0

Vřískot 2

   V kine začí­ná houst­nout atmo­sfé­ra. Všude kolem jsou lidé v mas­kách s fos­fo­res­ku­jí­cí­mi noži (pozor­nost od fil­mo­vé spo­lec­nos­ti). Zacíná pre­mi­é­ra nové­ho fil­mu Ostrí, kte­rý byl nato­cen pod­le prav­di­vých udá­los­tí. Hlavní roli hra­je Tori Spelling.

Autor:
0

Colin Farrell

Colin Farrell, „bad guy“ si postup­ně zís­ká­vá pověst jed­no­ho z nej­na­děj­něj­ších mla­dých her­ců sou­čas­nos­ti. A v comic­so­vé adap­ta­ci Daredevil nebo ve fil­mu s výmluv­ným názvem Telefonní bud­ka nám doka­zu­je, že na tom sku­teč­ně něco bude...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith, přes­to­že kva­lit­ní hereč­ka, pro­slu­la spí­še man­žel­stvím s Willem Smithem, než svý­mi fil­my, ale nyní, poté, co se věno­va­la mateř­ským povin­nos­tem se vra­cí, aby uká­za­la, že není jen ženou slav­něj­ší­ho part­ne­ra. Jedna z hvězd Matrix Reloaded se před­sta­vu­je...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Ziyi Zhang

Ziyi se naro­di­la v západ­ním Pekingu. Její mamin­ka byla uči­tel­ka mateř­ské škol­ky na odpo­čin­ku a otec eko­nom. A proč je slav­ná? No pře­ce hrá­la ve fil­mu Tygr a drak a v nej­no­věj­ším fil­mu Hrdina.

Autor:
Final flight of the Osiris0

Final flight of the Osiris

Několik epi­zod Animatrixu si může­te stáh­nout a jed­nu jedi­nou může­te vidět, aniž by jste ode­šli z domo­va, něko­lik minut po páteč­ní půno­ci jde Osirisův posled­ní let, což je díl Animatrixu a jed­na z vel­kých a potřeb­ných čás­tí mezi fil­my Matrix I a Matrix II.

Autor:
Tv Tipy 26.5. - 1.6.0

Tv Tipy 26.5. - 1.6.

Nový týden je před námi a to mimo jiné zna­me­ná spous­tu fil­mů v tele­vi­zi. Tím nej­za­jí­ma­věj­ším bude beze­spo­ru páteč­ní Matrix, není ale posled­ní v řadě toho, co by vám nemě­lo unik­nout. Eleni, Spielbergův Hook nebo Láska až za hrob jsou jsou dal­ší­mi pří­sa­da­mi do podiv­né­ho mixu fil­mo­vých zážit­ků.

Autor:
Charlieho andílci0

Charlieho andílci

Hned na začát­ku bych rád řekl jed­nu věc, Charlieho andíl­ci jsou jed­ním z nej­zá­bav­něj­ších fil­mů, kte­ré jsem v posled­ní době (lépe řeče­no v obdo­bí něko­li­ka let) viděl, tedy jestli­že se chce­te oprav­du skvě­le poba­vit není a mož­ná ani nebu­de lep­ší vol­by.

Autor:
Aaliyah0

Aaliyah

Měla hrát v Matrixu, ale nedo­ži­la se toho, její role po tra­gic­kém pádu leta­dla muse­la být pře­ob­sa­ze­na. Ale i přes­to při­ná­ší­me její pro­fil.

Autor:
FRIDA - Preview0

FRIDA - Preview

Strhující život­ní pří­běh slav­né extra­va­gant­ní mexic­ké malíř­ky Fridy Kahlo se Salmou Hayek v její mož­ná život­ní roli. Ve fil­mu, jehož exis­ten­ci si krás­ná hereč­ka vybo­jo­va­la i jako jeho pro­du­cent­ka a nyní s ním sklí­zí zaslou­že­né úspě­chy (mj. nomi­na­ci na Oscara).

Autor:
Generagce0

Startrek - Generations

Filmů je deset, šest a půl fil­mu je kapi­tá­nem či admi­rá­lem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl fil­mu je kapi­tá­nem J.L. Picard a ten­to film je jedi­ným, kdy se tito dva slav­ní kapi­tá­ni spo­ji­li pro­ti zlu a na záchra­nu jed­né pla­ne­ty a lodi Enterprise

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Mravenec Z

Dnes se podí­vá­me na zou­bek jed­no­mu fil­mu, kte­rý je tak tro­chu výji­meč­ný. Řadí se totiž do malé sku­pi­ny kva­lit­ních fil­mů, kte­ré jsou díky stá­va­jí­cím vyso­kým mož­nos­tem 3D gra­fi­ky vytvo­ře­ny kom­plet­ně na počí­ta­či. Navíc je ten­to film kom­plet­ně nada­bo­ván čes­ky, tak­že může­te celou dobu vychut­ná­vat obraz.

Autor: