Můj soused zabiják 2 - preview0

Můj soused zabiják 2 - preview

OBSAH FILMU: Bývalý nájem­ný zabi­ják Jimmy „Tulipán“ Tudeski (Bruce Willis) si uží­vá poklid­né­ho živo­ta v Mexiku, nave­nek neko­neč­ně dale­ko od své před­cho­zí ruš­né exis­ten­ce. Domáckému leno­še­ní, vylep­šo­vá­ní své­ho kuli­nář­ské­ho umě­ní i man­žel­ce Jill (Amanda Peet) se ovšem může bez obav věno­vat jen díky své­mu kama­rá­do­vi, zuba­ři Nicholasi „Ozovi“ Oseranskymu (Matthew Perry). Ten totiž před čtyř­mi lety zaří­dil, aby byl Jimmy ofi­ci­ál­ně pro­hlá­šen za mrt­vé­ho díky faleš­ným otis­kům zubů. Právě Oz se však uká­že být časo­va­nou bom­bou, kte­rá...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Kráčející skála - The Rock rulezzz!

Chris Vaughn strá­vil ve výcvi­ku spe­ci­ál­ních jed­no­tek vel­kou část živo­ta a nyní se po osmi letech vra­cí do své­ho rod­né­ho malo­měs­ta. Jaké je však jeho pře­kva­pe­ní, když zjiš­ťu­je, že tady poma­lu nezů­stal kámen na kame­ni. Nenávratně vzdá­le­ny jsou časy, kdy měs­teč­ko pro­spe­ro­va­lo záslu­hou dře­vař­ské­ho prů­mys­lu a kdy zdej­ší děti kou­ři­ly tak maxi­mál­ně ciga­re­ty, niko­liv však crack. Všechno se změ­ni­lo. Pila je dnes zavře­ná, uli­ce­mi se pofla­ku­jí pře­kup­ní­ci s dro­ga­mi a život vět­ši­ny lidí je dost závis­lý na pod­ni­ku Jaye Hamiltona,...

Autor:
U nás na farmě - preview0

U nás na farmě - preview

Když hra­bi­vý ban­di­ta Alameda Slim začne spřá­dat plá­ny, jak se zmoc­nit mléč­né far­my Patch of Heaven, tři odhod­la­né krá­vy spo­jí své síly s kara­te­ko­něm Buckem a celou plejá­dou dal­ších zví­ře­cích oby­va­tel stat­ku, aby spo­leč­ný­mi sila­mi doká­za­li svůj domov zachrá­nit. Ve spo­lu­prá­ci s tajem­ným lov­cem lidí Ricem se vydá­va­jí na ces­tu skr­ze nehos­tin­nou západ­ní kra­ji­nu, během kte­ré musí pře­ko­nat všech­ny padou­chy i nástra­hy divo­či­ny a pola­pit zákeř­né­ho Slima, na jehož hla­vu byla vypsá­na vel­ká odmě­na.

Autor:
Velká ryba - Recenze0

Velká ryba - Recenze

Jak ten­ká je hra­ni­ce mezi tím, co se sta­lo, a tím, co bychom chtě­li, aby se sta­lo? Jaký je roz­díl mezi sku­teč­nos­tí a sny, pokud je člo­věk nato­lik sebe­vě­do­mý a odváž­ný („Pravda je, že já byl vždy tro­chu blá­zen.“), že doká­že své před­sta­vy zpřístup­nit ostat­ním? Může se ze živo­ta stát jeden krás­ný, nesku­teč­ný pří­běh?

Autor:
Já, robot - Recenze0

Já, robot - Recenze

Robot nesmí ublí­žit člo­vě­ku nebo svou nečin­nos­tí dopus­tit, aby člo­vě­ku bylo ublí­že­no. Robot musí upo­slech­nout pří­ka­zu člo­vě­ka, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tyto pří­ka­zy jsou v roz­po­ru s prv­ním záko­nem. Robot musí chrá­nit sám sebe před zni­če­ním, kro­mě těch pří­pa­dů, kdy tato ochra­na je v roz­po­ru s prv­ním nebo dru­hým záko­nem Příručka robo­ti­ky 56. vydá­ní, 2058 n. l.

Autor:
0

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smr­ti, Showtime, Mizerové a hro­ma­da nej­růz­něj­ších dvo­jek, tro­jek, méně čas­tě­ji už čtyřek. Skutečnost, že se v Hollywoodu tako­vé­to téma neu­stá­lé omí­lá, není ničím podi­vu­hod­ným, obzvláš­tě přihlédneme-li k vyso­ké divác­ké obli­bě a hlav­ně ke komerč­ním úspě­chům zmí­ně­ních titu­lů. Těch lze dosáh­nout poměr­ně jed­no­du­chým recep­tem: sta­čí oprášit něja­kou pří­mo­ča­rou a x-krát ztvár­ně­nou záplet­ku, vymys­let pokud mož­no odpor­né­ho padou­cha a vstříc kon­fron­ta­ci se...

Autor:
Freddy proti Jasonovi0

Freddy proti Jasonovi

And the Winner Is… Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapo­ji­li do hádek s kama­rád­ky typu: „Silnější je Batman“ „Ne, ne, Superman by mu to natřel“ (mimo­cho­dem, film, ve kte­rém by tyto dvě kul­tov­ní posta­vy vystu­po­va­ly se chys­tá). A podob­né dis­ku­se byly asi i na den­ním pořád­ku reži­sé­ra Ronnyho Yu, kte­rý se roz­ho­dl vměst­nat do fil­mu dvě horo­ro­vé legen­dy Freddyho Krugera (Robert Englund) a Jasona Voorheese (Ken Kirzinger).

Autor:
Král Artuš0

Král Artuš

Historikové si po sta­le­tí mys­le­li, že je král Artuš pou­ze mýtem, avšak tato legen­da byla zalo­že­na na sku­teč­ném hrdi­no­vi, jehož život byl roz­vrá­cen vnitř­ním bojem mezi osob­ní­mi ambi­ce­mi a smys­lem pro zod­po­věd­nost. Artuš (Clive Owen) si pře­je opus­tit Británii a vrá­tit se do poklid­né­ho Říma. Ještě před­tím však musí pod­stou­pit posled­ní nebez­peč­ný úkol, kte­rý jej spo­lu s jeho rytí­ři Kulatého sto­lu – Lancelotem, Galahadem, Borsem, Tristanem a Gawainem – při­vá­dí ke zjiš­tě­ní, že po náh­lém odcho­du Římanů z Británie bude země potře­bo­vat...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?

Kdyby se děla­la anke­ta, jejímž cílem by bylo pood­ha­lit jmé­no oso­by, kte­rá nej­ví­ce nená­vi­dí Spojené stá­ty ame­ric­ké, zřej­mě bychom se dočka­li neče­ka­né­ho výsled­ku. Nevyhrál by ji totiž Usama bin Aladin, ani Saddám Husajn, ale někdo, kdo je v zámo­ří, resp. v jeho fil­mo­vých vodách poměr­ně vážen. Roland Emmerich, strůj­ce nej­vel­ko­le­pěj­ších kata­stro­fic­kých fil­mů všech dob, dává svou aver­zi vůči zasta­vě­ným ame­ric­kým met­ro­po­lím veřej­ně znát v pra­vi­del­ných časo­vých inter­va­lech. Těžko odhad­nout, čím toho­to reži­sé­ra namíchl tře­ba tako­vý New York, prav­dou...

Autor:
Dívka s perlou0

Dívka s perlou

Znova se vrhám do psa­ní recen­ze k fil­mu, o kte­rém asi nor­mál­ní člo­věk neví. Je to film z tvůr­čí evrop­ské díl­ny, ten­to­krát kopro­dukč­ní Velké Británie a Lucemburska. Je to film o tom, jak prav­dě­po­dob­ně mohl vznik­nou slav­ný obraz v Haagu od Joannese Vermeera– Dívka s per­lou (v ori­gi­ná­le Girl with pearl earring). Film nato­če­ný pod­le kni­hy Tracy Chevalier

Autor:
Pravidla moštárny0

Pravidla moštárny

V osca­ro­vém dra­ma­tu Lasseho Hallströma oží­vá Amerika 40. let. Jak se stát léka­řem svě­ta, kte­rý se tra­gic­ky zaplé­tá do násled­ků svých lás­ky­pl­ných zlo­či­nů?

Autor:
Spider-Man 2 - Hrdinou proti své vůli...0

Spider-Man 2 - Hrdinou proti své vůli...

Dámy a páno­vé, Sam Raimi to doká­zal - pře­kro­čil svůj vlast­ní stín (a že byl sáhodlou­hý) a nato­čil pokra­čo­vá­ní, za nějž by se nemu­sel sty­dět ani James Cameron kří­že­ný se Stevenem Spielbergem. Nehledě na to, pro­ve­dl ješ­tě něco, co se obzvlášť ve fil­mo­vém prů­mys­lu zpra­vi­dla nevy­plá­cí - vstou­pil podru­hé do téže řeky. Spider-Man 2 tak není opro­ti své­mu star­ší­mu brat­říč­ko­vi pří­liš odliš­ný, jen je vypi­lo­ván tam, kde jeho před­chůd­ce nebyl.

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Preview: Vesnice

Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po záslu­ze lebe­dil na trů­nu mis­tra fil­mo­vé­ho napě­tí a infark­to­vé hrů­zy, ale dnes? … Brodíte-li se pamě­tí, pak napros­to zby­teč­ně. Oněch adep­tů je totiž zatra­ce­ně málo - na dru­hou stra­nu, má-li někdo ono pomy­sl­né paso­vá­ní do pozi­ce Hitchcockova nástup­ce na dosah ruky, tak zce­la urči­tě chla­pík jmé­nem Manoj Night Shyamalan, reži­sér indic­ké­ho půvo­du, muž, jenž na plát­ně vzkří­sil dlou­ho opo­mí­je­ný „strach z poten­ci­ál­ní­ho nebez­pe­čí“.

Autor:
LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ0

LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ

OBSAH   Šarlatánský pro­fe­sor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohro­ma­dy sku­pi­nu „exper­tů”, se kte­rý­mi se chys­tá pro­vést lou­pež sto­le­tí. Tým: Odborníci na výbuš­ni­ny, kopá­ní tune­lů, hru­bou sílu a špi­o­náž. Základna: Sklep nic netu­ší­cí sta­ré dámy, paní Munson (Irma P. Hall). Lest: Pětice hle­dá mís­to, kde by moh­la nacvi­čo­vat chrá­mo­vou hud­bu. Problém: Velmi brzy se uká­že, že Dorrovi zlo­dě­jíč­ci nejsou dosta­teč­ně rozu­mo­vě nadá­ni, aby lou­pež doká­za­li usku­teč­nit. Mnohem vět­ší pro­blém: Všichni hrubě pod­ce­ni­li schop­nos­ti své domá­cí.  ...

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Shrek 2 - recenze

Po krát­ké týden­ní odml­ce způ­so­be­né nefunkč­nos­tí domé­ny se vrhám na psa­ní dal­ší recen­ze a dal­ší­ho člán­ku pro můj ser­ver. Před něko­li­ka dny jsem vyra­zil s kamoš­kou na dlou­ho oče­ká­va­ný fil­mo­vý hit – Shrek 2, kte­rý byl také na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu. A obě­ma se, tedy mě a kama­rád­ce, se film dost líbil.

Autor:
Zemanta Related Posts Thumbnail0

Spider-Man 2: V čem všem je lepší

„Jestli je ten­to film v něčem lep­ší, pak je to pří­běh,“ sou­dí vět­ši­na tvůr­ců při optá­ní, v čem Spider-Man 2 před­čí své­ho star­ší­ho před­chůd­ce. I když to zní div­ně vzhle­dem k hrubé­mu dějo­vé­mu násti­nu, jenž není pří­liš vzdá­len základ­ní­mu...

Autor: