­ných. 24.9. Smrt jí slu­ší - 20:00-22:00- Nova Cinema Spisovatelka Helen a hereč­ka Madeline se dlou­há léta nená­vi­dí. Madeline totiž pře­bra­la Helen snou­ben­ce Ernesta. Teď všich­ni tři pře­kro­či­li pade­sát­ku a mís­to toho, aby jejich živo­ty a kari­é­ry nabí­ra­ly na obrát­kách, pada­jí str­mě ke dnu. Z Ernesta, kte­rý byl kdy­si špič­ko­vý plas­tic­ký chi­rurg, se...

Autor:
Blade1,1

Recenze filmu Blade Runner

Je veli­ce obtíž­né napsat recen­zi k tak kul­tov­ní­mu, k tak suges­tiv­ní­mu dílu, jakým Blade Runner beze­spo­ru je. Blade Runner je už star­ší dílo, pre­mi­é­ru měl film už v roce 1982. Film reži­sé­ra Ridley Scotta je „zasa­zen“ do vcel­ku ponu­ré atmo­sfé­ry, atmo­sfé­ry, kde je téměř pořád deš­ti­vo. Jakoby tato „kon­tu­ra“ umoc­ni­la suges­tiv­nost samot­né­ho fil­mu. Nepřeslechnutelná je také hudeb­ní kuli­sa fil­mu, kte­rou slo­žil hudeb­ní „mág“ Vangelis.

Autor:
Beze stop (Leave No Trace) – Recenze0

Beze stop (Leave No Trace) – Recenze – 70%

Beze stop je dra­ma ame­ric­ké nezá­vis­lé reži­sér­ky a sce­nárist­ky Debry Granik, kte­rá vešla ve zná­most obzvlášť díky své­mu před­cho­zí­mu sním­ku Do mor­ku kos­tí z roku 2010, nomi­no­va­né­mu na čty­ři Oscary včet­ně toho za nej­lep­ší film. Hlavními hrdi­ny je ten­to­krát dvo­ji­ce tvo­ře­ná pat­nác­ti­le­tou dív­kou Tom (Thomasin McKenzie, prá­vem pova­žo­vá­na mezi kri­ti­ky za jeden z herec­kých obje­vů roku) a jejím otcem Willem (Ben Foster, kte­rý bude hrát Jana Žižku v při­pra­vo­va­ném čes­kém his­to­ric­kém fil­mu Petra Jákla), kte­ří spo­lu žijí v lesích národ­ní­ho par­ku na okra­ji měs­ta...

Autor:
0

Čtenářský deník pro 3. – 5.ročník ZŠ- piš, vyprávěj , diskutuj

Čtení nemu­sí být váž­ně jen nuda! Čtenářství je napros­to důle­ži­tá věc a měla by být samo­zřej­má sou­část nejen výu­ky, ale i dne kaž­dé­ho ško­lá­ka. Rozvoj slov­ní záso­by, slov­ní­ho pro­je­vu napo­má­há naše­mu vyja­d­řo­vá­ní i psa­né­mu pro­je­vu, umět vyjá­d­řit své myš­len­ky. Vezměte si do rukou kni­hu a dej­te dětem ten nej­lep­ší pří­klad. Začněte číst. Tato pub­li­ka­ce je urče­na pro žáky 3.-5. roč­ní­ku základ­ních škol, uči­te­le, ale i rodi­če a pra­ro­di­če, kte­ří chtě­jí, aby děti měly spo­leč­né zážit­ky sdí­le­né při čet­bě knih. 

Autor:
0

Zlatý podraz

Již Příběh začí­ná v dra­ma­tic­kém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na tábo­ře YMCA učí od ame­ric­kých mor­mo­nů vede­ných tre­né­rem Johnem Trusilem hrát bas­ket­bal. Domluvil jim to tre­nér národ­ní­ho týmu a šéf čes­ké YMCA Jaroslav Valenta. Mezi hrá­či svým talen­tem vyni­ká František Prokeš. Franta žije v honos­né vile u Prahy, minis­tr prvo­re­pub­li­ko­vé vlá­dy počí­tá s tím, že jeho syn bude také úspěš­ný práv­ník. Franta má radě­ji sport, a to vede k neu­stá­lým kon­flik­tům. Život v Československu změ­ní nacis­tic­ká oku­pa­ce. Jednoho dne tre­nér Valenta Frantovi...

Autor:
0

Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz

Český film Zlatý pod­raz reži­sé­ra Radima Špačka vyprá­ví pří­běh o lás­ce, přá­tel­ství a nadě­ji. Dvě his­to­ric­ké haly musel posta­vit archi­tekt Jiří Sternwald pro film Zlatý pod­raz. Ta prv­ní byla kopií ženevské z roku 1946, dru­há paříž­ské z roku 1951. V obou se hrá­lo mis­trov­ství Evropy v bas­ket­ba­le. Výsledek byl skvě­lý, svý­mi postře­hy pomá­hal hod­ně kame­ra­man Vladimír Smutný, kte­rý ladil bar­vy pod­lah a dal­ší detai­ly. O pře­stáv­kách celý štáb na krás­né palu­bov­ce spor­to­val. Ale pak zazněl straš­ný pří­kaz pro­du­cen­ta fil­mu Jaroslava Boučka (mj. Je tře­ba...

Autor:
0

Jak se pracuje lidem na nejnižších pozicích kariérního žebříčku?

I přes­to, že se momen­tál­ně nachá­zí­me v obdo­bí eko­no­mic­ké kon­junk­tu­ry (Jak dlou­ho ješ­tě?) a všu­de čte­me o tom, že zaměst­na­nec je král, kte­rý si na trhu prá­ce dik­tu­je pod­mín­ky, exis­tu­je sku­pi­na zaměst­nan­ců na nej­niž­ších pozi­cích, kte­ří do krá­lov­ských pod­mí­nek mají v prá­ci dale­ko. Novinářka Saša Uhlová se necha­la po dobu sed­mi měsí­ců zaměst­nat na pozi­cích, o kte­rých může­me říct, že se nachá­ze­jí na žeb­říč­ku kari­ér­ních snů nejní­že.  Svoje poznatky prů­běž­ně zpra­co­vá­va­la a vyda­la pod názvem Hrdinové kapi­ta­lis­tic­ké prá­ce. První věc, kte­rá na...

Autor: