MS 2016 - sestavy

...k datu 4.3.2016 - Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 25.10.2015 - Soupisky NHL k datu 25.10.2015 (kro­mě letoš­ních fina­lis­tů, kte­ří mají aktu­ál­ní sou­pis­ky) - Soupisky KHL k datu 11.9.2015 - Soupisky němec­ké DEL...Číst dál »

thepsyche’s cyberpack

tvá­ře těch­to hráčů/the faces of these pla­yers: author: the­psyche Jason Akeson-------------13156 Cody Almond--------------12400 Matt Anderson-------------8642 Joakim Andersson--------14803 Mike Angelidis-------------6385 Sven Baertschi------------13281 Tyson Barrie---------------2904 Matt Bartkowski-----------12682 Taylor Beck----------------2905 Jordie Benn----------------16325 Nicolas...Číst dál »
nejlepsi filmy001

Nejlepší filmy roku 2003 - Část první

Šest nej­lep­ších fil­mo­vých hitů z prv­ní půl­ky roku 2003Leden Pán prs­te­nů: Dvě věže Leden byl v roce 2003 poměr­ně boha­tý, pro fil­mo­vé fanouš­ky a pří­z­niv­ce kva­lit­ní podí­va­né pak také vel­mi zají­ma­vý. Měsíc Pána...Číst dál »
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

...137 g Možnost pamě­ťo­vé kar­ty ano Paměť RAM 1024 MB Displej Velikost dis­ple­je 5 “ Rozlišení dis­ple­je 1280 x 720 Poměr stran dis­ple­je 16:9 Počet barev 16mil barev Počet dis­plejů...Číst dál »

Grada - novinky od 6. 6. do 12. 6. 2016

...ke kaž­do­den­ním situ­a­cím. Pomůže při řeše­ní doprav­ních pře­stup­ků i vzta­hů se sou­se­dy. Poradí jak na sta­veb­ní úřad nebo špat­ně pra­cu­jí­cí řeme­sl­ní­ky. Využívá zku­še­nos­tí práv­ní­ků a vychá­zí z prak­tic­ké­ho pohle­du na věc. 16×24 cm |...Číst dál »

Top 5/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z květ­na 2016. Radka Třeštíková: Bábovky - 1 030 zobr. Hra o trů­ny – The Door (S06E05) – 80 % - 405 zobr. Captain America: Občanská vál­ka – 85 % - 225 zobr. Hra o trů­ny – Home...Číst dál »
ctenarksa vyzva

Čtenářská výzva 2016

Jestliže máte rádi kni­hy stej­ně jako my, nemě­li bys­te pro­mar­nit jedi­neč­nou sou­těž na databazeknih.cz. Redakce pro všech­ny milov­ní­ky knih při­pra­vi­la seznam dva­ce­ti knih, kte­ré si sami navo­lí­te pod­le růz­ných kate­go­rií....Číst dál »
logo max cover

Program na duben na Prima Max

Ewellová K., Nelsonová J. 16.4.2019 20:00 Rocky: Nová krev Jordan M. B., Stallone S., Rashadová P., COOGLER R. 16.4.2019 22:00 Hrůzná minu­lost 2 Hudsonová H., Luddingtonová C., Fischler P., HALLAM...Číst dál »
Batman01

Ben Affleck

...Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 5. 12. 2015, 16:49 UTC Datum pře­vze­tí: 2503. 2016, 10:31 UTC Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ben_Affleck&oldid=13115011 Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky Identifikace ver­ze strán­ky: 13115011...Číst dál »
temntota6

TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times

Na kni­hu Temnota jsem se moc těši­la, neboť byla vyhlá­še­ná jako jed­na z nej­lep­ších knih roku 2016 dle Financial Times. A oprav­du nezkla­ma­la, nao­pak pří­jem­ně pře­kva­pi­la vel­mi zají­ma­vým, ač tro­chu pochmur­ným a potem­ně­lým...Číst dál »
7Statecnych

Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými

Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů, ini­ci­á­tor i rea­li­zá­tor Projektu 100, dnes slav­nost­ně zve­řej­ni­la fil­my pro rok 2016. Návštěvníci kin se opět mohou těšit „na vel­ké fil­my na vel­kém plát­ně“, tedy na pět...Číst dál »
StrazciGal

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

            CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jed­ním z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu.             Pratt se zatím napo­sle­dy obje­vil ve vědec­ko­fan­tas­tic­kém dra­ma­tu spo­leč­nos­ti Sony Pasažéři s Jennifer Lawrence pod režij­ním vede­ním na Oscara...Číst dál »

Top 8/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky za srpen 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 1.9.2016 7:03:31 Věra Čáslavská - 584 zobr. Film Komorná jenž byl s úspě­chem uve­den ve Varech vstu­pu­je dnes do čes­kých kin - 418 zobr. DENĚK TROŠKA: NEBUĎME...Číst dál »
ave 160

Avengers spravili v New Yorku škodu za 160 miliard!

...a zlo­du­chmi odo­hral v sku­toč­ných uli­ci­ach New Yorku, ško­dy by sa vyšpl­ha­li až do výš­ky 160 mili­árd dolá­rov, čo je v pre­poč­te 123,6 mili­ar­dy eur. Škody vyčís­li­li exper­ti z fir­my Kinetic Analysis Corp., kto­rá sa...Číst dál »

Top 6/2016

Přinášíme Vám nejčte­něj­ší člán­ky z červ­na 2016. Poslední aktu­a­li­za­ce: 31.7.2016 17:31:24 Hra o trů­ny – Battle of the Bastards (S06E09) - 932 zobr. Hra o trů­ny – The Winds of Winter (S06E10) - 722 zobr. Hra o trů­ny – No...Číst dál »

Top listopad 2016

...man­že­lek – 16.11.2016 - 211 zobr. Soutěž o Steam klíč - 204 zobr. Knižní novin­kou letoš­ní­ho pod­zi­mu je nový pří­pad Hercula Poirota s názvem Zavřená truh­la - 191 zobr. Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince – 90% -...Číst dál »
Humbook plakát

Humbook 2016

Na sobot­ní datum 15. 10. 2016 čeka­li mno­zí mla­dí čte­ná­ři. A to kvů­li Humbooku, u nás his­to­ric­ky prv­ní­mu lite­rár­ní­mu fes­ti­va­lu pro mla­dé čte­ná­ře – zamě­řu­jí­cí se na young adult lite­ra­tu­ru, kte­rá v posled­ních letech zís­ká­vá...Číst dál »
Celkem

Nejlepší film 2016

Tak máme pro vás při­pra­ve­nou prv­ní fan­dov­skou akci. Vyberte si nej­lep­ší film z sezó­ny 2016. Vybrali jsme pro Vás 16 nej­lep­ších fil­mů (kaž­dý měsíc roku jeden + 4 k dopl­ně­ní 16) (REVENANT...Číst dál »

SVčšTOVÝ POHÁR - WORLD CUP OF HOCKEY 2016 to TORONTO

Obsahuje: Soupisky, loga do menu, loga do hodin, led, Dresy do menu i do hry Aréna bude vydá­na zvlašť !! Děkuji za poskyt­nu­tí mate­ri­á­lů a spo­lu­prá­ce všem tvůr­cům: EHA TBN - thebreakaway.net...Číst dál »
Rachel

Tak jde čas s Přáteli aneb jak se v letech 1994-2003 měnila Rachel

Pokud bych se nestal uzná­va­ným žur­na­lis­tou, byl bych prav­dě­po­dob­ně svě­to­vě pro­slu­lým vizá­žis­tou či mód­ním návr­há­řem. Poslední dobou se stá­le více čte­ná­řů bou­ří nad mými výro­ky, pro­to ten­to­krát radě­ji upřes­ním, že jde...Číst dál »

Zákon přitažlivosti - preview

OBSAH FILMU Audrey Woods a Daniel Rafferty pat­ří v newy­or­ském práv­nic­kém svě­tě mezi špič­ko­vé spe­ci­a­lis­ty na roz­vo­dy. Jednoho dne sta­nou pro­ti sobě: Audrey zastu­pu­je rocko­vou hvězdu Thornea Jamisona, Daniel jeho nespo­ko­je­nou man­žel­ku...Číst dál »
West03

S02E03: Virtù e Fortuna

Titulky k 3. epi­zo­dě 2. řady seri­lu Westworld. Verze pro Westworld.S02E03.WEB.H264-DEFLATE. Stahujte z Titulky.com....Číst dál »
Rosa

S11E03: Rosa

Titulky k 3. epi­zo­dě 11. sezó­ny seri­á­lu Doctor Who (Pán času). Pasuje pro: doctor.who.2005.s11e03.1080p.hdtv.x264-mtb Stahujte z Titulky.com....Číst dál »
vlcsnap 2018 10 19 20h31m04s609

Simpsonovi: S30E03: My Way or the Highway to Heaven

České titul­ky pro 3. epi­zo­du 30. sezó­ny. Pasují pro:the.simpsons.s30e03.web.x264-tbs or rar­bg Autor: xakrurych­le Stahujte z webu Simpsonovi.Blog....Číst dál »
Monica

Tak jde čas s Přáteli aneb jak se v letech 1994-2003 měnila Monica

V minu­lém díle jsme si posví­ti­li na Rachel, dnes je na řadě Monica nebo­li Courteney Cox. I ona je na foto­gra­fi­ích zachy­ce­na vždy v úvo­du, upro­střed a na kon­ci kaž­dé série legen­dár­ních Přátel. V anke­tě na...Číst dál »
trans

Transformers

...John Turturro byl jako otec dvou synů, 16letého a šes­ti­le­té­ho, vysta­ven vel­ké­mu rodin­né­mu nátla­ku. „Můj star­ší syn mi řekl: ‚Víš pře­ce sám, že v tomhle hrát musíš, nemáš na výběr,‘ na což...Číst dál »