0

Angelina Jolie

Angelina Jolie je jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších, ale také nej­o­te­vře­něj­ších here­ček Hollywoodu. Je dce­rou tak­též umě­ním se zabý­va­jí­cí­ho páru, her­ce Jona Voighta (kte­rý je drži­te­lem Oskara) a hereč­ky Marcheline Bertrand.

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Roswell na TV Nova

Sci-fi seri­á­lů exis­tu­je nepře­ber­né množ­ství a jen malé pro­cen­to z nich sto­jí za pozor­nost a prá­vě do této sku­pi­ny pat­ří seri­ál Roswell a musím říct, že jde o snad nej­lep­ší sci-fi sérii, kte­rou jsem kdy viděl. Rád bych zde slo­žil poctu všem, kte­ří se podí­le­jí na vzni­ku seri­á­lu, odvá­dě­jí napros­to fan­tas­tic­kou prá­ci....

Autor:
0

28 dní poté

Danny Boyle je zpát­ky! Zároveň s tím­to tvr­ze­ním se však nabí­zí otáz­ka, zda­li zrov­na já mám opráv­ně­ní tohle tvr­dit. Adaptace Pláže Alexe Garlanda, přes­to­že byla kri­ti­ky pře­váž­ně roz­cu­po­vá­na a divá­ky při­ja­ta veli­ce růz­no­ro­dě, v očích mých nijak váž­ně nese­lha­la a titu­ly jako Mělký hrob či Trainspotting nepo­tře­bu­jí žád­nou rekla­mu. Abyste mi poro­zu­mě­li, mno­hem skep­tič­tě­ji jsem vzhlí­žel k Boyleovu posled­ní­mu sním­ku 28 dní poté, zpra­co­vá­va­jí­cí těž­ko zvlád­nu­tel­né téma „živých neži­vých“. A jak se poz­dě­ji pro­ká­za­lo, ten­to před­běž­ný názor mi nijak nevy­vrá­ti­ly ani prv­ní ohla­sy...

Autor:
0

Christian Bale

Drsňák s dob­rým srd­cem… Christian Bale, jeden z nej­vý­raz­něj­ších her­ců nové gene­ra­ce, se naro­dil 30. led­na 1974 ve Walesu. Ale rodi­na se neu­stá­le stě­ho­va­la, tak­že své dět­ství pro­žil hned v něko­li­ka zemích, od Anglie až po Portugalsko…

Autor:
0

Hulk

Tak tady máme dal­ší Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zele­ná pří­šer­ka, kte­rá se zje­vu­je pou­ze když je naštva­ná a v kli­do­vém sta­vu je z ní pohled­ný metr osm­de­sát dlou­hý sym­pa­tic­ký mla­dík, kte­rý je milo­ván a zami­lo­ván do jed­né nád­her­né hol­ky.

Autor:
Term0

Terminator - recenze

Psal se rok 1984. Krotitele duchu začí­na­li chrá­nit New York, Filadelfský expe­ri­ment zapří­či­nil roz­škle­be­nou trh­li­nu v časo­prosto­ru, posád­ka lodi Enterprise se vyda­la pát­rat po ztra­ce­ném panu Spockovi a mezi­ná­rod­ní tým galak­tic­kých hrdi­nů vystar­to­val na svou dru­hou vesmír­nou odys­seu. Zkrátka a dob­ře nedě­lo se nic, kvů­li čemu by se poklid­ný občan měl nějak zvlášť zne­po­ko­jo­vat. Až setmě­lá oblo­ha vylou­di­la efekt­ní sou elek­tric­kých výbo­jů, stro­je na malý oka­mžik oži­ly a z osl­ni­vé bílé kou­le se vypo­tá­cel urost­lý chas­ník, kte­rý by v Počasíčku na Nové...

Autor: