Filmové recenze

Rivalove

Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy!

Sledovat živě závo­dy Formule 1 je napí­na­vá podí­va­ná a stej­ně napí­na­vý záži­tek nabí­zí nový film o dvo­ji­ci zná­mých závod­ní­ků Nikiho...

Recenze knih (audio… komiksy…)

Zlodeji dymu

Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?

Zatímco se bri­gant­ská prin­cez­na Catherine při­pra­vu­je na poli­tic­ké man­žel­ství, sna­ží se její osob­ní stráž­ce Ambrose zjis­tit, proč...

TV Recenze

Cer01

Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!

Třetí díl seri­á­lu Černobyl pokra­ču­je v záchra­ně svě­ta. Začíná se vyšet­řo­vat, kdo za to všech­no může a samo­zřej­mě pokra­ču­je...

Titulky

5ce6a78af3c20 mary 302 jpg

Titulky k Mary Kills People S03E02 - Girl Problems

V dnešním dílu se podíváme, jaké potíže způsobí Mary zdravotní sestra z minulého dílu. Ben se rozhodne...

Pro ženy

Vaření

Kopřivová polévka

kopřivapolevka
Ano, jaro je koneč­ně tady! A ven­ku na zahrád­ce se zele­ná spous­ta byli­nek, kte­ré lze vyu­žít nejen k jar­ní očis­tě orga­nis­mu, ale...

Domácí šalvějové bonbóny

alvěj
V tom­to obdo­bí šal­věj krás­ně obrůs­tá a má nové výhon­ky a lis­ty, jež lze zužit­ko­vat při výro­bě domá­cích šal­vě­jo­vých bonbó­nů a ulo­žit si je...

Rychlá hrnková bábovka

bábovka
Přijela neče­ka­ná návště­va a vy zrov­na nemá­te, co bys­te jim nabíd­li ke kávě? Nevadí! Upečte jim vel­mi rych­lou a poměr­ně jed­no­du­chou hrn­ko­vou...

Rebarborové želé s bezovými kvítky

rebarborové želé
Suroviny: při­bliž­ně 1 600 g rebar­bo­ry 5 kvě­tů čer­né­ho bezu 1 balí­ček Gelfixu Klasik 1:1 od Dr. Oetkera 1000 g krys­ta­lo­vé­ho...

Zajímavosti

2089206 zahadne foto sesti divek image 620

FOTO: Obrázek, který děsí celý internet! Poznáte, co je na obyčejné fotce šesti dívek špatně?

V dneš­ní inter­ne­to­vé době se může stát virál­ním hitem takřka coko­liv. Třeba i zdán­li­vě oby­čej­ná foto­gra­fie šes­ti holek na pár­ty, kte­rá ovšem...

Videa

Filmové a televizní aktuality

uvodni

V SÍTI: Nový dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové odkrývá šokující fakta o zneužívání dětí na českém internetu

Pouze pět hodin trva­lo, než 83 mužů ve věku 26-63 let zare­a­go­va­lo na fik­tiv­ní pro­fil 12leté dív­ky, kte­rý vytvo­ři­lo reži­sér­ské duo Klusák & Chalupová. Tato alar­mu­jí­cí sku­teč­nost ved­la tvůr­ce k nato­če­ní celo­ve­čer­ní­ho nezá­vis­lé­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu V síti. Veškeré audi­o­vi­zu­ál­ní mate­ri­á­ly jsou...