0

THE PEACEMAKER

V Bosně je zavraž­děn význam­ný poli­tik a neda­le­ko Uralu prá­vě explo­do­va­la jader­ná hla­vi­ce. Dvě zdán­li­vě nesou­vi­se­jí­cí tra­gic­ké udá­los­ti. První záhad­né okol­nos­ti vyplou­va­jí na povrch a kri­zo­vý štáb Bílého domu začí­ná oka­mži­tě pra­co­vat na nej­vyš­ší obrát­ky. Šéfka oddě­le­ní nuk­le­ár­ní­ho dozo­ru Julia Kelly dostá­vá k ruce své­ráz­né­ho pomoc­ní­ka, drs­né­ho vojen­ské­ho spe­ci­a­lis­tu Toma Devoa. Tahle dvo­ji­ce spo­lu nudu roz­hod­ně neza­ži­je.

Autor:
0

CON AIR

Náš kla­ďák sym­paťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bru­čet na osm let nepod­mí­ně­ně, když se před hos­po­dou uchý­lil k doved­nos­tem zís­ka­ným v armá­dě a zabil chla­pa, kte­rý se roz­ho­dl obtě­žo­vat jeho ženu (Monica Potter). Nyní, když má být pro­puš­těn na pod­mín­ku, se těší domů, zejmé­na pak na dce­ru, kte­rou nikdy nevi­děl.

Autor:
Gosford Park0

Gosford Park

Robert Altman nás bere na exkur­zi do Anglie prv­ní polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí, kdy pat­ři­lo k dob­ré­mu bon­to­nu kaž­dé­ho šlech­ti­ce mít osob­ní­ho slu­hu, nále­ži­tě oka­tě pře­hlí­žet všech­ny ostat­ní, pořád­ně pro­dr­bat všech­ny oko­lo, až na nich nezů­sta­ne nit suchá a když se při­ho­dí něja­ká ta vraž­da pří­buz­né­ho, tak z toho vytřís­kat co nej­víc.

Autor:
0

Brak

Honza, Karel a Petr dosta­nou bez­va nápad. Honzovi rodi­če odjíž­dě­jí do Francie - proč si teda nepůj­čit vol­nej kvar­týr k pořád­ný pařbě? A pro­to­že vyjma Karla nema­jí pod pal­cem něja­kou pri­ma koč­ku, roz­hod­nou se pro ryze pán­skou noč­ní jízdu. Vodky i trá­vy je dosta­tek, zába­va se roz­jíž­dí. Když po pár join­tech Petr navrh­ne, že by to pře­ce jen něja­kou tu roš­těn­ku chtě­lo, kon­tak­tu­jí při­pi­tí a řád­ně nadr­že­ní klu­ci pro­sti­tut­ku jmé­nem Nicol. A Nicol oprav­du při­chá­zí. Předvádí kon­ster­no­va­ným kama­rá­dům sku­teč­ně exce­lent­ní striptýz a pak...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Resident Evil

Film inspi­ro­va­ný úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou…. Tak tuto větu jsme v posled­ní době moh­li sly­šet či číst poměr­ně čas­to­krát. Ovšem takřka stej­ně čas­to­krát nás čeka­lo nemi­lé zkla­má­ní a pro­hlou­be­ní poci­tu, že nato­čit kva­lit­ní film pod­le počí­ta­čo­vé hry je úkol nad­lid­ský. I když se v posled­ních něko­li­ka letech obje­vi­lo něko­lik málo výji­mek (ať už je to poměr­ně pove­de­ný Tomb Raider nebo skvě­lý Mortal Kombat v režii Paula Andersona) tak drti­vá fil­mů, jejichž tvůr­ci se inspi­ro­va­li video­hra­mi, skon­či­la fiaskem a roz­ča­ro­vá­ním pub­li­ka. Divák, ale­spoň tro­chu, zna­lý...

Autor:
0

VŘÍSKOT

Když bylo po všem a zve­dal jsem se z křes­la, napadlo mne, že ve fil­mu vlast­ně ani nikdo moc nevřís­kal. Všechno ječe­ní obsta­ra­lo pub­li­kum. Pokud jste se do kina nepři­šli vyspat, Vřískot je sní­mek, kte­rý vás při­mě­je k hla­si­tým reak­cím, ať už to je vyje­ká­vá­ní z úle­ku nebo hys­te­ric­ký smích, uvol­ňu­jí­cí napě­tí. Wes Craven pro­mě­nil (ale­spoň v mém pří­pa­dě) kinosál v pře­to­pe­ný kotel - už dlou­ho jsem lidi nesly­šel hla­si­tě radit posta­vám na plát­ně.

Autor:
0

GODZILLA

Málokdy na fil­my cho­dím dva­krát. Myslím, že vět­ši­na fil­mů je udě­la­ná na prv­ní shléd­nu­tí a dost. Jinými slo­vy -- totéž zno­vu je ztrá­ta času. Na Godzillu jsem šel dva­krát, dvě před­sta­ve­ní za jeden večer. Ne, nebyl jsem tak uchvá­cen, že bych to musel vidět zno­vu - jen jsem to chtěl vidět celé. Tím hůř.

Autor:
1

FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ

Tentokrát ta straš­ná tla­če­ni­ce sku­teč­ně stá­la za to. V šíle­ném víken­do­vém náva­lu na valem sko­mí­ra­jí­cí Ztracený svět (a prý ješ­tě ničem­něj­ší­ho Batmana a Robina) jsem se vmáčk­nul do jed­no­ho z posled­ních vol­ných seda­del narva­né­ho sálu. Face/Off je doza­jis­ta zatím nej­lep­ší film letoš­ní­ho léta, děla­jí­cí obrov­ský frňák na Nebezpečnou rych­lost 2 a Con Air, kte­ré oba nyní mohou nanej­výš za sebou splách­nout.

Autor:
Insomnia (Nespavost)0

Insomnia (Nespavost)

Máte poru­chy spán­ku? Špatně se vám usí­ná? Pokud ano, tak roz­hod­ně nejezdě­te na Aljašku v obdo­bí bílých nocí. Jestli ale chce­te vyšet­řit zlo­čin, strá­vit týden bez zamhou­ře­ní oka a zabít své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le, pak vám návště­vu toho­to krás­né­ho kou­tu svě­ta mohu vře­le dopo­ru­čit.

Autor:
Ples Příšer0

Ples Příšer

Když jsem popr­vé sly­šel název toho­to fil­mu, říkal jsem si, že patr­ně půjde o něja­kou horo­ro­vou podí­va­nou. No, mož­ná jsem nebyl dale­ko od pravdy.Režie Marca Forstera nás totiž od prv­ních vte­řin fil­mu nene­chá­vá na pochy­bách, že nepů­jde o žád­ný oddycho­vý sla­ďá­ček na dobrou noc. Na tenhle film je lep­ší si vzít do kina mís­to leh­ké koly a pop­cor­nu pla­cat­ku říz­né whis­ky a ved­le sebe posaď­te radě­ji své­ho pitt­bu­la, než vaši pří­tel­ky­ni, pro­to­že vám na kon­ci s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nebu­de do...

Autor:
0

ZORRO: TAJEMNÁ TVÁŘ

Tento prv­ní odsta­vec je pro Vás, milí čte­ná­ři, kte­ří na Hnidopicha zabrow­sí­te čas­tě­ji a s nevo­lí jste sle­do­va­li roze­ví­ra­jí­cí se pro­past mezi aktu­ál­ním datem a posled­ní recen­zí (Armageddon, 5. srp­na). Vězte, že moje odml­ka tkvě­la v udá­los­tech a také urči­tém posu­vu pre­fe­ren­cí v pro­fe­si­o­nál­ním, jakož i osob­ním živo­tě; kro­mě toho, v psa­ní mi brá­nil cel­ko­vě vel­mi neu­spo­ko­ji­vý výběr fil­mů toho­to pod­zi­mu, kdy jsem doslo­va vůbec necho­dil do kina. Souhrnně pak děku­ji všem vám, kte­ří jste mi napsa­li roz­lič­né výzvy: neze­mřel jsem, jak vidí­te, jenom...

Autor:
Péče0

Péče

Ubližovali jim ti, jenž je měli chránit...Sociální dra­ma reži­sér­ky horro­ro­vé­ho sním­ku Dravci - Antonie Birdové - o tom, jak krva­vé mohou být rány minu­los­ti...

Autor:
Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže0

Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže

Pokračování výbor­né­ho fil­mu Pán Prstenů, ten­to­krát s podti­tu­lem Dvě věže (TTT, jako The Two Towers) se rych­le blí­ží. Následující čla­nek při­ne­se zhod­no­ce­ní nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru a pár dal­ších, jis­tě zají­ma­vých infor­ma­cí.

Autor:
Riziko0

Riziko

„Lidi říkaj, že pra­chy kazej charakter!Serte na to.Serte na ty lidi.Lidí říkaj spo­su­tu sraček!Taky říkaj, že za pra­chy si štěs­tí nekoupíš...a podí­vej­te se jak sem vysmátej!Od ucha k uchu!“

Autor:
0

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

Na Hvězdnou pěcho­tu jsem se veli­ce těšil. Za prvé pro­to­že mám pří­běhy Roberta Heinleina rád, za dru­hé pro­to­že jsem jeho kníž­ku Starship Troopers před rokem a půl pře­če­tl jed­ním dechem, a za tře­tí jsem tako­vý sci-fi fan­da, že mě pros­tě kaž­dý nový sní­mek žán­ru napl­ní radost­ným oče­ká­vá­ním.

Autor: