Filmové recenze

TZ03

Tajný život mazlíčků - Max je ten nejšťastnější pes na světě.

 Žije se svo­jí panič­kou Katie v malém bytě v New Yorku, oba si skvě­le rozu­mí a uží­va­jí si. Tenhle skvě­lý...

Recenze knih (audio… komiksy…)

a0feaf2885967.5a67a22f1fdc1

Psí záchranářky - Nová členka smečky - získá Brianna vysněného psa?

Brianna byla kdy­si dáv­no nepří­tel čís­lo jed­na. Avšak to bylo vzá­jem­né. Ovšem to se změ­ni­lo a Brianna se...

TV Recenze

Cern05

Černobyl - Vichnaya Pamyat (E05) - za vším hledej SSSR

Už to skon­či­lo. Nejlepší seri­ál letoš­ní sezo­ny měl v tele­vi­zi posled­ní díl. A už nebu­de žád­né pokra­čo­vá­ní, žád­ná havá­rie,...

Titulky

5d08eac6b0f9d mary s03e06 jpg

Titulky k Mary Kills People S03E06 - A Goddamned Saint

Dnes tu máme finále. Mary se snaží dokázat, že Francis zabila pacienty, jejichž smrt chce hodit na...

Pro ženy

Vaření

Meduňkový sirup na spaní

medunkovýá
Pokud trpí­te nespa­vos­tí, boles­ti­vou men­stru­a­cí ane­bo jen zaží­va­cí­mi potí­že­mi a koli­ka­mi, urči­tě si uvař­te do záso­by ten­to skvě­lý sirup. Suroviny: 5...

Levandulové sušenky

levandulovésusenky
Křehké sušen­ky s náde­chem levan­du­le, kte­ré si zami­lu­jí nejen děti, ale i dospě­lí. A nemu­sí­te mít strach, že něja­ké zby­dou, vždyc­ky se po nich zaprá­ší....

Pampeliškový med se skořicí

pAMPELIŠKA e1556656224910
Právě teď je to pra­vé a ide­ál­ní obdo­bí, kdy si do záso­by nava­řit pam­pe­liš­ko­vý med. Všude v trá­vě se na nás žlu­tě...

Kosmatice - smažené květy černého bezu

kosmatice
Kdo neo­chut­nal, neví, o jakou pochout­ku našich babi­ček a pra­ba­bi­ček, ve sku­teč­nos­ti při­chá­zí. Suroviny: 8 až 12 čer­s­tvých kvě­tů čer­né­ho bezu (celé...

Zajímavosti

o9waSshoWOc

Během plavby se objevily velké vlny. Jeden z cestujících zaznamenal scény, které se staly hitem internetu.

Pro plav­bu lodí se vět­ši­nou hodí i hez­ké poča­sí, že? Jste na omy­lu! Jeden z ces­tu­jí­cích zazna­me­nal obrov­ské vlny, kte­ré pro­mě­ni­ly klid­nou...

Videa

Filmové a televizní aktuality

Milenky

Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky

Skupina Nova si pro své divá­ky při­pra­vi­la i na letoš­ní léto atrak­tiv­ní pro­gram. Bavit se mohou napří­klad u oblí­be­né sou­těž­ní show, popu­lár­ních sit­co­mů i nej­ú­spěš­něj­ších detek­tiv­ních seri­á­lů. Těm, kte­ří se těší na svo­ji por­ci humo­ru, by ved­le ově­ře­ných jis­tot zába­vy roz­hod­ně nemě­lo...