Kritiky.cz Blu-ray, filmové recenze, recenze knih, počítačové hry a další...

0

Top 6/2018

Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.7.2018 14:34:53 SuperStar: Kdo vypa­dl a kdo postou­pil (3.6.2018) - VÝSLEDKY - 4.finále - 1 371 zobr. Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % - 328 zobr. Dita Von Teese v Praze - před­pro­dej zahá­jen - 305 zobr. Argentina - Chorvatsko 0:1 - 286 zobr. Vítěz SuperStar 2018. 10.6.2018 - Kdo vyhrál SuperStar 2018? Vítěz + Výsledky. - 256 zobr. Jurský Svět: Zánik...

0

Skvělý film Green Lantern přichází ve 3D do českých kin

Skvělého reži­sé­ra Martina Campbella může­te znát díky fil­mům Zlaté oko, nebo Casino Royale. Tento rok vypus­til na svět­lo svě­ta skvě­lý akč­ní Sci-Fi film Green Lantern, kte­rý je vel­mi chvá­len kvů­li svým pro­pra­co­va­ným akč­ním scé­nám a tri­kům. Co vás také zaujme, je fil­mo­vé obsa­ze­ní. Ve fil­mu hra­jí Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter...

LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu0

LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu

Špičkový Blu-ray pře­hrá­vač LG BD570 vyra­zil dech svou výba­vou nejed­no­mu kupu­jí­cí­mu a není se čemu divit! Za 2 490,-Kč dosta­ne­te neje­nom Blu-ray pře­hrá­vač, ale dosta­ne­te maši­nu, kte­rá má dokon­ce i WI-FI při­po­je­ní na inter­net! A to za 2 490,-Kč oprav­du sto­jí! Co tedy všech­no LG BD570 má? Vlastní WI-FI, se kte­rou může­te pře­hrá­vat videa z napří­klad...

0

Recenze: Zvířátka v džungli

V džun­g­li se naro­di­li dva malí tygří­ci, kte­ří pro­ve­dou malé čte­ná­ře živo­tem v pra­le­se a uká­žou jim ostat­ní oby­va­te­le, kte­ří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilu­stra­ce Laury Horton najde­te v kni­ze Zvířátka v džun­g­li. Hned na prv­ní stra­ně budou děti zkla­ma­né, že řeč byla o dvou tygří­cích, ale vidí jen jed­no­ho. Stačí odklo­pit papí­ro­vé okén­ko...

0

Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem

Také máte pro­blém nau­čit své dítě pozná­vat bar­vy?  Do dneška si neu­stá­le ple­te zele­nou s mod­rou a oran­žo­vou se žlu­tou? Pro všech­ny rodi­če, ale pře­de­vším zví­da­vé děti  od tří let je urče­na kni­ha dvo­ji­ce auto­rek Pavla Hanáčková a Julie Cossette Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem. V kni­ze najde­te šest barev (mod­rá, žlu­tá, zele­ná, oran­žo­vá,...

0

Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha

Vypravěč pří­bě­hu se sešel se svým kama­rá­dem Márou na obě­dě v hos­po­dě U dvou koček. Museli spo­lu totiž pro­brat okol­nos­ti odjez­du na vodu, kte­rý se měl usku­teč­nit už dru­hý den. Kromě jich dvou se při­da­jí ješ­tě Karel s Jirkou. Vypravěč podotkne, že to tro­chu při­po­mí­ná kni­hu Tři muži ve člu­nu, kte­rou napsal Jerome...

http://1.bp.blogspot.com/-w10Ma0A3lIw/UKBBROqIxkI/AAAAAAAADTw/3WXLOjJmGN4/s320/1348697702.jpg0

Skyfall [90%]

Jeho jmé­no je Bond, James Bond. Jeho záli­ba­mi jsou ženy, Martini a rych­lá auta. Britskou špič­ku mezi akč­ní­mi hrdi­ny fil­mo­vé­ho plát­na snad netře­ba před­sta­vo­vat. Agent s povo­le­ním zabí­jet se vra­cí už ve svém 23. dob­ro­druž­ství, potře­tí s tvá­ří Daniela Craiga. Cesta za dal­ším dob­ro­druž­stvím byla pro agen­ta 007 díky finanč­ním pro­blé­mům MGM před pár...

Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů0

Blu-ray - Kvalitní, překrásná a jedinečná kvalita filmů

Milujete u fil­mů jedi­neč­ně čis­tý zvuk, u kte­ré­ho sly­ší­te i dopad­nout špend­lík na zem, a jedi­neč­ný obraz, kte­rý vám vyrá­ží dech svou přes­nos­tí? Pokud ano, pak máte jis­tě doma pře­hrá­vač Blu-ray dis­ků. A proč také ne?! Vždyť fil­my na Blu-ray dis­cích pat­ří k nej­ví­ce kva­lit­ním na celém dvě­tě a zatím je nic nepře­ko­na­lo a dlou­ho nepře­ko­ná. Vždy bude...

0

A hvězdy mi daly tebe

„Připomněla jsem si, jak jsme spo­lu jed­nou sedě­li v zapar­ko­va­ném autě, jak mě obě­ma ruka­ma držel za obli­čej a díval se na mě, jako by nedo­ká­zal uvě­řit své­mu štěs­tí.“ (str. 60) Emma pro­ží­vá nej­těž­ší obdo­bí své­ho živo­ta. Její pří­tel Lucas je nemoc­ný a dok­to­ři tvr­dí, že nemá šan­ci pře­žít. Čeká u jeho poste­le, až se...

Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač0

Philips PB9001/12 - překrásný Blu-ray přenosný přehrávač

Značka Philips pat­ří mezi před­ní pro­dej­ce elek­tro­ni­ky vše­ho dru­hu. Jejich kva­li­ta je oprav­du vel­ká a díky tomu si znač­ka Philips zís­ka­la obrov­skou popu­la­ri­tu. Místo toho aby zača­la ve vel­ké kon­ku­ren­ci vyrá­bět stol­ní Blu-ray pře­hrá­va­če, roz­hod­la se znač­ka Philips vyrá­bět pře­nos­né Blu-ray pře­hrá­va­če. Výsledek je úžas­ný, a pro­to vám pre­zen­tu­ji pře­krás­ný Philips PB9001/12!...