Black Hawk Down DVD0

Black Hawk Down DVD

Čím jiným odzkou­šet nové domá­cí kino, než pořád­nou akč­ní pec­kou, kde kul­ky sviští ze všech stran a vy se stá­vá­te sou­čás­tí váleč­né vřa­vy? Já si k tomu­to úko­lu vybral dvou­dis­ko­vé DVD vydá­ní jed­no­ho z nej­lep­ších váleč­ných fil­mů posled­ních let.

Autor:
Muž se železnou maskou0

Muž se železnou maskou

Ve Francii vlád­ne mla­dý král Ludvík XIV. Je to aro­gant­ní a cynic­ký muž, kte­ré­ho zají­ma­jí pou­ze krás­né ženy a dvor­ní slav­nos­ti. Nezáleží mu na tom, že v Paříži trpí lidé hla­dy a chtě­jí pro­ti povstat. Když se mu to jeho ministři odvá­ží říct, naří­dí, aby lidem roz­da­li sta­ré záso­by jíd­la ze skla­dů, kte­ré jsou shni­lé a tím pádem se neda­jí jíst. Nad krá­lo­vým živo­tem bdí kapi­tán muš­ke­tý­rů věr­ný d’Artagnan. Někdy se u dvo­ra též zdr­žu­jí d’Artagnanovi sta­ří přá­te­lé Porthos a Aramis. Aramis...

Autor:
hp0

Harry Potter a Tajemná komnata

Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všich­ni díva­jí na něj a cho­dí do kina. Tak jsem vyzkou­šel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všich­ni chtě­jí do kina. A zrov­na sest­ra má svá­tek, a tak si to nemůžu nechat ujít, když mi to rodi­če zapla­tí. A tak jsem šel s důvě­rou, že mně to nic nestá­lo a že se kouk­nu na něco, co je pár dní po pre­mi­é­ře a vlast­ním i 1. díl.

Autor:
0

STAR TREK: VZPOURA

Pokročilejší pokra­čo­vá­ní celo­ve­čer­ních fil­mů Star Trek s ori­gi­nál­ní osád­kou (kapi­tán Kirk atd.) to měly mož­ná jed­no­duš­ší. Herci, juná­ci 60. a 70. let, nám oči­vid­ně zestár­li a tak byli ve svých rolích neob­lomně vytr­há­vá­ní z byro­kra­tic­ky tep­lých mís­te­ček v admi­nis­tra­ti­vě Federace, aby zachra­ňo­va­li vesmír, jak jej (z fil­mů) zná­me. Nová gene­ra­ce (kapi­tán Picard atd.) nám ješ­tě neze­stár­la nato­lik, aby je bylo mož­no věro­hod­ně vyřa­dit z čin­né služ­by, tře­ba­že her­ci nám nená­pad­ně bač­ko­ro­va­tí; nicmé­ně jejich těž­ko­pád­nost stá­le ješ­tě nelze omlou­va­ti vej­min­kem. Výsledkem je pod­prů­měr­ná mizé­rie, tak­to...

Autor:
DVD: RoboCop0

DVD: RoboCop

Legendární akč­ní sní­mek reži­sé­ra Paula Verhoevena vychá­zí u nás na DVD ve spe­ci­ál­ní edi­ci s řadou bonu­sů, ale pře­de­vším v nesestří­ha­né a o něco krva­věj­ší ver­zi…

Autor:
Harrison Ford0

Harrison Ford

Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že nezná­te ani jed­nu z těch­to postav, kte­ré ztvár­nil jeden z nej­cha­rizma­tič­těj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu - Harrison Ford!

Autor:
Adam Sandler0

Adam Sandler

Dneska se hra­be­te v hno­ji, ale už zít­ra může­te být hvězdou - nebo ale­spoň tak si to zaří­dil Adam Sandler a jeho pro­stu­du­ší hrdi­no­vé 🙂

Autor:
0

Invaze

V 90. letech už nefr­čí inva­ze, ale infil­tra­ce. Podle názvu sice ufouni při­chá­ze­jí, ale to jde, prav­da, pojmout zeši­ro­ka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pocho­pi­tel­ně nevy­lu­ču­je, že jich při­jde ješ­tě víc. Potud dob­ře. Ale pozor, do toho při­chá­zí ame­ric­ký hrdi­na.

Autor:
0

DENNÍ SVĚTLO

Když explo­ziv­ní neho­da zava­lí oba kon­ce frek­ven­to­va­né­ho tune­lu pod řekou mezi New Yorkem a New Jersey, sku­pi­na zou­fa­lých pře­ži­vších roz­ma­ni­té­ho půvo­du a posta­ve­ní v živo­tě musí zapo­me­nout na roz­dí­ly a jed­no­my­sl­ně se posta­vit za muže, kte­rý je při­šel zachrá­nit.

Autor:
0

THE PEACEMAKER

V Bosně je zavraž­děn význam­ný poli­tik a neda­le­ko Uralu prá­vě explo­do­va­la jader­ná hla­vi­ce. Dvě zdán­li­vě nesou­vi­se­jí­cí tra­gic­ké udá­los­ti. První záhad­né okol­nos­ti vyplou­va­jí na povrch a kri­zo­vý štáb Bílého domu začí­ná oka­mži­tě pra­co­vat na nej­vyš­ší obrát­ky. Šéfka oddě­le­ní nuk­le­ár­ní­ho dozo­ru Julia Kelly dostá­vá k ruce své­ráz­né­ho pomoc­ní­ka, drs­né­ho vojen­ské­ho spe­ci­a­lis­tu Toma Devoa. Tahle dvo­ji­ce spo­lu nudu roz­hod­ně neza­ži­je.

Autor:
0

CON AIR

Náš kla­ďák sym­paťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bru­čet na osm let nepod­mí­ně­ně, když se před hos­po­dou uchý­lil k doved­nos­tem zís­ka­ným v armá­dě a zabil chla­pa, kte­rý se roz­ho­dl obtě­žo­vat jeho ženu (Monica Potter). Nyní, když má být pro­puš­těn na pod­mín­ku, se těší domů, zejmé­na pak na dce­ru, kte­rou nikdy nevi­děl.

Autor:
Gosford Park0

Gosford Park

Robert Altman nás bere na exkur­zi do Anglie prv­ní polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí, kdy pat­ři­lo k dob­ré­mu bon­to­nu kaž­dé­ho šlech­ti­ce mít osob­ní­ho slu­hu, nále­ži­tě oka­tě pře­hlí­žet všech­ny ostat­ní, pořád­ně pro­dr­bat všech­ny oko­lo, až na nich nezů­sta­ne nit suchá a když se při­ho­dí něja­ká ta vraž­da pří­buz­né­ho, tak z toho vytřís­kat co nej­víc.

Autor:
0

Brak

Honza, Karel a Petr dosta­nou bez­va nápad. Honzovi rodi­če odjíž­dě­jí do Francie - proč si teda nepůj­čit vol­nej kvar­týr k pořád­ný pařbě? A pro­to­že vyjma Karla nema­jí pod pal­cem něja­kou pri­ma koč­ku, roz­hod­nou se pro ryze pán­skou noč­ní jízdu. Vodky i trá­vy je dosta­tek, zába­va se roz­jíž­dí. Když po pár join­tech Petr navrh­ne, že by to pře­ce jen něja­kou tu roš­těn­ku chtě­lo, kon­tak­tu­jí při­pi­tí a řád­ně nadr­že­ní klu­ci pro­sti­tut­ku jmé­nem Nicol. A Nicol oprav­du při­chá­zí. Předvádí kon­ster­no­va­ným kama­rá­dům sku­teč­ně exce­lent­ní striptýz a pak...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Resident Evil

Film inspi­ro­va­ný úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou…. Tak tuto větu jsme v posled­ní době moh­li sly­šet či číst poměr­ně čas­to­krát. Ovšem takřka stej­ně čas­to­krát nás čeka­lo nemi­lé zkla­má­ní a pro­hlou­be­ní poci­tu, že nato­čit kva­lit­ní film pod­le počí­ta­čo­vé hry je úkol nad­lid­ský. I když se v posled­ních něko­li­ka letech obje­vi­lo něko­lik málo výji­mek (ať už je to poměr­ně pove­de­ný Tomb Raider nebo skvě­lý Mortal Kombat v režii Paula Andersona) tak drti­vá fil­mů, jejichž tvůr­ci se inspi­ro­va­li video­hra­mi, skon­či­la fiaskem a roz­ča­ro­vá­ním pub­li­ka. Divák, ale­spoň tro­chu, zna­lý...

Autor: