0

Riddick: Kronika temna - The Chronicles of Riddick

Hned na začát­ku bych vás měl upo­zor­nit na to, že pokud čeká­te film ve sty­lu Černočerná tma, tak čeká­te mar­ně. Riddick: Kronika tem­na je sty­lo­vě veli­ce odliš­ný film. Ano, ofi­ci­ál­ně jde o pokra­čo­vá­ní Černočerné tmy, ale jedi­né, co mají spo­leč­né­ho je vlast­ně jen hlav­ní posta­va zlo­čin­ce Riddicka (kte­rý je pořád stej­ně skvě­lý:)) a něko­lik dal­ších cha­rak­te­rů. Je to od tvůr­ců zvlášt­ní tah. Černočerná tma byla beze­spo­ru hitem, tak­že bych spí­še oče­ká­val, že pokra­čo­vá­ní se pone­se ve stej­ném...

Autor:
Vesnice – Shyamalan trochu jinak0

Vesnice – Shyamalan trochu jinak

Vesnici napsal a nato­čil jis­tý M. Night Shyamalan. Asi ho bude­te znát jako scé­náris­tu a reži­sé­ra fil­mů Šestý smy­sl, Vyvolený a Znamení. Právě Znamení mají s Vesnicí něko­lik spo­leč­ných rysů. V prv­ní řadě je to tajem­ná, až horo­ro­vá atmo­sfé­ra, ve kte­ré se nese asi prv­ní tře­ti­na Vesnice. Nebo herec Joaquin Phoenix, kte­rý nyní dostá­vá dale­ko více pro­sto­ru, než když byl jen bra­t­rem Mela Gibsona. Jinak je ale Vesnice ori­gi­nál­ní a jedi­neč­ná. Nyní jde Shyamalan jinou ces­tou – a nako­lik je ve své...

Autor:
0

Terminál – příběh muže, který čekal

Když se řek­ne jmé­no Steven Spielberg, kaž­dé­mu se vyba­ví fil­my jako E.T., Jurský park, Minority Report, pří­pad­ně Indiana Jonesové nebo vojín Ryan. V posled­ní době ale Spielberg začí­ná být tvůr­cem kva­lit­ních kome­di­ál­ních pohá­dek. Po Chyť mě, když to doká­žeš je tu Tom Hanks zno­vu v hořko-romantickém vyprá­vě­ní o ame­ric­ké byro­kra­cii, jed­nom letišt­ním ter­mi­ná­lu a jed­nom ces­to­va­te­li, jehož moti­va­cí i přes všech­ny útra­py zůsta­la „ple­chov­ka plná jaz­zu“.

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-(

Pokud se dob­ře pama­tu­ju, film jako tako­vý by měl být „za kaž­dých okol­nos­tí“ chá­pán jako umě­lec­ké dílo, byť se může při­ho­dit, že své­ho kon­zu­men­ta koli­krát neo­slo­ví. V prvé řadě je tře­ba oce­nit sna­hu tvůr­ců vytvo­řit hod­not­ný výsle­dek a najít v jeho okén­kách nepří­mo řeče­nou myš­len­ku. No... eh... zatím­co v rám­ci evrop­ské kine­ma­to­gra­fie bych s tím­to tvr­ze­ním ješ­tě jakž­takž sou­hla­sil - co se týče fil­mař­ské­ho byz­ny­su v zámo­ří, zde bych musel nao­pak zajmout zce­la opač­né sta­no­vis­ko (ačko­liv mi bloc­kbuste­rov­ská filo­so­fie cel­kem impo­nu­je)....

Autor:
Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.20040

Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.2004

Letošní tře­tí roč­ník Mezinárodního fes­ti­va­lu letec­kých fil­mů pro­běh­ne v Praze ve dnech 30. září až 7. říj­na 2004 v kině Village Cinemas Anděl. Nesoutěžní fil­mo­vá pře­hlíd­ka je urče­na pře­de­vším pří­z­niv­cům a fanouškům létá­ní, leta­del, pilo­tů a vůbec vše­ho, co je s téma­ti­kou spo­je­no.

Autor:
0

Věčný svit neposkvrněné mysli - recenze

„Můžete si něko­ho vyma­zat z pamě­ti. Dostat ho z vaše­ho srd­ce už je ale o něčem jiném.“ To je jeden z podti­tu­lů fil­mu Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li. Ještě přes­ně­ji ale doká­ží jeho hlav­ní motiv vystih­nout slo­va typic­ká pro ani­me sérii Serial Experiments Lain (kte­rá s Věčným svi­tem nemá vůbec nic spo­leč­né­ho): „Na co si nepa­ma­tu­je­te, to se nesta­lo. Paměť je jen záznam. Potřebujete ho pou­ze pozmě­nit.“

Autor:
0

Hellboy - recenze

Tuto sezó­nu při­šlo do našich čes­kých kin mno­ho comic­so­vých fil­mů, Spiderman, Daredevil, CatWoman a tře­ba i něja­ké dal­ší, ale jed­ním a nej­ví­ce oče­ká­va­ných byl Hellboy. Takový malý čer­tík, kte­rý má mís­to pra­vé ruky kámen a na hla­vě krás­ně upi­lo­va­né rohy. Čekání na ten­to film bylo pro Českou repub­li­ku jako utr­pe­ní, pro­to­že svě­to­vou, hlav­ně ame­ric­kou, pre­mi­é­ru měl ten­to film už v dub­nu, a do ČR se dostal na začát­ku záři. Nechápu tedy dis­tri­bu­to­ry, proč tomu tak je, ale mys­lím si, že ti,...

Autor:
Můj soused zabiják 2 - preview0

Můj soused zabiják 2 - preview

OBSAH FILMU: Bývalý nájem­ný zabi­ják Jimmy „Tulipán“ Tudeski (Bruce Willis) si uží­vá poklid­né­ho živo­ta v Mexiku, nave­nek neko­neč­ně dale­ko od své před­cho­zí ruš­né exis­ten­ce. Domáckému leno­še­ní, vylep­šo­vá­ní své­ho kuli­nář­ské­ho umě­ní i man­žel­ce Jill (Amanda Peet) se ovšem může bez obav věno­vat jen díky své­mu kama­rá­do­vi, zuba­ři Nicholasi „Ozovi“ Oseranskymu (Matthew Perry). Ten totiž před čtyř­mi lety zaří­dil, aby byl Jimmy ofi­ci­ál­ně pro­hlá­šen za mrt­vé­ho díky faleš­ným otis­kům zubů. Právě Oz se však uká­že být časo­va­nou bom­bou, kte­rá...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Kráčející skála - The Rock rulezzz!

Chris Vaughn strá­vil ve výcvi­ku spe­ci­ál­ních jed­no­tek vel­kou část živo­ta a nyní se po osmi letech vra­cí do své­ho rod­né­ho malo­měs­ta. Jaké je však jeho pře­kva­pe­ní, když zjiš­ťu­je, že tady poma­lu nezů­stal kámen na kame­ni. Nenávratně vzdá­le­ny jsou časy, kdy měs­teč­ko pro­spe­ro­va­lo záslu­hou dře­vař­ské­ho prů­mys­lu a kdy zdej­ší děti kou­ři­ly tak maxi­mál­ně ciga­re­ty, niko­liv však crack. Všechno se změ­ni­lo. Pila je dnes zavře­ná, uli­ce­mi se pofla­ku­jí pře­kup­ní­ci s dro­ga­mi a život vět­ši­ny lidí je dost závis­lý na pod­ni­ku Jaye Hamiltona,...

Autor:
U nás na farmě - preview0

U nás na farmě - preview

Když hra­bi­vý ban­di­ta Alameda Slim začne spřá­dat plá­ny, jak se zmoc­nit mléč­né far­my Patch of Heaven, tři odhod­la­né krá­vy spo­jí své síly s kara­te­ko­něm Buckem a celou plejá­dou dal­ších zví­ře­cích oby­va­tel stat­ku, aby spo­leč­ný­mi sila­mi doká­za­li svůj domov zachrá­nit. Ve spo­lu­prá­ci s tajem­ným lov­cem lidí Ricem se vydá­va­jí na ces­tu skr­ze nehos­tin­nou západ­ní kra­ji­nu, během kte­ré musí pře­ko­nat všech­ny padou­chy i nástra­hy divo­či­ny a pola­pit zákeř­né­ho Slima, na jehož hla­vu byla vypsá­na vel­ká odmě­na.

Autor:
Velká ryba - Recenze0

Velká ryba - Recenze

Jak ten­ká je hra­ni­ce mezi tím, co se sta­lo, a tím, co bychom chtě­li, aby se sta­lo? Jaký je roz­díl mezi sku­teč­nos­tí a sny, pokud je člo­věk nato­lik sebe­vě­do­mý a odváž­ný („Pravda je, že já byl vždy tro­chu blá­zen.“), že doká­že své před­sta­vy zpřístup­nit ostat­ním? Může se ze živo­ta stát jeden krás­ný, nesku­teč­ný pří­běh?

Autor:
Já, robot - Recenze0

Já, robot - Recenze

Robot nesmí ublí­žit člo­vě­ku nebo svou nečin­nos­tí dopus­tit, aby člo­vě­ku bylo ublí­že­no. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Autor:
0

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smr­ti, Showtime, Mizerové a hro­ma­da nej­růz­něj­ších dvo­jek, tro­jek, méně čas­tě­ji už čtyřek. Skutečnost, že se v Hollywoodu tako­vé­to téma neu­stá­lé omí­lá, není ničím podi­vu­hod­ným, obzvláš­tě přihlédneme-li k vyso­ké divác­ké obli­bě a hlav­ně ke komerč­ním úspě­chům zmí­ně­ních titu­lů. Těch lze dosáh­nout poměr­ně jed­no­du­chým recep­tem: sta­čí oprášit něja­kou pří­mo­ča­rou a x-krát ztvár­ně­nou záplet­ku, vymys­let pokud mož­no odpor­né­ho padou­cha a vstříc kon­fron­ta­ci se...

Autor:
Freddy proti Jasonovi0

Freddy proti Jasonovi

And the Winner Is… Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapo­ji­li do hádek s kama­rád­ky typu: „Silnější je Batman“ „Ne, ne, Superman by mu to natřel“ (mimo­cho­dem, film, ve kte­rém by tyto dvě kul­tov­ní posta­vy vystu­po­va­ly se chys­tá). A podob­né dis­ku­se byly asi i na den­ním pořád­ku reži­sé­ra Ronnyho Yu, kte­rý se roz­ho­dl vměst­nat do fil­mu dvě horo­ro­vé legen­dy Freddyho Krugera (Robert Englund) a Jasona Voorheese (Ken Kirzinger).

Autor:
Král Artuš0

Král Artuš

Historikové si po sta­le­tí mys­le­li, že je král Artuš pou­ze mýtem, avšak tato legen­da byla zalo­že­na na sku­teč­ném hrdi­no­vi, jehož život byl roz­vrá­cen vnitř­ním bojem mezi osob­ní­mi ambi­ce­mi a smys­lem pro zod­po­věd­nost. Artuš (Clive Owen) si pře­je opus­tit Británii a vrá­tit se do poklid­né­ho Říma. Ještě před­tím však musí pod­stou­pit posled­ní nebez­peč­ný úkol, kte­rý jej spo­lu s jeho rytí­ři Kulatého sto­lu – Lancelotem, Galahadem, Borsem, Tristanem a Gawainem – při­vá­dí ke zjiš­tě­ní, že po náh­lém odcho­du Římanů z Británie bude země potře­bo­vat...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?

Kdyby se děla­la anke­ta, jejímž cílem by bylo pood­ha­lit jmé­no oso­by, kte­rá nej­ví­ce nená­vi­dí Spojené stá­ty ame­ric­ké, zřej­mě bychom se dočka­li neče­ka­né­ho výsled­ku. Nevyhrál by ji totiž Usama bin Aladin, ani Saddám Husajn, ale někdo, kdo je v zámo­ří, resp. v jeho fil­mo­vých vodách poměr­ně vážen. Roland Emmerich, strůj­ce nej­vel­ko­le­pěj­ších kata­stro­fic­kých fil­mů všech dob, dává svou aver­zi vůči zasta­vě­ným ame­ric­kým met­ro­po­lím veřej­ně znát v pra­vi­del­ných časo­vých inter­va­lech. Těžko odhad­nout, čím toho­to reži­sé­ra namíchl tře­ba tako­vý New York, prav­dou...

Autor: