Kritiky.cz Blu-ray, filmové recenze, recenze knih, počítačové hry a další...

0

Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR

Nejen Mission: Impossible - Fallout ale i dal­ší 4 fil­my jdou dnes do čes­kých kin. Mezi nimi je doku­ment o Whitney Houston, pokra­čo­vá­ní ani­mo­va­né­ho fil­mu z roku 2004,  špa­něl­ský film o ženě v domác­nos­ti a aus­tral­ský film - ve ved­lej­ší roli Sam Neill.

1

Mission: Impossible - Fallout - 75 %

Do kin se v hor­kých let­ních dnech dostá­vá nový akč­ní film s Tomem Cruisem v hlav­ní roli, Mission: Impossible – Fallout. Jako agent Ethan Hunt se opět, ten­to­krát již pošes­té, vydá­vá zachrá­nit svět. Pro Ethana to ale ten­to­krát není jen záchran­ná mise, ale záro­veň i pohled do minu­los­ti. Na spl­ně­ní své­ho úko­lu si bere...

0

Černé lekníny od Michel Bussi

Thriller „Černé lek­ní­ny“ je úchvat­né a dechbe­rou­cí čte­ní, kde veš­ke­ré odha­le­ní, rozuz­le­ní a pocho­pe­ní vše­ho, co se v kni­ze doo­prav­dy sta­lo, je vyostře­no a krů­ček po krůč­ku odkry­to až v posled­ních třech kapi­to­lách kni­hy. Na záplet­ku si tedy musí čte­nář počkat až na úpl­ný závěr... A pokud se nad tím vším pak sám čte­nář pořád­ně a zpět­ně zamys­lí, začí­na­jí...

0

Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let.

Narodil se 19. dub­na roku 1953 v Praze 3 na Žižkově. Už od dět­ství se věno­val diva­dlu, a tak navště­vo­val dra­ma­tic­ký krou­žek na Základní umě­lec­ké ško­le (v té době pojme­no­va­né  Lidová ško­la umě­ní). Už ve svých 22 letech nastou­pil hos­to­vá­ní do Národního diva­dla, kde zís­kal, po vystu­do­vá­ní praž­ské DAMU, trva­lý úva­zek. V ND Praha nastu­po­val ve...

0

Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let

Český dabing z šede­sá­tých let se na úspě­chu may­o­vek podí­lel měrou více než vrcho­va­tou. Dabingu se teh­dy věno­va­ly sku­teč­né herec­ké osob­nos­ti, obvykle čle­no­vé Národního diva­dla a jiných praž­ských scén, díky nimž a rov­něž díky skvě­lé prá­ci reži­sé­rů, pře­kla­da­te­lů a dal­ších pro­fe­si­o­ná­lů dosá­hl dabing výteč­né úrov­ně. Postavy byly obsa­ze­ny dabé­ry, kte­ří odpo­ví­da­li nejen svým hla­sem...

0

Než natáhnu brka: Temný finský román, který u čtenářů probouzí chuť k životu.

Číst romá­ny Anttiho Tuomainena zna­me­ná zabý­vat se téma­ty lid­ské exis­ten­ce a záro­veň obje­vo­vat pro­stře­dí noir detek­ti­vek. Ani jeho nej­no­věj­ší kni­ha není výjim­kou: se smr­tí­cí dáv­kou humo­ru při­ná­ší pří­běh o člo­vě­ku, kte­rý se zni­če­ho­nic oci­tá na hra­ni­ci živo­ta a smr­ti. Třiceti sed­mi letý  Jakkoo se od léka­ře dozví­dá, že mu na svě­tě nezbý­vá moc...

0

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze

Dnes při­ná­ší­me recen­zi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stej­ně bez­chyb­ný jako v dílech před­cho­zích. Drákula a jeho mimi­ka jsou na dabing vel­mi těž­ká zále­ži­tost, vyža­du­je­te přes­né nača­so­vá­ní a pre­ciz­ní pří­stup jak her­cův, tak reži­sé­rův. Když se tu smí­chá dob­rá úpra­va, jeden z nej­ta­len­to­va­něj­ších dabin­go­vých her­ců a peč­li­vá reži­sér­ka, je jas­né, že...

0

Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.

Dnešní fil­mo­vé pre­mi­é­ry nejsou jen tak leda­ja­ké, v dlou­ho­do­bém pro­jek­tu Projekt 100, kte­rý má his­to­rii už od roku 1995, má pre­mi­é­ru  pět muzi­ká­lů. Všechny už jsou kla­sic­ký­mi muzi­ká­ly své­ho dese­ti­le­tí, a tak si může­te užít nej­slav­něj­ší­ho hudeb­ní­ho fil­mu Československa, film Gene Kellyho a Debbie Reynolds (mat­ka Carrie Fischer), film plný moder­ních hitů od...

0

Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu

Také máte občas pocit, že se nevy­zná­te sami v sobě? Náš život for­mu­jí více než bychom chtě­ly komu­ni­kač­ní ste­re­o­ty­py, navyk­lé vzor­ce myš­le­ní, psy­chic­ké blo­ky a také uza­vře­né tři­nác­té kom­na­ty. Je tro­chu para­do­xem, že ačko­li se sebou trá­ví­me nej­ví­ce času, mnoh­dy neví­me, kdo jsme, kam smě­řu­je­me, žije­me život, kte­rý se nedá nazvat spo­ko­je­ným,...

0

Jak dlouho přežije lidstvo. Katastrofy, které jednou nastanou...

Jak dlou­ho pře­ži­je lid­stvo, jest­li vůbec pře­ži­je a nevy­hy­ne stej­ně tak jako tře­ba dino­sau­ři? Sám autor nám vel­mi bar­vi­tě a výstiž­ně popi­su­je nej­růz­něj­ší mož­né vari­an­ty kata­strof, kte­ré jed­nou nasta­nou nebo by teo­re­tic­ky někdy nastat moh­ly. Katastrofy, až už pří­rod­ní­ho cha­rak­te­ru, nebo ty, jež si člo­věk zapří­či­ní svým cho­vá­ním sám, svo­jí bez­o­hled­nos­tí a aro­gant­nos­tí ke...

0

Zpívání v dešti - O FILMU

Na počát­ku fil­mu stál poža­da­vek vliv­né­ho šéfa pro­dukč­ní sku­pi­ny MGM Arthura Freeda, aby sce­náris­té Betty Comdenová a Adolph Green napsa­li muzi­kál, v němž by se uplat­ni­lo Zpívání v deš­ti a dal­ší pís­ně, kte­ré on sám spo­lu s Nacio Herbem Brownem napsa­li mezi lety 1929–1939 (samot­né Zpívání v deš­ti se ostat­ně na plát­ně ob­jevilo před­tím už něko­li­krát,...

0

Rocky Horror Picture Show - O FILMU

Britský čino­her­ní a muzi­ká­lo­vý herec Richard O´Brien osla­vil tři­cá­té naro­ze­ni­ny, ože­nil se, na účtu měl dost peněz na to, aby mohl risko­vat a vydat se na vol­nou nohu. V roce 1972 začal sepi­so­vat autor­ský muzi­kál, ve kte­rém se vyzná­val z lás­ky k béč­ko­vým horo­rům a sci-fi. Původně se jeho díl­ko jme­no­va­lo They Came From Denton High...

0

Moulin Rouge - O FILMU

Filmoví teo­re­ti­ci pova­žu­jí muzi­kál Moulin Rouge za posled­ní díl reži­sérovy tri­lo­gie „rudé opo­ny“, kte­rá zača­la fil­mem Tanec v srd­ci (1992) a pokra­čo­va­la sním­kem Romeo a Julie (1996) s Leonardem DiCapri­em. Moulin Rouge mělo být vrcho­lem sna­že­ní aus­tral­ské­ho reži­sé­ra Baze Luhrmanna, kte­ré­mu s kaž­dým jeho autor­ským fil­mem rost­la chuť, roz­po­čet a divác­ká obec. Čekání na Moulin Rouge...

0

Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU

Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned něko­lik ta­lentů, kte­ré doká­zal vyu­žít. Byl schop­ný výtvar­ník a rov­no­cen­ně se doká­zal pohy­bo­vat na poli hra­né­ho i ani­mo­va­né­ho fil­mu. Období Divokého zápa­du měl upřím­ně rád a mezi jeho oblí­be­né fil­my pa­třil kul­tov­ní sní­mek Johna Forda Přepadení (Stagecoach) z roku 1939, kte­rý v zása­dě sta­no­vil základ­ní wes­ter­no­vé arche­ty­py, a on...

0

Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

Toulonský kri­mi­na­lis­ta Martin Servaz má za sebou nejen řadu vyře­še­ných pří­pa­dů, ale také záha­dy a trau­ma­ta, kte­ré ho pro­ná­sle­du­jí. Patří mezi ně záhad­né zmi­ze­ní milo­va­né ženy a zlo­či­nec, kte­rý mu stá­le uni­ká. Jako kaž­dý otec má tra­ble s dospí­va­jí­cí dce­rou, ale to mu nebrá­ní v plném nasa­ze­ní v řeše­ní nové­ho pří­pa­du. Využívá svou intu­i­ci i odváž­né...

0

Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker

Kniha Aura, čak­ry a sebe­lé­če­ní při­ná­ší více infor­ma­cí o auře, o kte­ré urči­tě již kaž­dý sly­šel, ale co ta aura ve sku­teč­nos­ti je a proč je kaž­dý člo­věk jiný? Jací jsme, pokud máme např. čer­ve­nou bar­vu aury či mod­rou? Jelikož ener­gie prou­dí i skr­ze sedm bodů v těle, tzv. čaker, nerov­no­vá­ha prou­dě­ní může vyvo­lat zdra­vot­ní pro­blémy v urči­té oblas­ti. Pokud máte...

0

Vydejte se s Dominikou Gawliczkovou na cestu Jižní Amerikou

Česká ces­to­va­tel­ka Dominika Gawliczková ve své nové kni­ze popi­su­je dob­ro­druž­ství, kte­rá zaži­la na své dese­ti­mě­síč­ní ces­tě Jižní Amerikou. Nečekejte ale kla­sic­kou ces­to­pis­nou poho­dič­ku. Zdolání vel­ké­ho kon­ti­nen­tu na malé motor­ce se totiž může pro­mě­nit v inten­ziv­ní noč­ní můru. Nože, gan­gs­te­ři a vel­ký strach Tak začí­ná dra­ma­tic­ké vyprá­vě­ní jed­né malé blon­dýn­ky, kte­rá si plní...

0

Petrolejový princ - Premiéra filmu

Premiéra fil­mu Petrolejový princ byla původ­ně naplá­no­vá­na na 6. srp­na 1965. Bylo důle­ži­té ter­mín dodr­žet, pro­to­že v říj­nu měl při­jít do kin Vinnetou - Poslední výstřel a sní­mek by tak kon­ku­ro­val sám sobě. Jenomže kvů­li špat­né­mu poča­sí, kte­ré pano­va­lo v Jugoslávii během natá­če­ní fil­mu, došlo k časo­vým pro­dle­vám a původ­ní har­mo­no­gram musel být upra­ven. Premiéra nako­nec pro­běh­la až 25. srp­na...

0

Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky

Pěkně se usaď­te a nech­te se uná­šet prav­da dosti netra­dič­ním pří­bě­hem o jed­né pra­po­div­né sou­tě­ži, kde vznik­la spous­ta věhlas­ných pochou­tek bez kte­rých si náš život jen těž­ko doká­že­me před­sta­vit. Proč? Protože je milu­je­me a zbož­ňu­je­me. Kniha malé čte­ná­ře sezna­mu­je s tím, jak vznik­la prv­ní piz­za, špage­ty, zmrz­li­na ane­bo i ta nej­vět­ší pochout­ka na svě­tě - čoko­lá­da....

0

Petrolejový princ - Vystřižená závěrečná scéna

Nechybělo mno­ho a divá­ci se dočka­li vel­mi zají­ma­vé podí­va­né. Producent Horst Wendlandt si totiž přál, aby se na plát­nech kin obje­vi­li bok po boku oba slav­ní hrdi­no­vé Divokého zápa­du - Old Shatterhand a Old Surehand. Lex Barker měl spo­lu s Ralfem Wolterem v roli Sama Hawkense vystou­pit v krát­ké scé­ně na kon­ci fil­mu, aby tak nená­pad­ně...

0

Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády

Schovávaná se zví­řát­ky je dal­ší z inter­ak­tiv­ních dět­ských kní­žek, v nichž obra­zo­vá strán­ka výraz­ně pře­va­žu­je nad tex­to­vou. Dá se říci, že obra­zo­vá část je hlav­ní slož­kou a tex­to­vá ji dopl­ňu­je. Ovšem vel­mi vhod­ně a nápa­di­tě. Tématem kníž­ky, urče­né pro děti od tří let, jsou zví­řa­ta a jejich schop­nost se v pří­ro­dě mas­ko­vat tak, aby zůsta­la lid­ské­mu...

0

Biozahrada: Zahrada bez chemie a plná života

V dneš­ní době snad není člo­vě­ka, kte­rý by neznal pojem „eko“ a „bio“. S ape­lem na zdra­vý život­ní styl se však vyskyt­la i vlna zne­hod­no­ce­ní či nedů­vě­ry a pod balas­tem růz­ných dez­in­for­ma­cí pak mno­zí z nás na eko­lo­gic­ké země­děl­ství a bio­su­ro­vi­ny rezig­no­va­li. Naštěstí tu ale máme i jiná řeše­ní. Vybudovat si vlast­ní bio­za­hrád­ku je sice vari­an­tou vyža­du­jí­cí urči­tou dáv­ku...