Komentář ke článku ST - 1. kontakt0

Komentář ke článku ST - 1. kontakt

Máte nesko­na­lou prav­du Star trek je a vždyc­ky bude jen jed­no z dal­ších ame­ric­kých klišé. Pokud by se člo­věk sebe­víc sna­žil igno­ro­vat vše­mož­né logic­ké chyb­ky, nemů­že se zara­zit na typic­kým ame­ric­kým patri­o­tis­mem. Celá fede­ra­ce spo­dob­ně­ná v seri­á­lu je vlast­ně tako­vým ame­ric­kým snem o budou­cím uspo­řá­dá­ním svě­ta.....

Autor:
0

DEN NEZÁVISLOSTI

Trhák ve význa­mu úspěš­ný, popu­lár­ní film se po ame­ricku řek­ne bloc­kbus­ter. Pravděpodobná teo­rie pra­ví, že slo­vo vznik­lo od toho, jak se fron­ty na tako­vé před­sta­ve­ní táh­nou přes něko­lik měst­ských blo­ků. Štrůdly na Independence day byly předlou­hé, finanč­ní komen­tá­to­ři šky­ta­li nad rekord­ním racho­tem vybra­ných min­cí, poli­tič­tí při­hří­va­či v sílí­cích před­vo­leb­ních taha­ni­cích pod­le pří­klo­nu chle­bo­dár­ců mudro­va­li, kte­ré­mu že kan­di­dá­tu se role pre­si­den­ta ve fil­mu více podo­bá. Zaznamenal jsem roz­hla­so­vý pořad, jehož mode­rá­tor pod­le zážit­ků tele­fo­nu­jí­cích poslu­cha­čů z celých Států zjiš­ťo­val,...

Autor:
0

Cable Guy

Jim Carrey v hlav­ní roli bláz­ni­vé kome­die Je to jed­no­du­ché: dáte chláp­ko­vi od kabe­lo­vé tele­vi­ze pade­sát babek a dosta­ne­te všech­ny fil­mo­vé kaná­ly zadar­mo. Ale když se Steven Kovacs (Matthew Broderick) nastě­hu­je do nové­ho bytu, zjis­tí, že „jeho“ chlá­pek z kabe­lov­ky (Jim Carrey) není jako ti ostat­ní. Nechce pade­sát babek. Chce pří­te­le ...a ne není odpo­věď. Při poku­su o vystr­na­dě­ní nazva­né­ho kama­rá­da ze své­ho sou­kro­mí Steven pozná­vá, že ho kabe­lo­vá tele­vi­ze zdar­ma při­jde pěk­ně dra­ho.

Autor:
Jediové0

Jediové

Řekne-li se Star Wars (dále SW), tak si lidé před­sta­ví mno­ho lodí, mno­ho postav a jed­na důle­ži­tá věc, že je to o Síle o její tem­né a svět­lé stra­ně.

Autor:
PrvniKontakt0

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT

Příznivci seri­á­lu Star Trek a kos­mic­ké lodi Enterprise, raduj­te se. Režisér Jonathan Frakes, ano, náš com­man­der William Riker, při­chá­zí s novým celo­ve­čer­ním pří­bě­hem neo­hro­že­né posád­ky nej­zná­měj­ší­ho korá­bu Galaktické Federace. Nejste-li fanouš­ky legen­dár­ní­ho ame­ric­ké­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu (a tedy se vám tep nezrych­lil nejmé­ně o 30%), pak se klid­ně může­te věno­vat něče­mu jiné­mu a věz­te, že o nic nepři­chá­zí­te.

Autor:
Blade II0

Blade II

Drazí lidé, vítej­te u nás v Praze a pro­sím, navštiv­te noč­ní lin­ku č. 52 a navštiv­te naší milou trans­fúz­ní sta­ni­ci, kde může­te daro­vat svou cenou krev a dal­ší upí­ři mohou poklid­nu žít a nestá­le nemu­sí hle­dat svo­je obě­ti, když mají svo­jí sta­ni­ci.!

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ

V posled­ních pár týd­nech jsem si užil Bonda sku­teč­ně vrcho­va­tě. Pravděpodobně jako sou­část reklam­ní kam­pa­ně na Zítřek nikdy neu­mí­rá odvy­sí­la­la u nás WTBS snad úpl­ně všech­ny bon­dov­ské fil­my s Seanem Connerym, Rogerem Moorem a Piercem Brosnanem -- rozu­mí se, že ne ten, co zrov­na šel do kin.!

Autor:
0

MEN IN BLACK

Americký 4. čer­ve­nec a vůkol nasta­lý pro­dlou­že­ný víkend zna­me­ná pro jaký­ko­liv dob­ře inze­ro­va­ný film zaru­če­ný úspěch. Otcové a mat­ky ve sna­ze uspo­ko­jit vřeš­tí­cí rato­les­ti vyklo­pi­li by $7.50/osobu i za hor­ské dra­ma Bohouš, kdy­by bylo v tele­vi­zi pat­řič­ně vnu­co­vá­no.

Autor:
0

MIIB

Dobrý den mimo­zemš­ťa­ni. Vítejte na naší pla­ne­tě Zemi, ukaž­te vaše pasy a pro­sím, pokud chce­te vychá­zet, vychá­zej­te pou­ze v noci a pokud vás někdo potká pova­žuj­te se za Teplouše. A pokud bude­te hod­ní, nikdo Vás neza­bi­je a nikdo si Vás nevšim­ne. Toto je pří­tom­nost agen­tu­ra Men in Black (čes­ky Muži v Černém) se sta­rá o to, aby mimo­zemš­ťa­ni cho­di­li jenom tam, kde mají, a ty zlé zavřou a ty nej­hor­ší zabi­jí, jak bylo potřeb­né před pěti lety s jed­ním pře­rost­lým švá­bem.

Autor: