Kritiky.cz Blu-ray, filmové recenze, recenze knih, počítačové hry a další...

0

Brak

Honza, Karel a Petr dosta­nou bez­va nápad. Honzovi rodi­če odjíž­dě­jí do Francie - proč si teda nepůj­čit vol­nej kvar­týr k pořád­ný pařbě? A pro­to­že vyjma Karla nema­jí pod pal­cem něja­kou pri­ma koč­ku, roz­hod­nou se pro ryze pán­skou noč­ní jízdu. Vodky i trá­vy je dosta­tek, zába­va se roz­jíž­dí. Když po pár join­tech Petr navrh­ne, že by...

Zemanta Related Posts Thumbnail0

Resident Evil

Film inspi­ro­va­ný úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou…. Tak tuto větu jsme v posled­ní době moh­li sly­šet či číst poměr­ně čas­to­krát. Ovšem takřka stej­ně čas­to­krát nás čeka­lo nemi­lé zkla­má­ní a pro­hlou­be­ní poci­tu, že nato­čit kva­lit­ní film pod­le počí­ta­čo­vé hry je úkol nad­lid­ský. I když se v posled­ních něko­li­ka letech obje­vi­lo něko­lik málo výji­mek (ať už je to poměr­ně pove­de­ný...

0

VŘÍSKOT

Když bylo po všem a zve­dal jsem se z křes­la, napadlo mne, že ve fil­mu vlast­ně ani nikdo moc nevřís­kal. Všechno ječe­ní obsta­ra­lo pub­li­kum. Pokud jste se do kina nepři­šli vyspat, Vřískot je sní­mek, kte­rý vás při­mě­je k hla­si­tým reak­cím, ať už to je vyje­ká­vá­ní z úle­ku nebo hys­te­ric­ký smích, uvol­ňu­jí­cí napě­tí. Wes Craven pro­mě­nil...

0

GODZILLA

Málokdy na fil­my cho­dím dva­krát. Myslím, že vět­ši­na fil­mů je udě­la­ná na prv­ní shléd­nu­tí a dost. Jinými slo­vy -- totéž zno­vu je ztrá­ta času. Na Godzillu jsem šel dva­krát, dvě před­sta­ve­ní za jeden večer. Ne, nebyl jsem tak uchvá­cen, že bych to musel vidět zno­vu - jen jsem to chtěl vidět...

0

FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ

Tentokrát ta straš­ná tla­če­ni­ce sku­teč­ně stá­la za to. V šíle­ném víken­do­vém náva­lu na valem sko­mí­ra­jí­cí Ztracený svět (a prý ješ­tě ničem­něj­ší­ho Batmana a Robina) jsem se vmáčk­nul do jed­no­ho z posled­ních vol­ných seda­del narva­né­ho sálu. Face/Off je doza­jis­ta zatím nej­lep­ší film letoš­ní­ho léta, děla­jí­cí obrov­ský frňák na Nebezpečnou rych­lost 2 a Con Air, kte­ré oba...

Insomnia (Nespavost)0

Insomnia (Nespavost)

Máte poru­chy spán­ku? Špatně se vám usí­ná? Pokud ano, tak roz­hod­ně nejezdě­te na Aljašku v obdo­bí bílých nocí. Jestli ale chce­te vyšet­řit zlo­čin, strá­vit týden bez zamhou­ře­ní oka a zabít své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le, pak vám návště­vu toho­to krás­né­ho kou­tu svě­ta mohu vře­le dopo­ru­čit.

Ples Příšer0

Ples Příšer

Když jsem popr­vé sly­šel název toho­to fil­mu, říkal jsem si, že patr­ně půjde o něja­kou horo­ro­vou podí­va­nou. No, mož­ná jsem nebyl dale­ko od pravdy.Režie Marca Forstera nás totiž od prv­ních vte­řin fil­mu nene­chá­vá na pochy­bách, že nepů­jde o žád­ný oddycho­vý sla­ďá­ček na dobrou noc. Na tenhle film je lep­ší si vzít do...

Nejhorší obavy(Sum Of All Fears)0

Nejhorší obavy(Sum Of All Fears)

„27000 nuk­le­ár­ních zbra­ní. Jedna z nich chy­bí.“ Aneb B.Affleck a M.Freeman ve špi­o­náž­ním dra­ma­tu pod­le kni­hy T.Clancyho.

0

ZORRO: TAJEMNÁ TVÁŘ

Tento prv­ní odsta­vec je pro Vás, milí čte­ná­ři, kte­ří na Hnidopicha zabrow­sí­te čas­tě­ji a s nevo­lí jste sle­do­va­li roze­ví­ra­jí­cí se pro­past mezi aktu­ál­ním datem a posled­ní recen­zí (Armageddon, 5. srp­na). Vězte, že moje odml­ka tkvě­la v udá­los­tech a také urči­tém posu­vu pre­fe­ren­cí v pro­fe­si­o­nál­ním, jakož i osob­ním živo­tě; kro­mě toho, v psa­ní mi brá­nil cel­ko­vě vel­mi neu­spo­ko­ji­vý výběr fil­mů...

Péče0

Péče

Ubližovali jim ti, jenž je měli chránit...Sociální dra­ma reži­sér­ky horro­ro­vé­ho sním­ku Dravci - Antonie Birdové - o tom, jak krva­vé mohou být rány minu­los­ti...

0

Minority Report

Měli jsme tu dino­sau­ry, vojá­ky, mimo­zemš­ťa­ny, ese­sá­ky, jed­no­ho domá­cí­ho maz­líč­ka v polích kuku­ři­ce. Ale od Spielberga jsme ješ­tě nevi­dě­li pořád­ně Sci-Fi z blíz­ké budouc­nos­ti.

Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže0

Preview:Pán Prstenů - Dvě Věže

Pokračování výbor­né­ho fil­mu Pán Prstenů, ten­to­krát s podti­tu­lem Dvě věže (TTT, jako The Two Towers) se rych­le blí­ží. Následující čla­nek při­ne­se zhod­no­ce­ní nej­no­věj­ší­ho trai­le­ru a pár dal­ších, jis­tě zají­ma­vých infor­ma­cí.

Riziko0

Riziko

„Lidi říkaj, že pra­chy kazej charakter!Serte na to.Serte na ty lidi.Lidí říkaj spo­su­tu sraček!Taky říkaj, že za pra­chy si štěs­tí nekoupíš...a podí­vej­te se jak sem vysmátej!Od ucha k uchu!“

0

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

Na Hvězdnou pěcho­tu jsem se veli­ce těšil. Za prvé pro­to­že mám pří­běhy Roberta Heinleina rád, za dru­hé pro­to­že jsem jeho kníž­ku Starship Troopers před rokem a půl pře­če­tl jed­ním dechem, a za tře­tí jsem tako­vý sci-fi fan­da, že mě pros­tě kaž­dý nový sní­mek žán­ru napl­ní radost­ným oče­ká­vá­ním.

Pohřben zaživa0

Pohřben zaživa

Když se obvykle chce­te zba­vit své­ho man­že­la, počí­tej­te s tím, že se jed­no­ho dne vrá­tí a...

Přísaha0

Přísaha

Jack Nicholson ve vyni­ka­jí­cím režij­ním sním­ku Seana Penna....

Maniac Cop0

Maniac Cop

Oživlý poli­caj­ti, nezdol­ní hrdinové...brak až napůdi.V hlav­ní roli - Bruce Campbell ... „oh, jesus“... 🙂

Klasika: Truman Show0

Klasika: Truman Show

Jim Carrey asi ve své nej­lep­ší roli - v roli Trumana Burbanka, člo­vě­ka, kte­rý zjis­til, že mu někdo vymys­lel celý život...

Tv Tip: Plavec0

Tv Tip: Plavec

Burt Lancaster v podiv­ném dra­ma­tu Franka Perryho zjiš­ťu­je, kdo vlast­ně je...