Vykoupení z věznice Shawshank0

Vykoupení z věznice Shawshank

Nevinný ban­kov­ní mana­žer Andy Dufresne byl v roce 1947 odsou­zen na doži­vo­tí za podíl na vraž­dě. Nyní si odpy­ká­vá trest ve věz­ni­ci Shawshank, kte­rá je pova­žo­vá­na za nej­bez­peč­něj­ší. Ale i zde najde přá­te­le a spo­lu začí­na­jí pomýš­let na svo­bo­du…

Autor:
MEDVĚDÍ BRATŘI - Hra0

MEDVĚDÍ BRATŘI - Hra

PC titul Medvědí brat­ři z pro­duk­ce Disney Interactive je posta­ven na stej­no­jmen­ném fil­mu. Hráči nabí­zí krás­ný 3-D svět pře­té­ka­jí­cí spous­tou zábav­ných dob­ro­druž­ství. Do vel­ké­ho puto­vá­ní se mohou zapo­jit všech­ny děti od 6 let! Indián Kenai se sna­ží pomstít smrt své­ho bra­t­ra, a pro­to se vydá po med­vě­dí sto­pě. Jeho plá­ny se však úpl­ně pře­vrá­tí naru­by, když Velcí ducho­vé pro­mě­ní v med­vě­da jeho samot­né­ho. Pomozte Kenaiovi v med­vě­dí podo­bě najít ces­tu k polár­ní záři, aby se mohl zno­vu pro­mě­nit v člo­vě­ka. Ale pozor...

Autor:
Medvědí bratři0

Medvědí bratři

V novém vzru­šu­jí­cím ani­mo­va­ném dob­ro­druž­ství z pro­duk­ce stu­dia Walta Disney se vydá­me do nád­her­né kra­ji­ny v seve­ro­zá­pad­ní Americe, kde se ode­hrá­vá pří­běh chlap­ce Kenaie. Jeho život se neče­ka­ně změ­ní v oka­mži­ku, kdy jej Velký duch pro­mě­ní v med­vě­da – zví­ře, kte­ré mla­dý Kenai nená­vi­dí nej­ví­ce. Ve své nové podo­bě se spřá­te­lí s med­vě­dím mlá­dě­tem jmé­nem Koda a poma­lu začí­ná pře­mýš­let, jak se vrá­tit do své­ho lid­ské­ho těla. V patách je mu však jeho bra­tr, kte­rý chce Kenaie pomstít, aniž by věděl, že...

Autor:
Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?0

Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?

Lze vás vůbec v této amo­rál­ní době šoko­vat? A pokud ne, proč čte­te čtvr­tou recen­zi na film, kte­rý jste již dáv­no vidě­li? Je Miloš Zeman sku­teč­ně jeze­vec? To a dal­ší zásad­ní otáz­ky lid­ské exis­ten­ce by recen­ze fil­mu nemě­la obsa­ho­vat, ať už jí zamýš­lí­te jako seri­óz­ní stu­dii nebo vychrst­nu­tý kýbl. Když se pohy­bu­je­te mezi těmi­to hra­ni­ce­mi, dopad­ne to vždy fiaskem.

Autor:
ZUŘÍCÍ BÝK - Projekt 1000

ZUŘÍCÍ BÝK - Projekt 100

Film pod­le stej­no­jmen­né živo­to­pis­né kni­hy o legen­dár­ním boxe­ro­vi Jakeu La Mottovi, na níž se vyslou­ži­lý spor­to­vec podí­lel ješ­tě se dvě­ma spo­lu­au­to­ry. Díky neu­vě­ři­tel­né­mu nasa­ze­ní jak reži­sé­ra tak hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le i  ostat­ních čle­nů štá­bu vzni­kl sní­mek, jenž pat­ří k vrcho­lům tvůr­co­va díla i  ke špič­kám kine­ma­to­gra­fie pře­lo­mu 70. a 80. let. Svědčí o tom mimo jiné i  dva Oscary za herec­ký výkon Roberta De Nira a za střih.

Autor:
Scary Movie-Děsnej biják0

Scary Movie-Děsnej biják

Tihle fil­mo­vý tee­nage­ři jsou v posled­ní době totál­ně v prdeli.Zcela vytří­be­ným úka­zem toho­to je páre­ček Bobby Prinze (Jon Abrahams) -Cindy Campbellová (Anna Faris).Ti se bez­mezně milu­jí a svo­jí lás­ku si pro­ka­zu­jí do hra­ni­ce PG-13, ale jejich idyl­ku naru­šil mas­ko­va­ný zabi­ják, kte­rý si jako svou prv­ní oběť vybral Drew Beckerovou (Carmen Electra) ze stra­ny 54.A na řadu při­chá­ze­jí dal­ší a Cindy a její kama­rá­di dostá­va­jí výhruž­né vzkazy.že by se snad vrá­til rybář, kte­ré­ho par­tič­ka přá­tel kdy­si pře­je­la, okradla a hodi­la do moře…?

Autor:
0

TRUMAN SHOW

Už jste měli někdy pocit, že tře­ba­že jste sami, někdo Vás pozo­ru­je? Nemyslím teď něja­ké­ho jiné­ho smr­tel­ní­ka, ale vyš­ší, všu­dypří­tom­ná bytost, jejíž sebe­men­ší vrtoch může změ­nit tvář svě­ta a kte­rou lze vinit za kaž­dé zakopnu­tí, neboť je původ­cem toho vše­ho? Truman Burbank (Jim Carrey) má podob­ný pocit (čes­ky by se asi jme­no­val Pravdomil Barrandovský). Nemá však ani tuše­ní, jak blíz­ko prav­dě se nachá­zí, a jak níz­ké jsou moti­vy této prav­dy.

Autor:
Denní světlo0

Denní světlo

Populární Sly Stallone v roli neo­hro­že­né­ho hrdi­ny, kte­rý boju­je s časem při záchra­ně sku­pi­ny lidí uvěz­ně­ných v tune­lu pod řekou Hudson. Po výbuchu toxic­ké­ho odpa­du zde došlo k záva­lu a ti, kte­ří kata­stro­fu pře­ži­li, se oct­li v pas­ti mezi ohněm, zamo­řu­jí­cím vzduch jedo­va­tý­mi ply­ny, a vodou, rych­le zapla­vu­jí­cí pod­zem­ní pro­sto­ry. Jejich jedi­nou nadě­jí je býva­lý šéf newy­or­ské záchran­né služ­by - Latura, pod jehož vede­ním se vyda­jí na vyčer­pá­va­jí­cí ces­tu pod­zem­ním laby­rin­tem. Latura při­tom ris­ku­je doslo­va na kaž­dém kro­ku. Na úspě­chu toho­to kata­stro­fic­ké­ho fil­mu o stras­tipl­né pou­ti...

Autor:
Příběh z Tokia - projekt 1000

Příběh z Tokia - projekt 100

Příběh z Tokia je pře­de­vším film o nej­oby­čej­něj­ších věcech a o jed­né ces­tě sta­rých rodi­čů do met­ro­po­le, kde navští­ví rodi­ny svých dětí. Myšlenková čis­to­ta ve spo­je­ní s umě­lec­kou rafi­no­va­nost činí z toho­to fil­mu udá­lost: je to film, kte­ré­mu se poda­ři­lo vynést na svět­lo smy­sl vzta­hů.

Autor:
Annie Hall - projekt 1000

Annie Hall - projekt 100

Film Annie Hall začí­ná a kon­čí vyprá­vě­ným vti­pem a rov­něž celý její pří­běh je jakousi anekdo­tou o moder­ním vzta­hu muže a ženy a o faleš­nos­ti nej­růz­něj­ších novo­do­bých mýtů. Zatímco jiní tvůr­ci berou trau­ma­ta svých postav smr­tel­ně váž­ně (auto­ro­vým oblí­be­ným reži­sé­rem je Ingman Bergman), Allen nevá­há reflek­to­vat je s trp­ce iro­nic­kým nad­hle­dem. Jeho sati­ra, vyzna­me­na­ná v roce 1977 čtyř­mi Osacary (za nej­lep­ší film, režii, scé­nář a  žen­ský herec­ký výkon) je sar­kas­tic­kým obra­zem sou­čas­né­ho New Yorku, při­po­mí­na­jí­cí­ho obrov­ský laby­rint, v němž bez­moc­ně blou­dí mili­ó­ny lidí

Autor:
SLONÍ MUŽ - Projekt 1000

SLONÍ MUŽ - Projekt 100

Osud Johna Merricka, „slo­ní­ho muže“, kte­rý sku­teč­ně žil na pře­lo­mu sto­le­tí, je líčen s akcen­tem na huma­nis­tic­ké vyzně­ní pří­bě­hu jeho utr­pe­ní. Režisér David Lynch pojal film jako odsou­ze­ní před­po­ja­tos­ti spo­leč­nos­ti vůči „nenor­ma­li­tě“ a jako výzvu k při­jí­má­ní odliš­nos­ti

Autor:
Zhodnocení roku 2002 až 20030

Zhodnocení roku 2002 až 2003

Tak už náš ser­ver pře­kro­čil blud­ný kruh malé návštěv­nos­ti, neú­spěš­ných recen­zí a člán­ků a neu­tu­cha­jí­cí kri­ti­ky a vykro­čil k lep­ším zítř­kům. Stal se z něho úspěš­ný ser­ver, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších v ama­tér­ské tvor­bě fil­mo­vých recen­zí a fil­mo­vých inter­ne­to­vých časo­pi­sů.

Autor:
ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO - projekt 1000

ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO - projekt 100

Příběh fil­mu nabyl obry­su podo­ben­ství o svě­tě, podo­bu jaké­ho­si hrůz­né­ho sym­bo­lu civi­li­za­ce, v níž jsou lidé a jejich živo­ty vydá­ny napo­spas nedob­rým čaro­dě­jům. Jde-li o podo­ben­ství, pak je chmur­né a drti­vé. Je to obraz svě­ta, v němž osu­dy jedin­ců mohou být mani­pu­lo­vá­ny tajem­ný­mi a nepo­sti­ži­tel­ný­mi sila­mi, z nichž mar­ně hle­da­jí únik a výcho­dis­ko. Film v roce 1969 získ­la jed­no­ho OSCARa (hereč­ka) a dvě nomi­na­ce (scé­nář + režie) a získ­la také Zlatý gló­bus.

Autor: