Insomnia (Nespavost)0

Insomnia (Nespavost)

Máte poru­chy spán­ku? Špatně se vám usí­ná? Pokud ano, tak roz­hod­ně nejezdě­te na Aljašku v obdo­bí bílých nocí. Jestli ale chce­te vyšet­řit zlo­čin, strá­vit týden bez zamhou­ře­ní oka a zabít své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le, pak vám návště­vu toho­to krás­né­ho kou­tu svě­ta mohu vře­le dopo­ru­čit.

Autor:
Ples Příšer0

Ples Příšer

Když jsem popr­vé sly­šel název toho­to fil­mu, říkal jsem si, že patr­ně půjde o něja­kou horo­ro­vou podí­va­nou. No, mož­ná jsem nebyl dale­ko od pravdy.Režie Marca Forstera nás totiž od prv­ních vte­řin fil­mu nene­chá­vá na pochy­bách, že nepů­jde o žád­ný oddycho­vý sla­ďá­ček na dobrou noc. Na tenhle film je lep­ší si vzít do...

Autor:
0

ZORRO: TAJEMNÁ TVÁŘ

Tento prv­ní odsta­vec je pro Vás, milí čte­ná­ři, kte­ří na Hnidopicha zabrow­sí­te čas­tě­ji a s nevo­lí jste sle­do­va­li roze­ví­ra­jí­cí se pro­past mezi aktu­ál­ním datem a posled­ní recen­zí (Armageddon, 5. srp­na). Vězte, že moje odml­ka tkvě­la v udá­los­tech a také urči­tém posu­vu pre­fe­ren­cí v pro­fe­si­o­nál­ním, jakož i osob­ním živo­tě; kro­mě toho, v psa­ní mi brá­nil cel­ko­vě vel­mi neu­spo­ko­ji­vý výběr fil­mů...

Autor:
Péče0

Péče

Ubližovali jim ti, jenž je měli chránit...Sociální dra­ma reži­sér­ky horro­ro­vé­ho sním­ku Dravci - Antonie Birdové - o tom, jak krva­vé mohou být rány minu­los­ti...

Autor:
Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže0

Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže

Pokračování výbor­né­ho fil­mu Pán Prstenů, ten­to­krát s podti­tu­lem Dvě věže (TTT, jako The Two Towers) se rych­le blí­ží. Následující čla­nek při­ne­se zhod­no­ce­ní nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru a pár dal­ších, jis­tě zají­ma­vých infor­ma­cí.

Autor:
Riziko0

Riziko

„Lidi říkaj, že pra­chy kazej charakter!Serte na to.Serte na ty lidi.Lidí říkaj spo­su­tu sraček!Taky říkaj, že za pra­chy si štěs­tí nekoupíš...a podí­vej­te se jak sem vysmátej!Od ucha k uchu!“

Autor:
0

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

Na Hvězdnou pěcho­tu jsem se veli­ce těšil. Za prvé pro­to­že mám pří­běhy Roberta Heinleina rád, za dru­hé pro­to­že jsem jeho kníž­ku Starship Troopers před rokem a půl pře­če­tl jed­ním dechem, a za tře­tí jsem tako­vý sci-fi fan­da, že mě pros­tě kaž­dý nový sní­mek žán­ru napl­ní radost­ným oče­ká­vá­ním.

Autor:
Maniac Cop0

Maniac Cop

Oživlý poli­caj­ti, nezdol­ní hrdinové...brak až napůdi.V hlav­ní roli - Bruce Campbell ... „oh, jesus“... 🙂

Autor:
0

AIR FORCE ONE

Američané se potře­bu­jí aspoň jed­nou do roka pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé tvor­by ujis­tit, že kdy­by se něco semle­lo, Amerika by vyhrá­la a ze vše­ho nej­víc by to hajz­lí­kům nan­dal sám pre­zi­dent, nej­lé­pe s pře­hle­dem při­tom obslu­hu­je nej­mo­der­něj­ší bojo­vou tech­ni­ku. V roce 1997 patri­o­tic­ký defi­cit uko­jil Independence Day, letos jsme se dočka­li pre­zi­den­ta umír­ně­něj­ší­ho a v kra­pet rea­lis­tič­těj­ším...

Autor:
SW060

RETURN OF THE JEDI Special Edition

Třetí epi­zo­da (pod­le čís­lo­vá­ní v titul­cích ep.VI.) je nejmé­ně pře­kva­pi­vá ze všech dílů Star Wars. Zatímco prv­ní, extrém­ně níz­ko­roz­počto­vá Nová nadě­je při­nes­la ve své době revo­luč­ní efek­ty a nasa­di­la vyso­kou lať­ku všem dal­ším sci-fi fil­mům, pro­střed­ní Impérium vra­cí úder roz­vi­nu­lo emo­ci­o­nál­ní hloub­ku postav a kon­flik­tu Světlé a Temné stra­ny Síly. Návrat Jediho zna­me­ná ovšem...

Autor:
SW050

EMPIRE STRIKES BACK- Special Edition - IMPÉRIUM VRACÍ ÚDER

A už se na nás řítí dal­ší vypu­lí­ro­va­ný díl Hvězdných válek. Je to epi­zo­da, kte­rou měli pod­le vlast­ní­ho vyjá­d­ře­ní her­ci nej­rad­ši. Zjišťuji, že o mně se to tak jed­no­znač­ně říct nedá. Možná je to tím, že jsem do kina šel na slu­žeb­ní ces­tě v Portlandu (Oregon) a byl jsem uta­ha­nej; mož­ná že mi...

Autor:
0

Freeman Plačící Drak

Spiderman, X-Meni fil­my kte­ré spo­ju­je kva­li­ta, ale i inspi­ra­ce comic­sem. Ovšem i před těmi­to kino­hi­ty vzni­kl film, jenž je pře­ve­de­ním comis­cu na fil­mo­vé plát­no a není o nic hor­ší než zmi­ňo­va­ní X-Meni či Spiderman....

Autor:
0

SPHERE - Koule

Koule je jeden z těch fil­mů zho­to­ve­ných pod­le kniž­ní před­lo­hy, již jsem dří­ve četl. Obvykle kni­ha vyhrá­vá na celé čáře. Tentokrát neby­lo ale tak zle -- nejen že jsem si díky své feno­me­nál­ní pamě­ti abso­lut­ně nepa­ma­to­val, co se tam vlast­ně dělo a jak to všech­no dopadlo. Dokonce i teď, poté, co jsem se...

Autor: