logo max cover

Program na duben na Prima Max

1.4.2019 14:00 Velký Hanks T., Heard J., Perkinsová E., MARSHALLOVÁ P. 1.4.2019 16:00 Iluzionista Norton E., Giamatti P., Bielová J., BURGER N. 1.4.2019 18:00 Zmrzlý na kost Wenham D.,...Read more »

Pavučina snů - Dreamcatcher

...v díle Kinga a to Pavučina snů. Ta má i kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní (např. Morgan Freeman) i pove­de­né vizu­ál­ní efek­ty. Předpoklady pro úspěch tedy má… Jsou kama­rá­dy už od dět­ství. Čtyřka mužů, kte­ří sami sebe...Read more »

Filmové premiéry - 13. 08. 2015

Tento čtvr­tek půjdou do kin 4 fil­my. Něco pro nác­ti­le­té, pro dospě­lé z 80. let,  ško­lač­ky a samo­zřej­mě i umě­lec­ký film. Pixels  -   Pixely Když si mezi­ga­lak­tič­tí mimo­zemš­ťa­né chyb­ně vylo­ží video­zá­zna­my kla­sic­kých video­her jako...Read more »

Škola superhrdinů - Sky High

Není vůbec leh­ké najít dobrou rodi­nou kome­dii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zába­va pro hod­ně drs­né rodin­ky, pro­to­že posled­ní fil­my s puber­tál­ním čaro­dě­jem atmo­sfé­rou při­po­mí­na­jí tem­ný thriller. Naštěstí...Read more »
StarTrek4a

Star Trek IV: Cesta domů

Podruhé v řadě byl reži­sé­rem Star Treku před­sta­vi­tel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve tře­tím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby reži­sér pří­liš nepře­svěd­čil, ten­to­krát to bylo o pozná­ní lep­ší a sko­ro jsem...Read more »
Bruce

Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?

...anti­fy­zi­kál­ní psí kusy. Ale což. S tou­to ide­o­lo­gic­kou rekva­li­fi­ka­cí (dost mož­ná nezbyt­nou) jsem se smí­řil již v roce 1995. Čtyřka ten­to krok jen potvr­di­la. Avšak potvr­di­la i poko­ři­la záro­veň. Zatímco troj­ka osci­lo­va­la poně­kud nešťast­ně...Read more »
Prc02

Prci, prci, prcičky 2 - pokračování kultovní „sex“ komedie

Mysleli jste si, že exis­tu­je pro­du­cent, kte­rý se jed­nu výdě­leč­nou „krá­vu“ nepo­ku­sí podo­jit ale­spoň dvakrát?Nemysleli!Fajn.Je vidět, že nejste blbý.Po úspě­chu prv­ní­ho dílu, kte­rý vytě­žil dva­náct­krát tolik (125 USD) než stál,...Read more »
PrimaCool

Program na duben na Prima Cool

4.4.2019 22:25 Přímý kon­takt Lundgren D., Paré M., Mayová G., LERNER D. 5.4.2019 20:15 xXx COHEN R., Diesel V., Argentová A., Jackson S. L. 5.4.2019 22:15 Grizzly: Pomsta šel­my...Read more »
OldShatter

Místo sledovaní televize o prázdninách radši jdete do přírody. Není o co stát!

Jak asi už všich­ni víme. Pravidelným kolo­ri­tem prázd­ni­no­vých tele­vi­zí je napros­té igno­ro­vá­ní tele­viz­ních fanouš­ků a vysí­lá­ní pro­gra­mu, kte­rý pat­ří mezi ty nej­lev­něj­ší. Česká tele­vi­ze má svůj vlast­ní tele­viz­ní archív, a tak v kli­du...Read more »

Mechanický pomeranč

Film Stanleyho Kubricka Mechanický pome­ranč byl kvů­li drs­ným násil­nic­kým scé­nám v Anglii zaká­zán. V dneš­ní době už bych nási­lí neo­zna­čil jako bůhví­jak šoku­jí­cí. Ne tak ale cel­ko­vé vyzně­ní fil­mu. Velmi své­ráz­né poje­tí...Read more »
1 3

Podzim celebrit – nechte se inspirovat

...bude váš out­fit svě­ží a bude vám nadá­le při­po­mí­nat léto. Sport vs ele­gan­ce Zkombinovat spor­tov­ní prv­ky s ele­gant­ní­mi byl gól, oprav­du. Tento trend je pod­le naše­ho názo­ru jeden z nej­ú­spěš­něj­ších v his­to­rii módy. Dává...Read more »
word image 286

Kristína Greppelová – Marcela

...ode­hrá­va­lo z vel­ké čás­ti ve spor­tov­ním pro­stře­dí? Já sport milo­va­la odma­lič­ka, vlast­ně jaký­ko­li. A dá se říct, že tré­nin­ky mě bavi­ly asi nej­víc, pro­to­že natá­če­ní, to už je straš­ně moc o reži­sé­ro­vi a kame­ra­ma­no­vi...Read more »
JADuch

Jan Antonin Duchoslav , herec

...pro­vo­zu­jes nebo si pro­vo­zal jaky sport ? O vode jsem se uz zmi­nil. Cislo jed­na je pro mne lyzo­va­ni. Jezdil jsem zavod­ne a pet let jsem zil ve Spindlu, kde jsem...Read more »
PrimaCool

Deset let s Prima COOL

...poli spor­tu se v uply­nu­lém roce stal pořad Sport Star, kte­rý při­ná­ší novin­ky ze spor­tov­ní­ho svě­ta. Od roku 2014 se Prima COOL stá­vá také pořa­da­te­lem a part­ne­rem mno­ha kul­tur­ních akcí. V roce 2014...Read more »
word image

Z válečného zajatce národním hrdinou. Do kin vstupuje životopisné drama BRANKÁŘ

...REŽISÉRA: „ Brankář je v mno­ha ohle­dech jas­ný hrdin­ský pří­běh. Bývalý nepří­tel se stá­vá hrdi­nou náro­da: je to uni­kát­ní živo­to­pis spor­tov­ce, kte­rý doklá­dá, jak sport může při­spět k usmí­ře­ní zne­přá­te­le­ných zemí. Film,...Read more »
120642 350 0 fit

Pohybové hry pro školáky – 129 cvičení pro rozvoj základních pohybových dovedností

...Pohybové a spor­tov­ní hry na 1. stup­ni základ­ní, kte­ré ini­ci­o­va­ly i vytvo­ře­ní této pub­li­ka­ce. Autor: Ivan Pokorný Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­te­le, edi­ce Děti a sport Vydáno: 2019, Grada, Praha Počet stran: 152 Vazba...Read more »
Alita Battle Angel wallpaper

Alita: Bojový Anděl - Recenze - 65%

...se tak kolo­toč zába­vy (hlav­ně sport jmé­nem Motorball), obje­vo­vá­ní, roman­ce, bru­tál­ní akce a smr­ti. Kdo vlast­ně Alita ve sku­teč­nos­ti, respek­ti­ve čím byla dřív? Proč po ní všich­ni tak jdou? A čím je vlast­ně...Read more »
AlitaBojovC3BDAndC49Blrecenzefilmu

Alita: Bojový Anděl (Alita: Battle Angel) – Recenze – 70%

...všichni lidé jsou posedlí nebezpečným sportem zvaným Rollerball, jenž vypadá jako ragby křížené s rychlobruslením, v němž je povoleno zabíjet soupeře (a nápadně to připomíná stejnojmenný sport z filmu Rollerball...Read more »
word image 283

Mirai Navrátil – dýdžej

...Co vám osob­ně říká sport, kon­krét­ně žen­ský beach volej­bal? Kdysi jsem hod­ně spor­to­val a hrál závod­ně tenis. Ke spor­tu mám blíz­ko a i dnes se mu sna­žím věno­vat, když to jde. Co se...Read more »
pele kral fotbalu 1

#1996: Pelé: Král fotbalu - 60 %

...je politika náročná a vyčerpávající, když se stal zvláštním ministrem pro sport. Naštěstí celý život věděl, že je jeho místo především u fotbalu, kde se vždy nejvíce angažoval, a to...Read more »
OtrezMozku

Jak poznat otřes mozku - Příznaky a symptomy

...Otřes moz­ku je obzvláš­tě čas­tý, pokud hra­je­te kon­takt­ní sport, napří­klad fot­bal. Většina lidí se obvykle po otře­su moz­ku zce­la uzdra­ví. Symptomy Příznaky mohou být mír­né a nemu­sí se obje­vit oka­mži­tě. Symptomy mohou...Read more »
word image 265

Denisa Nesvačilová – Pavla

...se vrcho­lo­vě věno­va­la moder­ní gym­nasti­ce, necho­di­la moc do ško­ly a trá­vi­la v tělo­cvič­ně mno­ho hodin den­ně. Proto teď v dospě­los­ti aktiv­ně sport zrov­na nevy­hle­dá­vám, radě­ji koneč­ně tro­chu žiju. Když ale cítím, že si...Read more »
CeloTaboroveHry

CELOTÁBOROVÉ HRY

...kte­ré jsou pro­po­je­né urči­tým námě­tem, ale mohou být rea­li­zo­vá­ny v del­ším časo­vém úseku. Užitečnou a gra­fic­ky pře­hled­nou pub­li­ka­ci vyda­la Česká aso­ci­a­ce Sport pro všech­ny. Knihu si může­te kou­pit na webu ČASPV za 160 Kč....Read more »
word image 1

Marihuana ve filmech

...pří­běh o odrů­dě “Pineapple Express” se stal vel­mi úspěš­ným fil­mem. Vybíjená Příběh o par­tič­ce kama­rá­dů, kte­ří nema­jí tolik peněz a kvů­li dlu­hům (za co, že..) začnou spor­to­vat. Zvolí si za sport Vybíjenou, kte­rá...Read more »
ivot je hra mail

Život je hra - Zajímavosti

...napl­ně­ná.” Petr Marek, kte­rý hra­je spor­tov­ní­ho komen­tá­to­ra Daniela Novotného, pro­zra­dil, že „vůbec nikdy” nesle­du­je sport, pro­to pro něj bylo poměr­ně těž­ké se do role vžít. Nezbývalo než si tro­chu pomoct:...Read more »
Hodinky

Hodinky, které vás nikdy nezklamou

...nemo­hou žít. Všichni, kdo si G-SHOCK zami­lo­va­li, se tak mohou snad­nou stát přá­te­li sdí­le­jí­cí podob­nou módu, hud­bu nebo sport, a záro­veň zářit díky tomu­to nové­mu kul­tur­ní­mu feno­mé­nu,“ říká o hodin­kách ředi­tel spo­leč­nos­ti...Read more »