Deti

David Hidden: Děti boží

...šli jen těž­ko vyjá­d­řit jem­ně­ji a je to prá­vě způ­sob vyprá­vě­ní, kte­rý dává kni­ze jedi­neč­nou oprav­do­vost a schop­nost vtáh­nout vás do děje. Autor:David Hidden Žánr:belet­rie Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:08.08.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
Tma

Bernard Minier: Tma

...dove­de být nepří­jem­ná. Tma dove­de dráž­dit k nepří­čet­nos­ti. Tma vzru­šu­je. Ale tahle tma? Přečtěte si a uvi­dí­te sami…..Nebo  spíš neu­vi­dí­te? Autor:Bernard Minier Žánr:thriller Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:06.06.2016 Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
Grey 1

E. L. James: Grey (25 % - za snahu)

...E. L. James při­ved­la ke čte­ní i ženy, kte­ré před „šedí“ čet­ly jen face­boo­ko­vé pro­fi­ly a reklam­ní letá­ky. Autor:E L James Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, čte­ní pro ženy Nakladatelstvi:XYZ Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz....Číst dál »
Let305

A.G. Riddle: Let 305

...oby­čej­ným sci-fi vyprá­vě­ním, ale stá­vá se pří­bě­hem, kte­rý se dotý­ká pod­stat­ných aspek­tů lid­ské­ho roz­ho­do­vá­ní a uva­žo­vá­ní jako tako­vé­ho. Autor:A.G. Riddle Žánr:sci-fi pro dospě­lé Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:18.04.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz...Číst dál »
9788075053381 e1462116387158

Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová

...Může tak čte­ná­ři při­nést tro­chu lep­ší poro­zu­mě­ní sta­rým lidem, i když hrdin­ky jsou dle mého názo­ru hod­ně spe­ci­fic­ký vzo­rek star­ší popu­la­ce. Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ. Počet stran: 323 Rok vydá­ní: 2016 Žánr:...Číst dál »
P1260999

Jitka Lenková: Tajemná místa Česka

...znač­nou dobu a vyda­la mno­ho knih a člán­ků věnu­jí­cích se záha­dám. Ale její okruh, o kte­rém píše, záha­da­mi a tajem­nem roz­hod­ně nekon­čí. Zaměřuje se i na téma­ta his­to­rie, psy­cho­lo­gie a zví­řa­ta. Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ. Knihu lze...Číst dál »
Snatky

Karel IV. - královské sňatky

...nej­vět­ší­ho Čecha a zjis­tit podrob­nos­ti o teh­dej­ší sňat­ko­vé poli­ti­ce i o čtr­nác­tém sto­le­tí. Vychází z mno­ha his­to­ric­kých pra­me­nů, kte­ré zestruč­ňu­je a shr­nu­je. Hodnocení: 90 % Autor: František Kavka Žánr: čes­ká his­to­rie Nakladatelstvi: XYZ Datum vydá­ní: 18.04.2016 Knihu může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz...Číst dál »

Natáčení letní prosluněné komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů má za sebou přesně polovinu

...odle­tí štáb na 14 dní do afric­ké Keni k jeze­rům Nakuru a Itibo. Producentem kopro­dukč­ní­ho pro­jek­tu s roz­poč­tem 30 mili­o­nů korun jsou Farbyka Production  a  XYZ film & pro­ducti­on. Koproducenti jsou TV NOVA a Dana...Číst dál »

Arnold Schwarzenegger

...XYZ kni­ha pamě­tí Arnolda Schwarzenneggera Total Recall - můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh. Detaily o článku Arnold Schwarzenegger Jméno člán­ku: Arnold Schwarzenegger Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy:...Číst dál »
motýl3 e1549406109702

Motýlí křik je skvělý konspirační thriller

...Na prv­ní strán­ce vás chyt­ne a nepus­tí, dokud jí nepře­čte­te. Motýlí křik Autor: Jan Tománek Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s. Vydání prv­ní, Praha 2018 ISBN: 978-80-7597-153-1 Počet stran:...Číst dál »
Adamec

Jiří Adamec o filmu Léto s gentlemanem

...pro­cent. Kdysi jste byl i vy sám her­cem, herec­tví jste před režií dokon­ce i na DAMU vystu­do­val, nezá­vi­dí­te her­cům někdy, že ode­hra­jí svých xyz natá­če­cích dní a zmi­zí, zatím­co reži­sér má s fil­mem plnou...Číst dál »
psi tinder 625ab5

Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?

...se mi tyto typy knih vždyc­ky budou líbit. Obal je taky super. Má 280 stran. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Autor: Petra Macková Hrochová Žánr: belet­rie pro dospě­lé, čte­ní pro ženy Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 21. 03. 2019...Číst dál »
summer

Záhadné zmizení dívky

...a dal se zpra­co­vat do sku­teč­ně zají­ma­vé­ho pří­bě­hu. Autorce se to ale nepo­ved­lo. Hodnocení: 40% SUMMER Autorka: Monica Sabolo Originální název: Summer Překlad: Anna Melicharová Vydáno: XYZ, 2019 Počet stran: 240...Číst dál »
pele kral fotbalu 1

#1996: Pelé: Král fotbalu - 60 %

Pelé: Král fotbalu (Pelé: The King of Soccer) Vydalo nakladatelství XYZ v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Pelé: The King of Soccer" v roce 2017. Vydání má...Číst dál »
muj terezinsky denik

Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské

...1943-1944 Autorky: Helga Pollak - Kinski, Hannelore Brenner Originální název: Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944: und die Aufzeichnungen mei­nes Vaters Otto Pollak Překlad: Ema Stašová Vydáno: XYZ, 2019 Počet stran: 280...Číst dál »
Rise

Jorgen Brekke: Říše milosti

...nepo­strá­dá napě­tí ani dosta­tek záhad a donu­tí vás pře­mýš­let o svém pří­bě­hu i ve chví­lích, kdy zrov­na kni­hu odlo­ží­te na noč­ní sto­lek. Autor:Jorgen Brekke Žánr:detek­tiv­ka, belet­rie Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:14.11.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
Darwin

Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce

...pro­ká­za­li lid­stvu služ­bu tím, že zemře­li nebo sami zne­mož­ni­li svou repro­duk­ci, díky čemuž jejich hloupý gen nebu­de pokra­čo­vat v dal­ším novém živo­tě. Autor:Wendy Northcuttová Žánr:humor Nakladatelstvi:XYZ Datum vydá­ní:07.11.2016 Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz....Číst dál »
uni 209572230090002

Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř

...to svo­je. Je to tako­vé pohád­ko­vé vyprá­vě­ní, ale spíš pro vět­ší děti. Obálka navíc kore­spon­du­je s tím vším. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 304 stran. Autor: Naďa Moyzesová Žánr: his­to­ric­ká pró­za Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 07. 06. 2018...Číst dál »
dite bridget jonesove

Dítě Bridget Jonesové - 70%

...se svý­mi fanouš­ky a před­sta­vi­la kni­hu Bridget Jones-Láskou šíle­ná. Možno objed­nat zde : Albatrosmedia.cz. Hodnoceni : 70% Dítě Bridget Jonesové Autor : Helen Fielding Nakladatel : XYZ Datum vydá­ní : 21.11 2016...Číst dál »
TriMuzi

Klasika anglické literatury v překladu Miroslava Macka

...vlast­ní kůži zažít to, o čem dopo­sud jen čet­li. Detailní informace Žánr:světová belet­rie Číslo dílu: 1 Jazyk:čeština Počet stran: 232 EAN:9788075970497 Datum vydání:10.05.2018 Věk od: 12 Formát:140x180 mm Nakladatelství:XYZ Hmotnost:0,38 Typ: Kniha...Číst dál »
tři mušketýři

Tři mušketýři

V roce 1625 sa gaskoň­ský mla­dík d’Artagnan vydá­vá na ces­tu do Paříže, pro­to­že se chce stát jed­ním z krá­lov­ských muš­ke­tý­rů. Cestu mu však zkom­pli­ku­jí neče­ka­né pro­blémy - a kro­mě toho se mu...Číst dál »
2536658 img tri orisky pro popelku libuse safrankova vaclav vorlicek v0

Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

...se tato oprav­du vyni­ka­jí­cí pohád­ko­vá kníž­ka poří­dí. Mimo jiné jsou v ní i ilu­stra­ce pří­mo ze zfil­mo­va­ných ver­zí. Obálka bez­vad­ná. Má 352 stran a roz­hod­ně ji dopo­ru­ču­ju. Autor: kolek­tiv Žánr: pohád­ka Nakladatelství: XYZ Datum vydá­ní: 08. 11. 2018...Číst dál »
zlomené duše

Zlomené duše

...si pře­čte­te tenhle ori­gi­nál­ní thriller. Hodnocení: 90% Zlomené duše Autorka: Simone St. Jamenová Originální název: The Broken Girls Překlad: Kateřina Tomcová Obálka: Silas Manhood Vydáno: XYZ, 2018 Počet stran: 336...Číst dál »
vzpoura mozku odysseus 2

#1865: Vzpoura mozků: Odysseus - 50 %

Vzpoura mozků: Odysseus Vydalo nakladatelství XYZ v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 56 stran a prodává se v plné ceně za 329 Kč. Scénář: Václav ŠorelKresba: Jiří PetráčekKomiksy...Číst dál »
ProcSeNezabit

Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller

...věci, kte­ré bys­te při­da­li na seznam věcí, proč se neza­bít. Žánr: Humor, Literatura čes­ká Vydáno: 2018, XYZ 1. vydá­ní ori­gi­ná­lu: 2018 Počet stran: 192 Vazba kni­hy: měk­ká / bro­žo­va­ná ISBN: 978-80-7597-051-0...Číst dál »
0 e1534418543498

Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku

...MP3 Celková dél­ka: 11 hodin 23 minut 13 sekund Čte: Jiří Žák Zvuk, mix a mas­te­ring: Studio Harryton Hudba: Tomáš Harant Vydalo Nakladatelství XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s. v roce 2017...Číst dál »