Freddy proti Jasonovi0

Freddy proti Jasonovi

And the Winner Is… Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapo­ji­li do hádek s kama­rád­ky typu: „Silnější je Batman“ „Ne, ne, Superman by mu to natřel“ (mimo­cho­dem, film, ve kte­rém by tyto dvě kul­tov­ní posta­vy vystu­po­va­ly se chys­tá). A podob­né dis­ku­se byly asi i na den­ním pořád­ku reži­sé­ra Ronnyho Yu, kte­rý se roz­ho­dl vměst­nat do fil­mu dvě horo­ro­vé legen­dy Freddyho Krugera (Robert Englund) a Jasona Voorheese (Ken Kirzinger).

Autor:
Král Artuš0

Král Artuš

Historikové si po sta­le­tí mys­le­li, že je král Artuš pou­ze mýtem, avšak tato legen­da byla zalo­že­na na sku­teč­ném hrdi­no­vi, jehož život byl roz­vrá­cen vnitř­ním bojem mezi osob­ní­mi ambi­ce­mi a smys­lem pro zod­po­věd­nost. Artuš (Clive Owen) si pře­je opus­tit Británii a vrá­tit se do poklid­né­ho Říma. Ještě před­tím však musí pod­stou­pit posled­ní nebez­peč­ný úkol, kte­rý jej spo­lu s jeho rytí­ři Kulatého sto­lu – Lancelotem, Galahadem, Borsem, Tristanem a Gawainem – při­vá­dí ke zjiš­tě­ní, že po náh­lém odcho­du Římanů z Británie bude země potře­bo­vat...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?

Kdyby se děla­la anke­ta, jejímž cílem by bylo pood­ha­lit jmé­no oso­by, kte­rá nej­ví­ce nená­vi­dí Spojené stá­ty ame­ric­ké, zřej­mě bychom se dočka­li neče­ka­né­ho výsled­ku. Nevyhrál by ji totiž Usama bin Aladin, ani Saddám Husajn, ale někdo, kdo je v zámo­ří, resp. v jeho fil­mo­vých vodách poměr­ně vážen. Roland Emmerich, strůj­ce nej­vel­ko­le­pěj­ších kata­stro­fic­kých fil­mů všech dob, dává svou aver­zi vůči zasta­vě­ným ame­ric­kým met­ro­po­lím veřej­ně znát v pra­vi­del­ných časo­vých inter­va­lech. Těžko odhad­nout, čím toho­to reži­sé­ra namíchl tře­ba tako­vý New York, prav­dou...

Autor:
Dívka s perlou0

Dívka s perlou

Znova se vrhám do psa­ní recen­ze k fil­mu, o kte­rém asi nor­mál­ní člo­věk neví. Je to film z tvůr­čí evrop­ské díl­ny, ten­to­krát kopro­dukč­ní Velké Británie a Lucemburska. Je to film o tom, jak prav­dě­po­dob­ně mohl vznik­nou slav­ný obraz v Haagu od Joannese Vermeera– Dívka s per­lou (v ori­gi­ná­le Girl with pearl earring). Film nato­če­ný pod­le kni­hy Tracy Chevalier

Autor:
Pravidla moštárny0

Pravidla moštárny

V osca­ro­vém dra­ma­tu Lasseho Hallströma oží­vá Amerika 40. let. Jak se stát léka­řem svě­ta, kte­rý se tra­gic­ky zaplé­tá do násled­ků svých lás­ky­pl­ných zlo­či­nů?

Autor:
Spider-Man 2 - Hrdinou proti své vůli...0

Spider-Man 2 - Hrdinou proti své vůli...

Dámy a páno­vé, Sam Raimi to doká­zal - pře­kro­čil svůj vlast­ní stín (a že byl sáhodlou­hý) a nato­čil pokra­čo­vá­ní, za nějž by se nemu­sel sty­dět ani James Cameron kří­že­ný se Stevenem Spielbergem. Nehledě na to, pro­ve­dl ješ­tě něco, co se obzvlášť ve fil­mo­vém prů­mys­lu zpra­vi­dla nevy­plá­cí - vstou­pil podru­hé do téže řeky. Spider-Man 2 tak není opro­ti své­mu star­ší­mu brat­říč­ko­vi pří­liš odliš­ný, jen je vypi­lo­ván tam, kde jeho před­chůd­ce nebyl.

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Preview: Vesnice

Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po záslu­ze lebe­dil na trů­nu mis­tra fil­mo­vé­ho napě­tí a infark­to­vé hrů­zy, ale dnes? … Brodíte-li se pamě­tí, pak napros­to zby­teč­ně. Oněch adep­tů je totiž zatra­ce­ně málo - na dru­hou stra­nu, má-li někdo ono pomy­sl­né paso­vá­ní do pozi­ce Hitchcockova nástup­ce na dosah ruky, tak zce­la urči­tě chla­pík jmé­nem Manoj Night Shyamalan, reži­sér indic­ké­ho půvo­du, muž, jenž na plát­ně vzkří­sil dlou­ho opo­mí­je­ný „strach z poten­ci­ál­ní­ho nebez­pe­čí“.

Autor:
LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ0

LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ

OBSAH   Šarlatánský pro­fe­sor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohro­ma­dy sku­pi­nu „exper­tů”, se kte­rý­mi se chys­tá pro­vést lou­pež sto­le­tí. Tým: Odborníci na výbuš­ni­ny, kopá­ní tune­lů, hru­bou sílu a špi­o­náž. Základna: Sklep nic netu­ší­cí sta­ré dámy, paní Munson (Irma P. Hall). Lest: Pětice hle­dá mís­to, kde by moh­la nacvi­čo­vat chrá­mo­vou hud­bu. Problém: Velmi brzy se uká­že, že Dorrovi zlo­dě­jíč­ci nejsou dosta­teč­ně rozu­mo­vě nadá­ni, aby lou­pež doká­za­li usku­teč­nit. Mnohem vět­ší pro­blém: Všichni hrubě pod­ce­ni­li schop­nos­ti své domá­cí.  ...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Shrek 2 - recenze

Po krát­ké týden­ní odml­ce způ­so­be­né nefunkč­nos­tí domé­ny se vrhám na psa­ní dal­ší recen­ze a dal­ší­ho člán­ku pro můj ser­ver. Před něko­li­ka dny jsem vyra­zil s kamoš­kou na dlou­ho oče­ká­va­ný fil­mo­vý hit – Shrek 2, kte­rý byl také na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu. A obě­ma se, tedy mě a kama­rád­ce, se film dost líbil.

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Spider-Man 2: V čem všem je lepší

„Jestli je ten­to film v něčem lep­ší, pak je to pří­běh,“ sou­dí vět­ši­na tvůr­ců při optá­ní, v čem Spider-Man 2 před­čí své­ho star­ší­ho před­chůd­ce. I když to zní div­ně vzhle­dem k hrubé­mu dějo­vé­mu násti­nu, jenž není pří­liš vzdá­len základ­ní­mu...

Autor:
Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence0

Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence

PRAHA (30. 6. 2004) - Cyklus výstav k pat­nác­té­mu výro­čí exis­ten­ce časo­pi­su Reflex slav­nost­ně odstar­tu­je zít­ra 1. čer­ven­ce 2004 v Karlových Varech ver­ni­sá­ží prv­ní z nich na téma „Reflex a film“. Deset tema­tic­kých expo­zic bude Reflex uvá­dět kaž­dý měsíc postup­ně ve vybra­ných měs­tech České repub­li­ky. Celý seri­ál pak vyvr­cho­lí v květ­nu a červ­nu příští­ho roku vel­kou spo­leč­nou výsta­vou v Letohrádku krá­lov­ny Anny na Pražském hra­dě.

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Ztraceno v překladu - Tolik nominací na Oscara, tolik zklamání..

Tak jsem zase jed­nou dopla­til na svou důvě­ru v názo­ry jiných. Když jsem se popr­vé dozvě­děl o fil­mu Ztraceno v pře­kla­du, nepři­sou­dil jsem mu pří­liš ambi­cí na úspěch (tzv. jsem jej odvr­hl hnus­ným před­sud­ko­vým způ­so­bem, což prak­ti­ku­ji veli­ce málo­kdy). K tomu, abych své názo­ry rych­le pře­hod­no­til a rapid­ně změ­nil svůj pohled na roman­tic­kou kome­dii s Billem Murrayem v hlav­ní roli, sta­či­lo málo - spuš­tě­ní inter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če a navští­ve­ní česko-slovenské fil­mo­vé data­bá­ze. Právě na tom­to skvě­lém webu (kdo nezná, nechť se kaje) jsem popr­vé nabyl...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Sam Raimi - Aneb cesta od béčka k áčku.

Když se před něko­li­ka lety pta­li novi­ná­ři Sama Raimiho, jakým způ­so­bem hod­lá pojmout fil­mo­vou adap­ta­ci komik­so­vé­ho Spider-Mana, z jeho úst se jim dosta­lo poměr­ně neče­ka­né odpo­vě­di ve smys­lu „nebu­du moc tla­čit na pilu v oblas­ti akce“. Není tedy divu, že se vět­ši­na divá­ků naml­sa­ných v teh­dej­ší době hyperakč­ním Bladem zhro­zi­la. Ostatně, neji­nak tomu bylo i v době, kdy se stu­dio roz­hod­lo anga­žo­vat k fil­mu samot­né­ho Raimiho. Světem teh­dy pole­to­va­ly nej­růz­něj­ší otáz­ky. Proč zrov­na Raimi? Proč zrov­na muž, kte­rý pro­slul bru­tál­ní sérií...

Autor:
Blízká setkání třetího druhu0

Blízká setkání třetího druhu

Roy Neary se stá­vá svěd­kem při­stá­ní léta­jí­cích talí­řů z jiné­ho svě­ta. Začíná sled neu­vě­ři­tel­ných udá­los­tí vrcho­lí­cích sku­teč­ným setká­ním s jinou civi­li­za­cí, kdy se Neary oct­ne na palubě mateř­ské vesmír­né lodi. Konečně se vesmír­né bytos­ti a lidé setka­li v míru.

Autor:
Hvězdné války IV v TV0

Hvězdné války IV v TV

Před dáv­ný­mi­le­ty v pře­da­le­ké gala­xii začín prv­ní kapi­to­la mýtic­ké ságy Star Wars. Vracíme se v čase od fil­mu Star Wars asi tak o 30 let. Epizoda I nám před­sta­vu­je ješ­tě mla­dé­ho Anakika Skywalkera-chlapce se spe­ci­ál­ní silou. Ten ani náho­dou ješ­tě netu­ší, že ces­ta kte­rou se vydá­vá, ho pře­mě­ní na kru­té­ho Dart Vadera. Moudrý sta­rý Jedy, je tepr­ve odhod­la­ným mla­dým žákem a Palpatine, zná­mý jako zlý císař Emperor je zase ambi­ci­oz­ní sená­tor v galak­tic­ké repub­li­ce. Je to čas, kdy Jediové jsou ješ­tě...

Autor:
Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze0

Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze

Tak a je to tady! Téměř po půlroč­ním hle­dá­ní, Česko koneč­ně našlo svou SuperStar. Hledání to neby­lo vůbec jed­no­du­ché a mnoh­dy nás stá­lo hod­ně ner­vů a peněz. Nakonec se ta pra­vá však našla a čes­ký národ může zase spo­ko­je­ně a v kli­du spát. Ale POZOR: Levnější chle­ba kvů­li tomu nebu­de!

Autor:
0

Preview: Batman Begins - Tentokráte o Batmanových počátcích.

Nebýt lik­na­vé­ho (ale jis­té­ho) pří­cho­du páté­ho Batmana, ani bych si neu­vě­do­mil, jak ten čas pádí a jak rych­le stár­nu (byť je mi tepr­ve deva­te­náct). Osobně mám pocit, jako kdy­by se to sta­lo tepr­ve vče­ra, ale to je dojem hod­ně myl­ný. Od pre­mi­é­ry čtvr­té­ho dílu neto­pý­ří ságy totiž uběh­lo už předlou­hých sedm let - sedm let, během nichž by jen málo­ko­ho napadlo, že se ano­nym­ní ochrán­ce ponuré­ho měs­ta Gotham City ješ­tě někdy vrá­tí na stří­br­né plát­no. Ale...

Autor: