Martin Scorsese0

Martin Scorsese

Jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti osla­vil loni v lis­to­pa­du dva­a­še­de­sá­ti­ny. Rodák z newy­or­ské­ho Queensu, jehož počát­ky v 70. letech jsou nedíl­ně spja­ty s akti­vi­ta­mi autor­ské gene­ra­ce Nového Hollywoodu a kte­rý má na svém reži­sér­ském kon­tě více než 25 fil­mů, vystu­do­val New York University a začí­nal jako stři­hač. Debutoval pod pro­dukč­ní zášti­tou Rogera Cormana kri­mi­pří­bě­hem Boxcar Bertha. Do rod­né­ho New Yorku a ke svým koře­nům se vrá­til auto­bi­o­gra­fic­kým pří­bě­hem Kdo to kle­pe na mé dve­ře? (Who´s That Knocking At My Door?) a pře­de­vším kri­mi­dra­ma­tem Špinavé...

Autor:
Osudový dotek0

Osudový dotek

A tak jako v rádi­ích nehra­jí ty nej­kva­lit­něj­ší sklad­by, tak jako v tele­vi­zích nebě­ží ty nej­kva­lit­něj­ší pořa­dy, tak se do kin také nevpouš­tě­jí ty nej­kva­lit­něj­ší a nej­zá­sad­něj­ší fil­my. Jedním z mno­ha je i napí­na­vý sci-fi thriller The Butterfly Effect. Tento film se naštěs­tí dá najít pod nic neří­ka­jí­cím názvem Osudový dotek ve video&dvd půj­čov­nách.

Autor:
Přes noc třicítkou - 13 Going On 300

Přes noc třicítkou - 13 Going On 30

Přes noc tři­cít­kou je vel­mi pove­de­nou vari­a­cí na dnes již kla­sic­kou kome­dii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlav­ní záplet­ka, kte­rá spo­čí­vá v tom, že se přes noc z čer­stvé­ho puber­ťá­ka sta­ne dospě­lý jedi­nec (ale­spoň, co se týče fyzic­ké strán­ky), kte­rý se musí vypo­řá­dat s nástra­ha­mi všed­ní­ho živo­ta v napros­to odliš­ném svě­tě, na kte­rý nebyl dosud zvyk­lý, ale také vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny před­sta­vi­te­lů ústřed­ních postav.

Autor:
LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.20050

LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.2005

Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) obě­to­val celý život hle­dá­ní báj­né­ho pokla­du řádu Templářů, za kte­rým se bez­ú­spěš­ně honi­lo už šest gene­ra­cí jeho před­ků. Teprve Benovi se však poda­ři­lo sérii mar­ných poku­sů pro­lo­mit a koneč­ně najít nej­dů­le­ži­těj­ší vodít­ko k jeho nale­ze­ní – mapu ukry­tou na zad­ní stra­ně Deklarace nezá­vis­los­ti. Když se ale o vel­kém obje­vu dozví jeho úhlav­ní nepří­tel (SEAN BEAN), je Ben posta­ven před vel­ké dile­ma – pokud nez­ci­zí nej­cen­něj­ší ame­ric­ký doku­ment sám, pad­ne do rukou nebez­peč­né­ho zlo­čin­ce....

Autor:
Drsoň Leonardo DiCaprio - Mnoha milován, mnoha nenáviděn...0

Drsoň Leonardo DiCaprio - Mnoha milován, mnoha nenáviděn...

Rebel bez pří­či­ny, idol mla­dých dívek, nena­pra­vi­tel­ný suk­nič­kář a pře­de­vším herec s veli­kou per­spek­ti­vou, kte­rou již čás­teč­ně napl­nil. Že by nový James Dean? Možná. Každopádně vše výše zmí­ně­né přes­ně vysti­hu­je osob­nost, kte­rá nyněj­ší­ho posta­ve­ní mezi eli­tou dosáh­la obe­zřet­ným pře­ko­ná­vá­ním jed­not­li­vých vývo­jo­vých stup­ňů. Ano... řeč není o nikom jiném než o bož­ském Leonardovi DiCapriovi, her­ci s nema­lou dáv­kou cha­risma­tu a někdej­ším mla­dí­ko­vi před­sta­vu­jí­cím tvář nastu­pu­jí­cí gene­ra­ce.

Autor:
„MJ“ Kirsten Dunstová - Je oslnivě krásná, talentová a navíc – v promočeném tričku jí to ohromně sekne...0

„MJ“ Kirsten Dunstová - Je oslnivě krásná, talentová a navíc – v promočeném tričku jí to ohromně sekne...

Kirsten Dunstová se naro­di­la 30. dub­na 1982 ve stá­tě New Jersey v malém měs­tě Point-Pleasant. Jestliže její kole­ga z fil­mu Spider-Man Tobey Maguire si musel ces­tu ke slá­vě tvr­dě vydo­být, tak blon­ďa­tá krás­ka se moh­la již od rané­ho dět­ství opřít o finanč­ně zabez­pe­če­né rodi­če. Její mat­ka vlast­ni­la gale­rii výtvar­né­ho umě­ní a otec Klaus při­spí­val do rodin­né­ho roz­počtu coby lékař­ský výzkum­ník. V roce 1987 se Dunstovým naro­di­lo dal­ší dítě a pěti­le­tá Kirsten moh­la jen tiše žár­lit na své­ho novo­ro­ze­né­ho brat­říč­ka Christiana. Herecké počát­ky...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Team America: Světovej policajt - recenze

Hned na začát­ku se vás zeptám na jed­nu důle­ži­tou otáz­ku. Znáte South Park? Viděli jste něja­ký díl? Nebo ješ­tě lépe: vidě­li jste South Park: Peklo na zemi? Pokud zní vaše odpo­věď mini­mál­ně dva­krát ANO, je tu vel­ká nadě­je, že bude­te z Team America nad­še­ni. Stvořili ho totiž ti samí lidé a mlu­ví se tam úpl­ně stej­ně spros­tě. A  o to nám pře­ce jde.

Autor:
Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...0

Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...

Pánové, bude­te se ženit? A pat­ří Vaše vyvo­le­ná do sku­pi­ny rodin s kla­sic­ký­mi tra­di­ce­mi, tak­že bys­te měli její rodi­če požá­dat o sou­hlas se sňat­kem? Pak se snaž­te dodr­žet čty­ři zása­dy úspěš­né­ho žada­te­le: 1. Důkladně si pro­věř­te, čím se Vaši poten­ci­ál­ní rodi­če živi­li před­tím, než ode­šli na zaslou­že­ný odpo­či­nek 2. Nesnažte se lhát, ani z pocho­pi­tel­né­ho důvo­du, že před nimi chce­te vypa­dat lep­ší, než ve sku­teč­nos­ti jste. 3. Porušíte-li pra­vi­dlo čís­lo 2, za kaž­dou cenu se braň­te zkouš­ce na detek­to­ru...

Autor:
Letec - premiéra 10. 2. 20050

Letec - premiéra 10. 2. 2005

Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) je mužem, pro kte­ré­ho není žád­ný sen nedo­sa­ži­tel­ný. Na sklon­ku 20. let 20. sto­le­tí natá­čí fil­mo­vé dra­ma z 1. svě­to­vé vál­ky Pekelní andě­lé (Hell’s Angels), kte­ré se sta­ne legen­dou. Výstřední mili­ar­dář není však pou­ze reži­sé­rem a pro­du­cen­tem fil­mů spou­tá­va­jí­cích fan­ta­zii davů. Za své­ho živo­ta se stá­vá vlast­ní­kem legen­dár­ní fil­mo­vé spo­leč­nos­ti RKO Pictures, ale hlav­ně prů­kop­ní­kem letec­tví. Často s ledo­vým kli­dem balan­cu­je na křeh­ké hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí. Navíc je Howard Hughes záro­veň mužem, kte­rý doká­že okouz­lit nej­krás­něj­ší...

Autor:
Cellular0

Cellular

Stále se pře­svěd­ču­ji o tom, že čím méně vím o fil­mu, na kte­rý se kou­kám, tím lep­ší z toho mám záži­tek. Potvrdil to i Celluar. Sice nechá­pu, proč čes­ký dis­tri­bu­tor nechal fil­mu původ­ní název a nijak ho nepo­češťil, pro­to­že tím mož­ná film pro vět­ši­nu divá­ků „zabil“. Což je urči­tě ško­da, pro­to­že se jed­ná o výji­meč­ně nato­če­ný thriller s akč­ní­mi prv­ky. Možná by mohl někdo namít­nout, že ve fil­mu je klišé jak hub v lese po  deš­ti (tedy pokud nemá­te šedý zákal), ale tady...

Autor:
Cesta kolem světa za 80 dní - recenze0

Cesta kolem světa za 80 dní - recenze

Báječná dob­ro­druž­ství, vese­lé pří­ho­dy a neu­vě­ři­tel­ná nebez­pe­čí čeka­jí na mezi­ná­rod­ní hvězd­né obsa­ze­ní… Již prv­ní věta z obsa­hu, kte­rý hlá­sá dis­tri­bu­tor, je k smí­chu. Báječná dob­ro­druž­ství? K tomu se dosta­nu poz­dě­ji, stej­ně tak jako k „vese­lým pří­ho­dám“ a „neu­vě­ři­tel­ným nebez­pe­čím“. Ale mezi­ná­rod­ní hvězd­né obsa­ze­ní? To už je fakt moc. Jistě Jackie Chan, stej­ně jako Arnold Schwarzenegger nejsou moc Američané, ale dalo by se spe­ku­lo­vat, o tom zda to jsou hvězdy. Ve svých žánrech mož­ná, ale v něja­kém fil­mu, kte­rý se tvá­ří nor­mál­ně, bych je...

Autor:
Český film 040

Český film 04

Rok 2004 skon­čil. Odehrálo se vněm plno věcí, plno poli­tic­kých zále­ži­tos­tí, plno pří­rod­ních pohrom, plno kul­tur­ních udá­los­tí, a v kinech pro­běh­lo i plno čes­kých fil­mů. Většinou jejich spo­leč­ným jme­no­va­te­lem je kome­die nebo­li lépe tragi­ko­me­die. V mno­ha pří­pa­dech jde o fil­my o lidech, o jejich pomě­rech, pro­blé­mech, o lás­ce a sexu.

Autor:
Alexander - PC HRA0

Alexander - PC HRA

Vžijte se do role Alexandra Velikého, jed­no­ho z nej­lep­ších stra­té­gů vůbec. Velte armá­dám o počtu až 64.000 jed­no­tek ve vel­ko­le­pých bitvách na sou­ši i na moři. Co kdy­by…? Bojujte pro­ti Alexandrovi a změň­te his­to­rii! Od tvůr­ců Cossacks. Prožijte zno­vu vel­ké momen­ty fil­mu. Postavy, zvu­ky a sce­né­rie z fil­mo­vé­ho trhá­ku Olivera Stonea. Více než 10 minut nikdy neu­ve­de­ných fil­mo­vých scén! Bonusový mate­ri­ál zahr­nu­je inter­view s Vangelisem a making of o vzni­ku zvu­ko­vé­ho zázna­mu soun­d­trac­ku.

Autor:
Projekt 100 - 20050

Projekt 100 - 2005

Ing. Jiří Králík: Úspěch posled­ní­ho roč­ní­ku a zájem divá­ků i kin o pokra­čo­vá­ní tra­di­ce pře­hlí­dek Projektu 100 nás donu­ti­ly k jejich pokra­čo­vá­ní a k pří­pra­vě dal­ší­ho, v pořa­dí již jede­nác­té­ho Projektu 100 – v sou­čas­nos­ti pořád ješ­tě nej­vět­ší domá­cí akce v oblas­ti neko­merč­ní kine­ma­to­gra­fie. Organizace pře­hlíd­ky se nebu­de nijak výraz­ně lišit od před­chozích roč­ní­ků, přes­to se obje­ví hned něko­lik novi­nek.

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…

Pokud to (vel­kou náho­dou) neví­te, tak Resident Evil: Apocalypse, je pokra­čo­vá­ním fil­mu Resident Evil. Ten se dá urči­tě ozna­čit za pove­de­ný a mezi titu­ly inspi­ro­va­né počí­ta­čo­vý­mi hra­mi (pokud neví­te ani toto, tak Resident Evil je jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších her­ních sérií) pat­ří ke špič­ce. A pro­to­že podob­ný názor mají mili­ó­ny fanouš­ků po celém svě­tě, Resident Evil se dočkal vel­mi sluš­né­ho komerč­ní­ho úspě­chu. Což je samo­zřej­mě jed­ním z hlav­ních pod­ně­tů pro nato­če­ní pokra­čo­vá­ní. Jenže vět­ši­nou je to také pří­či­na toho, že pokra­čo­vá­ní...

Autor:
Lord of the Rings: Battle for the Middle Earth0

Lord of the Rings: Battle for the Middle Earth

Obdivovatelé fan­tas­tic­ké říše Středozemě, je tu pro vás nová hra, kte­rá vás tam zave­de. A nejen to, jak už samot­ný název hry napo­ví­dá - The Lord of the Rings: The Battle for the Middle-Earth - bude se o ni i bojo­vat. Real-timová stra­te­gie je navr­že­na tak, aby zau­ja­la jak nováč­ky v žán­ru RTS, tak hard­co­ro­vé pařa­ny. Hráči si budou moci vybrat, zda se při­da­jí na stra­nu dob­ra ane­bo zla a budou tak chtít velet jezd­cům Rohanu, armá­dám Gondoru, legiím Mordoru...

Autor:
PŘÍBĚH TUČŇÁKA0

PŘÍBĚH TUČŇÁKA

Každým rokem, tisí­ce tuč­ňá­ků císař­ských opouš­tí jis­to­tu jejich hlu­bo­ké­ho oce­á­nu a putu­jí stov­ky mil přes zrád­ný a odpu­di­vý ark­tic­ký ledo­vec, aby se moh­li roz­mno­žo­vat. Hrdinné odo­lá­va­jí tep­lo­tám hlu­bo­ko pod bodem mra­zu a nesčí­sl­ným dob­ro­druž­stvím….. Podívaná na jejích puto­vá­ní oči­ma Luca Jacquetse je plna humo­ru, plná odva­hy malých tvo­rů vzdo­ro­vat drs­né pří­ro­dě, plná záhad a tajem­ství…. Putování císa­řů je výprav­ný sní­mek o jejich hrdin­né náma­ze pro pře­ži­tí…

Autor:
Wimbledon0

Wimbledon

Snímek Wimbledon nava­zu­je na tra­di­ci roman­tic­kých kome­dií spo­leč­nos­ti Working Title Films, jako byly Čtyři svat­by a jeden pohřeb, Notting Hill a Deník Bridget Jonesové. Sladká i komic­ká roman­ce se ode­hrá­vá na teni­so­vém kur­tu během tur­na­je ve Wimbledonu. Peter Colt (Bettany) byl spíš smo­lař, ale štěs­tí se na něho koneč­ně usmě­je a při­ne­se mu úspěch na kur­tu i v osob­ním živo­tě. I když je na teni­so­vém žeb­říč­ku někde úpl­ně vza­du, poda­ří se mu zís­kat divo­kou kar­tu, kte­rá mu umož­ní zúčast­nit se pres­tiž­ní­ho wim­ble­don­ské­ho...

Autor:
Snowboarďáci - sympatická komedie na sněhu0

Snowboarďáci - sympatická komedie na sněhu

Faktem je, že v České Republice se stu­dent­ské kome­die neto­čí. Vzhledem k jejich kasov­ní úspěš­nos­ti na zápa­dě od našich hra­nic ve spo­je­ní s rela­tiv­ně níz­ký­mi nákla­dy na jejich nato­če­ní se ale nabí­zí logic­ký dotaz, proč tomu tak je? A v době, kdy prv­ní vlaš­tov­ka v podo­bě Snowboarďáků spa­ni­le kři­žu­je čes­ká kina, se tato otáz­ka ješ­tě pro­hlu­bu­je.

Autor:
Snowboarďáci0

Snowboarďáci

Rendy(Vojtěch Kotek) a Jáchym(Jiří Mádl) jsou dva oby­čej­ní šest­nác­ti­le­tí kluci.Jejich život­ní tou­hy se ome­zu­jí na to udr­žet si rekord v her­ních auto­ma­tech a sba­lit co nej­lep­ší holky.A této sna­ze věru pod­ři­zu­jí vše.Na horách už je nasně­že­no a oba chlap­ci se roz­hod­nou strá­vit týden mezi zasně­že­ný­mi vrchol­ky. Neboť jsou již řád­ně pro­cvi­če­ni ze snow­bo­ar­do­vých tre­na­že­rů, poři­zu­jí si za uškudle­né pení­ze sluš­né spor­tov­ní nádobíčko.Ovšem na zby­tek jim pení­ze jak­si nevy­chá­zí a tak mla­dým hrdi­nům nezby­de nic jiné­ho, než při­jmout „pohos­tin­nou“ bra­tran­ce Jáchymova...

Autor: