Péče0

Péče

Ubližovali jim ti, jenž je měli chránit...Sociální dra­ma reži­sér­ky horro­ro­vé­ho sním­ku Dravci - Antonie Birdové - o tom, jak krva­vé mohou být rány minu­los­ti...

Autor:
Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže0

Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže

Pokračování výbor­né­ho fil­mu Pán Prstenů, ten­to­krát s podti­tu­lem Dvě věže (TTT, jako The Two Towers) se rych­le blí­ží. Následující čla­nek při­ne­se zhod­no­ce­ní nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru a pár dal­ších, jis­tě zají­ma­vých infor­ma­cí.

Autor:
Riziko0

Riziko

„Lidi říkaj, že pra­chy kazej charakter!Serte na to.Serte na ty lidi.Lidí říkaj spo­su­tu sraček!Taky říkaj, že za pra­chy si štěs­tí nekoupíš...a podí­vej­te se jak sem vysmátej!Od ucha k uchu!“

Autor:
0

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

Na Hvězdnou pěcho­tu jsem se veli­ce těšil. Za prvé pro­to­že mám pří­běhy Roberta Heinleina rád, za dru­hé pro­to­že jsem jeho kníž­ku Starship Troopers před rokem a půl pře­če­tl jed­ním dechem, a za tře­tí jsem tako­vý sci-fi fan­da, že mě pros­tě kaž­dý nový sní­mek žán­ru napl­ní radost­ným oče­ká­vá­ním.

Autor:
Maniac Cop0

Maniac Cop

Oživlý poli­caj­ti, nezdol­ní hrdinové...brak až napůdi.V hlav­ní roli - Bruce Campbell ... „oh, jesus“... 🙂

Autor:
0

AIR FORCE ONE

Američané se potře­bu­jí aspoň jed­nou do roka pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé tvor­by ujis­tit, že kdy­by se něco semle­lo, Amerika by vyhrá­la a ze vše­ho nej­víc by to hajz­lí­kům nan­dal sám pre­zi­dent, nej­lé­pe s pře­hle­dem při­tom obslu­hu­je nej­mo­der­něj­ší bojo­vou tech­ni­ku. V roce 1997 patri­o­tic­ký defi­cit uko­jil Independence Day, letos jsme se dočka­li pre­zi­den­ta umír­ně­něj­ší­ho a v kra­pet rea­lis­tič­těj­ším pří­bě­hu, ovšem v hlav­ní roli. 28.9.2002 - TV NOVA 21:50

Autor:
SW060

RETURN OF THE JEDI Special Edition

Třetí epi­zo­da (pod­le čís­lo­vá­ní v titul­cích ep.VI.) je nejmé­ně pře­kva­pi­vá ze všech dílů Star Wars. Zatímco prv­ní, extrém­ně níz­ko­roz­počto­vá Nová nadě­je při­nes­la ve své době revo­luč­ní efek­ty a nasa­di­la vyso­kou lať­ku všem dal­ším sci-fi fil­mům, pro­střed­ní Impérium vra­cí úder roz­vi­nu­lo emo­ci­o­nál­ní hloub­ku postav a kon­flik­tu Světlé a Temné stra­ny Síly. Návrat Jediho zna­me­ná ovšem také návrat na pev­nou zemi, na půdu fil­mo­vé komer­ce, kde chlu­pa­té posta­vič­ky jako­by z oka vypad­lé popu­lár­ní­mu tele­viz­ní­mu seri­á­lu Muppets zna­me­na­jí oka­mži­té mili­ó­no­vé zis­ky ze stán­ko­vé­ho...

Autor:
0

Freeman Plačící Drak

Spiderman, X-Meni fil­my kte­ré spo­ju­je kva­li­ta, ale i inspi­ra­ce comic­sem. Ovšem i před těmi­to kino­hi­ty vzni­kl film, jenž je pře­ve­de­ním comis­cu na fil­mo­vé plát­no a není o nic hor­ší než zmi­ňo­va­ní X-Meni či Spiderman....

Autor:
0

DEVIL’S ADVOCATE - ĎÁBLŮV ADVOKÁT

Označení horror je pro tenhle film hlou­pě zjed­no­du­šu­jí­cí a uchý­lil jsem se k němu v hla­vič­ce pro­to, že mě nic lep­ší­ho nena­padlo. Ve fil­mo­vé data­bá­zi (vyni­ka­jí­cí mís­to, zvlášť dopo­ru­ču­ji) zase Ďáblova advo­ká­ta hodi­li do jed­no­ho pyt­le s akč­ní­mi fil­my; fak­tem je, že dnes žád­ný film nepo­strá­dá akci -- jen­že v tako­vém pří­pa­dě se jich vět­ši­na může jít vycpat, neboť Devil’s Advocate je dale­ko lep­ší.

Autor:
Komentář ke článku ST - 1. kontakt0

Komentář ke článku ST - 1. kontakt

Máte nesko­na­lou prav­du Star trek je a vždyc­ky bude jen jed­no z dal­ších ame­ric­kých klišé. Pokud by se člo­věk sebe­víc sna­žil igno­ro­vat vše­mož­né logic­ké chyb­ky, nemů­že se zara­zit na typic­kým ame­ric­kým patri­o­tis­mem. Celá fede­ra­ce spo­dob­ně­ná v seri­á­lu je vlast­ně tako­vým ame­ric­kým snem o budou­cím uspo­řá­dá­ním svě­ta.....

Autor: