0

Hlasy v lese NĚMECKO, režie: Marie Elisa Scheidt 23. 8. v 18.15 hodin na ČT2

V létě roku 1968 obý­va­lo více než 16 tisíc vojá­ků z východ­ní­ho Německa sas­ké lesy a bará­ky neda­le­ko čes­ko­slo­ven­ské hra­ni­ce, čeka­jí­cí na poky­ny k misi, kte­rá se nikdy neu­sku­teč­ní. Film for­mou sty­li­zo­va­né­ho doku­men­tu zob­ra­zu­je vnitř­ní boj mla­dí­ků, kte­ří už nejsou chlap­ci, ale ješ­tě nejsou muži, a sou­stře­dí se na jejich pro­ží­vá­ní ve svě­tě plném...

Autor:
0

Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu

V roce 1966 zamýš­lel pro­du­cent Wendlandt nato­čit Míšenku Apanači a potom dru­hý díl Old Surehanda. Třetí sní­mek měl být věno­ván hrdi­no­vi Old Firehandovi, kte­rý se měl dokon­ce obje­vit již v Míšence Apanači. Jenže o Vánocích roku 1965 bylo již zřej­mé, že prá­vě pro­mí­ta­ný prv­ní díl Old Surehanda bude pro­pa­dák, a tak Wendlandt narych­lo změ­nil své plá­ny: dru­hý díl Old...

Autor:
0

Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)

Slender Man jako posta­va pat­ří mezi snad nej­zná­měj­ší cre­e­py­pas­ty kte­ré kolu­jí po inter­ne­tu. Tyhle krát­ké horo­ro­vé pří­běhy, jejichž popu­la­ri­ta byla pár let zpět na vrcho­lu, mají své kouz­lo pře­de­vším díky for­mě jakou jsou podá­vá­ny - jed­no­du­ché horo­ro­vé povíd­ky, tex­ty a vyprá­vě­ní, kte­ré se hodí k tábo­rá­ku nebo na dlou­hé zim­ní či let­ní veče­ry. O adap­ta­ci...

Autor:
0

Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966)

Film Vinnetou a míšen­ka Apanači byl v pořa­dí šes­tým sním­kem, ve kte­rém si zahrá­li spo­leč­ně Pierre Brice a Lex Barker. Oblíbenost obou her­ců byla teh­dy stá­le vel­mi vyso­ká a byla to vlast­ně jejich záslu­ha, že i přes postup­nou kle­sa­jí­cí úro­veň fil­mů sla­vi­ly may­ov­ky rela­tiv­ní úspěch. Producent Horst Wendlandt se pou­čil z chyb, kte­ré napáchal při natá­če­ní fil­mu Old Surehand a roz­ho­dl...

Autor:
0

Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller

Všude na inter­ne­tu najde­te instant­ní tipy, jak být šťast­ný tak, jak jsou lidé v Dánsku. Chundelatý ponož­ky a hlav­ně neza­po­me­nout na von­né svíč­ky. Ale jest­li jste se v tom nena­šli, nezou­fej­te, tahle kni­ha vám uká­že sku­teč­ný důvod, proč se neza­bít a dát živo­tu dal­ší šan­ci. Tak tohle byla napros­to parád­ní. Musím říct, že jsem...

Autor:
0

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Známý ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, vlast­ním jmé­nem Timothy William Burton, se naro­dil 25. srp­na 1958. Jeho fil­mu jsou oprav­du uni­kát­ní svou atmo­sfé­rou a obra­zo­tvor­nos­tí. Hlavní posta­vy jsou vět­ši­nou něčím jedi­neč­ní, jako je napří­klad Střihoruký Edward nebo Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona. Od mala se Tim Burton věno­val kres­le­ní a malo­vá­ní. Navštěvoval Cal Arts Institute. Tento...

Autor:
0

Píšu ti, má lásko POLSKO, režie: Magdalena Szymkow 22. 8. v 18.00 hodin na ČT2

Film se ode­hrá­vá během popu­lár­ní­ho mezi­ná­rod­ní­ho hudeb­ní­ho fes­ti­va­lu v leto­vis­ku Sopoty v srpnu 1968, v rám­ci něhož pro­bí­ha­ly tiché pro­tes­ty někte­rých účin­ku­jí­cích pro­ti oku­pa­ci Československa. Střetává se v něm per­spek­ti­va man­že­lek pol­ských vojá­ků, zpo­čát­ku netu­ší­cích, že se jejich muži zúčast­ní úto­ku na sou­sed­ní zemi s hla­sem kódo­va­ných zpráv taj­né poli­cie. Autentické archiv­ní zábě­ry oku­pa­ce se...

Autor:
0

Nový domov Švýcarsko 22. 8. v 17.05 hodin na ČT2

Nové živo­ty čes­ko­slo­ven­ských emi­gran­tů Jak začí­na­li v cizí zemi Čechoslováci, kte­ří se po osma­še­de­sá­tém roz­hod­li emi­gro­vat do Švýcarska? S prázd­ný­ma ruka­ma, ale s nadě­jí na lep­ší budouc­nost. Jak postup­ně vyu­ži­li výho­dy, kte­ré jim Švýcarsko nabíd­lo a jak splá­ce­jí své nové domo­vi­ně její pří­vě­ti­vost? Film uka­zu­je nové živo­ty tří výraz­ných osob­nos­tí čes­ko­slo­ven­ské emi­gra­ce ve Švýcarsku: Irena...

Autor:
0

Nejhorší základka na zemi? Rozhodně ta v South Parku

Letní prázd­ni­ny se nená­vrat­ně blí­ží ke své­mu kon­ci a mno­ho ško­lá­ků začí­ná poma­lu odpo­čí­tá­vat posled­ní dny radost­né­ho nic­ne­dě­lá­ní, kte­ré ukon­čí až prv­ní záři­jo­vé zvo­ně­ní. Jistě se mezi nimi najde spous­ta tako­vých, kte­ří vám budou tvr­dit, že prá­vě jejich ško­la je tou nej­hor­ší na celém svě­tě. I ta nej­za­pad­lej­ší ško­la v repub­li­ce však bled­ne...

Autor:
0

Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)

Olga Hepnarová, posled­ní popra­ve­ná žena v Československu, po letech čeká­ní dosta­la „svůj“ film. V režii dua Tomáš Weinreb (kte­rý si téma dosta­teč­ně osa­hal už v roce 2009 sním­kem „Všechno je srač­ka“) a Martin Kazda (kte­ří se pode­psa­li i pod scé­nář) může­me sle­do­vat utrá­pe­ný život Olgy Hepnarové včet­ně (nejen) její­ho tra­gic­ké­ho kon­ce. Tvůrci se roz­hod­li pro zpo­dob­ně­ní...

Autor:
0

Návod jak založit a udržovat biozahradu

Máte už dost zele­ni­ny a ovo­ce z hyper­mar­ke­tu, kte­ré je bez vůně a chu­ti? Chcete vědět, čím se vy a vaše děti krmí­te?  Uvažujete, jak může­te i v malém měřít­ku při­spět k zacho­vá­ní rov­no­váhy v pří­ro­dě? Pokud jste ale­spoň na jed­nu z otá­zek odpo­vě­dě­li ano, pak začně­te uva­žo­vat o zalo­že­ní bio­za­hra­dy. Nemusíte hned zni­čit vše na vaší původ­ní, kde jste...

Autor:
0

Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší pro­stře­dek výcho­vy. Prostřednictvím her roz­ví­jí­me u dětí fan­ta­zii a tvůr­čí myš­le­ní. Naděžda Kalábová půso­bí v oblas­ti mimo­škol­ní výcho­vy a vede kur­zy pro peda­go­gy. Její kni­ha Hry plné nápa­dů a fan­ta­zie je oprav­du „plná“ skvě­lých her do pří­ro­dy i do tělo­cvič­ny. Hry jsou roz­dě­le­ny pod­le toho, na co jsou zamě­ře­ny a čeho chce­me při jejich hra­ní...

Autor:
0

Kubík hrdina (mladý kulík zlatý (Pluvialis apricaria) dostává životní lekce)

Na sever, do kra­je mra­zu a chla­du, se kaž­dé jaro vra­cí kulí­ci zla­tí, aby tam vyved­li své mla­dé. Přilétají v hej­nech z jihu, ale jejich návrat vždy naru­ší nepřá­te­lé. Je to hlav­ně nebez­peč­ný Šedou, kte­rý si brou­sí drá­py na tyto malé ptáč­ky. Naštěstí se v bez­pe­čí dosta­nou na zem a mohou začít budo­vat hníz­deč­ko pro...

Autor:
0

Disenchantment (Castle Party Massacre (S01E04))

Těžko se hod­no­tí, když kaž­dý díl je lep­ší než ten před­cho­zí. Ano je to tak, čtvr­tý díl je ješ­tě lep­ší než před­cho­zí tři. Ihned v úvo­du se dozví­dá­me, že Bean má potí­že s part­ne­ry a že si ji otec hlí­dá. A že krá­lov­ství není až tak boha­té, jak by se asi mělo čekat, a tak...

Autor:
0

11 památných filmových momentů

Osobně moc nemám v lás­ce růz­né žeb­říč­ky „5 nej­lep­ších fil­mů všech dob“, či „10 věcí kte­ré nás baví na...“. Zpravidla se jed­ná o dost plyt­ký výčet věcí, kte­ré mají za úkol zaplác­nout tiš­tě­ný nebo vir­tu­ál­ní pro­stor. Nerad bych tedy k něče­mu podob­né­mu také při­spí­val. Pokud by však něko­mu ten­to text přes­to něco podob­né­ho při­po­mí­nal,...

Autor:
0

Červená růže MAĎARSKO, režie: Linda Dombrovszky 21. 8. v 18.15 hodin na ČT2

Hraná rekon­struk­ce živo­ta maďar­ských oku­pan­tů v Československu 1968 na pome­zí doku­men­tu a fik­ce. Přátelství a lás­ka během oku­pa­ce. Vojáci byli při­pra­ve­ni na odpor, ale nara­zi­li na klid­né a míru­mi­lov­né oby­va­te­le. Jejich nej­vět­ším nepří­te­lem byla nuda. Tak se přá­te­li­li s míst­ní­mi muži a pro­ží­va­li milost­né pří­běhy s míst­ní­mi dív­ka­mi.

Autor:
0

Ostravské jaro 1968 20. 8. ve 20.00 hodin na ČT2

V Moravskoslezské met­ro­po­li skon­či­la slib­ná šede­sá­tá léta v bídě bru­tál­ní nor­ma­li­za­ce  Když zís­ka­li v Československu moc komu­nis­té, sta­la se Ostrava obrov­skou soci­ál­ní  labo­ra­to­ří. Město vyrost­lo v „oce­lo­vé srd­ce repub­li­ky“, kde se měl v duchu dobo­vých  před­stav zro­dit nový typ soci­a­lis­tic­ké­ho člo­vě­ka. Ten měl být uvě­do­mě­lý a napros­to  odda­ný poli­ti­ce komu­nis­tic­ké stra­ny. Ale stís­ně­né pomě­ry pade­sá­tých...

Autor:
0

1968 milimetrů

V roce 1968 se vyhro­til střet ide­jí s rea­li­tou Rok 1968 byl pře­lo­mo­vý. Je to sym­bol spo­le­čen­ských, poli­tic­kých a kul­tur­ních pro­měn. Tří-dílný cyk­lus zachy­cu­je, jak stu­den­ti vyšli do ulic v západ­ním Německu, Francii, Polsku a do-žadovali se změ­ny. Americká měs­ta byla svěd­ky neví­da­ných pro­tes­tů pro­ti vál­ce ve Viet-namu, ale také pro­ti vlád­nou­cí­mu estab­lishmen­tu. Československo...

Autor:
0

Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna

Jak jste vní­ma­la dobu před 21. srp­nem 1968? Myslíte jaro 68? No, to bylo neu­vě­ři­tel­né, pro­to­že už na pře­lo­mu let 67 a 68 se zača­ly ty věci nesku­teč­ně uvol­ňo­vat. Já najed­nou do stu­dia na roz­ho­vor dosta­la zají­ma­vé osob­nos­ti, kte­ré do té doby na obra­zov­ku moc nemoh­ly. Také pře­sta­li cho­dit „háes­té­ďá­ci“, nazva­ní pod­le...

Autor:
0

Okupace očima okupantů

Pět roz­ma­ni­tých pohle­dů na oku­pa­ci Československa z pěti zemí Jak se cíti­li vojá­ci posla­ní do cizí země „nasto­lit pořá­dek“? Hlavní otáz­kou cyk­lu je, jak se člo­věk zacho­vá, když se ocit­ne v cen­t­ru dění evrop­ských dějin. Jakou roli hra­je indi­vi­du­ál­ní odpo­věd­nost, zacho­vá­ní si vlast­ních názo­rů a morál­ních zásad a jak se mění ve chví­li, kdy...

Autor: