0

Nejlepší filmy roku 2018

Letos jsem nako­nec roz­dě­lil nej­lep­ší fil­my roku do třech kate­go­rií po dese­ti, při­čemž vychá­zím z fil­mů, kte­ré byly v roce 2018 uve­de­ny v čes­kých kinech, pří­pad­ně z nových fil­mů, kte­ré měly v tom­to roce pre­mi­é­ru na něja­kém domác...

Autor:
0

Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši

Nabitá Mary - žili byli dva brat­ři, jeden byl boha­tý a ten dru­hý byl chudý a navíc se sta­ral o dce­ru Marušku. K tomu byl vdo­vec. Staršího bra­t­ra nikdo kvů­li jeho lako­mos­ti nechtěl. Maruška, když cho­di­la do ško­ly, tak šla slou­žit k cham­ti­vé­mu strý­ci. Ten ji slí­bil, že až bude mít po matu­ri­tě, tak ji vypla­tí. Jak Žanek han­tý­ro­val špa­něl­sky - v jed­né rodi­ně byl jedi­ná­ček Žanek. Byl sice hod­ný, ale bohu­žel v hla­vě bylo pus­to, a to i přes­to, že vycho­dil šest tříd ško­ly....

Autor:
0

#1881: Gantz 21 - 70 %

Gantz 21 (ガンツ)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako kapi­to­ly 238 až 247 v sérii „Gantz“. České vydá­ní má 212 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scé...

Autor:
0

Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film

Režisérka Irena Pavlásková natá­čí film Pražské orgie. Scénář napsa­la pod­le slav­né kni­hy nedáv­no zesnu­lé ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, drži­te­le Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších lite­rár­ních oce­ně­ní Philipa Rotha. V hlav­ních rolích jsou uzná­va­ný kanad­ský herec Jonas Chernick a drži­tel­ka pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro nej­lep­ší hereč­ku MFF v Benátkách Ksenia Rappoport. Pro Irenu Pavláskovou jsou Pražské orgie sed­mým celo­ve­čer­ním hra­ným fil­mem. Za svo­je fil­my zís­ka­la řadu význam­ných oce­ně­ní, včet­ně cen z fes­ti­va­lů kate­go­rie A, jako je Speciální cena z MFF Cannes,...

Autor:
0

Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté - Míša opět pomáhá zvířátkům

Míša je tepr­ve sed­mi­le­tá hol­čič­ka, kte­rá není až tak v uvo­zov­kách úpl­ně běž­ným děv­čát­kem, kte­ré cho­dí do ško­ly. Bydlí v malém měs­teč­ku a jejím nej­lep­ším kama­rá­dem je psík Pupík. Nejraději má kro­mě zví­řat i čte­ní a nej­víc milu­je kni­hu o dob­ro­druž­stvích dok­to­ra Dolittla. Také trá­ví spous­tu času na zahra­dě, kde ukrý­vá svá tajem­ství. V zahra­dě sto­jí sta­rá lípa, ve kte­ré Míšin tatí­nek posta­vil pro svou malou dce­ru malý dome­ček. Ovšem není to dome­ček na hra­ní, Míša si v něm totiž zří­di­la oprav­do­vou nemoc­ni­ci...

Autor:
0

(Ne)obyčejný kluk – originální a přesto inspirující román o chlapci s deformitou obličeje

Hledáte ori­gi­nál­ní a inspi­ru­jí­cí román plný las­ka­vos­ti, citu, nespra­ve­dl­nos­ti i boles­ti? Na moti­vy kni­hy (Ne)obyčejný kluk nato­čil reži­sér Stephen Chbosky film s Jacobem Tremblayem, Julií Robertsovou a Owenem Wilsonem v hlav­ních rolích. Neváhejte a pře­čtě­te si ten­to ohro­mu­jí­cí pří­běh. Auggie  je dese­ti­le­tý kluk, kte­rý se naro­dil s vro­ze­nou defor­mi­tou obli­če­je. Prozatím ješ­tě necho­dil do ško­ly. Podstoupil spous­ty nepří­jem­ných a boles­ti­vých ope­ra­cí. Rodiče se roz­hod­nou, že je již ten čas a Auggie nastou­pí do Beecherovy ško­ly do páté tří­dy. Rodiče i jeho sest­ra Olivia mu jsou...

Autor:
0

Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení

Pracujete v mateř­ské ško­le? Chcete se stát uči­tel­kou a spl­nit si tak svůj sen? Cítíte ve své prá­ci něja­ké meze­ry? Dokážete změ­nit svůj pří­stup k dětem i ostat­ním kole­gům? Vydavatelství Portál při­ná­ší veli­ce zají­ma­vou pub­li­ka­ci s názvem Osobnost před­škol­ní­ho peda­go­ga a jeho sebe­re­flexe. Kniha ote­ví­rá řadu důle­ži­tých témat  jako jsou pro­fes­ní kom­pe­ten­ce uči­te­le v mateř­ské ško­le, komu­ni­ka­ce s rodi­či i dět­mi, pro­ble­ma­ti­ka inklu­ze, spo­lu­prá­ce s kole­gy, zpět­ná vaz­ba i sebe­re­flexe uči­te­le jako muže, jeho před­nos­ti a nega­ti­va, dále  morál­ní ctnos­ti před­škol­ní­ho peda­go­ga. Jsou zde otáz­ky k sebe­re­fle­xi na...

Autor:
0

Adventní pohádkový kalendář - krátká pohádka na každý den před vánočním časem

O nej­vět­ším páno­vi a nej­vět­ších botách - v malé ves­nič­ce bylo pár cha­lou­pek a v jed­né byd­le­li tři děti s tatín­kem, kte­rý byl švec a milo­va­nou mamin­kou. Tatínek celé dny vyhlí­žel něko­ho, kdo by potře­bo­val šev­ce. Horší bylo to, že k němu občas cho­di­li sou­se­dé, od kte­rých si odmí­tal vzít pení­ze, pro­to­že byli také chu­dí. O prin­cezně na hráš­ku - byl jed­nou jeden princ, kte­rý se chtěl ženit, ovšem měl zásad­ní pod­mín­ku - chtěl jenom oprav­do­vou prin­cez­nu. Tak hle­dal po celém svě­tě, ale...

Autor:
0

Harry Potter a Ohnivý pohár - Je mu čtrnáct a umí čarovat lépe než politici v české poslanecké sněmovně.

Toto letí… jako by to bylo vče­ra, co se do kin pro­dral prv­ní díl Harryho Pottera a co jsme se moh­li stát svěd­ky nelí­tost­ných roze­pří mezi fanouš­ky Pána prs­te­nů a čte­ná­řů knih J. K. Rowlingové. No dáv­no… jak se to vez­me. Čtyři roky jsou čty­ři roky a za tu dobu se lec­cos změ­ni­lo. Režiséři, atmo­sfé­ra, vzhled ústřed­ních her­ců, před­sta­vi­tel Brumbála… Ano – udá­lo se toho nemá­lo.

Autor:
0

Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii

Agent bez minu­los­ti (2002) a Bournův mýtus (2004) uká­za­li, že ve vodách špi­o­ná­že se neu­mí čvach­tat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jed­nou z těch nej­lep­ších byl i Jason Bourne. Hrdina vyni­ka­jí­cích špi­o­náž­ních thrille­rů, kte­ré uká­za­ly, že Matt Damon se i přes svůj prů­měr­ný vzrůst a nijak oká­za­lou sva­lo­vou výba­vu může s klid­ným svě­do­mím paso­vat do role akč­ní­ho hrdi­ny. Navíc, Bourneova dob­ro­druž­ství táh­nou (Agent bez minu­los­ti vydě­lal v kinech s roz­poč­tem 60 mili­o­nů 214 mili­o­nů, Bournův mýtus s roz­poč­tem 75 mili­o­nů...

Autor:
0

Anna ze Zeleného domu - román o tom, jak malá holčička najde štěstí

Paní Ráchel Lyndeová byd­le­la v sou­sed­ství Cuthbertových. Byla to dáma, jejíž dům neby­lo rad­no minout, pokud chtěl člo­věk zůstat u ostat­ních jako ten, kte­rý vyzná­vá dob­ré mra­vy. Tato dáma totiž bez ohle­du na to, kolik je zrov­na hodin, sle­do­va­la, co se kde udě­je. Jakmile zjis­ti­la, že něco není pat­řič­né, tak neda­la pokoj, dokud nepři­šla na to, jak to dát do pořád­ku - samo­zřej­mě pod­le své­ho. Na dru­hé stra­ně se jed­na­lo o vyni­ka­jí­cí hos­po­dy­ni, kte­rá se zvlá­da­la sta­rat jak...

Autor:
0

#1880: Alisik 2: Zima - 70 %

Alisik 2: Zima (Alisik 2: Hiver)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Alisik 2: Hiver“ v roce 2014. České vydá­ní má 92 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 279 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví ...

Autor:
0

Koncert: Within Temptation – Praha 2018

Po vel­mi dlou­hé době jsem navští­vil kon­cert téhle nizo­zem­ské legen­dy, kte­ré už posled­ní dobou pro její vstup do multi­žánro­vé­ho prů­se­čí­ku nevě­nu­ji zda­le­ka tolik pozor­nos­ti, co dří­ve. Zpěvačka Sharon den Adel navíc v posled­ních letech řeši­la množ­ství osob­ních pro­blé­mů, kte­ré nej­pr­ve po vydá­ní její­ho sólo­vé­ho popo­vé­ho alba a nevhod­ným mar­ke­tingem kape­ly sil­ně vyu­ži­té nejis­to­ty fan­dů vypa­da­ly, že se tahle sesta­va sku­teč­ně roz­pad­ne. To se nako­nec za slav­ných fam­fár nesta­lo a mís­to toho Within Temptation ozná­mi­li nové album a tour, kte­ré jsem během letoš­ní­ho pro­sin­ce navští­vil....

Autor:
0

Hrdina: Hurikán - podaří se Hrdinovi zachránit Adama se Skautem i přes řádění hurikánu?

Hrdina byl pro Bena ten nej­do­ko­na­lej­ší pes na svě­tě. Nic výstiž­něj­ší­ho ho totiž nena­padlo. Svého čer­né­ho labra­do­ra sle­do­val s obdi­vem, i když v uvo­zov­kách jenom lítal za míč­kem. Hrdina byl poli­cej­ní pes, nyní v pod­sta­tě už ve výsluž­bě, když ho před časem Ben dostal. V tu chví­li byl nej­šťast­něj­ším člo­vě­kem na zemi. Získat Hrdinu bylo totiž jeho veli­ké přá­ní. Momentálně Hrdina a Ben spo­lu s Benovým kama­rá­dem Adamem tré­no­va­li na dal­ší base­ballo­vý sezó­nu, kte­rý se blí­žil. Ještě k nim pat­ři­lo ště­ně Skaut, kte­rý...

Autor:
0

Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy

Čert a Káča - kla­sic­ká pohád­ka od Boženy Němcové - v jed­né ves­ni­ci žila děveč­ka Káča, kte­rý byla huba­tá a zlá. Vždycky jed­nou za týden běže­la nastro­je­ná k muzi­ce, ale nikdo si pro ni nikdy nepři­šel, což ji nesmír­ně zlo­bi­lo. Záviděla ostat­ním děv­ča­tům, až se jed­nou usmá­lo štěs­tí i na ni. Čertův švagr - dal­ší pohád­ka z pera Boženy Němcové - Petr byl mla­dý chla­pec, jenž hle­dal služ­bu, ale kaž­dý ho posí­lal k čer­tu, dokon­ce i správ­ce. Ovšem netu­šil, že ho potká. Stalo...

Autor:
0

#1878: Ms. Marvel 1: (Ne)normální - 40 %

Ms. Marvel 1: (Ne)normální (Ms. Marvel 1: No Normal )Vydalo nakla­da­tel­ství Crew ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Ms. Marvel: No Normal “ v roce 2014. České vydá­ní má 144 stra...

Autor: