0

Houbařská sezóna je tu! Máme pro Vás nejlepší recepty na houbové smaženice

Smaženice je prv­ní hou­bo­vý recept, kte­rá vás napad­ne, když si z lesa při­ne­se­te plný košík. Kde ros­tou hou­by, vám sice nepo­ra­dí­me, ale recep­ty na pocti­vou sma­že­ni­ci vám nabíd­ne­me hned tři! Který si oblí­bí­te? Klasická sma­že­ni­ce je tra­dič­ní čes­ké hou­bo­vé jíd­lo, jehož základ tvo­ří samo­zřej­mě čer­stvé hou­by a vej­ce. Ideální je, když máte hou­by více dru­hů - sma­že­ni­ce je pak doslo­va kon­cer­tem nej­růz­něj­ších chu­tí. Kromě kmí­nu a cibul­ky do ní může­te při­dat i dal­ší suro­vi­ny pod­le chu­ti. Pamatujte ale na...

Autor:
0

Proč jíst borůvky? Toto ovoce dokáže zázraky!

Borůvky toto léto roz­hod­ně vedou! Nadešel čas, kdy si je může­me vychut­nat napl­no! Toto ovo­ce obsa­hu­je vita­mi­ny A a C, také jsou boha­tým zdro­jem fos­fo­ru, váp­ní­ku, hoř­čí­ku, sodí­ku a žele­za. Plody jsou boha­té na anti­o­xi­dan­ty a sni­žu­jí tak množ­ství cuk­ru v krvi. Jsou pří­mo stvo­ře­ny pro dia­be­ti­ky. Níže je 5 léči­vých vlast­nos­tí borův­ky. 1. Pomoc v boji pro­ti rako­vi­ně  Borůvky za svou krás­nou bar­vu vdě­čí anto­kya­nům, kte­ré potla­ču­jí šíře­ní rako­vi­no­vých buněk. Navíc obsa­hu­jí i kyse­li­nu gallo­vou, kte­rá tyto buň­ky také eli­mi­nu­je, aniž...

Autor:
0

#1914: Jízda na vlnách - 90 %

Jízda na vlnách (Oomen stro­omt over)Vydalo nakla­da­tel­ství Motto v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Oomen stro­omt over“ v roce 2017. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Francine OomenKresba: Fra...

Autor:
0

Butters má nového nejlepšího kamaráda, je starší a mluví s Bohem. Zapněte si druhý díl Městečko South Park na Prima Comedy Central

V sou­th­par­ském kos­te­le je ruš­no. Obyvatelé měs­teč­ka si bez neděl­ních mší otce Maxiho nedo­ká­ží před­sta­vit řád­ný začá­tek týd­ne. Ne, že by je tak moc zau­ja­ly prů­po­víd­ky o Bohu míst­ní­ho fará­ře, spíš si z něj rádi uta­hu­jí. A to hod­ně drs­ně. Jednomu čle­no­vi naší zná­mé par­ty se ho zže­lí. Jak na jejich nové přá­tel­ství zare­a­gu­jí ostat­ní?

Autor:
0

Jak souvisí Black Panther s Cartmanovým nezdařeným testem z matiky? První díl nové série uvidíte již brzy na Prima Comedy Central

Městečko South Park zaží­vá kruš­né chvil­ky - na základ­ní ško­le se stří­lí. Nikdo se tím, ale pří­liš nevzru­šu­je. Především ne Cartman, kte­rý řeší mno­hem vět­ší pro­blémy. Jak nemohl pro­jít v tes­tu z mate­ma­ti­ky, když pocti­vě opi­so­val od Tokena Blacka?

Autor:
0

Nová série Městečka South Park startuje s českým dabingem. Po dvaceti letech promluví Kyle novým hlasem

Fanoušci kul­tov­ní­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Městečko South Park se mohou těšit na tele­viz­ní vysí­lá­ní 22. série. Nová dese­ti­díl­ná řada, kte­rá měla pre­mi­é­ru na pod­zim loň­ské­ho roku, odstar­tu­je v čes­kém zně­ní už 17. úno­ra od 22:00. Přinese s sebou zásad­ní změ­nu - jed­na z hlav­ních postav Kyle Brofloski popr­vé po dva­ce­ti letech pro­mlu­ví novým hla­sem.

Autor:
0

Série Metro má další pokračování - Metro Exodus – Arťom se vydává na povrch

Když v roce 2010 vyšla prv­ní hra ze série Metro, nikdo nic nesli­bo­val. Byla vel­kým pří­no­sem do her­ní­ho svě­ta a zača­li na ní hod­ně naba­lo­vat fanouš­ci a ti vychva­lo­va­li hod­ně tem­nou atmo­sfé­ru, pří­běh dle kni­hy a samo­zřej­mě gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, kte­ré neza­os­tá­va­lo za kon­ku­renč­ní­mi hra­mi.

Autor:
0

Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %

Třetí kni­ha s titu­lem „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ je zase pořád­ný špa­lek a dosta­la se na 452 strá­nek. To je oprav­du pořád­ná dáv­ka man­gy, ale při čte­ní tako­vé­ho špal­ku jsem se neu­brá­nil poci­tu, že je toho sice hod­ně, ale ve sku­teč­nos­ti je toho málo. Stane se toho cel­kem hod­ně, ale jako kdy­by se děj zase­kl na mís­tě a nikam se sku­teč­ně nepo­sou­val. A to se při­tom posu­ne i o deset let kupře­du. Najednou, neo­če­ká­va­ně a mož­ná tro­chu i nepo­cho­pi­tel­ně. Jako kdy­by...

Autor:
0

Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %

Když vám řek­nu, že kni­ha „Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl“ je vlast­ně celá o tom, že se Alita sna­ží najít svo­je mís­to ve svě­tě, že je to vlast­ně její osob­ní dra­ma, asi mi nebu­de­te moc věřit. A když vám řek­nu, že se tak sna­ží uči­nit pro­střed­nic­tvím drs­né­ho futu­ris­tic­ké­ho spor­tu, kde pro­ti sobě závo­dí kybor­go­vé, kte­ří mohou skon­čit až na šrot, asi mi nebu­de­te věřit vůbec. Ale když kni­hu, kte­rá má čty­ři sta pade­sát strá­nek, dočte­te, najde­te...

Autor:
0

Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %

Nakladatelství Crew při­šlo ke kon­ci roku 2017 s nový­mi zají­ma­vý­mi komiksy a mimo jiné i nový­mi a zají­ma­vý­mi man­ga­mi. Úplně novou sérií na čes­kém trhu byly man­gy „Fullmetal Alchemist: Ocelový alchy­mis­ta 1“ a „Bojový anděl Alita“, kte­rou bych rád zre­cen­zo­val dnes, kon­krét­ně se jed­ná o prv­ní kni­hu ze série s názvem „Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl“. Obálka kni­hy nazna­ču­je, o jakou sérii půjde. Ano, tohle je sci-fi, kte­ré by se dalo ozna­čit za kyber­punk, a to kyber­punk cel­kem main­stre­a­mo­vé­ho cha­rak­te­ru v tom smys­lu, že...

Autor:
0

Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%

Nacházíme se v budouc­nos­ti. Vysoce vyspě­lá, mul­ti­kul­tur­ní a kos­mo­po­lit­ní spo­leč­nost žije ve svě­tě totál­ní­ho kon­zu­mu. Ke své­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní a k zába­vě vyu­ží­va­jí kyber­ne­tic­kých pro­téz na dal­ších růz­ných robo­tic­kých vylep­še­ní těla. Doktor Ido (Christoph Waltz) se této pro­ble­ma­ti­ce věnu­je. Avšak jeho koníč­kem i pra­cí je hle­dat sta­ré věci, kte­ré ješ­tě mohou pomoct lidem, kte­ří nema­jí na nové. A na sklád­ce obje­vu­je staré­ho roz­bi­té­ho kybor­ga. Dívku, kte­ré se jme­nu­je Alita (Rosa Salazar). Doktor Ido Alitu při­ve­de zpět k živo­tu. Spolu zjiš­ťu­jí, že si Alita...

Autor:
0

Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem

Ve fil­mu si své man­žel­ky moc nevší­má­te, máte ji, jak se říká, jis­tou. Co dělá­te vy osob­ně ve svém sku­teč­ném man­žel­ství pro to, aby vám neze­všed­ně­lo? S mojí ženou jsme spo­lu z mého pohle­du krát­ce. Deset let. Pro něko­ho to může být dlou­há doba, pro mě ne. Během té doby se nám naro­di­ly dvě děti, nyní osmi­le­tá hol­čič­ka a čtyř­le­tý kluk, tak­že je kolem nich pořád co dělat. Na dru­hou stra­nu si uvě­do­mu­ju, že ta situ­a­ce může nastat...

Autor:
0

Alena Antalová o filmu Léto s gentlemanem

Ve fil­mu hra­je­te babič­ku, při­tom jste tako­vá mla­di­ce! Jak jste se do tako­vé role vží­va­la? Musela jste pro roli změ­nit svůj zevněj­šek? Zaprvé nejsem žád­ná mla­di­ce, ale děku­ji za lichot­ku! A v sou­kro­mém živo­tě babič­kou dokon­ce oprav­du jsem. Tedy sko­ro babič­kou, abych to upřes­ni­la. Můj muž má z prv­ní­ho kola už dva nád­her­né vnu­ky, tak­že jsem se do role babič­ky nemu­se­la nijak vží­vat či převtě­lo­vat. Já ji oprav­du žiji a jsem za ni moc ráda. Jejich sku­teč­ná babič­ka − Pepíkova...

Autor:
0

Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem

Film Léto s gentle­ma­nem jde do kin na sv. Valentýna, 14. 2. 2019. Slavíte vy osob­ně ten­to svá­tek? Ne, tenhle svá­tek jsem nikdy nesla­vil a odmí­tal jsem ho sla­vit.  Přišel mi umě­le a jen komerč­ně impor­to­va­ný, ale jak léta ply­nou, až tak mar­ný mi svá­tek zami­lo­va­ných teď už nepři­pa­dá. Možná čím méně se mě týká, tím více se mi líbí.

Autor:
0

Jaromír Hanzlík o filmu Léto s gentlemanem

Do jaké míry je Artur Jaromírem Hanzlíkem? Co vás dva spo­ju­je, kte­rá kon­krét­ní situ­a­ce z vaše­ho živo­ta se pro­mít­la do fil­mu? Jaromír Hanzlík by ješ­tě občas chtěl být Arturem, pro­to­že Arturů není nikdy dost. Takoví lidé vná­še­jí do našich živo­tů nadě­ji, úsměv a sne­si­tel­nou leh­kost žití.

Autor:
0

Léto s gentlemanem

Producenti sním­ku Léto s gentle­ma­nem – reži­sér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uve­dou film do kin 14. úno­ra 2019. Pro oba tvůr­ce byl ten­to sní­mek v urči­tém smys­lu prvo­ti­nou. Pro Jaromíra Hanzlíka sce­náris­tic­kou, Jiří Adamec zase popr­vé točil celo­ve­čer­ní film pro kino dis­tri­buci.

Autor:
0

#1913: Vlad 4: Poslední východisko - 50 %

Vlad 4: Poslední výcho­dis­ko (Vlad: Dernière issue)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Dernière issue“ v roce 2002. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 2499 Kč.Scénář...

Autor:
0

Smažená vejce!

Vejce může­me při­pra­vit růz­ný­mi způ­so­by. Tato popu­lár­ní chu­ťov­ka se dočka­la nové inter­pre­ta­ce. Dnes vám uká­že­me, jak lze při­pra­vit sma­že­ná vej­ce s lahod­nou nápl­ní. Potřebujeme: 6 vajec natvr­do 1 rozšle­ha­né vej­ce hrnek mou­ky hrnek strou­han­ky láhev ole­je na sma­že­ní 2 lží­ce majoné­zy 3 lží­ce suše­ných raj­čat ve sla­ném nále­vu pepř 2 lží­ce petr­žel­ky Vařená vej­ce pře­ře­že­me na polo­vi­nu. Žloutek hodí­me do mísy, při­dá­me majoné­zu, suše­ná raj­ča­ta a pepř (pod­le chu­ti). Mixujeme na hlad­kou hmo­tu. Zbylé vej­ce oba­lí­me v mou­ce,...

Autor:
Grilované kuře podle šéfkuchaře: Ďábelsky dobrá specialita!0

Grilované kuře podle šéfkuchaře: Ďábelsky dobrá specialita!

Máte rádi jíd­la, kte­rá mají říz? Tak to je dneš­ní lahůd­ka přes­ně pro vás! Připravte si s námi ďábel­ské kuřát­ko, vhod­né na gril i na pánev. Dnešní pořad Kuchař ví! inter­ne­to­vé tele­vi­ze Stream.cz potě­ší všech­ny milov­ní­ky křeh­ké­ho kuře­cí­ho masa s pořád­nou dáv­kou chil­li papri­ček. Zdeněk Marcín, šéf­ku­chař Pražského kuli­nář­ské­ho insti­tu­tu, vám před­ve­de recept, kte­rý na let­ních gri­lo­vač­kách doo­prav­dy oce­ní­te. Pojďte se podí­vat, jak při­pra­vit pikant­ní kuře, kte­ré voní po česne­ku, chil­li a bylin­kách, a na gril je pros­tě per­fekt­ní. Navíc se...

Autor: